Chat with us, powered by LiveChat

10 spółek z mWIG40 o najwyższym poziomie wskaźnika ogólnego zadłużenia

Skomentuj artykuł
Saklakova - fotolia.com

Ze względu na branżę w której działają, najwyższy poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia spośród firm notowanych w indeksie mWIG40 mają Bank Millennium, ING Bank Śląski oraz Eurocash. Odczyt powyżej wartości 0,6 prezentuje również m.in. AmRest, Benefit Systems czy Forte.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (WOZ) pokazuje, w jakim stopniu spółka jest obciążona długiem. Jego wartość jest wynikiem dzielenia dwóch kategorii bilansowych spółki:  zobowiązań wraz rezerwami na zobowiązania oraz łącznej wartości aktywów ogółem przedsiębiorstwa. Im jest on wyższy, tym firma w większym stopniu finansuje się kapitałem obcym.

 

Ze względu na fakt, że zobowiązania są elementem pasywów spółki, które zawsze stanowiące równość z aktywami, wskaźnik ten przyjmuje wartości w przedziale od 0 do 1. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spółka ma ujemną wartość kapitału własnego. Wówczas WOZ może być wyższy niż 1. 

 

Poziom zadłużenia w spółce powinien mieć optymalną wartość. Z jednej strony finansowanie długiem inwestycji daje możliwość zastosowania dźwigni finansowej, która pozwala na szybszy rozwój firmy, z drugiej jednak, nadmierne zadłużenie może w skrajnym przypadku prowadzić do zaburzeń płynności lub upadku spółki, o czym warto pamiętać analizując daną firmę. Zatem z tego względu pod uwagę należy wziąć także wskaźniki płynności finansowej, rotacji zapasów oraz należności danej firmy.

Specyfika branży

 Przy analizie spółek na podstawie wskaźnika ogólnego zadłużenia trzeba mieć również na uwadze fakt, że ze względu na specyfikę niektórych branż, część z nich może finansować się długiem w większym lub mniejszym stopniu niż inne spółki, co w ich przypadku jest zjawiskiem naturalnym. Dotyczy to m.in. branży finansowej i handlowej, które będą miały ten wskaźnik na nieco wyższym poziomie. Z kolei branża produkcyjna charakteryzuje się mniejszym poziomem wskaźnika ogólnego zadłużenia.

 

W poniższej tabeli przedstawiono dziesięć spółek notowanych w indeksie mWIG40 o najwyższej wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia. Obliczono je na podstawie danych bilansowych zawartych w raportach finansowych spółek za pierwszy kwartał 2019 roku lub za pierwsze półrocze 2019 roku.

Banki na czele

Jak pokazuje tabela, pierwsze pozycje zajmowane są przez banki, które ze względu na specyfikę swojej działalności mają wysoki poziom ogólnego wskaźnika zadłużenia. Specyfika ta sprawia również, że nie jest on stosowany w analizie finansowej banków. Wartość ponad 0,9 prezentuje Bank Millennium oraz ING Bank Śląski. Wartość kategorii bilansowej zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku Banku Millennium to 84,966 mld zł, przy wartości aktywów na poziomie 93,670 mld zł. Z kolei w przypadku ING zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2 kwartału tego roku wyniosły 136,373 mld zł, a aktywa razem 150,610 mld zł.

 

Największą część zobowiązań banku stanowią te wobec klientów. Wynika to z faktu deponowania przez nich środków, których Bank Millennium przechowuje niespełna 77 mld zł, natomiast ING Bank Śląski prawie 123 mld zł.

 

Spółki o najwyższym poziomie wskaźnika ogółnego zadłużenia notowane w indeksie mWIG40

Spółka Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Bank Millennium 0,91
ING Bank Śląski 0,91
Eurocash 0,88
Bank Handlowy 0,86
AmRest 0,80
Benefit Systems 0,68
Forte 0,63
Boryszew 0,61
Ciech 0,61
Kruk 0,60

Źródło: SII na podstawie danych bilansowych spółek za pierwszy kwartał 2019 roku i pierwsze półrocze 2019 roku

 

Na trzecim miejscu zestawienia znajduje się Eurocash. Spółka zajmuje się hurtową dystrybucją szybkozbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej oraz alkoholi i wyrobów tytoniowych. Jej poziom ogólnego zadłużenia to 0,88. Spośród ponad 7 mld zł zobowiązań, 5,548 mld zł stanowią zobowiązania krótkoterminowe, z których najwięcej jest zobowiązań z tytułu dostaw i usług (3,829 mld zł). W porównaniu do stanu z końca 2018 roku, ich wartość nie zmieniła się znacząco. Urosła natomiast łączna wartość zobowiązań, których wcześniejsza wartość to niespełna 5 mld zł.

 

Na kolejnym miejscu znajduje się Bank Handlowy, który ze względu na branżę w której działa również ma wysoki poziom ogólnego poziomu zadłużenia - wynosi on 0,86.

AmRest i Benefit Systems

Podmioty działające w nieco innych branżach zajmują kolejne miejsca. Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie 0,8 ma AmRest, firma prowadząca sieć ponad 2 tys. punktów gastronomicznych głównie w Europie, ale także m.in. na Bliskim Wschodzie i w Chinach. W portfolio spółki znajdują się takie lokale jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog, KABB, Bacoa i Sushi Shop. 

 

W pierwszym kwartale 2019 roku AmRest wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 3,7 mln euro, wobec 5,1 mln euro zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody spółki w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosły 444,9 mln euro. W drugim kwartale tego roku spółka szacuje, że przychody wyniosą 483 mln euro, co daje ponad 30-procentowy wzrost rok do roku, oczywięcie jeżeli przewidywane dane okażą się zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązania firmy na koniec pierwszego kwartału 2019 roku wyniosły 1,787 mld euro, z czego 1,410 mld euro stanowią zobowiązania długoterminowe, a 376 mln euro zobowiązania krótkoterminowe.

 

Kolejną spółką jest Benefit Systems. Firma znana jest głównie z kart MultiSport, oferujących dostęp do obiektów sportowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Na koniec czerwca liczba aktywnych kart wyniosła 1,332 mln, a za granicą było ich 285,7 tys,  z których korzystały osoby mieszkające w Chorwacji, Słowacji, Czechach, Bułgarii i Słowenii. Wskaźnik ogólnego zadłużenia firmy wynosi 0,68, a zatem jest zbliżony do górnej granicy poziomu uznawanego za podręcznikowy dla tego typu spółek. Zobowiązania długoterminowe spółki na koniec marca wynosiły 752,447 mln zł, co stanowiło 41,2 procent sumy bilansowej, natomiast zobowiązania krótkoterminowe miały wartość 490,153 mln zł (26,8 procent sumy bilansowej). Zadłużenie spółki z tytułu kredytów wzrosło o 72,7 mln zł w stosunku do poziomu z końca 2018 roku i osiągnęło wartość 246,9 mln zł. Główną przyczyną tak znaczącego wzrostu jest włączenie do pełnej konsolidacji spółki Benefit Partners Sp. z o.o., której zadłużenie wynosi 80,7 mln zł - podała spółka.

 

W następnej kolejności powyższego zestawienia można znaleźć producenta mebli Forte, którego wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 0,6. W przypadku spółek produkcyjnych, takich jak m.in. Forte, poziom ten mógłby być nieco niższy. Firma ostatnio nieco rozczarowała inwestorów publikacją prognozy wyników za drugi kwartał tego roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w odrębnej analizie.

 

Wartość ogólnego wskaźnika zadłużenia na poziomie co najmniej 0,6 mają także takie spółki jak: Boryszew (0,61), Ciech (0,61) oraz Kruk (0,6).

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie