Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu JSW. „Sytuacja na rynku koksu jest trudniejsza niż węgla”

Skomentuj artykuł

O wynikach za dziewięć miesięcy 2022 roku, a także o zapasach, wydobyciu i sprzedaży węgla, rozmawiano podczas czatu inwestorskiego JSW, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Dyskutowano również na temat planów dywidendowych spółki, jej polityki bezpieczeństwa, a także spodziewanych cenach węgla.  Na pytania inwestorów odpowiadał Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW S.A.

 

Rozpoczynając dyskusję o wynikach, inwestorzy poruszyli temat wpływu wzrostu cen węgla na dane finansowe JSW.

 

- Wzrost cen wpłynął znacząco na wyniki 9M2022. Najbardziej widoczne było to w okresie 1H22, gdzie obserwowaliśmy rekordowe poziomy cen węgla koksowego. Jednakże w samym 3Q22 ze względu na korektę cen w 3Q22 względem 2Q22 wpływ ten był negatywny i wyniósł -573,6mPLN - mówił Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW.

 

Z kolei w kwestii wpływu na wyniki finansowe takich czynników jak inflacja, wzrost cen energii oraz kosztów pracy, prezes stwierdził: Po tegorocznych wydarzeniach w kopalniach JSW i ogłoszeniu siły wyższej, spółka ustabilizowała wydobycie węgla ogółem oraz wyniki finansowe mimo znaczącego wpływu na naszą działalność takich czynników jak rosnąca inflacja, wzrost kosztów energii, cen materiałów i usług oraz wzrost kosztów pracy.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, Tomasz Cudny dodał, że sytuacja płynnościowa spółki jest dobra, a grupa terminowo realizuje swoje zobowiązania.

 

Poruszono również temat optymalizacji kosztów, które po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 8 781,7 mln złotych, co daje wzrost rok do roku o 23,4 procent.

 

- Spółka podejmuje działania ukierunkowane na optymalizację kosztów funkcjonowania, m.in. obszarach zakupowych, wykorzystania potencjału w ramach Grupy Kapitałowej, a także budowy kompetencji w zakresie autoprodukcji energii. Wzrost 23,4 procent wynikał głównie z materiałów i energii, co było pochodną wzrostów cen - powiedziano.

Zadłużenie

- Od końca 2021 roku dług netto grupy w ujęciu księgowym regularnie spada - na koniec września wyniósł 3 520,3 mln złotych. Jaki wobec tego jest wpływ wysokich stóp procentowych na finanse spółki? - pytał jeden z inwestorów

 

- Aktualny wysoki poziom stóp procentowych pozytywnie wpływa na finanse spółki, poziom oprocentowanych aktywów finansowych przekracza znacząco poziom oprocentowanego długu - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

 

Pytano także o zadłużenie JSW w kontekście generowanych wysokich zysków.

 

- Spółka działa na koniunkturalnym rynku. W okresach wysokich cen, spółka generuje wysokie dodatnie przepływy pieniężne, w okresach dekoniunktury przepływy są ujemne. Dostępność do finansowania zewnętrznego umożliwia pokrycie ujemnych przepływów pieniężnych, utrzymanie płynności finansowej i realizację kluczowych inwestycji, w tym inwestycji środowiskowych. Zabezpieczenie płynności finansowej w okresie długoterminowym jest elementem strategii spółki do 2030 roku - tłumaczył prezes JSW.

Ceny węgla

Jeden z inwestorów pytał o przewidywania zarządu JSW dotyczące cen na rynku węgla.

 

- Rynkowe ceny węgla koksowego utrzymują się na poziomie powyżej 250 USD wspierane obawami o podaż węgli australijskich (zagrożenie intensywnymi opadami) oraz wysokimi cenami węgla energetycznego. W dłuższej perspektywie prognozy są rozbieżne, większość zakłada spadek cen, rozbieżności dotyczą skali i tempa spadku cen - mówił Cudny.

Portfel zamówień

W temacie portfela zamówień firmy, pytano o umowy wieloletnie oraz możliwość indeksacji cen na wypadek gwałtownych zmian notowań węgla na rynku.

 

- Ceny węgla koksowego są ustalane na okresy kwartalne, większość umów ma zawarte formuły cenowe odnoszące się do notowań węgli australijskich - podano podczas czatu.

 

Pytano także, jakiego typu podmioty są głównymi odbiorcami JSW.

 

- Głównymi odbiorcami węgla koksowego są europejskie koncerny stalowe oraz krajowe koksownie. Koks wysyłany jest również na rynki zamorskie. Węgiel do celów energetycznych wysyłany jest do krajowych zakładów energetyki zawodowej - mówił Tomasz Cudny.

 

Z kolei na pytanie o kontrahentów zagranicznych spółki odpowiedziano: Węgiel do celów energetycznych sprzedawany jest głównie do krajowych zakładów energetyki zawodowej, węgiel koksowy również do odbiorców z krajów Europy Środkowej – popyt krajowy jest niewystarczający dla pokrycia produkcji węgli koksowych JSW.

Zapasy węgla i wydobycie

- Na koniec września 2022 roku, zapasy węgla posiadane przez spółkę wynosiły 440,2 tys. ton, co daje spadek względem września tego samego roku o 8,2 procent. Czy JSW zamierza powoli odbudowywać ten zapas? - pytał inwestor podczas czatu inwestorskiego.

 

- Spółka stara się wykorzystywać sprzyjające warunki rynkowe maksymalizując sprzedaż w okresach koniunktury. Utrzymujemy zapas operacyjny w poszczególnych kopalniach na poziomie pozwalającym na płynną realizację wysyłek. Poziom zapasu jest wypadkową produkcji i popytu, staramy się zarządzać zapasem w sposób zapewniający maksymalny wynik ekonomiczny spółki - podał prezes.

 

Pytano także o zapasy koksu, które na koniec września 2022 roku wzrosły o 35 procent  względem ostatniego dnia czerwca tego roku.

 

- Sytuacja na rynku koksu jest trudniejsza niż węgla, na europejskim rynku pojawiła się nadpodaż koksu, dla koksowni priorytetem jest produkcja gazu koksowniczego, z tego powodu nie ograniczają produkcji koksu w takim stopniu jak stali - wyjaśniło prezes. 

 

Z kolei co do przewidywanego poziomu wydobycia na 2023 rok podano: Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia planów techniczno-ekonomicznych na 2023 rok, ale celujemy w poziom powyżej 14mt.

 

Podczas czatu podano również, że wydobycie w czwartym kwartale bieżącego roku będzie na poziomie zbliżonym do wydobycia w czwartym kwartale 2021 roku.

 

Poruszono także temat spadku produkcji koksu o 8,2 procent w okresie pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w ujęciu rocznym.

 

- Spadek produkcji koksu w dużej mierze wynika z awarii jaka miała miejsce w Koksowni Przyjaźń i konieczności funkcjonowania jej w trybie awaryjnym.

 

Spółka spodziewa się, że koksownia Przyjaźń odzyska pełną sprawność produkcyjną w pierwszym kwartale 2023 roku.

 

Również kwestii możliwości wydobywczych, a także zasobów powiedziano: Spółka posiada w swoich zasobach ok. 1,2 mld t zasobów - do potencjalnego wydobycia. Aktualnie udokumentowane zasoby zabezpieczają żywotność kopalń na lata od 2042 do 2077. Spółka prowadzi działania zmierzające do poszerzenia bazy zasobowej.

Bezpieczeństwo

Podczas czatu inwestorskiego nawiązano również do katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Pytano m.in. o działania podejmowane w związku z tym wydarzeniem.

 

- Oczywiście zdarzenia na KWK Pniówek i KWK Zofiówka wpłynęły na funkcjonowanie zakładów oraz zachowanie pracowników. W dalszym ciągu trwają prace komisji WUG odnośnie zdarzenia w KWK Pniówek. Zakończyła pracę komisja WUG badająca zdarzenie w KWK Zofiówka. Roboty górnicze prowadzone będą z uwzględnieniem wniosków i zaleceń z prac Komisji. Należy zauważyć, że skutki zdarzeń będą wpływały na funkcjonowanie w tym zdolności wydobywcze Kopalni "Pniówek" i "Zofiówka" w perspektywie kilku najbliższych lat - mówił Cudny.

 

- Dostosowujemy nasze działania do raportów komisji. Priorytetem naszej działalności jest analiza zagrożeń i profilaktyki ich niwelowania. Bezpieczeństwo załogi jest dla Zarządu kluczowym obszarem zainteresowania - dodał.

Plany

- Gdzie widzi Pan spółkę JSW za 10 lat? - pytał jeden z uczestników czatu.

 

- Produkcja stali metodą wielkopiecową będzie dominowała jeszcze przez wiele lat. Nasza produkcja jest zabezpieczona w pełni kontraktami aż do 2029 roku. Wdrażamy ambitny projekt strategii do 2030 roku. Widzę JSW za 10 lat jako spółkę jeszcze bardziej efektywną i w mniejszym stopniu wpływającą na środowisko, mniej energochłonną i bardziej zieloną - mówił Tomasz Cudny.

 

Pytano również o efekty wciągnięcia węgla koksowego na listę surowców kluczowych UE.

 

- Bycie producentem surowców krytycznych umożliwia nam m.in. uzyskanie derogacji dot. przepisów w obszarze metanowym - podał przedstawiciel zarządu.

 

W kwestii inwestycji na rok 2023 podano: Większość inwestycji jest prowadzona w długim horyzoncie czasowym, stąd większość planowanych na 2023 rok inwestycji to inwestycje, które były także prowadzone w bieżącym roku. W 2022 roku realizowane inwestycje dotyczyły bieżącej działalności, udostępnienia nowych poziomów wydobywczych, modernizacji funkcjonowania segmentu koksowniczego, gospodarczego wykorzystania metanu, modernizacji zakładów przeróbczych oraz w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

 

Dodano również, że 2023 rok CAPEX będzie nie mniejszy niż w 2022 roku.

Dywidenda

Dopiero po zamknięciu sprawozdań zarząd podejmie decyzję co do kierunków zagospodarowania zysków za 2022 rok, jednakże zgodnie z zapisami umów z PFR w okresie obowiązywania umów pożyczek nie może rekomendować wypłaty dywidendy - mówił na temat dywidendy z zysku za 2022 rok prezes JSW.

 

- Zgodnie z zapisami, termin spłaty pożyczki płynnościowej i preferencyjnej z PFR upływa w dn. 30.09.2024 - dodał Tomasz Cudny.

 

Inwestorzy zwrócili również uwagę na możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki z PFR, na co prezes powiedział: Poziom oprocentowania tego długu jest bardzo korzystny dla spółki, przedterminowa spłata negatywnie wpłynęłaby na jej finanse.

Notowania akcji

- Czy nie uważają Państwo, że wycena akcji na ten moment nie przekłada się na wyniki spółki JSW? - zwrócił uwagę inwestor.

 

- Tak zgadzamy się z tym. Wycena rynkowa nie pokrywa się z atrakcyjnymi mnożnikami P/E i EV/EBITDA, jednakże nie możemy zapominać o otoczeniu makro, konflikcie na Ukrainie, które siłą rzeczy rzutują na JSW jako producenta surowca krytycznego dla UE - odpowiedział prezes.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie