Chat with us, powered by LiveChat

Trwa publiczna oferta akcji Allegro.eu – zapisy inwestorów detalicznych do 28 września

Około 12 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zamierza zadebiutować Allegro.eu – platforma handlowa numer 1 i najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce. Inwestorzy detaliczni mogą zapisywać się na akcje Spółki w ramach trwającej właśnie oferty publicznej od 23 do 28 września br.

 

O Allegro

Allegro.eu jest operatorem Allegro.pl – największej platformy zakupowej w Polsce, na której klienci mogą wybierać z oferty ponad 117 tysięcy firm handlowych (dane na koniec czerwca 2020 r.). Grupa jest także właścicielem wiodącej porównywarki cenowej w Polsce – Ceneo.pl.

 

Jako najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w kraju, Allegro przyciąga średnio 20 milionów internautów miesięcznie, co odpowiada 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Allegro jest również jednym z 10 najczęściej odwiedzanych serwisów e-commerce na świecie oraz należy do 100 największych portali internetowych na świecie pod względem miesięcznej liczby wizyt.

 

Szeroki, praktycznie nieograniczony wybór produktów, dostępnych w atrakcyjnych cenach, które klienci mogą wygodnie i bezpiecznie kupić, korzystając z szybkich i darmowych dostaw w ramach programu Allegro Smart! sprawiają, że Allegro jest platformą pierwszego wyboru dla polskich konsumentów. To właśnie na Allegro Polacy najczęściej rozpoczynają swoje zakupy, a nie w popularnych wyszukiwarkach internetowych.

 

Grupa Allegro.eu osiąga wyjątkowe tempo wzrostu przychodów, imponującą rentowność i wysokie przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie e-commerce Grupy w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. wyniosła 28,4 mld zł. Z platformy korzysta już około 12,3 mln aktywnych kupujących.

Podstawowe informacje o Allegro.eu (fact sheet)

Główne parametry oferty publicznej

 • Oferta publiczna akcji Allegro.eu obejmuje łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału).
 • Na ofertę składają się akcje nowej emisji, z której Spółka planuje pozyskać 1 mld zł (wpływy brutto), oraz mniejszościowe pakiety akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki.
 • Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie do 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji.
 • Spółka spodziewa się, że w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).

 

Kluczowe informacje o zapisach inwestorów detalicznych

 • Inwestorzy detaliczni mogą zapisywać się na akcje od 23 do 28 września 2020 r.
 • Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne
 • Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).
 • Jeśli liczba akcji objętych zapisami inwestorów detalicznych będzie wyższa niż ostateczna liczba akcji oferowanych w tej kategorii inwestorów, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
 • Aby złożyć zapis na akcje, inwestor musi posiadać rachunek inwestycyjny w firmie inwestycyjnej, będącej członkiem konsorcjum detalicznego (ich listę prezentujemy poniżej).
 • Jeśli ostateczna cena akcji oferowanych inwestorom detalicznym będzie niższa niż cena maksymalna, a także w przypadku redukcji zapisów, nadpłaty zostaną zwrócone inwestorom na rachunki inwestycyjne, z których został dokonany zapis w trybie przewidzianym w Prospekcie.

 

Gdzie można zapisać się na akcje?

Inwestorzy detaliczni mogą zapisać się na akcje Allegro.eu w instytucjach, będących członkami konsorcjum detalicznego. Zapisy można składać osobiście w wybranym punkcie sprzedaży, a także telefonicznie lub przez Internet, o ile dany członek konsorcjum detalicznego dopuszcza taką możliwość.

 

Poniżej prezentujemy listę członków konsorcjum detalicznego wraz z listą placówek uprawnionych do przyjmowania zapisów na akcje Spółki.

 

 1. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 2. Santander Bank Polska
 3. Bank PEKAO S.A. – Biuro Maklerskie PEKAO
 4. Biuro Maklerskie ALIOR Bank
 5. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 6. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 7. Dom Maklerski BDM S.A.
 8. Dom Maklerski BOŚ S.A.
 9. IPOPEMA Securities S.A.
 10. mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank
 11. Millennium Dom Maklerski S.A.
 12. Noble Securities S.A.
 13. Trigon Dom Maklerski S.A.

 

Przewidywany harmonogram oferty

 

22 – 28 września 2020 r.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

23 – 28 września 2020 r.

Przyjmowanie zapisów inwestorów detalicznych

29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Publikacja ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów detalicznych

12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

 

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

 

REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

 

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

 

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji.

 

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Allegro.eu, spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w rejestrze R.C.S. Luxembourg za numerem B 214830 ("Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo), zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Prospekt").

 

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

 

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie