Chat with us, powered by LiveChat

Vercom S.A. – technologiczny beneficjent wzrostu e-commerce w drodze na podbój serc inwestorów

Skomentuj artykuł
© everythingpossible - stock.adobe.com

Grupa Vercom to wiodący w regionie CEE dostawca platform komunikacyjnych w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Emitent rozpoczął proces pierwszej oferty publicznej i zamierza kontynuować dynamiczny rozwój, m.in. dzięki akwizycjom.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym SII podsumowującym najważniejsze informacje dotyczące działalności Emitenta.

 

Spis treści:

 1. Informacje o ofercie
 2. Profil działalności i model biznesowy
 3. Otoczenie rynkowe
 4. Analiza wyników i sytuacji finansowej
 5. Strategia i plany rozwoju
 6. Wybrane czynniki ryzyka
 7. Podsumowanie raportu 

 

GRUPA VERCOM

 

Vercom S.A. jest jedną ze spółek zależnych notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupy R22. W skład Grupy Vercom wchodzi dziewięć spółek zależnych oraz trzy spółki stowarzyszone. Grupa jest jednym z wiodących w regionie CCE dostawców technologii umożliwiającej integrację i automatyzację wielu kanałów komunikacji elektronicznej, sukcesywnie rozszerzającym działalność o kolejne rynki geograficzne.

 

Emitent oferuje usługi CPaaS (Communication Platform as a Service) – rozwiązanie to umożliwia komunikację pomiędzy firmami a ich klientami za pośrednictwem jednej dedykowanej platformy. Dzięki integracji wszystkich kanałów i usług w jednym miejscu komunikacja z klientem jest spójna, w większym stopniu zautomatyzowana, a dzięki temu efektywniejsza i relatywnie tańsza.

 


Przeczytaj wywiad z Krzysztofem Szyszką,
 Prezesem Zarządu Vercom S.A.


 

1. Informacje o ofercie

Oferta publiczna Vercom S.A. obejmuje do 5.000.000 akcji, w tym nie więcej niż 4.000.000 akcji nowej emisji i nie więcej niż 1.000.000 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających – Pana Krzysztofa Szyszka i Pana Adama Lewkowicza (w obu przypadkach nie więcej niż 500.000 akcji). Akcjonariusze sprzedający pełnią rolę odpowiednio Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Verom S.A. Przy cenie emisyjnej ustalonej na poziomie 45 zł daje to wartość maksymalną oferty na poziomie 225 mln zł brutto, z czego wpływy do Spółki mogą wynieść 180 mln zł brutto, a zakładając, że przydzielone zostaną wszystkie akcje nowej emisji, wycena Spółki po ofercie osiągnie 831,2 mln zł. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz R22 zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.

 

Zapisy na akcje Vercom S.A. w ofercie publicznej składać można do 20 kwietnia 2021 roku. Planowany dzień przydziału akcji to 27 kwietnia 2021 roku. Debiut na giełdzie powinien nastąpić po około dwóch tygodniach od przydziału akcji, tj. około 11 maja 2021 roku.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie akcji Vercom S.A. jest prospekt wraz z komunikatami aktualizującymi oraz ewentualnymi suplementami dostępne na stronie internetowej Emitenta www.vercom.pl/ipo/.

 

2. Profil działalności i model biznesowy

Rozwiązania oferowane przez Grupę Vercom obejmują specjalistyczne uniwersalne narzędzia, pozwalające ich użytkownikom na skuteczną i efektywną kosztowo komunikację z własnymi klientami. Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push. Oprócz integracji kanałów komunikacji między sobą oraz integracji oferowanych narzędzi z systemami informatycznymi klientów, Grupa zapewnia dostęp do szeregu zaawanasowanych funkcjonalności dodatkowych, obejmujących m.in. automatyzację procesów komunikacji w oparciu o analizę danych behawioralnych oraz informacje dostarczone przez systemy klienta. Poza podstawowym obszarem działalności, Grupa świadczy także usługi z obszaru marketingu efektywnościowego (performance marketing), z wykorzystaniem wszystkich najpopularniejszych, dostępnych na rynku form reklamy online, w tym display, mobile oraz email&sms marketingu.

 

Emitent rozwija się zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje, a ostatnią transakcją jest nabycie ProfiSMS – wiodący dostawca usługi przesyłu wiadomości w kanale sms w Czechach. Jest to pierwsza inwestycja zagraniczna Grupy. Zamknięcie transakcji nastąpiło 7 października 2020 roku, a cena nabycia została ustalona na 239,3 mln czeskich koron, czyli około 40 mln zł zgodnie z kursem z dnia transakcji. W 2020 roku ProfiSMS osiągnął około 40 mln zł przychodów, 6 mln zł EBITDA i 5 mln zł zysku netto.

 

 

Model CPaaS

 

Platformy Vercom są oferowane w formie usługi w chmurze CPaaS (Communication Platform as a Service), dostępnej poprzez interfejs Vercom API lub dedykowane Aplikacje Webowe. Dzięki temu klienci Grupy mają możliwość korzystania z Platform Vercom bez konieczności budowania własnej infrastruktury technicznej i interfejsów komunikacyjnych oraz tworzenia zespołów specjalistów z zakresu programowania i telekomunikacji, co pozwala znacząco zredukować koszty wdrożenia oraz utrzymania usługi.

 

Platformy Vercom stanowią autorskie oprogramowanie Grupy, oferujące kompleksowy zestaw uniwersalnych narzędzi umożliwiających klientom Grupy integrację wielu kanałów komunikacji elektronicznej w celu automatyzacji procesów komunikacji elektronicznej. Narzędzia oferowane przez Grupę znajdują zastosowanie w obszarze komunikacji transakcyjnej oraz marketingowej i umożliwiają optymalizację działań w pięciu głównych obszarach biznesowych, odpowiadających za budowanie długotrwałych relacji z klientami: (1) pozyskiwanie klientów, (2) angażowanie, (3) obsługa i wsparcie, (4) retencja, (5) bezpieczeństwo.

 

Model działania platformy Emitenta przedstawia poniższa grafika. Klienci przygotowują i zlecają wysłanie określonego komunikatu z wybraniem kanału komunikacji: email, sms, push. Następnie zostają one przesłane do Platformy Vercom, gdzie są poddawane technicznym procesom pozwalającym na skuteczne, szybkie i efektywne kosztowo zrealizowanie wysyłki. W dalszej kolejności są przekazywane do określonego partnera, a następnie wiadomość dostarczana jest odbiorcy. Po przekazaniu wiadomości systemy Platform Vercom generują szereg raportów m.in. z takimi informacjami, jak informacja o dostarczeniu informacji, czy reakcji użytkownika na otrzymany komunikat.

 

Vercom – proces komunikacji z wykorzystaniem platform Emitenta

Źródło: Emitent.

 

Platformy Vercom dają możliwość zarządzania bazą kontaktów. Umożliwiają one m.in. gromadzenie, przechowywanie i analizowanie danych kontaktowych odbiorców, do których wysyłają komunikaty w kanałach sms, email oraz push. Klienci mają możliwość umieszczania danych deklaratywnych (np. miejsce zamieszkania, wiek), kontaktowych (np. adres email) oraz zapisywania danych behawioralnych (np. dane o aktywności na stronie www), co pozwala na realizację określonej strategii komunikacji (np. wysyłka komunikatu do mieszkańców określonej miejscowości, czy przypomnienie o porzuconym koszyku zakupów w sklepie internetowym).

 

Emitent generuje przychody z platform komunikacyjnych w dwóch uzupełniających się modelach cenowych, których podstawą jest:

 • opłata zmienna, której wysokość jest uzależniona od wykorzystania Platform Vercom, między innymi w zakresie liczby wysłanych komunikatów oraz liczby odbiorców; opłata jest ujmowana w miesiącu, w którym została zrealizowana wysyłka,
 • opłata stała z tytułu dostępu do Platform Vercom, umożliwiająca wykorzystanie części funkcjonalności i usług oraz przesłanie określonej liczby wiadomości bez ponoszenia dodatkowych opłat (koszt ich wysyłki ujęty w opłacie stałej); opłata jest ujmowana w miesiącu, którego dotyczy usługa.

 

W przeważającej liczbie przypadków klienci realizujący duże wolumeny komunikatów wybierają model oparty o opłatę zmienną, a klienci wykazujący mniejszą aktywność wykorzystują model oparty o opłatę stałą.

 

Przykłady zastosowań wiadomości transakcyjnych to:

 • bankowość – hasło jednorazowe dla operacji (sms token), potwierdzenie wykonania przelewu,
 • ubezpieczenia – kody jednorazowe do logowania, przypomnienia i potwierdzenia płatności składek, informacje dotyczące statusu szków,
 • technologia – potwierdzenia logowania, zmiany haseł,
 • opieka medyczna – potwierdzenie rejestracji wizyty, odwołanie wizyty,
 • media – informacje o wystawieniu faktury, informacja o dokonanej płatności,
 • transport – potwierdzenie nabycia biletu, informacje o zmianach parametrów przejazdu,
 • logistyka – potwierdzenie zgłoszenia, przyjęcia oraz odbioru przesyłki, kod odbioru przesyłki,
 • e-commerce – potwierdzenie przyjęcia, kompletacji, opóźnienia wysyłki zamówienia,
 • windykacja – przypomnienie o zaległej płatności, wezwanie do zapłaty,
 • turystyka – potwierdzenie przyjęcia rezerwacji,
 • jednostki samorządu oraz państwowe – powiadomienia o zagrożeniach pogodowych, epidemiologicznych.

 

 

Klienci

 

Na datę prospektu portfel klientów obejmował 11,4 tys. podmiotów reprezentujących wiele sektorów gospodarki. Do grona klientów Grupy należały w szczególności podmioty prowadzące działalność e-commerce oraz realizujące usługi na rzecz e-commerce – wśród 100 największych klientów Emitenta około 75% było powiązanych z branżą e-commerce w 2020 roku. Emitent obsługuje klientów działających w branży e-commerce, takich jak platformy internetowe i znane sieci handlowe z branż odzieżowej, kosmetycznej, spożywczej i wyposażenia mieszkań, podmioty z branży logistycznej (usługi na rzecz e-commerce), telekomunikacyjnej, finansowej (w tym windykacji), mediów i reklamy, turystyki i gastronomii. Emitent wymienia m.in. następujące marki, z którymi współpracuje: Allegro, OLX, mBank, czy Rossmann. Niekomercyjną grupę klientów stanowią jednostki państwowe i samorządowe.

 

W 2020 roku klienci Grupy wysłali ponad 20 mld wiadomości z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Platformy Vercom.

 

Vercom – przychody z platform komunikacji od 100 największych klientów Grupy, według sektorów, w 2020 roku

Źródło: Emitent.

 

Jak podaje Emitent, jedną z przewag konkurencyjnych jest zdolność do budowania trwałych relacji z klientami strategicznymi. Jak pokazuje poniższy wykres, Emitent jest w stanie systematycznie zwiększać przychody generowane przez klientów pozyskanych w poprzednich latach. Ponadto, Emitent wylicza wskaźnik NER (ang. Net Expansion Rate, sprzedaż do powtarzalnej grupy klientów), rozumiany jako iloraz przychodów generowanych przez powtarzalną grupę klientów, w okresie dla którego jest obliczany, oraz przychodów wygenerowanych przez tę samą grupę klientów w okresie porównawczym. Wskaźnik NER jest miarą pozwalającą na ocenę umiejętności utrzymywania oraz rozwijania relacji z dotychczasowymi klientami, w szczególności efektywności działań skierowanych na zwiększenie przychodów od przeciętnego klienta Grupy z wyłączeniem klientów nowo pozyskanych w okresie sprawozdawczym. W latach 2018-2020 wskaźnik ten systematycznie rósł, osiągając wartości odpowiednio 120%, 124% i 126%, co oznacza, że Grupa dynamicznie zwiększała zakres współpracy z pozyskanymi klientami.

 

Emitent wskazał, że w latach 2019 i 2020 przychody od jednego klienta przekraczały poziom 10% łącznych przychodów Grupy.

 

Vercom – trendy w przychodach od klientów pozyskanych w poszczególnych latach dla okresu 2016-2020 (dla 100 największych klientów Grupy)

Źródło: Emitent.

 

3. Otoczenie rynkowe

Postępująca cyfryzacja jest jednym z najważniejszych globalnych trendów i ma bezpośredni wpływ na preferencje odnośnie sposobów komunikacji oraz na zachowania konsumentów. Wyróżnia się tu rozwój komunikacji on-line, który wypiera dotychczasową komunikację off-line, szczególnie na linii konsument a dostawca produktu lub usługi. Już w 2018 roku wyniki analiz wskazywały, że dla 58% badanych osób kontakt z przedsiębiorstwem w formie wiadomości byłby preferowany względem rozmowy telefonicznej (źródło: „3 ways messaging is transforming the path to purchase”, Sentinent Decision Science). Popularyzacja komunikacji elektronicznej dodatkowo zyskała na znaczeniu dzięki rozwojowi urządzeń mobilnych, a także rosnącej dostępności szybkiego Internetu w ramach 3G/4G/5G.

 

Podstawowe i najpopularniejsze kanały komunikacji elektronicznej to wiadomości sms oraz email. W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost znaczenia i popularności powiadomień push oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem komunikatorów (np. Facebook Messenger, WhatsApp, Viber). Rosnące znaczenie komunikacji on-line było przesłanką do powstania złożonych dedykowanych rozwiązań informatycznych, umożliwiających integrację wielu kanałów komunikacji i obejmujących różne rodzaje komunikatów. Rozwiązania tego typu są udostępniane w ramach modelu Communication Platform as a Service (CPaaS), tj. z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej dostawcy platformy.

 

Według Juniper Research, wartość globalnego rynku usług CPaaS wzrośnie z 7,1 mld USD w 2020 roku do 26 mld USD w 2025 roku, co przekłada się na średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie około 29%. Największym segmentem ma pozostać kanał SMS, którego wartość ma się zwiększyć odpowiednio z 6,8 mld USD do 18,3 mld USD (CAGR 22%). Zgodnie z szacunkami kanał sms ma odpowiadać za ponad 70% sprzedaży usług CPaaS w 2025 roku.

 

Dynamiczny wzrost odnotować ma sprzedaż usług opartych o RCS oraz OTT. Szacuje się, ze wartość tych dwóch segmentów osiągnie poziom 6,2 mld USD w 2025 roku i będzie odpowiadać za około 24% rynku. RCS stanowi nowy standard komunikacji mobilnej przeznaczony na urządzenia z systemem operacyjnym Android i mający rozszerzać standardowe funkcjonalności SMS – umożliwia m.in. współdzielenie dużych plików, przesyłanie zdjęć oraz wideo, tworzenie rozmów grupowych. Z kolei rynek aplikacji OTT tworzą komunikatory, takie jak Facebook Messenger, WhatsApp, czy Viber. Warto zwrócić uwagę, że obecne popularne kanały komunikacji, takie jak SMS czy push, są używane komercyjnie przede wszystkim do komunikacji wychodzącej (do konsumenta), a standard RCS oraz komunikatory OTT umożliwią implementację rozwiązań opartych o komunikację dwukierunkową.

 

Wartość globalnego rynku CPaaS (w mld USD)

Źródło: Emitent, Juniper Research.

 

W ocenie zarządu Emitenta głównymi stymulantami wzrostu rynku CPaaS będzie rozwój e-commerce oraz szeroko pojęta cyfryzacja społeczeństwa. Procesy te dodatkowo zostały zdynamizowane przez pandemię koronawirusa i jej następstwa.

 

Rozwój rynku e-commerce jest jednym z kluczowych czynników wzrostu wolumenu przesyłanych komunikatów. Dotyczy on najliczniejszego grona odbiorców usług CPaaS, czyli podmiotów działających w modelu B2C. Typowa transakcja e-commerce pociąga za sobą wysyłkę szeregu komunikatów, związanych z procesem składania zamówienia, płatności, czy dostarczenia i odbioru. Jak szacują analitycy PwC w Polsce rynek e-commerce może osiągnąć wartość 162 mld zł w 2026 roku, notując średnioroczną dynamikę wzrostu na poziomie 12%.

 

4. Analiza wyników i sytuacji finansowej

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Emitenta.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2018

2019

2020

2019/2018

2020/2019

2020*

pro forma

Przychody ze sprzedaży

58 490

77 851

116 595

33,1%

49,8%

143 623

Wynik brutto na sprzedaży

16 274

24 899

35 537

53,0%

42,7%

41 799

Wynik na sprzedaży

8 346

16 855

23 846

102,0%

41,5%

27 678

Wynik operacyjny

8 104

16 526

23 264

103,9%

40,8%

27 957

Wynik brutto

7 732

16 253

22 086

110,2%

35,9%

26 548

Wynik netto

6 141

14 461

19 416

135,5%

34,3%

23 001

EBITDA

10 153

18 974

26 010

86,9%

37,1%

31 000

 

Marża brutto na sprzedaży

27,8%

32,0%

30,5%

4,2 p.p.

-1,5 p.p.

29,1% 

Marża na sprzedaży

14,3%

21,7%

20,5%

7,4 p.p.

-1,2 p.p.

19,3% 

Marża operacyjna

13,9%

21,2%

20,0%

7,4 p.p.

-1,3 p.p.

19,5% 

Marża brutto

13,2%

20,9%

18,9%

7,7 p.p.

-1,9 p.p.

18,5% 

Marża netto

10,5%

18,6%

16,7%

8,1 p.p.

-1,9 p.p.

16,0% 

Marża EBITDA

17,4%

24,4%

22,3%

7,0 p.p.

-2,1 p.p.

21,6% 

*Dane pro forma przy założeniu konsolidacji ProfiSMS od początku 2020 roku. Zamknięcie transakcji nabycia ProfiSMS nastąpiło 7 października 2020 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektu Emitenta.

 

Grupa Vercom odnotowała w minionych latach dynamiczny wzrost wyników finansowych. Przychody Emitenta zwiększyły się z 58,5 mln zł w 2018 roku do 116,6 mln zł w 2020 roku, co oznacza podwojenie skali działalności w zaledwie dwa lata. Zwiększenie przychodów było przede wszystkim efektem wzrostu organicznego. Istotny wpływ akwizycji widoczny jest jedynie w wynikach za IV kw. 2020 roku, który był pierwszym okresem konsolidacji czeskiej spółki ProfiSMS. Główne źródło przychodów Emitenta to przychody z platform komunikacji. Natomiast przychody z usług komplementarnych (m.in. kampanie marketingowe) na przestrzeni ostatnich trzech lat odpowiadały za mniej niż 10% łącznych obrotów.

 

W samym 2020 roku przychody Emitenta zwiększyły się o 38,7 mln zł rdr., tj. o 49,8% rdr. Był to efekt głównie wzrostu przychodów z platform komunikacji o 35,4 mln zł (+49,9% rdr.), na który składał się (1) wzrost przychodów przez dotychczasowych klientów o 19,7 mln zł, (2) organiczny wzrost klientów z 7.296 do 8.818 na koniec 2020 roku (8,6 mln zł przychodów), (3) akwizycja i konsolidacja od 7 października 2020 roku ProfiSMS (w IV kw. 2020 roku osiągnęła przychody na poziomie 12,5 mln zł), (4) braku zamówień ze strony klientów, którzy w 2019 roku wygenerowali 1,7 mln zł przychodów.

 

Emitent może pochwalić się systematycznym wzrostem wskaźnika ARPU. W latach 2018-2020 wskaźnik ten rósł i wyniósł odpowiednio z 8,3 tys. zł, 9,8 tys. zł i 11,8 tys. zł.

 

Grupa Vercom generuje przychody głównie w Polsce, jednak udział krajowej sprzedaży systematycznie maleje, z 94,7% w 2018 roku do 84% w 2020 roku (mocny spadek w 2020 roku głównie dzięki przejęciu działającego w Czechach ProfiSMS). Tym samym udział sprzedaży eksportowej zwiększył się z 5,3% w 2018 roku do 16% w 2020 roku. Warto także zwrócić uwagę na poniższy wykres, który pokazuje dane zarządcze dotyczące przychodów Grupy. Gdyby przejęty ProfiSMS był konsolidowany od początku 2020 roku, to przychody Grupy Vercom wyniosłyby ponad 140 mln zł w 2020 roku.

 

Przychody Grupy Vercom z uwzględnieniem dokonanych przejęć, dane zarządcze dla lat 2005-2020

Źródło: Emitent.

 

Po stronie kosztów operacyjnych dominują koszty wysyłki wiadomości – w 2020 roku wyniosły one 74,7 mln zł, co stanowiło 80,6% łącznych kosztów operacyjnych (na przestrzeni ostatnich lat ten udział był stabilny i oscylował wokół 80%). Pozycja ta obejmuje koszty zakupu wiadomości sms, koszty dostępu do systemów poczty elektronicznej (kanał email) oraz koszty związane z wysyłką wiadomości w innych kanałach. Warto także zwrócić uwagę na wskaźnik udziału kosztów wysyłki wiadomości w łącznych przychodach Grupy, który w latach 2018-2020 kształtował się odpowiednio na poziomach 69,6%, 62,1% i 64,1%. Istotny spadek tego współczynnika w 2019 roku był wynikiem dokonanej optymalizacji oferty cenowej i produktowej, a jednocześnie klienci w większym stopniu wykorzystywali zaawansowane funkcjonalności narzędzi i usług Emitenta. W istotnym stopniu przyczyniło się to do poprawy generowanych marż i rentowności prowadzonej działalności.

 

Ze względu na powyższe marża wyniku brutto na sprzedaży w 2019 roku zwiększyła się do 32% wobec 27,8% przed rokiem. Jednocześnie ze względu na zbliżone rdr. koszty sprzedaży, marketingu i ogólnego zarządu, marża ze sprzedaży wyniosła 21,7% wobec 14,3%. W 2020 roku poziomy marż uległy obniżeniu, jednak wciąż utrzymywały się na wysokim poziomie odpowiednio 30,5% na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży i 20,5% na poziomie wyniku ze sprzedaży.

 

Grupa Vercom nie odnotowała istotnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 23,2 mln zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 40,8% rdr. Na poziomie operacji finansowych po stronie przychodów wyróżnił się 2019 rok, w którym Emitent wykazał blisko milion przychodów finansowych, powstałych głównie z tytułu zmiany netto wartości godziwej akcji H88 (829 tys. zł). Koszty finansowe systematycznie rosną, co jest pochodną wyższego zadłużenia i wzrostu kosztów odsetkowych, a wpływ na ich poziom mają także różnice kursowe.

 

Na wyniki Emitenta wpływają także rezultaty jednostek stowarzyszonych, które w ostatnich latach obniżały raportowane zyski. Jednak ich wartość nie była bardzo wysoka w skali generowanych przez Grupę zysków – w 2018 roku udział w wyniku jednostek stowarzyszonych był ujemny na poziomie 48 tys. zł, w 2019 roku na poziomie 439 tys. zł, a w 2020 roku na poziomie 187 tys. zł.

 

Warto zwrócić uwagę na efektywną stopę podatkową, która spadła z 20,6% w 2018 roku do 11% w 2019 roku i 12,1% w 2020 roku. Wynikało to z zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej wynikającej z ulgi podatkowej IP Box. W efekcie Grupa Vercom zamknęła 2020 rok z zyskiem netto na poziomie 19,4 mln zł, co oznaczało poprawę o 34,3% rdr.

 

Wyniki finansowe pro forma za 2020 rok, które zostały wyliczone z założeniem konsolidacji ProfiSMS od początku 2020 roku, pokazują, że przychody Grupy wyniosłyby 143,6 mln zł (+84,5% rdr.), 31 mln zł EBITDA (+63,4% rdr.) i 23 mln zł zysku netto (+59,1% rdr.).

 

 

Przepływy pieniężne

 

Grupa Vercom generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Na przestrzeni lat sukcesywnie rosły, z 9,8 mln zł w 2018 roku do 25,3 mln zł w 2020 roku. Warto przy tym zwrócić uwagę na wysoki współczynnik pokrycia zysku EBITDA przez przepływy operacyjne – w latach 2018 i 2020 roku pozycje te były sobie niemal równe, a w 2019 roku współczynnik wciąż utrzymywał się na wysokim poziomie 0,79. Pokazuje to, że wyniki Emitenta poparte są w generowanych środkach pieniężnych.

 

Wśród przepływów inwestycyjnych dominują wydatki związane z akwizycjami i inwestycjami w jednostki stowarzyszone. W przepływach z działalności finansowej przeważają wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a wypływy związane są ze spłatą zobowiązań i odsetek, a także wypłatą dywidendy. Ponadto, w 2020 roku Emitent wydał 19,3 mln zł na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia.

 

Przepływy pieniężne (tys. zł)

2018

2019

2020

Przepływy operacyjne

9 833

15 081

25 320

Przepływy inwestycyjne

-9 415

-20 212

-22 567

Przepływy finansowe

6 453

294

6 268

Przepływy razem

6 871

-4 837

9 021

Przepływy operacyjne/EBITDA

0,97

0,79

0,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektu Emitenta. 

 

 

Bilans

 

W aktywach Grupy Vercom zaszła istotna zmiana na koniec 2020 roku, co miało związek głównie z przejęciem ProfiSMS, które powiększyło wartość firmy o 29,3 mln zł. Pozycja wartości niematerialne i wartość firmy zwiększyła się z 16,6 mln zł w 2019 roku do 54,8 mln zł w 2020 roku i jest to największa pozycja w bilansie Emitenta. Drugą dominującą pozycją w aktywach trwałych są inwestycje w jednostki stowarzyszone, których wartość na koniec 2020 roku wynosiła 9,6 mln zł. Łącznie te dwie pozycje odpowiadały za blisko 62% majątku Emitenta.

 

W aktywach handlowych dominują należności handlowe – 23,3 mln zł na koniec 2020 roku, i środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 11,7 mln zł. Aktywa ogółem wyniosły 104,4 mln zł.

 

Wartość kapitałów własnych na koniec 2020 roku wyniosła 25,7 mln zł, co stanowiło około 24,6% sumy bilansowej. Przejęcie ProfiSMS było finansowane głównie kredytem, co spowodowało wzrost zadłużenia długoterminowego z tytułu kredytów i pożyczek z 10,9 mln zł na koniec 2019 roku do 41,6 mln zł na koniec 2020 roku. Po stronie zobowiązań krótkoterminowych dominowały zobowiązania handlowe, których wartość wyniosła 18,4 mln zł.

 

Oprocentowane zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 50,7 mln zł, a dług netto 39 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł zatem 1,5. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,16.

 

5. Strategia i plany rozwoju

Grupa Vercom wyszczególnia trzy kluczowe cele strategiczne:

 

 1. Umacnianie pozycji jednego z wiodących dostawców technologii umożliwiającej automatyzację i integrację procesów komunikacji w formule CPaaS w regionie Europy Środkowowschodniej, przy jednoczesnym zwiększaniu ekspozycji globalnej. Grupa planuje ekspansję na rynki zagraniczne, również pozaeuropejskie, w drodze akwizycji i rozwoju organicznego, co powinno m. in. umożliwić realizację synergii wynikających z cross sellingu produktowego,
 2. Utrzymanie dotychczasowej dynamiki sprzedaży do powtarzalnej bazy klientów oraz systematyczne pozyskiwanie nowych odbiorców, w szczególności z branży e-commerce oraz segmentów bezpośrednio z nią powiązanych. Intencją Zarządu jest osiągnięcie dynamiki sprzedaży na poziomie nieodbiegającym istotnie od dynamiki rynku CPaaS, dla którego znaczącymi czynnikami wzrostu pozostawać będą: (1) liczba transakcji e-commerce, (2) rozwój technologii automatyzacji marketingu oraz (3) postępująca cyfryzacja przedsiębiorstw,
 3. Przynajmniej podwojenie wartości znormalizowanego wyniku EBITDA Operacyjnej do końca roku 2023 przy jednoczesnym utrzymaniu historycznego poziomu rentowności. W przypadku pozyskania środków z oferty publicznej w planowanej kwocie, w ocenie Zarządu cel ten może być zrealizowany w krótszym okresie.

 

Realizując strategię ekspansji na rynki zagraniczne, Grupa planuje dokonać przejęć kolejnych podmiotów oferujących usługi CPaaS, jak również wybranych podmiotów posiadających oraz rozwijających technologię przydatną w szerokorozumianej komunikacji elektronicznej. W pierwszej kolejności Emitent chce poszerzać skalę działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, począwszy od Czech (akwizycja ProfiSMS), Słowacji i Rumunii, a w kolejnych etapach również w krajach pozaeuropejskich. Dzięki akwizycjom Emitent liczy na wzmacnianie pozycji jako usługodawcy CPaaS w Europie i poza Europą, wzrost liczby obsługiwanych klientów, a także na wzrost przychodów z platform komunikacji, w tym również dzięki oferowaniu klientom przejmowanych spółek usług, które dotychczas nie były dla nich dostępne. Równolegle ze wzrostem liczby klientów Grupa oczekuje wzrostu sprzedaży usług komplementarnych.

 

Grupa Vercom planuje przeznaczyć na akwizycje kwotę do 250 mln zł. Intencją zarządu jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA na poziomie nieprzekraczającym 3,0.

 

Emitent stale rozwija i integruje nowe usługi komunikacji wielokanałowej. W 2019 roku rozpoczęto komercjalizację usług bazujących na kanale push, a w ocenie zarządu usługa została dobrze przyjęta przez klientów i należy oczekiwać wzrostu przychodów z tego tytułu. Dzięki przejęciu ProfiSMS w 2020 roku do oferty Grupy dołączyły usługi oparte o aplikację Viber (w ramach kanału OTT). Ponadto, Emitent prowadzi przygotowania do prac nad dalszym uzupełnieniem oferty produktowej o narzędzia i usługi bazujące na kolejnych kanałach komunikacji, w tym w szczególności na wykorzystaniu standardu RCS oraz pozostałych aplikacji OTT, takich jak Facebook Messenger oraz WhatsApp.

 

W 2020 roku Grupa Vercom prowadziła prace nad stworzeniem nowego panelu klienta w formie aplikacji webowej, która ma docelowo zastąpić wszystkie systemy oferowane dotychczas przez Emitenta. Równolegle powstał nowy interfejs API, zgodny ze standardem REST. Nowe API łączy w sobie wszystkie oferowane kanały komunikacji oraz funkcje CPaaS. Dzięki temu, klienci Grupy będą mogli jeszcze bardziej uprościć proces integracji Platform Vercom z własnymi systemami informatycznymi. Zarząd oczekuje, że wdrażane rozwiązanie przyniesie Grupie szereg korzyści, zarówno po stronie przychodowej, dzięki wzrostowi cross-sellingu i szybszemu dostarczaniu nowych usług, jak i po stronie kosztowej, dzięki wspólnemu wsparciu programistycznemu oraz niższym kosztom utrzymania jednej aplikacji w miejsce kilku dotychczasowych. Nowe narzędzie powinno również stanowić silny atut Grupy w procesie pozyskiwania nowych klientów.

 

6. Wybrane czynniki ryzyka

Główną pozycją kosztową Grupy Vercom są koszty związane z wysyłką wiadomości. Istnieje ryzyko zwiększenia opłat z tytułu korzystania z kanałów komunikacji, co może w istotny sposób przełożyć się na zwiększenie kosztów ponoszonych przez Emitenta. Jednocześnie istnieje ryzyko wprowadzenia ograniczeń w wysyłce wiadomości e-mail i push przez operatorów poczty elektronicznej albo dostawców oprogramowania dla urządzeń mobilnych, co może obniżyć efektywność dostarczanych przez Grupę rozwiązań.

 

Jednym z ważnych obszarów strategii Emitenta jest rozwój i ekspansja zagraniczna poprzez akwizycje. Istnieje szereg czynników ryzyka związanych z akwizycjami, w tym m.in. niewłaściwa ocena zdolności do generowania zysków przez przejmowany podmiot i potencjału jego dalszego wzrostu, niewłaściwa ocena potencjału oferty produktowej i technologicznej, niezgodne z założeniami efekty integracji i synergii przejmowanego podmiotu z Grupą Vercom, czy ryzyko odejścia kluczowego personelu przejmowanego podmiotu.

 

Emitent na znaczną skalę przetwarza dane osobowe powierzone przez swoich klientów, co musi być dokonywane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce i w krajach, w których Emitent bądź jego klienci prowadzą działalność. Grupa Vercom stosuje techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, nie można jednak wykluczyć ryzyka, że dojdzie do naruszenia obowiązków prawnych przez jeden z podmiotów Grupy, w szczególności nieprawidłowości w sposobie lub celu przetwarzania danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia RODO sankcja za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może wynieść do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego obrotu spółki z roku poprzedzającego nałożenie kary.

 

Oczekuje się, że rynek CPaaS będzie bardzo dynamicznie rósł w kolejnych latach. Istnieje ryzyko, że w związku z szybkim rozwojem technologii na rynku mogą pojawić się nowe rozwiązania technologiczne lub modele świadczenia usług, konkurencyjne do rozwiązań oferowanych przez Emitenta. Ryzyko to dotyczy także możliwości pojawienia się nowych kanałów komunikacji, do których Emitent może nie mieć dostępu bądź wdrożenie ich do swojej oferty może nastąpić z opóźnieniem, a przez to obniżyć konkurencyjność i atrakcyjność oferty Emitenta.

 

7. Podsumowanie raportu

Grupa Vercom działa na dynamicznie rozwijającym się rynku usług CPaaS, czyli rozwiązań umożliwiających komunikację pomiędzy firmami a ich klientami za pośrednictwem dedykowanej platformy. Oferta Emitenta odpowiada na globalny trend transformacji cyfrowej, który został dodatkowo przyspieszony przez pandemię koronawirusa i jej konsekwencje. Popularyzacja i preferencja komunikacji online, a jednocześnie rosnący wolumen wysyłanych komunikatów (napędzany m.in. dynamicznym rozwojem branży e-commerce) stwarza bardzo dobre otoczenie do kontynuacji dynamicznego wzrostu. Jak szacują analitycy Juniper Research, wartość globalnego rynku usług CPaaS wzrośnie z 7,1 mld dolarów w 2020 roku do 26 mld dolarów w 2025 roku, co przekłada się na średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie około 29%.

 

Platformy Vercom stanowią autorskie oprogramowanie Grupy, oferujące kompleksowy zestaw uniwersalnych narzędzi umożliwiających klientom Grupy integrację wielu kanałów komunikacji elektronicznej w celu automatyzacji procesów komunikacji elektronicznej. Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push, a dzięki niedawnej akwizycji ProfiSMS również usługi oparte o aplikację Viber (w ramach kanału OTT). W przyszłości Emitent zamierza poszerzać ofertę o kolejne produkty. Poza podstawowym obszarem działalności, Grupa świadczy także usługi z obszaru marketingu efektywnościowego (performance marketing).

 

Około 75% klientów Grupy Vercom działa w obszarze sektora e-commerce. Grupa współpracuje z takimi markami, jak Allegro, OLX, mBank, czy Rossmann. Jedną z przewag konkurencyjnych, jakie identyfikuje Emitent, jest umiejętność do budowania trwałych relacji z klientami strategicznymi. Grupie udaje się skutecznie rozwijać zakres współpracy z klientami, co obrazują m.in. takie wskaźniki, jak wskaźnik NER pokazujący wzrost przychodów osiąganych ze współpracy z powtarzalną bazą klientów (w latach 2018-2020 kształtował się on odpowiednio na poziomie 120%, 124% i 126%), czy wskaźnik ARPU (w latach 2018-2020 kształtował się on odpowiednio na poziomie 8,3 tys. zł, 9,8 tys. zł i 11,8 tys. zł). W ocenie zarządu te pozytywne tendencje z minionych okresów mogą być kontynuowane w przyszłości.

 

Grupa notuje także dynamiczny wzrost wyników finansowych. W 2019 roku przychody wyniosły 77,9 mln zł i wzrosły o 33,1% rdr., a zysk EBITDA sięgnął 19 mln zł, rosnąc o 86,9% (marża EBITDA sięgnęła 24,4% wobec 17,4% rok wcześniej). Istotna poprawa rentowności została odnotowana m.in. dzięki dokonanej optymalizacji oferty cenowej i produktowej, a jednocześnie klienci w większym stopniu wykorzystywali zaawansowane funkcjonalności narzędzi i usług Emitenta. W 2020 roku wzrosty były kontynuowane – przychody sięgnęły 116,6 mln zł, co oznacza wzrost o 49,8% rdr., a EBITDA wyniosła 26 mln zł, co oznacza poprawę o 37,1% rdr. (marża spadła do 16,7%, jednak wciąż utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie). Zysk netto wyniósł 19 mln zł i był i 18% wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze wyższe są dane proforma za 2020 rok, czyli przy założeniu konsolidacji ProfiSMS przez cały 2020 rok. Przychody wyniosłyby 144 mln zł, wynik EBITDA 31 mln zł, a zysk netto 23 mln zł.

 

Strategia rozwoju Grupy Vercom zakłada zarówno wzrost organiczny, jak i wzrost poprzez akwizycje. W pierwszej kolejności Emitent chce poszerzać skalę działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, począwszy od Czech (akwizycja ProfiSMS), Słowacji i Rumunii, a w kolejnych etapach również w krajach pozaeuropejskich. Grupa Vercom planuje przeznaczyć na akwizycje kwotę do 250 mln zł. Celem finansowym Emitenta jest podwojenie wartości EBITDA do końca 2023 roku przy utrzymaniu historycznego poziomu rentowności. W przypadku pozyskania środków z oferty publicznej w planowanej kwocie, w ocenie Zarządu cel ten może być zrealizowany w krótszym okresie.

 

Przy cenie maksymalnej i uplasowaniu całej oferty kapitalizacja Vercom może wynieść 831,2 mln zł. Warunkuje to poziom wskaźnika C/Z na poziomie około 43, a EV/EBITDA około 27,4. Biorąc pod uwagę zysk netto pro forma (z uwzględnieniem całorocznego wyniku ProfiSMS) wskaźnik C/Z wyniósłby około 36, a dla wyceny pre-money (651 mln zł) byłoby to około 28. Wartości te mogą wydawać się wygórowane, jednak przy ocenie wskaźników wyceny należy wziąć pod uwagę m.in. oczekiwane tempo rozwoju Emitenta. Celem Grupy jest podwojenie EBITDA do końca 2023 roku, lub nawet szybciej w przypadku pozyskania środków z Oferty w planowanej kwocie. Organiczny rozwój Grupy Vercom jest bardzo dynamiczny (w 2020 roku wzrost przychodów od klientów, których Emitent posiadał w 2019 roku wyniósł 26%), a do tego ma on zostać wzmocniony poprzez akwizycje. Jednocześnie sektor spółek technologicznych ma przed sobą perspektywę dynamicznego wzrostu, co warunkuje wyższe poziomy wycen przez pryzmat wskaźników. Poszukując porównania do spółki z polskiej giełdy można zwrócić uwagę na LiveChat Software. Choć nie jest to idealna spółka porównawcza, to jednak również oferuje narzędzie do komunikacji on-line. Niemniej należy podkreślić, że odmienne od rozwiązania Grupy Vercom. LiveChat Software jest obecnie notowany przy wskaźniku C/Z w okolicach 34 i EV/EBITDA w okolicach 29. Mając zatem na uwadze wycenę Grupy Vercom przyjmowaną na potrzeby IPO i wskaźniki rynkowe, jakie ta wycena implikuje, z pewnością nie ma po stronie Emitenta wiele przestrzeni na istotne spowolnienie tempa rozwoju, błędy, czy negatywne niespodzianki.

 

 

 

 

--

Autor niniejszej Analizy nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem. Niniejsza Analiza powstała w związku z umową zawartą z Vercom S.A.., obejmującą swoim zakresem przygotowanie raportu analitycznego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło również inne usługi z zakresu relacji inwestorskich Spółce Vercom S.A. Ponadto, Stowarzyszenie nie wyklucza złożenia kolejnych ofert świadczenia takich usług Emitentowi w przyszłości.

 

Treść powyższej Analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie