Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Grupa Pracuj S.A. – czołowy gracz na rynku rekrutacji cyfrowej w drodze na giełdę

Skomentuj artykuł

Grupa Pracuj zajmuje czołową pozycję na rynku rekrutacji cyfrowej. Stworzyła wiodącą platformę technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa na rynku polskim i ukraińskim – jest właścicielem internetowych serwisów rekrutacyjnych Pracuj.pl i Robota.ua oraz systemu do zarządzania rekrutacjami eRecruiter.

Działalność i serwisy należące do Grupy Pracuj

Grupa Pracuj oferuje usługi wspierające przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Kandydatom zaś ułatwia znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi.

 

W Polsce firma działa od ponad 20 lat, natomiast na Ukrainie jest obecna od 15 lat. W skład Grupy Pracuj wchodzą m.in. największy polski internetowy serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, ukraiński internetowy serwis rekrutacyjny Robota.ua oraz system do zarządzania rekrutacjami eRecruiter.

 

W 2020 roku z serwisów należących do Grupy Pracuj korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Każdego dnia na portalach Grupy dostępnych jest średnio około 176 tys. ofert pracy (według stanu na koniec września 2021 roku). Z kolei z systemu eRecruiter, służącego do zarządzania rekrutacjami, korzysta ponad 1500 firm. Łącznie z usług Grupy korzysta aktywnie ponad 48 tys. pracodawców w Polsce i około 64 tys. na Ukrainie.

 

Grupa Pracuj zatrudnia około 800 osób, w tym ponad 200 specjalistów zajmujących się rozwojem produktów oraz technologią.

 

Szczegółowe dane dotyczące serwisów należących do Grupy Pracuj pokazuje poniższa infografika.

 

Źródło: Grupa Pracuj S.A.

 

Informacje o ofercie

W wariancie podstawowym oferta publiczna akcji Grupy Pracuj obejmuje do 13.620.850 istniejących akcji, stanowiących 20% kapitału zakładowego spółki, z możliwością zwiększenia oferowanej puli do 22.380.626 akcji – wówczas nowi inwestorzy wejdą w posiadanie maksymalnie 32,86 procent kapitału spółki. 

 

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 17 do 24 listopada. Równolegle prowadzona jest budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Planowany przydział akcji będzie miał miejsce najpóźniej 30 listopada, a debiut spółki na giełdzie przewidywany jest w okolicach 9 grudnia 2021 roku.

 

Prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie akcji Grupy Pracuj S.A. jest prospekt wraz z komunikatami aktualizującymi. Wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej spółki: https://grupapracuj.pl/oferta-publiczna

Wyniki finansowe

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 roku przychody Grupy Pracuj z umów z klientami sięgnęły 344 mln zł i były o 60 procent wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, a także wyższe niż w całym ubiegłym roku. Wypracowany przez Grupę w tym okresie zysk netto wyniósł 213 mln zł wobec 75 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku.

 

Niemal 87 procent przychodów Grupy Pracuj za 2020 rok pochodziło od pracodawców i agencji rekrutacyjnych zamieszczających oferty pracy w serwisach internetowych należących do Grupy i zamawiających usługi dodatkowe związane z tymi ogłoszeniami. Firma osiąga też przychody z platformy eRecruiter oferowanej w modelu abonamentowym SaaS.

 

Kształtowanie się przychodów z umów z klientami, skorygowanej EBITDA oraz zysku netto na przestrzeni lat przedstawia poniższa infografika.

 

Źródło: Grupa Pracuj S.A.

 

Pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19 i jej negatywnego wpływu na rynek rekrutacji online, łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami w 2020 roku wyniosły 299 mln zł wobec 368 mln zł rok wcześniej, a wypracowany przez Grupę zysk netto wyniósł 107 mln zł wobec 128 mln zł w 2019 roku.

 

Najwyższymi pozycjami kosztowymi spółki są koszty świadczeń pracowniczych oraz koszty usług marketingowych. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 roku wyniosły one odpowiednio 105,8 i 30,2 mln zł.

 

Źródło: Grupa Pracuj S.A.

Strategia i plany rozwojowe spółki

 

Grupa Pracuj wymienia kilka strategicznych celów, które będą dla niej priorytetem w kolejnych latach. Wśród nich znajduje się dalsze umocnienie pozycji platformy pierwszego wyboru dla celów rekrutacji specjalistów i menedżerów w Polsce.

 

Celem jest także osiągnięcie pozycji firmy jako pierwszego wyboru dla kandydatów i pracodawców na Ukrainie. Spółka chce również poszerzyć bazę kandydatów o pracowników fizycznych i zatrudnianych w specjalistycznych branżach. Kluczowy będzie również rozwój bazy klientów i pełne wykorzystanie synergii produktowych pomiędzy eRecruiter i Grupą Pracuj w celu utrzymania pozycji eRecruiter jako platformy ATS (applicant tracking system) pierwszego wyboru w Polsce.

 

Firma zamierza wykorzystać doświadczenia i know-how w pracy z dużymi korporacjami w celu dalszego zwiększenia penetracji rynku MŚP i mikroprzedsiębiorstw. Chce również wzmocnić ekosystem HR poprzez innowacje w zakresie portfela produktów i ich rozszerzeń oraz technologii HR (m.in. benefity, zarządzanie kapitałem ludzkim, szkolenia i rozwój).

 

Celem Grupy Pracuj jest również rozwój oferty poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych i komplementarnych platform rozwijanych przez spółki portfelowe funduszu Pracuj Ventures.

 

Spółka zamierza także obserwować rynek poszukując celów akwizycyjnych w celu poszerzenia zasięgu geograficznego i oferty.

Dywidenda

 

Grupa Pracuj zamierza regularnie dzielić się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami. Jej intencją jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy.

 

W dniu 28 czerwca 2021 zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 65,6 mln zł. Stanowi ona 90,95 procent zysku wypracowanego w 2020 roku, który wyiósł 72,2 mln zł. Pozostałą kwotę (6,5 mln zł) przeznaczono na fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia udziałów własnych.

 

Przy przedstawianiu propozycji wypłaty dywidendy zarząd będzie brał pod uwagę w szczególności wymogi płynnościowe i kapitałowe niezbędne dla rozwoju działalności spółki oraz absorpcji potencjalnych strat w przypadku zmaterializowania się nieoczekiwanych scenariuszy warunków skrajnych, takich jak gwałtowny spadek tempa wzrostu PKB, niekorzystne zmiany kursów walut lub stóp procentowych, a także odnoszące się do tych kwestii regulacje prawne.

Otoczenie rynkowe

Grupa Pracuj działa na rynkach polskim i ukraińskim. W obu tych krajach mieszka łącznie 82 mln osób, w tym około 55 mln w wieku produkcyjnym.

 

Jak czytamy w raporcie OC&C, w latach 2019-2030 wynagrodzenia w Polsce będą rosły w tempie ok. 7 procent rocznie. Obecne wynagrodzenia w Polsce są nadal znacząco niższe niż te na rynkach Europy Zachodniej. Oczekuje się, że Polska zmniejszy różnicę z ok. 32 procent wysokości wynagrodzenia w Niemczech w 2019 r. do ok. 51 procent w 2030 roku, ze względu na znaczny popyt na pracę i ograniczoną podaż, na co wskazuje niska stopa bezrobocia. Natomiast wynagrodzenia na Ukrainie, zgodnie z raportem OC&C, będą rosły w tempie ok. 14 procent rocznie. Płace na Ukrainie pozostają znacznie poniżej poziomów europejskich. Oczekuje się jednak, że do 2030 roku różnica ta znacząco się zmniejszy.

 

Powyższe dane wpływają na wartość rynku rekrutacyjnego, który dla Grupy Pracuj w Polsce i na Ukrainie szacowany jest na około 930 mln zł (dane OC&C). Prognozuje się również, że w 2030 roku wartość całkowitego rynku (TAM) dla Grupy Pracuj osiągnie 13,46 mld zł dzięki wysokiemu wzrostowi rynku pracy w Polsce i na Ukrainie oraz znacznemu wzrostowi wydatków na ogłoszenia.

 

Według raportu OC&C, internetowe serwisy ogłoszeniowe Grupy Pracuj w Polsce i na Ukrainie, Pracuj.pl i Robota.ua, a także platforma rekrutacyjna eRecruiter, są liderami na swoich rynkach – mają w nich wiodące udziały, a ich marki są bardzo dobrze znane.

 

Badanie funduszu Pracuj Ventures i serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl pozwala przyjrzeć się najważniejszym obszarom rozwoju HR w organizacjach oraz planowanym przez nie inwestycjom. Wśród osób na co dzień zajmujących się HR, siedem na dziesięć za najważniejsze zadanie uznała rekrutację. Co druga odczuwa znaczącą presję płacową ze strony pracowników.

 

Źródło: Pracuj Ventures, Pracuj.pl

Ważniejsze czynniki ryzyka

Wśród czynników ryzyka Grupa Pracuj wymienia ryzyko ewentualnego pogorszenia wizerunku marki Grupa Pracuj na skutek negatywnych komentarzy przekazywanych przez klientów i użytkowników do wiadomości publicznej, a także ryzyko rosnącej konkurencji rynkowej, które może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy.

 

W prospekcie wymieniono również ryzyka związane z ewentualnym pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej i kondycji rynku pracy nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie, co jest również związane z bieżącą sytuacją polityczną w tym kraju.

 

Spółka wymienia ryzyka dotyczące utraty kluczowej kadry, a także możliwy negatywny wpływ pandemii COVID-19. Istnieje bowiem ryzyko, że pandemia spowoduje spowolnienie gospodarcze. Wzrost bezrobocia i inflacji będą miały niekorzystny wpływ na rynki, na których Grupa prowadzi działalność.

 

Wspomniano także o ryzykach związanych z cyberprzestępczością, na co spółka szczególnie jest narażona, ze względu na swój profil działalności. Do tego należy dodać ryzyko technologiczne związane z ewentualnym pogorszeniem pozycjonowania stron grupy lub ryzyko pogorszenia jakości i oraz ryzyko zawodności technologii dostarczanych przez partnerów i dostawców usług.

 

Prospekt wymienia również ryzyka związane ze środowiskiem prawnym, a także strukturą akcjonariatu.

 

-----

Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w szczególności niniejszy artykuł nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych lub jakiejkolwiek innej formy oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie