Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Digitree Group. „Inwestujemy głównie w autorskie projekty i produkty”

Skomentuj artykuł

Wyniki za 2022 rok, działalność, otoczenie rynkowe oraz inwestycje, były głównymi tematami, jakie poruszono podczas czatu Digitree Group zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania uczestników wydarzenia odpowiadał Konrad Żaczek, Prezes zarządu Digitree Group.

 

Odnosząc się do głównego tematu czatu inwestorskiego, pytano o wyniki spółki, a także kluczowe sukcesy, jakie odnotowała grupa w 2022 roku.

 

- Jednym z największych sukcesów była poprawa wyników finansowych w segmencie E-commerce software house - mówił prezes Digitree Group.

 

Zwrócono również uwagę na rekordowe przychody spółki (79,9 mln złotych), osiągnięte w 2022 roku, a także niższy zysk netto rok do roku.

 

- Mamy w grupie segmenty, które z punktu widzenia wyników i ich wpływu na zyskowność Grupy dobrze nam performują - Digital Media i E-commerce software house oraz takie, które performują gorzej: SARE i Agencja Digital. W SARE w ubiegłym roku pracowaliśmy nad rozwojem produktu i kilku kluczowych funkcjonalności (channel scoring, atrybucja i elementy CDP) - mamy nadzieję, że ta praca nad backendem oraz bieżąca praca nad frontem systemu w połączeniu z większą aktywnością marketingową pozwolą nam na przywrócenie tego projektu do grona głównych motorów napędowych wyników Grupy. W Agencji Digital mieliśmy trzy czynniki, które wpłynęły negatywnie na wyniki tego segmentu - słabsze wyniki agencji performance, inwestycja w Nokaut, inwestycja w agencję obsługującą zagraniczne marketplace’y. Mamy nadzieję, że opisane powyżej działania w segmencie SARE i Agencji Digital w połączeniu z odpowiednią kontrolą kosztów w segmencie wspierającym - Holding, gdzie od początku roku dokonaliśmy cięć w kosztach - pozwolą nam na poprawę zysków - wyjaśnił Konrad Żaczek, prezes Digitree Group.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodał również, że firma obserwuje lekką sezonowość. 

 

- Zazwyczaj I i III kwartał w naszej Grupie są słabsze - dodał prezes.

 

- Z czego wynika tak duża strata w segmencie Holdingu? Co Państwo robią, żeby ją ograniczyć? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Holding jest centrum usług wspólnych Grupy, które obsługuje spółki i poszczególne segmenty Grupy od strony księgowej, prawnej, RODO, HR oraz zawiera koszty dotyczące całej grupy kapitałowej, w tym między innymi koszty obecności spółki na GPW. Spółki i segmenty operacyjne ponoszą koszty z tytułu obsługi poszczególnych działów (stanowią one przychody Holdingu) na zasadach rynkowych. Strata jest sumą trzech elementów: 1) niealokowanych z Holdingu kosztów obsługi księgowej, prawnej, etc (które w dużej mierze są pośrednimi kosztami obecności Grupy na GPW i dotyczą konsolidacji sprawozdań na MSRach, opracowywania raportów finansowych, raportów niefinansowych, obsługi prawnej z punktu widzenia obecności giełdowej, działu relacji inwestorskich etc, czyli wszystkich kosztów, których byśmy nie ponosili będąc spółką prywatną), 2) bezpośrednich kosztów obecności Grupy na GPW - różnego rodzaju opłat (do KNFu, KDPW, opłaty za notowanie, animator rynku), 3) kosztów Zarządu i RN Grupy Kapitałowej - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

W kontekście wyników, poruszono również kwestię presji płacowej występującej w ramach Grupy.

 

- Obok zakupu mediów do realizacji kampanii, koszty ludzkie stanowią u nas największą część kosztów, także tak, odczuwamy presję płacową ze strony pracowników. Staramy się tym na bieżąco zarządzać, ponieważ bez efektywnej kontroli kosztów ludzkich, nasza rentowność wyglądałaby jeszcze gorzej - podano podczas czatu.

 

Z kolei na temat działań, które pozwolą wspomniane koszty ograniczyć prezes powiedział: Na chwilę obecną podejmujemy te działania, które mogą obniżyć koszty naszej działalności. Przebudowujemy Grupę - jesteśmy w trakcie procesu łączenia dwóch podmiotów, podjęliśmy decyzje związane z likwidacją zespołu sprzedaży grupowej, jak również przejrzeliśmy i zredukowaliśmy koszty holdingowe. Dalsze decyzje i działania będą związane z sytuacją na rynku i sytuacją biznesową spółki i grupy.

 

Natomiast na temat działań zmierzających do poprawy rentowności agencji digital powiedziano: Wykonaliśmy już sporo pracy w tym zakresie. Zmieniliśmy Zarząd w agencji performance’owej, która jest największym wyzwaniem w tym segmencie. Ograniczyliśmy koszty ludzkie. Obecnie pracujemy nad poprawą rentowności samej porównywarki Nokaut tj. likwidujemy część projektów rozwojowych oraz pracujemy nad marżowością tego projektu. Na dziś jeszcze ten segment nie jest rentowny.

 

Zwrócono również uwagę na wzrost o 23 procent należności handlowych.

 

- Wzrost należności skorelowany jest ze wzrostem skali biznesu – urośliśmy na przychodach rok do roku o 18,3% z czego w 4Q kwartał do kwartału o ponad 25% i to spowodowało głównie wzrost należności handlowych. Warto zauważyć, że na koniec 2022 struktura wiekowa należności poprawiła się w porównaniu do końca 2021 – należności przeterminowane spadły o PLN 1.2M (tj. o 22%) z poziomu PLN 5.4M do PLN 4,2M – oraz że wzrost należności handlowych z punktu widzenia Cash Flow został w znacznej mierze zrekompensowany wzrostem zobowiązań handlowych – te wzrosły z PLN 7,4M na koniec 2021 na PLN 9,8M na koniec 2022 tj. o PLN 2,5M (33%) - mówił prezes Żaczek.

Działalność Digitree Group

Poproszono prezesa o wskazanie obecnie najpopularniejszych usług w portfolio grupy.

 

- Zauważalny jest znaczny wzrost zapytań w zakresie systemu SARE, ale również kampanii display, wdrożeń sklepów na Magento czy kampanii influencerskich - podał Konrad Żaczek.

 

Dodatkowo, wśród krajów, które oprócz Polski stanowią dla spółki kluczowe źródło przychodów wskazał: Najwięcej przychodów zagranicznych generujemy w Stanach Zjednoczonych (prawie 5 mln PLN), w krajach Unii Europejskiej łącznie generujemy około 4 mln PLN, dodatkowo znaczną część przychodów zagranicznych stanowi Wielka Brytania (prawie 1 mln PLN).

 

- Jakie elementy działalności, Digitree Group rozwija obecnie najmocniej? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Mamy wiele ciekawych produktów i usług i osobiście wierzę, że każdy z nich może przynieść spore profity Grupie. Jeśli miałbym wyróżnić jakieś, to na pewno system do omnichannelowej komunikacji (SARE), Revhunter - narzędzie do audience mailingu i audience dispplay z funkcjonalnością retargetingu, które pozwala zidentyfikować anonimowych użytkowników na stronie internetowej, kampanie kreatywne i influencer marketingowe, które realizujemy na niezwykle wysokim poziomie, kampanie mailngowe w oparciu o nasze bazy adresów email - niedługo będziemy mieli dużą zmianę Google związaną z 3rd Party Data, stąd First Party Data, które gromadzimy jako bazy adresów mailowych ze zgodami marketingowymi mogą okazać się bardzo ciekawym wyróżnikiem na rynku. Dodatkowo pracujemy nad zmianami w systemie SARE oraz zmianami w obszarze agencyjnym i performance - podał przedstawiciel zarządu.

 

Z kolei na pytanie o sposób, w jaki firma pozyskuje nowych klientów odpowiedziano: Każdy segment operacyjny ma własne siły sprzedażowe i to one pozyskują nowych klientów. Sposoby ich pozyskania są różne. Czy to kanał online'owy, czy relacje naszych pracowników, część leadów wpada nam sama z uwagi na wypracowaną już latami markę i pozycję poszczególnych segmentów biznesowych. Bierzemy również udział w targach branżowych oraz sami aktywnie pozyskujemy klientów przez cold calling czy mailing.

 

Zwrócono także uwagę na podział Digitree Group na nowe segmenty. 

 

- Nowy podział na segmenty wynika głównie z chęci lepszego pokazania tego jak wygląda struktura i jaka jest dynamika wyników całej Grupy Kapitałowej. Poprzednio definiowaliśmy segmenty sztywno przez pryzmat spółek, które wchodzą w ich skład. Dzisiaj, z racji iż nie zawsze wszystkie konkretne działania w jednostce budżetowej można przyporządkować do konkretnej spółki, pokazujemy je nieco bardziej elastycznie. Do tego oddzielnie pokazujemy holding jako segment wspierający oraz wyłączenia, gdzie znajduje się MSSF 16 i zdarzenia jednorazowe. W ten sposób uzyskujemy bardziej dokładny i oddający rzeczywistość obraz wyników Grupy. Odnośnie tego czy będzie on kontynuowany - tak - wyjaśnił prezes.

 

Kolejne pytanie dotyczyło powodów połączenia spółek zależnych Digitree Group: Sales Intelligence i Marketplacem.

 

- Głównym powodem połączenia powyższych spółek jest uproszczenie naszej struktury kapitałowej. Pozwoli nam to m.in. na udoskonalanie procesów biznesowych oraz redukcję dublujących się kosztów, co według nas usprawni proces zarządzania oraz doprowadzi do poprawy efektywności nie tylko połączonych spółek ale i całej Grupy - podano.

 

Wyjaśniono też, dlaczego  Fundacja Force nie należy już do GK Digitree Group.

 

- W ubiegłym roku fundacja praktycznie nie prowadziła działalności operacyjnej i dlatego wycofaliśmy się z dalszego rozwoju wspomnianej Fundacji i sprawowania nad nią kontroli w rozumieniu formalnym i merytorycznym - mówił przedstawiciel spółki.

 

Podczas czatu pytano o kwestie związane ze zmianą liczebności załogi spółki.

 

- Na koniec 2022 roku liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 184 w porównaniu do 166 osób zatrudnionych na koniec roku 2021. Zwiększyliśmy szczególnie zatrudnienie na poziomie Obsługi klienta. Na chwilę obecną nie podejmowaliśmy decyzji związanych z redukcją zatrudnienia w IT. Oczywiście jesteśmy świadomi zmian, które obecnie zachodzą na rynku i bacznie się temu przyglądamy, mając nadzieję na wzrosty w biznesie - objaśnił prezes zarządu.

AI

Wśród tematów poruszonych podczas czatu znalazła się również sztuczna inteligencja. Pytano o nią w kontekście wykorzystywania w ramach działalności Digitree Group. 

 

- W ramach segmentu E-commerce software house wytwarzamy produkt w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (projekt ten prowadzimy od października 2021) - autoadaptacyjny front sklepu internetowego, który ma za zadanie serwowanie zindywidualizowanego frontu sklepu dla poszczególnych użytkowników celem poprawy konwersji na sklepie - mówił Konrad Żaczek.

Strategia

- Obecna strategia Digitree Group obejmuje lata 2021-2023. Czy pracujecie już nad nową strategią? - pytał inwestor biorący udział w czacie.

 

- Obecna strategia zakłada możliwość jej "rozciągnięcia" do roku 2025. Na ten moment podtrzymujemy naszą strategię - wyjaśniono.

Inwestycje

Prezes Digitree Group mówił również o planach inwestycyjnych spółki: Obecnie inwestujemy głównie w nasze autorskie projekty i produkty tj. system do omnichannelowej komunikacji (SARE) oraz autoadaptacyjny front sklepu internetowego w oparciu o AI, który realizujemy jako projekt badawczo-rozwojowy przy wsparciu NCBiR. Oczywiście jeśli chodzi o akwizycje, trzymamy rękę na pulsie, niemniej naszym priorytetem jest poprawa rentowności i wyników Grupy w obecnym kształcie.

 

Z kolei na temat inwestycji realizowanych w 2022 roku powiedziano: W drugim półroczu miało miejsce rozpoczęcie pracy rozwojowej po zakończonym okresie prac badawczych w spółce Fast White Cat S.A. w związku z otrzymaną dotacją.

Dywidenda i akcje spółki

Pytano również o plany spółki dotyczące dywidendy.

 

- Tak jak do tej pory, zarząd podtrzymuje swoje stanowisko i rekomenduje naszym akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

 

Pytano także o to, z jakich spółek Digitree otrzymuje dywidendy.

 

- Digitree otrzymało dywidendę od spółek zależnych Inis i Salelifter. Z punktu widzenia sprawozdania jednostkowego dywidendy zostały rozpoznane jak wpływy z działalności inwestycyjnej. Dywidendy są wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym - powiedziano.

 

Zapytano również o prawdopodobne powody niewielkiego ruchu na akcjach Digitree Group.

 

- Wynika to głównie z posiadania ponad 87% akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy. W wolnym obrocie pozostaje tylko ok. 12-13% akcji. Drugim czynnikiem jest niezadowalająca rentowność, nad której poprawą cały czas pracujemy - podsumował tę część prezes.

Otoczenie rynkowe

Jeden z inwestorów zwrócił również uwagę na planowaną przez Google eliminację ze swojej najpopularniejszej przeglądarki internetowej - Google Chrome, plików cookies.

 

- Jedynie nieznaczna część naszych przychodów oparta jest o bezpośrednie wykorzystanie cookies. En contra mamy też własne zasoby bazodanowe w kanale mailingu, które rozbudowujemy - tj first party data. W bieżącym roku planujemy trochę mocniej dozbroić się w tym zakresie, ponieważ po wypięciu cookies przez Google może okazać się, że będzie to nasza przewaga konkurencyjna na rynku - poinformował prezes.

 

Na pytanie o ocenę bieżącej sytuacji na rynku e-marketingu oraz e-commerce prezes odpowiedział: Jak wskazują badania, rynek e-marketingu oraz e-commerce urósł w ubiegłym roku o kilka procent i jest on najszybciej rosnącym segmentem rynku marketingowego. Podobnie e-commerce. Obecnie rynek wykazuje pewne elementy schłodzenia, co pokazują dane o konsumpcji detalicznej publikowane przez GUS, niemniej w perspektywie drugiej połowy roku sytuacja powinna się poprawić.

 

Sytuacja w Ukrainie

- Czy wybuch wojny w Ukrainie wpłynął na działalność Grupy? - pytał inwestor.

 

- Ekspozycja naszych usług na rynek Ukrainy i Rosji nie jest znacząca. Nie mamy również bezpośrednich klientów z tych krajów. Mamy na uwadze, że sankcje przeciw Rosji czy to, że niektórzy nasi klienci prowadzą swoje działania biznesowe w ww. krajach, może w jakimś stopniu przekładać się na wyniki Grupy. Jednak mogę Państwa zapewnić, że obecnie skala tego zjawiska nie jest istotna dla naszej działalności - mówił prezes Żaczek.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie