Chat with us, powered by LiveChat

Po apelu SII akcjonariusz większościowy Komputronik S.A. wycofuje się z planów dotyczących uchwalenia kapitału docelowego

Skomentuj artykuł

Apel SII w sprawie rezygnacji z podejmowania na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu Komputronik S.A. uchwały w przedmiocie kapitału docelowego i uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje spotkał się ze zrozumieniem wiodącego akcjonariusza.

 

W dniu 12 września 2019 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komputronik S.A. pismo z apelem do Zarządu oraz wiodących akcjonariuszy o wycofanie z porządku obrad zwołanego na 19 września 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spraw:

 

  • podjęcia uchwały nr 17 w przedmiocie: zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego
    upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) oraz
  • podjęcia uchwały nr 18 w przedmiocie: emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego
    podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji.

Kontrowersyjne projekty uchwał

We wskazanym wyżej piśmie SII zwróciło uwagę, że przedmiotowe projekty uchwał budzą spore kontrowersje i są negatywnie oceniane przez akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik S.A. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oceniło również, że uchwały te mogą być krzywdzące dla akcjonariuszy Spółki, a nadto nie służą realizacji żadnego istotnego interesu Spółki. Artykuł 445 § 1 kodeksu spółek handlowych wymaga natomiast, by uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego była umotywowana. W sytuacji, gdy uzasadnienie do projektu uchwały nr 17 nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek istotnych motywów dla ustanowienia w Spółce kapitału docelowego, w opinii Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych uchwała ta nie powinna być podejmowana.

 

Kolejną istotną kwestią na którą Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło uwagę była cena emisyjna akcji zaproponowana w projekcie uchwały nr 17. Zdaniem SII emisja akcji w ramach kapitału docelowego powinna zostać przeprowadzona po cenie emisyjnej zbliżonej do wartości księgowej akcji. Fakt, że bieżąca wycena akcji Komputronik S.A. jest niższa od wartości księgowej i wartości godziwej spółki nie stanowi w ocenie SII przesłanki do rozwodnienia kapitału po cenach proponowanych w uchwale nr 17, a dekoniunktura rynkowa w segmencie małych spółek (w istotnym stopniu wpływająca na ich niskie wyceny) nie powinna stanowić dla Zarządu Komputronik S.A. argumentu do emitowania akcji po cenach odbiegających od cen zbliżonych do wartości księgowej/godziwej akcji. Istotna rozbieżność pomiędzy wyceną giełdową Spółki a jej wartością księgową (niedowartościowanie) stanowi w związku z powyższym dodatkową przeszkodę przy wprowadzaniu obecnie kapitału docelowego.

Apel SII przekonuje głównych akcjonariuszy

Z tych też względów Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Zarządu Komputronik S.A. oraz do zarządów WB ITOTAL Sp. z o.o. oraz EKB Sp. z o.o. – największych akcjonariuszy Komputronik S.A. – z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie zasadności podejmowania uchwał nr 17 i 18, i 17 i rezygnację z ich podejmowania podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 19 września 2019 r. Z pełną treścią pisma SII można zapoznać się tutaj.

 

W otrzymanej w dniu 17 września 2019 r. odpowiedzi Zarząd Komputronik S.A. poinformował, że apel SII spotkał się ze zrozumieniem jednego z głównych akcjonariuszy, który podjął decyzję o rezygnacji z głosowania za uchwałami nr 17 i 18. Jak poinformował Zarząd Komputronik S.A. również drugi z wiodących akcjonariuszy Spółki nie jest zainteresowany podjęciem uchwał z punktów 16 i 17 porządku obrad.

 

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pragnie w tym miejscu podziękować Zarządowi Komputronik S.A. oraz większościowym akcjonariuszom za zrozumienie dla zaprezentowanych przez SII argumentów i wsłuchanie się w głos akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

 

Akcjonariusze mniejszościowi wykazali się w tym przypadku wyjątkową mobilizacją, co zapewne także miało istotny wpływ na zmianę decyzji głównych udziałowców. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy zarejestrowali swój udział w ZWZ Komputronik S.A. posiadają akcje stanowiące około 10% kapitału zakładowego i taki sam udział w głosach. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych otrzymało od bardzo wielu akcjonariuszy Komputronik S.A. pełnomocnictwa do reprezentacji dzięki czemu ich głos stał się słyszalny.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie