Chat with us, powered by LiveChat

Unimot – wyniki pierwszego półrocza poza wszelką skalą

Skomentuj artykuł
Źródło: www.unimot.pl

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody Grupy Unimot wyniosły 5,91 mld zł, co oznacza poprawę o 81,1% rdr. Skorygowana EBITDA wyniosła 159,5 mln zł i była ponad trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Dla porównania, w rekordowym dotychczas 2020 roku skorygowana EBITDA wyniosła 87,2 mln zł.

 

Wyniki finansowe

Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane dane finansowe Grupy Unimot za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 1.045.532 1.341.873 1.250.051 1.579.142 1.685.840 2.088.218 2.839.813 2.325.031 3.587.288
Wynik brutto na sprzedaży 78 154 45 494 94 808 90 734 82 989 68 914 123 602 210 593 180 520
Wynik na sprzedaży 18 364 491 30 596 38 551 22 767 7 686 29 652 141 380 53 413
Wynik operacyjny 24 406 1 967 34 264 39 375 23 645 8 314 33 076 144 156 64 566
Wynik brutto 23 085 982 32 470 38 030 22 126 6 057 30 140 140 264 59 339
Wynik netto 18 561 914 25 876 30 022 16 777 4 014 25 148 114 745 44 995
EBITDA 26 185 4 408 37 559 42 584 27 006 11 121 35 708 146 795 67 699
EBITDA skorygowana 15 469 10 856 28 006 28 311 17 165 12 004 13 116 85 126 74 327
 
Marża brutto na sprzedaży 7,5% 3,4% 7,6% 5,7% 4,9% 3,3% 4,4% 9,1% 5,0%
Marża na sprzedaży 1,8% 0,0% 2,4% 2,4% 1,4% 0,4% 1,0% 6,1% 1,5%
Marża operacyjna 2,3% 0,1% 2,7% 2,5% 1,4% 0,4% 1,2% 6,2% 1,8%
Marża brutto 2,2% 0,1% 2,6% 2,4% 1,3% 0,3% 1,1% 6,0% 1,7%
Marża netto 1,8% 0,1% 2,1% 1,9% 1,0% 0,2% 0,9% 4,9% 1,3%
Marża EBITDA 2,5% 0,3% 3,0% 2,7% 1,6% 0,5% 1,3% 6,3% 1,9%
Marża EBITDA skorygowana 1,5% 0,8% 2,2% 1,8% 1,0% 0,6% 0,5% 3,7% 2,1%

Źródło: Emitent.

 

Grupa Unimot wypracowała 3,59 mld zł przychodów ze sprzedaży w II kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 113% rdr. Wzrost przychodów wynikał ze wzrostu sprzedanych wolumenów oraz wyższych cen towarów . Największy wpływ na wyniki miał segment ON+BIO (obrót olejem napędowym i biopaliwami). Zysk na sprzedaży wyniósł 53,4 mln zł i był o 135% wyższy rdr., choć okazał się on istotnie niższy wobec wyniku odnotowanego w I kw. 2022 roku na poziomie 141,4 mln zł.

 

Koszty operacyjne Grupy wyniosły 125,3 mln zł w II kw. 2022 roku wobec 67,8 mln zł kwartał wcześniej i 61 mln zł rok wcześniej. Główne pozycje kosztowe to usługi obce i wynagrodzenia – obydwie istotnie wzrosły w minionym kwartale. Usługi obce sięgnęły 81,3 mln zł wobec 51 mln zł kwartał wcześniej i 42,1 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że usługi obce stanowią kontrakty B2B, usługi transportowe, logistyczne, najmu i dzierżawy oraz usługi prawne. Ich wzrost wynika m.in. z tytułu zwiększonego zatrudnienia i ogólnego wzrostu płac, a także koszty związane z projektem przejęcia baz magazynowych i aktywów bitumenowych w procesie fuzji PKN Orlen z Lotosem. Z kolei wynagrodzenia wyniosły 28,3 mln zł wobec 5,3 mln zł kwartał wcześniej i 6,1 mln zł rok wcześniej. Z jednej strony rok wcześniej spółka wypłaciła wynagrodzenia zarządowi w I kw., w tym roku było to w kwietniu. Z drugiej strony wzrost był spowodowany także utworzeniem rezerwy na premie zarządu związanej z wysoką prognozą wyniku rocznego, od którego premia jest naliczana.

 

Skorygowana EBITDA wyniosła 74,3 mln zł wobec 85,1 mln zł kwartał wcześniej i 17,2 mln zł kwartał wcześniej. Z kolei w pierwszym półroczu skorygowana EBITDA wyniosła łącznie 159,5 mln zł wobec 45,5 mln zł rok wcześniej, a skorygowany zysk netto 104,7 mln zł wobec 22,7 mln zł przed rokiem. Wyniki zostały skorygowane o łączną kwotę 55,1 mln zł, na co złożyło się:

  • wpływ wycen zapasów obowiązkowych oleju napędowego, rotacja zapasów oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi: -78 936 tys. zł,
  • realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę TRADEA w wysokości: +21 500 tys. zł,
  • przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów jednorazowych związanych z funkcjami korporacyjnymi działalności GK: -1 120 tys. zł,
  • przesunięcia w czasie marży z tytułu obrotu paliwami gazowymi +3 514 tys. zł.

 

Omawiając wyniki Grupy w trakcie czatu inwestorskiego, zarząd spółki Unimot podkreślił, że jest zadowolony z rezultatów pierwszego półrocza 2022 roku. Z kolei w kwestii kolejnego kwartału mówiono: Jesteśmy pozytywnie nastawieni do trzeciego kwartału. Oczywiście widzimy spowolnienie gospodarcze i wyzwania związane z cenami energii, co może mieć szczególny wpływ czwarty kwartał bieżącego roku i pierwszy kwartał 2023 roku.

 

🟢Relacja z czatu Unimot. Finalizacja przejęcia Lotos Terminale do końca tego roku

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

EBITDA (tys. zł) i marża (%)

EBITDA skorygowana (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Segmenty

Jak już wspomnieliśmy największy udział w wynikach grupy miał segment ON+BIO. W pierwszym półroczu odnotował on wzrost wolumenu sprzedaży do 855,4 tys. m.szes., co oznaczało poprawę o 14,8% rdr. Przychody wyniosły w tym okresie 4,61 mld zł (+69,9% rdr.), a skorygowana EBITDA 110,3 mln zł (+136,8% rdr.). Kwartalne dane przedstawia poniższy wykres z prezentacji spółki.

 

Wybrane czynniki, które wpłynęły na wyniki segmentu to m.in. gwałtowne zmiany cen rynkowych paliw oraz kursu dolara amerykańskiego przy wzmożonym popycie wpłynęły na wzrost osiągalnych marż, duża zmienność premii lądowej, czy przystosowanie e łańcuchów dostaw do działalności w warunkach całkowitego embarga na import paliw z Rosji oraz Białorusi (, m.in wynajęcie terminala przeładunkowego paliw w cieśninach duńskich), czy dynamiczny wzrost eksportu paliw z Polski na Ukrainę.

 

Wśród głównych czynników mogących mieć wpływ na przyszłe wyniki wskazano m.in. reorganizacja grupy, której celem jest przygotowanie do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się po przejęciu Lotos Terminale, wysokość premii lądowej, dynamika i kierunek zmian cen oleju napędowego (duża dynamika spadków wpływa pozytywnie), czy sytuacja rynkowa i konkurencja po przejęciu spółki Lotos przez PKN Orlen.

 

Źródło: Emitent.

 

Duży wpływ na wyniki grupy miał także obrót gazem LPG skoncentrowany głównie na sprzedaży hurtowej. Choć wolumen sprzedaży zwiększył się o 16,2% rdr., to przychody rosły w tempie 117% rdr., do 273,2 mln zł, a skorygowana EBITDA wyniosła 24 mln zł wobec 17,4 mln zł kwartał wcześniej i 1,4 mln zł rok wcześniej. Główny wpływ na wyniki segmentu miały m.in. gwałtowne zmiany cen rynkowych gazu LPG, co pozytywnie wpłynęło na realizowane marże, wyzwania logistyczne związane ze stopniową zmianą strumienia zakupowego, czy duże zapotrzebowanie na ze strony odbiorców z Ukrainy. Emitent wskazał, że największy wpływ na działalność w przyszłych okresach będzie miała sytuacja popytowo-podażowa na rynku związana z wybuchem wojny w Ukrainie oraz kolejnymi sankcjami nakładanymi na Rosję i Białoruś.

Źródło: Emitent.

 

Pozostałe segmenty miały o wiele mniejszy wpływ na zyski, a ich skorygowana EBITDA nie przekraczała 10 mln zł w II kw. 2022 roku.

 

Bilans

Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane dane bilansowe Grupy Unimot.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022
Aktywa trwałe razem 148 404 166 458 173 341 187 716 184 390 176 034
Aktywa obrotowe razem 919 296 977 762 1 137 933 1 043 572 1 948 865 2 000 632
  Zapasy 239 773 358 107 356 422 325 215 722 037 882 021
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 510 803 446 301 608 173 513 303 871 989 751 341
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 110 471 104 065 64 825 79 092 198 999 280 555
Kapitał własny ogółem 296 183 296 632 300 776 325 875 440 590 485 882
Zobowiązania długoterminowe razem 71 747 65 774 72 257 92 297 89 699 88 803
Zobowiązania krótkoterminowe razem 699 770 781 814 938 241 813 116 1 602 966 1 601 981
  Kredyty w rachunku bieżącym  216 824 260 708 332 563 336 563 410 679 431 947
  Pochodne instrumenty finansowe 50 030 36 921 81 940 58 685 241 510 137 905
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami 1 480 12 358 741 9 492 84 909 513 089
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 420 294 452 874 508 764 398 794 839 564 508 150
Suma bilansowa 1 067 700 1 144 220 1 311 274 1 231 288 2 133 255 2 176 666

Źródło: Emitent.

 

Głównymi aktywami grupy są aktywa obrotowe, których wartość wzrosła do 2 mld zł na koniec czerwca 2022 roku wobec 1,05 mld zł na koniec 2021 roku. Było to związane głównie ze zwiększeniem kapitału obrotowego. Zapasy wzrosły odpowiednio do 882 mln zł wobec 325,2 mln zł, przede wszystkim za sprawą wzrostu cen i ilości zapasu obowiązkowego oleju napędowego i gazu ziemnego, jak również wyższych poziomów zapasów operacyjnych. Z kolei należności wzrosły odpowiednio do 751,3 mln zł wobec 513,3 mln zł, co wynikało ze znacznego wzrostu obrotu oraz nowych kontraktów sprzedażowych. Emitent zakończył kwartał ze stanem środków pieniężnych i ekwiwalentów na poziomie 280,6 mln zł.

 

Wartość kapitału własnego wzrosła do 485,9 mln zł na koniec czerwca 2022 roku wobec 325,9 mln zł na koniec 2021 roku. Wskaźnik ogólnego zadłużenia nieco wzrósł, do 0,78 na koniec czerwca br. wobec 0,74 na koniec 2021 roku, jednak struktura finansowania nie uległa istotnej zmianie. Zobowiązania długoterminowe utrzymały się na zbliżonym poziomie wynosząc 88,8 mln zł na koniec minionego kwartału. Składają się na nie głównie kredyty i pożyczki. Z kolei wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynikał głównie z wyższych obrotów, w tym zwiększonego importu oleju napędowego i benzyn, a także wyższych zobowiązań z tytułu VAT. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,2 na koniec czerwca 2022 roku i utrzymał się na bezpiecznym poziomie.

 

Przepływy pieniężne

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane dotyczące przepływów pieniężnych Grupy Unimot.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przepływy operacyjne -41 624 -5 113 50 843 -32 851 -32 299 -81 047 6 286 51 549 80 717
Przepływy inwestycyjne -510 -4 193 -2 777 -4 924 -3 030 -14 560 3 522 3 247 -1 059
Przepływy finansowe -19 122 -3 661 -3 851 -4 538 -20 706 -4 968 -5 944 -6 006 -8 719
Razem -61 256 -12 967 44 215 -42 313 -56 035 -100.575 3 864 48 790 70 939

Źródło: Emitent.

 

Wysokie zyski i finansowanie kapitału obrotowego zobowiązaniami handlowymi pozwoliły grupie wykazać wysokie, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu br. – w I kw. było to 51,5 mln zł, a w II kw. 80,7 mln zł. Przepływy inwestycyjne i finansowe nie były wysokie w relacji do przepływów operacyjnych, dzięki czemu grupa powiększyła stan środków pieniężnych w pierwszym półroczu 2022 roku łącznie o 119,7 mln zł.

 

Perspektywy

Najważniejszym wydarzeniem biznesowym pierwszego półrocza 2022 roku było zawarcie przez Unimot Investments przedwstępnej umowy nabycia 100% akcji Lotos Terminale. Po uzyskaniu zgód (m.in. Komisji Europejskiej, UOKiK, czy walnych zgromadzeń Orlenu i Lotosu) obecnie spółka czeka na zamknięcie transakcji, licząc, że będzie to miało miejsce jeszcze w tym roku. Transakcja ma przynieść m.in. dodatkowe przychody, uzupełnić łańcuch wartości Grupy Unimot, zwiększyć elastyczność operacyjną, a także przynieść liczne synergie kosztowe.

 

W celu przygotowania do akwizycji Lotos Terminale dokonano reorganizacji międzygrupowej, polegającej na przeniesieniu działalności obejmujące obrót paliwami do spółki Unimot Paliwa. Reorganizacja ma przyczynić się do poprawy skorygowanej EBITDA o 30 mln zł do czerwca 2024 roku.

 

Po okresie sprawozdawczym, 1 sierpnia 2022 r. przeniesiono działalność UNIMOT obejmującą obrót paliwami, z wyłączeniem handlu paliwami w ramach sieci stacji paliw AVIA oraz gazem ziemnym (tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa) do spółki UNIMOT Paliwa. Wartość wnoszonego majątku wyniosła 325,9 mln zł. Po przeprowadzeniu tej operacji spółka UNIMOT będzie koncentrowała swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy.

 

Realizacja opisanych powyżej działań była kluczowym etapem w procesie, zapowiedzianego w styczniu 2022 r., nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale. Jak wspomniano wcześniej, po sfinalizowaniu transakcji Grupa UNIMOT stanie się niezależnym operatorem logistycznym posiadającym 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m3. Dodatkowo nasze aktywa zostaną powiększone o zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Przejęcie spółki Lotos Terminale oznacza skokowy wzrost skali naszej działalności i pozwoli na uplasowanie się Grupy UNIMOT na trzecim miejscu na rynku magazynowania paliw oraz na drugim miejscu na rynku sprzedaży asfaltów. Dzięki nabyciu aktywów będziemy mogli przybliżyć się do realizacji jednego z celów strategicznych przewidzianych do wykonania do 2023 r., jakim jest dywersyfikacja źródeł przychodów – komentował w liście do akcjonariuszy prezes Unimot, Adam Sikorski.

 

W prezentacji wynikowej grupa przedstawiła także perspektywy przed poszczególnymi segmentami działalności na kolejne kwartały, co podsumowuje poniższy slajd.

 

Źródło: Emitent.

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie