Chat with us, powered by LiveChat

Bogdanka – rok dużych zmian, oby na dobre

Skomentuj artykuł
Źródło: lw.com.pl

Zakomunikowane z końcem 2022 roku istotnie wyższe ceny dla głównych odbiorców Bogdanki stawiają spółkę w zupełnie innym świetle w nowym roku. Jednak najbliższe kwartały mogą pozostawać pod presją trudności geologicznych z III kw. ubiegłego roku. W tle pozostaje temat roszady w akcjonariacie pomiędzy Grupą Enea a skarbem państwa.

 

Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest zlokalizowana w Centralnym Rejonie Węglowym (CRW) położonym w północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka to jeden z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Klientami Bogdanki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. W 2021 roku sprzedaż do Grupy Enea sięgnęła 77% łącznej sprzedaży (66% do Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i 11% do Enea Elektrownia Połaniec S.A.).

 

We wtorek 30 listopada 1982 roku o godzinie 10:50 na poziomie 922 szybu „Samsonowicz" w Bogdance uruchomiono pierwszą ścianą wydobywczą, która rozpoczęła eksploatację węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Tym samym pod koniec 2022 roku spółka obchodziła 40 rocznicę wydobycia perwszej tony węgla.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy LW Bogdanka za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 504 522 468 579 543 675 502 916 621 888 702 801 731 768 730 821 567 525
Wynik brutto na sprzedaży 38 616 84 847 107 841 92 987 143 981 198 304 226 527 278 472 17 735
Wynik na sprzedaży -77 47 792 66 276 51 036 99 321 151 819 180 820 233 939 -38 178
Wynik operacyjny 842 44 499 64 502 51 692 96 603 154 001 179 651 232 307 -37 942
Wynik brutto -1 423 47 603 62 068 49 981 94 530 152 549 178 097 236 484 -30 250
Wynik netto -1 830 38 123 50 307 41 051 73 393 123 515 143 194 192 850 -25 777
          
Marża brutto na sprzedaży 7,7% 18,1% 19,8% 18,5% 23,2% 28,2% 31,0% 38,1% 3,1%
Marża na sprzedaży 0,0% 10,2% 12,2% 10,1% 16,0% 21,6% 24,7% 32,0% -6,7%
Marża operacyjna 0,2% 9,5% 11,9% 10,3% 15,5% 21,9% 24,6% 31,8% -6,7%
Marża brutto -0,3% 10,2% 11,4% 9,9% 15,2% 21,7% 24,3% 32,4% -5,3%
Marża netto -0,4% 8,1% 9,3% 8,2% 11,8% 17,6% 19,6% 26,4% -4,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Do II kw. 2022 roku Bogdanka notowała pozytywne trendy wyników finansowych. Przychody zwiększały się w tempie dwucyfrowym, jeszcze szybciej rosły zyski i procentowe marże. Jednak w III kw. 2022 roku spółka poinformowała raportem bieżącym o niespodziewanych trudnościach geologicznych (co nie było pierwszym takim przypadkiem w historii – jest to ryzyko operacyjne prowadzonej działalności). W efekcie mocno spadło wydobycie, a przez to również sprzedaż węgla, co mocno odbiło się na wynikach. Strata na sprzedaży wyniosła 38,2 mln zł w III kw. 2022 roku, a strata netto 25,8 mln zł. Zysk netto za ostatnie cztery kwartały to 433,8 mln zł.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Ważne informacje

  • 30 grudnia 2022 roku Bogdanka poinformowała o aneksowaniu umów z głównymi odbiorcami z GK Enea.
    Wieloletnia umowa z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. na lata 2017-2036 została aneksowana do wartości 34,20 mld zł i była o 81,3% wyższa od wcześniejszych ustaleń. Wartośc umowy tylko na lata 2023-2036 to 27,97 mld zł.
    Wieloletnia umowa z Elektrownią Połaniec została wydłużona na 2028 rok, a wartość całej umowy w latach 2013-2028 wynosi 10,07 mld zł i jest wyższa o 71,4% od wcześniejszych ustaleń. Dodano, że wartość umowy na lata 2023-2028 wynosi 6,84 mld zł. 
    Powyższe powinno mieć bardzo pozytywny wpływ na wyniki 2023 roku.
  • Ze względu na trudności geologiczne spółka zaktualizowała cel produkcyjny na 2022 rok do około 8,3 mln ton z planowanych wcześniej 9,2 mln ton. Po trzech kwartałach 2022 roku produkcja wyniosła 7,2 mln ton, co warunkuje, że zgodnie z szacunkami w IV kw. może ona wynieśc około 1,1 mln ton. To mało (w samym III kw. 2022 roku było to 1,6 mln ton) i oznacza, że kwartał może zakończyć się ze sporą stratą. W styczniu spółka powinna podać raport bieżący z szacunkowymi wynikami za 2022 rok.
  • Spółka zaktualizowała także plan produkcyjny na 2023 rok, wskazując na produkcję rzędu około 8,3 mln ton. Spólka pracuje nad odbudową mocy produkcyjnych szacując, że ściana ruszy w II kw. 2023 roku. To z kolei oznacza, że wyniki finansowe na początku 2023 roku mogą pozostawać pod presją niższej produkcji.

 

Ceny węgla i produkcja Bogdanki

Ceny węgla energetycznego wystrzeliły po wybuchu wojny na Ukrainie. 23 lutego oscylowały wokół 200 USD/t, a po tygodniu wzrosły do około 450 USD/t. Na tak wysokim poziomie ceny nie utrzymały się jednak długo, gdyż już w drugiej połowie marca spadły, a następnie do końca wrzesnia poruszały się w dość szerokim trendzie bocznym 250-350 USD/t. W październiku pierwszy raz od wycbuchu wojny ceny spadły poniżej 200USD/t, a 2023 rok rozpoczął się od kontynuacji spadkowej tendencji. 10 stycznia 2023 roku ceny spadły na kolejne minima i oscylowały wokół 170 USD/t.

 

Ceny węgla energetycznego w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA) i Richards Bay (RPA)

Źródło: https://www.wnp.pl/gornictwo/notowania/ceny_wegla/

 

Ceny węgla energetycznego w Polsce mierzone są indeksem PSCMI obliczanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Katowicach.  Indeks mierzy ceny od początku 2011 roku. Ceny węgla w Polsce wystrzeliły w 2022 roku. W przeliczeniu na tonę wartość indeksu PSCMI nie przekraczała 300 zł/t, podczas gdy w sierpniu 2022 roku urosła aż do 628,20 zł/t (miesiąc wcześniej, w lipcu było to 344,23 zł/t, dane za listopad to 551,30 zł/t). Z kolei notowania indeksu w dżulach wystrzeliły z 11-12 zł/GJ do nawet 30,36 zł/GJ w sierpniu (miesiąc wcześniej było to 16,20 zł/GJ, dane za listopad to 25,84 zł/GJ). Bogdanka tłumaczyłą skokowy wzrost cen efektem renegocjacji przez spółki węglowe cen sprzedaży węgla i zaliczenia do przychodów tych miesięcy korekt faktur z poprzednich miesięcy.

 

W przypadku Bogdanki warto pamiętać o kontraktowej formule cenowej w wieloletnich umowach. Cena zazwyczaj ustalana jest na cały kolejny rok i bazuje na polskich cenach węgla. 

 

Źródło: https://polskirynekwegla.pl/indeks-pscmi-1

 

W latach 2017-2019 produkcja węgla przez Bogdankę oscylowała wokół 9-9,5 mln ton rocznie. W 2020 roku spadła do 7,6 mln ton, jednak już w 2021 roku zwiększyła się do blisko 10 mln ton. Ze względu na problemy górnicze w III kw. spółka oszacowała plan produkcyjny na 2022 i 2023 rok na poziomie 8,3 mln ton. Po trzech kwartałach 2022 roku produkcja wyniosła 7,2 mln ton, co oznacza, że produkcja w IV kw. 2022 roku może wynieść zaledwie 1,1 mln ton. Sprzedaż węgla jest naturalnie zbliżona do produkcji, choć kwartalnie mogą pojawić się niewielkie różnice.

 

W 2022 roku grupa dokonała większych inwestycji w nowe wyrobiska. Po trzech kwartałach 2022 roku ich długość wyniosła 25,3 km, a więc więcej niż w całym 2021 roku, kiedy było to 23,2 km. Miało to istotne przełożenie na stronę kosztową, co pokazuje kolejny rozdział.

 

Produkcja (mln t) i zmiana rdr. (%)

Sprzedaż (mln t) i zmiana rdr. (%)

Nowe wyrobiska (km) i zmiana rdr. (%)

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Koszty operacyjne

Na przestrzeni ostatnich lat koszty operacyjne Bogdanki oscylowały wokół 2,1-2,2 mld zł rocznie. Wysoka dynamika wzrostu została odnotowana w 2022 roku – po trzech kwartałach wyniosła +22,7% rdr. W strukturze kosztów widoczny był trend zwiększania udziału wynagrodzeń, z 30% w 2018 roku do 36% w 2021 roku, przy spadku głównie kosztów zużycia materiałów i energii, odpowiednio z 26% do 21%. Zmianę widać po trzech kwartałach 2022 roku, w który to okresie większej wagi nabrały ponownie głównie koszty zużycia materiałów i energii.

 

Zużycie materiałów i energii rosło najmocniej w trzech kwartałach 2022 roku, koszty zwiększyły się o 59,1% rdr., do 515,9 mln zł. Spółka tłumaczyła to trzema przyczynami: (1) wzrost zużycia materiałów (większy zakres prac przygotowawczych oraz większe zużycie części do maszyn i urządzeń górniczych), (2) wzrost kosztów energii elektrycznej oraz (3) wzrost kosztów podgrzewania wody.

 

Świadczenia na rzecz pracowników urosły o 26,4% rdr., do 574,2 mln zł, głównie ze względu na podwyżkę wynagrodzeń oraz wypłacone nagrody, a także wyższą wartość obowiązkowych świadczeń i wzrost pozostałych świadczeń. Z kolei usługi obce wzrosły o 23,4% rdr., do 415,1 mln zł, m.in. ze względu na wzrost kosztów prac sobotnio-niedzielnych oraz usług górniczo wiertniczych, wyższy koszt transportu węgla, czy wyższe koszty zagospodarowania odpadów.

 

Koszty operacyjne (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Struktura kosztów operacyjnych (%)

Wynagrodzenia (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Zużycie materiałów i energii (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Usługi obce (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przepływy pieniężne

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy LW Bogdanka za ostatnie okresy.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2018 2019 2020 2021 9M22
Przepływy operacyjne 458 874 720 977 476 960 762 812 748 731
Przepływy inwestycyjne -418 232 -476 533 -611 029 -394 353 -486 711
FCF 40 642 244 444 -134 069 368 459 262 020
Przepływy finansowe -304 777 -32 497 -7 061 -9 894 -95 268
Przepływy razem -264 135 211 947 -141 130 358 565 166 752
EBITDA 469 191 767 842 459 927 796 949 658 287
EBITDA/OCF 1,02 1,07 0,96 1,04 0,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Bogdanka generuje dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, a do tego może pochwalić się niemal idealną konwersją zysku EBITDA na przepływy. W ciągu ostatnich czterech lat wskaźnik przepływów operacyjnych do EBITDA kształtował się w okolicach 1. Ponadto, przepływy operacyjne były w trendzie wzrostowym, poza 2020 rokiem, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa.  Również za wyjątkiem 2022 roku grupa notowała dodatni wskaźnik wolnych porzepływów FCF rozumianych jako przepływy operacyjne pomniejszone o przepływy inwestycyjne. Grupa była zatem w stanie finansować się samodzielnie. Poniekąd była do tego zmuszona, gdyż sektor, ze względu na proekologiczne trendy, miał trudności z uzyskiwaniem finansowania zewnętrznego. W 2018 roku spółka spłaciła ostatnie wyemitowane obligacje, nie ponosząc istotnych wypływów finansowych od tamtego czasu. Wyższe, ujemne przepływy z działalności finansowej w okresie trzech kwartałów 2022 roku wynikały z wypłaconej dywidendy w łącznej kwocie 85 mln zł.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Bilans

Na koniec września 2022 roku suma bilansowa Grupy Bogdanka sięgnęła 4,92 mld zł. Największą pozycją są rzeczowe aktywa trwałe 3,55 mld zł, oraz środki pieniężne i ekwiwalenty – 767 mln zł. Łącznie obydwie te pozycje odpowiadały za blisko 88% sumy bilansowej. Ciekawą pozycją w sprawozdaniu grupy są środki pieniężne wykazywane w aktywach trwałych, których wartość na koniec III kw. 2022 roku wyniosła 147,9 mln zł. Są to środki zgromadzone na wydzielonym rachunku Funduszu Likwidacji Kopalni, jak również środki o ograniczonej możliwości dysponowania przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 

Kapitał własny wyniósł 3,85 mld zł na koniec września 2022 roku, stanowiąc ponad 78% sumy bilansowej. Długoterminowe zobowiązania wyniosły 588 mln zł (głównie rezerwy i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego), a krótkoterminowe 481 mln zł (głównie zobowiązania handlowe). Grupa praktycznie nie posiada oprocentowanego zadłużenia (łącznie 5,7 mln zł kredytów i pożyczek, dodatkowo 23,3 mln zł z tytułu leasingu).

 

Podsumowanie

Bogdanka ma za sobą bardzo dobry okres wynikowy, który przejściowo popsuł się za sprawą trudności geologicznych z III kw. minionego roku. Jak wskazują obecne komentarze ze strony przedstawicieli spółki, owe trudności mogą mieć istotne przełożenie na wielkość produkcji co najmniej w dwóch najbliższych kwartałach. Jednak już od początku 2023 roku pozytywnie do wyników powinna kontrybuować istotnie wyższa cena sprzedaży węgla dla głównego odbiorcy, tj. spółek z Grupy Kapitałowej Enea. W efekcie, pod kątem wyników finansowych perspektywy na cały 2023 rok są dla spółki bardzo obiecujące, a do tego historycznie Bogdanka wykazywała niemal idealną konwersję zysku EBITDA na przepływy operacyjne.

 

Obecne, rynkowe wskaźniki wyceny na bazie historycznych wyników dla Bogdanki wynoszą około 4 dla C/Z, 0,5 dla C/WK i 1,1 dla EV/EBITDA. Są to niskie wartości. Próbując znaleźć powody takiej wyceny rynkowej można wskazać na m.in. (1) akcjonariat – obecnie spółka jest kontrolowana pośrednio przez skarb państwa za pośrednictwem GK Enea, wraz z wydzielaniem „czarnych aktywów” SP ma objąć bezpośrednią kontrolę, co może budzić dalsze obawy inwestorów, jak ten proces może przebiegać, (2) rodzaj prowadzonej działalności, który jest sprzeczny z obecnymi, światowymi trendami związanymi z ekologią i odnawialną energią. Kwestia wielkości dyskonta jest dyskusyjna, jednak warto pamiętać, że jest ono obserwowane od dłuższego czasu w przypadku tej spółki.

 

Na sentyment do spółki mogą także wpływać wahania cen węgla energetycznego. Ceny węgla ARA spadły do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Z kolei polski indeks cen PSCMI dalej utrzymuje się wysoko względem poprzednich miesięcy. 

 

LW Bogdanka – wykres kursu akcji

Źródło: opracowanie własne.

 

 

--

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie