Chat with us, powered by LiveChat

SII zawiadamiało prokuraturę w sprawie PCZ, a sąd skazuje prezesa na 12 lat więzienia

Skomentuj artykuł
© Tippapatt - stock.adobe.com

W lipcu 2015 r. działając w imieniu pokrzywdzonych obligatariuszy SII złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki PCZ S.A. Przedmiotem sformułowanych zarzutów były przede wszystkim podejmowane przez zarząd działania mające na celu pokrzywdzenie wierzycieli spółki, w tym w szczególności jej obligatariuszy.

 

Polegały one na wprowadzeniu inwestorów w błąd co do prawdziwej kondycji finansowej spółki poprzez publikowanie nieodpowiadających rzeczywistej sytuacji gospodarczej sprawozdań finansowych, podawaniu nieprawdziwych informacji w raportach bieżących i okresowych oraz zatajaniu danych, które powinny się w nich znajdować, manipulowaniu kursem akcji spółki, a także osobistym składaniu zapewnień o dobrej kondycji spółki, podczas gdy w rzeczywistości, stale następowało pogarszanie się jej sytuacji majątkowej, a jednocześnie trwało wyprowadzenie z niej majątku do podmiotów gospodarczych zarządzanych przez podejrzanych (następnie oskarżonych) i osób z nimi powiązanych. Zawiadomienie dotyczyło również selektywnego zaspokajania wierzycieli spółki w celu udaremnienia zaspokojenia pozostałych, tj. przede wszystkim posiadaczy jej obligacji.

Znaczna część zarzutów oskarżenia jest tożsama z tymi zawartymi w zawiadomieniu złożonym przez SII

SII przedstawiło prokuraturze bogaty materiał dowodowy, poprzedzony szczegółową analizą faktycznej sytuacji gospodarczej spółki PCZ S.A. i przyczyn wpływających na taki stan rzeczy. Powyższe zainicjowało przeprowadzeniem przez śledczych dalszych czynności procesowych i zaowocowało wniesieniem do Sądu aktu oskarżenia. Znaczna część zarzutów oskarżenia jest tożsama z tymi zawartymi w zawiadomieniu złożonym przez SII, Prokuratura poszerzyła postępowanie o kolejne zarzuty i pokrzywdzonych.

12 lat więzienia, 1,3 mln zł grzywny dla prezesa PCZ

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, III Wydział Karny wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie o sygn. III K 270/18 uznał Romualda Ś. – byłego Prezesa zarządu spółki PCZ S.A. i pozostałych byłych członków zarządu spółki Beatę G. i Stanisława P. za winnych wszystkich zarzucanych aktem oskarżenia czynów. Były Prezes PCZ S.A. został skazany na karę łączną 12 lat pozbawienia wolności oraz 1,3 mln zł grzywny, pozostali oskarżeni otrzymali kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat oraz kary grzywny w stawkach dziennych.

 

🟢 Zobacz także: TVP INFO „Jeden z najbogatszych Polaków

skazany na 12 lat więzienia za wyprowadzenie 80 mln zł z PCZ”

 

Dodatkowo sąd, na podstawie art. 46 kodeksu karnego orzekł względem oskarżonych członków zarządu obowiązek naprawienia szkody pokrzywdzonym obligatariuszom – łącznie na kwotę ponad 59 mln zł. Z uwagi na fakt, iż prokuraturze udało się zabezpieczyć majątek na kwotę blisko 50 mln zł, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pokrzywdzonym inwestorom uda się odzyskać część zainwestowanych środków.

 

Co prawda wyrok nie jest prawomocny – oskarżonym przysługuje prawo wniesienia apelacji, ale surowa 12-letnia kara pozbawienia wolności orzeczona wobec byłego prezesa zarządu PCZ S.A., jak i kary pozbawienia wolności dla pozostałych byłych członków zarządu spółki powinny być przestrogą dla innych zarządzających przed podejmowaniem na rynku kapitałowym nadużyć, a nawet oszustw względem inwestorów.

 

Zainicjowanie postępowania karnego w tego typu sytuacjach, w związku z możliwością orzeczenia przez sąd karny obowiązku naprawienia szkody daje szansę przynajmniej na częściowe odzyskanie zainwestowanych środków. Na efekt końcowy trzeba jednak będzie jeszcze poczekać do czasu wydania w sprawie prawomocnego wyroku.

 

Komentarz Jarosław Dominiaka, prezesa SII

Tak informację o wyroku dla Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet skomentował Jarosław Dominiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Jarosław Dominiak„Na wyrok w sprawie PCZ i głównego oskarżonego rynkowi, a przede wszystkim licznym poszkodowanym przyszło czekać wiele lat (należy pamiętać, że wyrok jest nieprawomocny). 12 lat bezwzględnego więzienia dla byłego prezesa wydaje się karą dotkliwą, ale jak najbardziej zasłużoną. Katalog nadużyć i przestępstw jakie zarzuciła sprawcom prokuratura, a sąd w toku długiego procesu podzielił i nie miał najmniejszych wątpliwości jest porażający. W uzasadnieniu sąd potwierdził wszystkie zarzuty jakie SII podnosiło w zawiadomieniu do prokuratury złożone w imieniu poszkodowanych jeszcze w 2014 roku.

 

W całej tej sprawie należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to spora szansa, że setki pokrzywdzonych choć w części odzyskają utracone pieniądze, gdyż organom ścigania udało się zabezpieczyć majątek o wartości ponad 50 mln zł, a przecież taki powinien być finał przestępstw finansowych. Druga aspekt to miejmy nadzieję przestroga dla tych wszystkich, którzy dopuszczają się oszustw, nadużyć kosztem inwestorów. Na rynku panuje przeświadczenia, że rzadko kiedy przestępstwa na rynku publicznym kończą się skazującymi wyrokami. Wyrok w sprawie PCZ dowodzi, że nawet jeśli polskie sądy działają bardzo opieszale to możemy się doczekać rozstrzygnięć bardzo dotkliwych dla sprawców, które jednocześnie będą działały prewencyjnie. Jedyną niezrozumiałą dla wszystkich zainteresowanych kwestią jest fakt, że główny oskarżony zamiast przebywać w areszcie przebywa w Hiszpanii gdzie się leczy…”

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie