Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Murapol S.A. - doświadczony deweloper polskiego rynku mieszkaniowego w drodze na giełdę

Skomentuj artykuł

Grupa Murapol to jeden z czołowych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Przez ponad 20 lat działalności zrealizował 70 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstały 324 budynki obejmujące łącznie blisko 22 tys. lokali. Firma oferuje mieszkania w segmentach popularnym i  popularnym premium rynku nieruchomości mieszkaniowych, a także planuje szerzej wykorzystać możliwości wzrostu płynące z rozwijającego się rynku instytucjonalnego wynajmu mieszkań PRS.

 

Główne założenia biznesowe i segmenty działalności

Firma posiada zdywersyfikowaną geograficznie mapę inwestycji oraz pionowo zintegrowany model biznesowy, zapewniający jej rozwój i stabilność. Model ten zakłada koncentrację wewnątrz spółki wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć deweloperskich, począwszy od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące pionowo zintegrowanego modelu biznesowego Grupy Murapol znajdują się na poniższej grafice.

 

Źródło: Grupa Murapol S.A.

 

Grupa Murapol oferuje mieszkania w segmentach rynku nieruchomości mieszkaniowych, tzw. popularnym i  popularnym premium. Zarząd firmy ocenia, że są one relatywnie odporne na wahania czynników makroekonomicznych.

 

Według stanu na koniec września 2021 roku, Grupa Murapol w trakcie 20-letniej działalności sprzedała blisko 22 tys. lokali. W latach 2018-2020 sprzedano łącznie 8606 lokali oraz przekazano 8639 lokali, co daje Grupie drugie miejsce na polskim rynku. W ciągu trzech kwartałów 2021 roku Murapol sprzedał klientom detalicznym 2316 i przekazał 1928 lokali. Dodatkowo, 1723 lokale zostały sprzedane na rzecz instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Łącznie, w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku Murapol sprzedał zatem 4039 lokali.

 

Wybrane dane liczbowe dotyczące Grupy Murapol przedstawia poniższa grafika

 

Źródło: Grupa Murapol S.A.

 

Informacje o ofercie

Oferta publiczna akcji Grupy Murapol obejmuje do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących 35 procent kapitału zakładowego spółki. Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 40 zł za akcję, co daje maksymalną wartość oferty na poziomie 571,2 mln zł.

 

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 23 do 29 listopada. Z kolei proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych trwa od 22 do 30 listopada. Publikacja informacji na temat ostatecznej ceny akcji, ostatecznej liczby oferowanych akcji, oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów będzie miał miejsce najpóźniej 30 listopada. Przydział oferowanych akcji zaplanowano nie później niż 6 grudnia, a oczekiwany termin debiut spółki na giełdzie to około 8 grudnia 2021 roku.

 

Prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie akcji Murapol S.A. jest prospekt wraz z komunikatami aktualizującymi. Wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej spółki: https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna

Dane finansowe

 W latach 2018-2020 przychody ze sprzedaży lokali Grupy Murapol wzrosły z 603,1 mln zł do 836,2 mln zł, co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) wynoszący 17,7 procent. W tym samym okresie skorygowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się z poziomu 189,0 mln zł do 265,2 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA poszła w górę ze 135,5 mln zł do 195,3 mln zł, co daje roczną zwyżkę wynoszącą 20,1 procent. 

 

Źródło: Grupa Murapol S.A.

 

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 roku łączne przychody ze sprzedaży mieszkań (w tym przychody z PRS) wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy Murapol w tym okresie sięgnął 260,5 mln zł (+17,0 procent r/r), natomiast skorygowana EBITDA wyniosła 225,7 mln zł (+31,3 procent r/r).

 

Wybrane skonsolidowane informacje finansowe Grupy Murapol

 

Źródło: Grupa Murapol S.A.

 

Strategia i plany rozwojowe Grupy Murapol

Zarząd oczekuje, że skala działalności Grupy będzie rosła w nadchodzących latach, m.in. dzięki atrakcyjnemu bankowi ziemi, silnej marce, doświadczeniu oraz zintegrowanym procesom pozwalającym sprawnie realizować kolejne inwestycje i skalować działalność. 

 

Strategia biznesowa Grupy Murapol ma umożliwić osiągnięcie liczby lokali przekazywanych klientom na poziomie około 3,2-4,2 tys. rocznie, począwszy od 2022 roku. Dodatkowo, do połowy 2026 roku Murapol zamierza przygotować portfel 10 tysięcy mieszkań na rzecz wynajmu instytucjonalnego. 

 

Oferta Grupy jest dostępna na terenie niemal całego kraju. Ma w budowie i w przygotowaniu inwestycje deweloperskie w 15 miastach - zarówno w największych aglomeracjach w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Aglomeracji Śląskiej, Poznaniu i Łodzi, jak i w mniejszych miastach regionalnych takich jak Bydgoszcz czy Toruń. Wśród rozważanych przez spółkę lokalizacji jest Szczecin, Lublin, Rzeszów i Olsztyn. Swój sposób działania Grupa określa jako „Plug&Play”, co oznacza, że sprawdzone rozwiązania i wystandaryzowane projekty przenoszone są do kolejnych lokalizacji.

 

Dzięki powyższej dywersyfikacji geograficznej dociera do szerokiego grona klientów i może korzystać z obserwowanego rozwoju nie tylko największych, lecz również regionalnych rynków mieszkaniowych.

 

Geograficzny obraz działalności grupy pokazuje poniższa grafika.

 

Źródło: Grupa Murapol S.A.

 

Nowy segment działalności

Poza wzrostem sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, Grupa Murapol planuje wykorzystać możliwości wzrostu płynące z rozwijającego się rynku instytucjonalnego wynajmu mieszkań PRS. W 2021 roku Murapol podjął strategiczną decyzję rozpoczęciu działalności w segmencie. W tym celu nawiązano współpracę z Grupą Ares, międzynarodową grupą kapitałową, do której należy większościowy akcjonariusz spółki i  która posiada bogate doświadczenie i wiedzę w sektorze PRS. 

 

Umowa ramowa zawarta z Grupą Ares przewiduje, że do połowy 2026 roku Grupa Murapol przygotuje 10 tys. lokali na rzecz PRS. Liczba ta obejmuje lokale, które w tym czasie będą ukończone i oddane do użytkowania, a także w trakcie budowy, bądź w formie zabezpieczonych praw do gruntu. Według Zarządu Grupy Murapol celem działalności w segmencie PRS jest m.in. dywersyfikacja działalności Grupy Murapol i zabezpieczenie się przez potencjalnymi zmianami trendów rynkowych. Grupa Murapol traktuje działalność w segmencie PRS jako komplementarną, stabilizującą rozwój.

Bank ziemi mocną stroną spółki

Murapol zakłada, że począwszy od przyszłego roku wydatki na nabycie nieruchomości gruntowych do banku ziemi (bez uwzględnienia nieruchomości dla platformy PRS) będą wynosić 175 mln-225 mln zł rocznie.

 

Na koniec września 2021 roku bank ziemi należący do Grupy Murapol obejmował nieruchomości gruntowe stanowiące własność, będące w użytkowaniu wieczystym Grupy lub objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, umożliwiające wybudowanie ponad 19,9 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 881 tys. mkw. To jeden z największych banków ziemi wśród deweloperów notowanych na GPW.

Dywidenda 

Biorąc pod uwagę dopuszczenie akcji spółki do obrotu na GPW, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 170 mln zł za rok 2021, natomiast w następnych latach w kwocie równej co najmniej 75 procent skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w danym roku. Spółka podała również, że większościowy akcjonariusz zadeklarował poparcie dla takiej polityki dywidendowej. Biorąc pod uwagę przyjętą politykę dywidendową Spółki, zakładającą wypłatę dywidendy za 2021 r. w kwocie 170 mln zł, spodziewana stopa dywidendy przy cenie maksymalnej akcji w ofercie szacowana jest na ok. 10,4%.

Czynniki ryzyka i otoczenie rynkowe mające wpływ na rozwój Grupy Murapol

Głównymi czynnikami determinującymi atrakcyjność sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest wysoki popyt ze strony klientów indywidualnych oraz strukturalny deficyt mieszkaniowy szacowany nawet na ponad 2 mln lokali. Spółka w prospekcie emisyjnym zwraca również uwagę na wysoką konkurencyjność rynku nieruchomości mieszkaniowej i branży deweloperskiej w Polsce, co może niekorzystnie wpływać na działalność i perspektywy rozwoju Grupy.  

 

Istotnym elementem ryzyka są czynniki makroekonomiczne takie jak dynamika wzrostu PKB, wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce, wysokość stóp procentowych i  dostępność kredytów hipotecznych, na co składa się stabilny rynek finansowy, popyt inwestycyjny uwarunkowany stosunkowo wysokim poziomem inflacji, co w warunkach niskich stóp procentowych kieruje klientów na rynek nieruchomości jako alternatywę dla lokat i w celu ochrony wartości oszczędności.

 

Spółka zwraca jednak uwagę, że w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19 banki w sposób znaczący zmieniły politykę związaną z  przyznawaniem kredytów hipotecznych przez zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej klientów czy też zmianę sposobu wyceny nieruchomości (poprzez obniżenie jej wartości), wskutek czego klienci Grupy Murapol mogą mieć trudności w  otrzymaniu kredytów, a ich płynność i sytuacja finansowa może ulec pogorszeniu, co z kolei może skutkować osłabieniem popytu na mieszkania oferowane przez firmę.

 

Istotny może być również wzrost kosztów realizacji projektów deweloperskich poprzez trudności w pozyskiwaniu atrakcyjnych nieruchomości gruntowych w ogóle lub na zadowalających warunkach.

 


Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w szczególności niniejszy artykuł nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych lub jakiejkolwiek innej formy oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie