Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników Ciech – po słabszym 3Q21 Ciech znowu pozytywnie patrzy na przyszłość

Skomentuj artykuł

W III kw. 2021 roku Grupa Ciech odnotowała relatywnie słabsze wyniki finansowe, co było związane głównie z dynamicznym wzrostem kosztów (wzrost cen surowców). Jednak już w kolejnym kwartale Emitent oczekuje istotnej poprawy.

 

Grupa Ciech działa w branży chemicznej. Głównymi produktami są: soda kalcynowana, soda oczyszczona, sól, chlorek wapnia, środki ochrony roślin, produkty szklane, krzemiany oraz inne chemikalia. Mają one zastosowanie m.in. w przemysłach: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz budownictwie. Największym rynkiem zbytu dla Grupy są kraje Unii Europejskiej, w tym głównie Polska i Europa Środkowo-Wschodnia.

Zarys wyników historycznych

OD 2014 do 2018 roku Grupa Ciech systematycznie poprawiała generowane przychody ze sprzedaży. Wzrosły one w tym okresie z 3,24 mld zł do 3,67 mld zł. Lata 2019 i 2020 nie są porównywalne m.in. z tytułu zmian w polityce rachunkowości instrumentów zabezpieczających, innej prezentacji kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz wydzielenia działalności zaniechanej (przeznaczenie do sprzedaży spółki z segmentu Żywice w 2020 roku, dane za 2019 rok zostały przekształcone). Jednak nawet bez uwzględniania tych zdarzeń wzrost przychodów zatrzymał się w 2019 roku, a w 2020 roku był pod dodatkową presją pandemii koronawirusa.

 

Początkowo za wzrostem przychodów Grupy podążał również wzrost zysków oraz rentowność biznesu. Jeszcze w 2014 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 673,1 mln zł, rosnąc w dwa lata do ponad 1 mld zł. Pierwsza marża wyrażona w procentach urosła z 20,8% do 30,1%. Po 2016 roku zyski zaczęły jednak spadać. W 2018 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 763,4 mln zł, a w 2019 i 2020 roku okazał się jeszcze niższy. Na poziomie procentowej marży odnotowano zatrzymanie spadkowej tendencji w 2018 roku, która zatrzymała się powyżej 20%. Choć jeszcze raz zwracamy uwagę, że dane za lata 2019 i 2020 nie są w pełni porównywalne do poprzednich okresów. Podobne tendencje zostały odnotowane na dalszych pozycjach rachunku zysków i strat. Na wykresach prezentujemy jeszcze podawany przez Emitenta zysk EBITDA znormalizowana (skorygowana o zidentyfikowane przez Emitenta zdarzenia jednorazowe) oraz zysk netto z działalności kontynuowanej.

 

Do negatywnych tendencji na poziomie zysków Grupy Ciech w ostatnich latach w istotnej mierze przyczyniło się otoczenie markoekonomiczne, w tym m.in. rosnące i utrzymujące się na wysokich poziomach ceny jednostek CO2, a także surowców energetycznych.

 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Zysk brutto ze sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
   
EBITDA znormalizowana (tys. zł) Zysk netto z działalności kontynuowanej (tys. zł) i marża netto (%)
*Dane za lata 2019 i 2020 zostały skorygowane m.in. z tytułu zmiany prezentacyjnej w związku z zaniechaniem działalności segmentu Żywice – sprzedaż jednostki zależnej w 1Q21.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Największy udział w przychodach (70% w 2020 roku) i zyskach (72% na poziomie zysku brutto na sprzedaży w 2020 roku) Grupy Ciech ma segment sodowy. W 2020 roku Emitent przekwalifikował podział na segmenty, wydzielając 5 „Business Unit”: sodowy, agro, pianki, krzemiany, opakowania. Do najważniejszych produktów wytwarzanych w segmencie sody należą: soda kalcynowana lekka i ciężka, sól warzona, soda oczyszczona i chlorek wapnia. Wyroby te znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle szklarskim, spożywczym, detergentowym i farmaceutycznym. W Segmencie Sodowym znajduje się również działalność polegająca na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, w spółce niemieckiej. W ramach Segmentu Sodowego skupiona jest również działalność CIECH Cargo Sp. z o.o., świadczącej usługi transportu kolejowego, głównie na rzecz spółek w ramach tego Segmentu.

 

Segmenty – udział w przychodach Segmenty – udział w zysku brutto na sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie