Chat with us, powered by LiveChat

21 spółek z GPW planuje wypłacić dywidendę. Oto propozycje ich zarządów

Skomentuj artykuł
marcinm111 - fotolia.com

Coraz więcej spółek notowanych na warszawskiej giełdzie przedstawia swoje plany dotyczące wypłaty zysku wypracowanego w 2018 roku. Jedną z ostatnich firm, której zarząd opublikował rekomendację dotyczącą dywidendy był Lokum Deweloper. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni plany dywidendowe ujawniły również zarządy takich spółek jak JSW, Asseco Poland, LPP, PKN Orlen, Atal czy Neuca.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli, oprócz rekomendowanej przez zarząd danej spółki wysokości dywidendy na akcję podano również obliczoną na podstawie kursu akcji z zamknięcia środowej sesji stopę dywidendy, czyli iloraz wartości dywidendy na akcję do ceny rynkowej akcji spółki. Wskaźnik pokazuje, jak duży dochód przynoszą inwestorowi środki zainwestowane daną firmę. Jest on szczególnie istotny dla graczy inwestujących w spółki przede wszystkim ze względu na poziom wypłacanego zysku, który nierzadko przewyższa zysk z lokaty bankowej lub inwestycji w obligacje. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku inwestor dodatkowo narażony jest na ryzyko kursowe. Wysoka dywidenda oznacza również, że mniej pieniędzy pozostaje wewnątrz firmy, co zmniejsza pulę środków na jej rozwój. Ostateczna decyzja dotycząca dywidendy podejmowana jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 

Oprócz dywidendy na akcję oraz stopy dywidendy, tabela przedstawia również proponowany przez zarządy spółek termin dnia dywidendy, a także termin wypłaty dywidendy. Nie we wszystkich przypadkach, jak dotąd rekomendacje obejmowały jednak takie dane.

 

Należy pamiętać, że ze względu na cykl rozrachunkowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określany jako „T+2” (czas od zawarcia transakcji do momentu jej zakończenia wynosi dwa dni), aby otrzymać dywidendę wypłacaną przez daną spółkę, należy kupić jej akcje najpóźniej dwie sesje przed dniem ustalania prawa do dywidendy (dzień dywidendy).

 

Rekomendacje zarządów spółek dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok*

Spółka Dywidenda na akcję Stopa dywidendy** Dzień dywidendy Dzień wypłaty
Alumental 4,08 zł 9,07% 7.06 27.06
Asseco Polnad 3,07 zł 5,92% - -
Atal 4,70 zł 11,87% - -
BSC Drukarnia Opakowań 0,63 zł 2,07% - -
Celon Pharma 0,24 zł 0,53% 30.04 13.05
Cyfrowy Polsat 0,93 zł 3,64% - -
GTC 0,37 zł 4,02% - -
Izostal 0,13 zł 3,63% 24.07 09.08
JSW  1,71 zł 2,77% 27.08 10.09
Lena Lighting  0,30 zł 8,62% -
Lokum Deweloper  2,00 zł 12,27% 07.05 14.05
LPP  60,00 zł 0,72% 18.06 27.06
Neuca  7,40 zł 2,95% - -
PKN Orlen 3,50 zł 3,56% 22.07 05.08
PKP Cargo 1,50 zł 3,19% - -
Rawlplug 0,33 zł 3,78% - -
Śnieżka 2,50 zł 2,86% - -
Voxel 0,99 zł 3,67% 27.09 21.10
Wirtualna Polska 1,00 zł 1,70% 07.06 17.06
XTB  0,52 zł*** 12,94% 25.04 10.05 
Zakłady Magnezytowe Ropczyce 1,30 zł 3,56% - -

*ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy poszczególnych spółek
**stopa dywidendy obliczona na podstawie kursu akcji spółek z zakończenia sesji w dn. 27.03.2019 r.

***kwota uwzględnia 0,35 zł dywidendy na akcję wypłaconej w formie zaliczki w grudniu 2018 roku
Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek notowanych na GPW

 

Nominalnie najwyższą dywidendę na akcję zamierza wypłacić LPP. Zarząd odzieżowej spółki zaproponował 60 zł na akcję, co przy kursie rynkowym na poziomie 8365 zł, daje stopę dywidendy na poziomie zaledwie 0,72 procent. Łącznie do akcjonariuszy z tytułu dywidendy ma trafić 110,065 mln zł. - Kwota proponowanej dywidendy na akcję uwzględnia założenie przyznania przez radę nadzorczą LPP akcji w ramach programu motywacyjnego - podała spółka w komunikacie.

Spółki z najwyższą stopą dywidendy

Pod względem wysokości stopy dywidendy zdecydowanie wyróżnia się Lokum Deweloper, XTB i Atal. Spółki te mogą się bowiem pochwalić się wartością tego wskaźnika poziomie przekraczającym 10 procent (przy kursie akcji z zakończenia środowej sesji). Zarząd XTB, czyli spółki będącej dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, zaproponował wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję, co daje łącznie kwotę 61,039 mln zł, która miałaby trafić do akcjonariuszy. Trzeba jednak pamiętać, że do tej kwoty emitent zaliczył zaliczkę na poczet dywidendy, wypłaconą akcjonariuszom w grudniu 2018 roku. Jej wysokość sięgnęła 0,35 zł na akcję., co oznacza, że w 2019 roku po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy, do wypłaty będzie jeszcze 0,17 zł dywidendy na akcję.

 

Zarząd Lokum Deweloper zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję, co przy kursie akcji ze środowego zamknięcia na poziomie 16,30 zł, daje stopę dywidendy wynoszącą 12,27 procent. Z kolei zarząd Atal zarekomendował dywidendę w wysokości 4,7 zł na akcję, co w konsekwencji oznacza, że stopa dywidendy wynosi 11,87 procent.

Celon Pharma i LPP zamykają stawkę

Jak już wcześniej wspomniano, stopa dywidendy w przypadku LPP to zaledwie 0,72 procent, co jest jednym z najniższych wyników spośród spółek przedstawionych w tej analizie. Nieco niższą, bo wynoszącą 0,52 procent stopą dywidendy może się pochwalić Celon Pharma. W jej przypadku zarząd zarekomendował wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie