Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Instal Kraków. Rynek mieszkaniowy pod wpływem czterech czynników

Skomentuj artykuł

Podsumowanie wyników Instal Kraków po trzech kwartałach 2022 roku było głównym tematem czatu inwestorskiego spółki, przygotowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Piotr Juszczyk – Prezes Zarządu, Małgorzata Kozioł – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawnego oraz Rafał Rajtar – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki. Rozmawiano również o sytuacji rynku deweloperskiego w Polsce, a także wpływie wzrostu stóp procentowych na działalność firmy.

 

Poproszony o ocenę wyników za trzy kwartały 2022 roku, zarząd Instal Kraków stwierdził: Mając na uwadze sytuację geopolityczną i makroekonomiczną, wyniki po 3 kwartałach zarząd ocenia jako dobre. W związku z rozpoczęciem w czwartym kwartale 2022 roku przenoszenia własności w ramach naszej nowej inwestycji przy ulicy Mierzeja Wiślana zarząd oczekuje poprawienia wyniku w segmencie deweloperskim, a w konsekwencji wyniku spółki.

 

Pytano także o czynniki mające wpływ na spadek przychodów i zysku netto w ujęciu rocznym w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku.

 

- W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku spółka dysponowała ograniczoną pulą lokali mieszkalnych możliwych do objęcia przeniesieniem własności. Źródłem przychodów spółki w segmencie deweloperskim w I-III kwartale 2022 roku był niemal wyłącznie etap VI i II inwestycji Osiedle Podgaje. Etap I osiedla „Mierzeja Wiślana”, obejmujący 138 lokali mieszkalnych uzyskał pozwolenie na użytkowanie i przychód z ich sprzedaży będzie rozpoznawany w czwartym kwartale 2022 roku. Jednocześnie, bardzo istotnym czynnikiem w tym segmencie było spowolnienie koniunktury na rynku nieruchomości, w tym osłabienie popytu w odniesieniu do oferty spółki, spowodowane znacznymi podwyżkami stóp procentowych oraz skutkami stanowiska KNF, obejmującego wytyczne dla banków w zakresie silnego zaostrzenia wymogów udzielania kredytów, a także szybko postępującą inflacją wpływającą na bieżące koszty życia konsumentów. Dodatkowym, niesprzyjającym czynnikiem, było rozpoczęcie inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - tłumaczył zarząd spółki podczas czatu inwestorskiego.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodano informację o wpływie inflacji na działalność spółki. 

 

- Wysoka inflacja powoduje wzrost kosztów działalności, które nie zawsze udaje się rekompensować wzrostem przychodów - podano.

 

Dyskusja dotyczyła również zapasów spółki, które w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku, na koniec trzeciego kwartału tego roku widocznie wzrosły.

 

- Większy poziom zapasów spółki wynika z prowadzonej budowy osiedla przy ulicy Mierzeja Wiślana, która kwalifikowana jest do robót w toku, a w konsekwencji do zapasów. Zapas ten zmniejszy wraz z zaawansowaniem procesu przenoszenia własności - powiedzieli przedstawiciele spółki.

Rynek deweloperski

Podczas czatu zwrócono uwagę, że według danych pochodzących ze sprawozdania finansowego spółki, w okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2022 roku Instal Kraków zawarł łącznie 145 umów przedwstępnych oraz 68 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

 

- Po III kwartałach spółka odnotowała spadek rok do roku liczby zawartych umów przedwstępnych i deweloperskich (i w konsekwencji przenoszących własność) na poziomie podobnym jak pozostałe spółki w branży deweloperskiej. W naszym przypadku był to spadek umów przedwstępnych o około 27 procent . Mniejsza liczba przeniesień własności wynika także z koncentracji tego procesu w czwartym kwartale w ramach osiedla Mierzeja Wiślana – podał zarząd.

 

- Obecnie w sprzedaży są ostatnie 2 etapy Osiedla Podgaje oraz pierwszy etap Osiedla Mierzeja Wiślana w realizacji natomiast jest drugi etap inwestycji przy ulicy Mierzeja Wiślana. Rozpoczęliśmy proces wyboru wykonawcy na kolejny etap inwestycji przy ulicy Mierzeja Wiślana, który będzie budowany w przyszłym roku. Trwają prace projektowe i przygotowawcze w zakresie pierwszego etapu inwestycji przy ulicy Golikówka w Krakowie oraz planowanej inwestycji w Zabrzu - odpowiedział na kolejne pytanie dotyczące aktualnych inwestycji, zarząd Instal Kraków.

 

Pytano także o zakupy gruntów, jakich dokonuje spółka.

 

- Mając na uwadze spadek podaży gruntów pod inwestycje deweloperskie w ocenie zarządu spółki, każdy moment na zakup gruntu jest dobry, jeżeli oferowana nieruchomość jest atrakcyjna inwestycyjnie i cenowo – podali przedstawiciele spółki.

 

Na pytanie o miasta, które są w polu zainteresowania Instal Kraków w kwestii działalności deweloperskiej odpowiedziano: Spółka planuje inwestycję w centrum Zabrza, dalsze inwestycje w Krakowie oraz rozpoznaje rynek nieruchomości w Katowicach.

 

Dodano także, że stan koniunktury na rynku mieszkaniowym nie powoduje zmiany podejścia zarządu do segmentu deweloperskiego.

 

Pytano również o przewidywane spowolnienie na rynku mieszkaniowym.

 

- Ewentualne spowolnienie na rynku mieszkaniowym będzie zależne od dalszego kształtowania się stóp procentowych, polityki kredytowej, inflacji oraz sytuacji gospodarczej Polski. Oczekujemy poprawy wraz z poprawą tych czynników – mówił zarząd.

Stopy procentowe

Kolejnym tematem poruszonym podczas czatu inwestorskiego był wypływ wzrostu stóp procentowych na działalność deweloperską spółki oraz jej zadłużenie.

 

- Podwyżki stóp procentowych oraz zaostrzenie przez banki wymogów udzielania kredytów mieszkaniowych są istotnym czynnikiem wpływającym na spowolnienie koniunktury w branży deweloperskiej i w konsekwencji na wyniki sprzedaży spółki. Po trzech kwartałach spółka odnotowała spadek rok do roku liczby zawartych umów przedwstępnych i deweloperskich na poziomie podobnym jak pozostałe spółki w branży deweloperskiej. W naszym przypadku był to spadek o około 27 procent - podano podczas czatu inwestorskiego.

 

Z uwagi na tę sytuację, zdecydowana większość klientów spółki to obecnie klienci gotówkowi (ponad 80 procent).

 

Z kolei w kwestii zadłużenia spółki podano: Stan kredytów jest istotny w całej sumie bilansowej spółki i dotyczy zasadniczo działalności na rynku niemieckim. Spółka nie odczuwa znaczącej presji z tytułu obsługi tego zadłużenia.

Działalność zagraniczna i budowlano montażowa

Na pytanie o część przychodów, jaką stanowi zagraniczna działalność spółki, przedstawiciele zarządu odpowiedzieli: Po trzech kwartałach przychody z działalności zagranicznej spółki stanowią 27 procent całkowitych przychodów.

 

W przypadku rynku inwestycji budowlano-montażowych w Polsce podano z kolei, że spółka dostrzega ich spadek, w szczególności na rynku zamówień publicznych.

 

Pytano również o skutki ewentualnego ograniczenia wielkości środków pochodzących z Unii Europejskiej na sektory, w których Instal Kraków działa.

 

- Ograniczenie wielkości środków pochodzących z Unii Europejskiej może wpłynąć na działalność spółki w segmencie budowlano-montażowym, gdzie koncentruje się na generalnym wykonawstwie zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych - wyjaśniono.

Otoczenie gospodarcze spółki

- Czy przewidywane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze w Polsce, wpłynie negatywnie na spółkę i w jakim stopniu? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Spowolnienie gospodarcze wpływa na działalność spółki podobnie jak na działalność wszystkich innych podmiotów w branżach, w których obecna jest spółka. Jako najistotniejsze zagrożenie spółka postrzega dalsze spowolnienie koniunktury na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a także dalsze wzrosty cen surowców, materiałów i usług - wyjaśnił zarząd Instal Kraków.

Polityka informacyjna

Pojawiło się również pytanie o sposób komunikowania się spółki z rynkiem. 

 

- Instal Kraków stosunkowo rzadko dzieli się informacjami z inwestorami w formie raportów bieżących. Czy planujecie Państwo poprawę komunikacji z rynkiem? - pytał jeden z inwestorów biorących udział w czacie.

 

- Spółka raportuje wszystkie zdarzenia wymagane przez przepisy prawa oraz w przypadkach w których te przepisy na to pozwalają. Nadto Zarząd opisuje szczegółowo sytuację Spółki w raportach okresowych i jest zawsze obecny na Walnych Zgromadzeniach - mówili przedstawiciele firmy.

Dywidenda

Pytano także o kwestie związane z dywidendą, w tym m.in. politykę dywidendową i wpływ wyników na jej wysokość.

 

- Czynnikami uwzględnianymi przez zarząd przy podejmowaniu decyzji, co do rekomendacji o wypłacie dywidendy jest: poziom osiągniętego zysku, płynność finansowa i planowane inwestycje. Zarząd, co do zasady stara się rekomendować wypłatę dywidendy. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy i zdarza się, że odbiega od tej rekomendacji – podsumowanie zarząd Instal Kraków.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie