Chat with us, powered by LiveChat

Akcyjne fundusze inwestycyjne. Sprawdzamy, które zarobiły najwięcej

Skomentuj artykuł
Michail Petrov - fotolia.com

Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy w przypadku czterech najlepszych akcyjnych funduszy inwestycyjnych wynosi od 3 do 6 procent. Ich wyniki poprawiły się w ciągu ostatnich dni, jednakże nadal są one gorsze od rezultatów wypracowanych przez fundusze dłużne.

 

Podane stopy zwrotu uwzględniają najnowsze wyceny publikowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W przypadku przedstawionych akcyjnych funduszy inwestycyjnych została ona dokonana na dzień 18 stycznia 2018 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepsze z funduszy dały zarobić od 3,2 do 6,22 procent. Ich wyniki poprawiły się w ciągu ostatnich dni, jednakże porównując je ze stopami zwrotu za ten sam okres obliczonymi dla funduszy dłużnych, nadal wypadają słabiej. Najlepsze fundusze inwestujące w instrumenty dłużne mogą się pochwalić rocznym wzrostem wynoszącym nawet 7-9 procent (wycena na dzień 18.01). Przykładem takiego funduszu jest PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) oraz Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO), o których więcej pisaliśmy przy okazji analizy funduszy dłużnych.

 

12- miesięczne stopy zwrotu akcyjnych funduszy inwestycyjnych

Nazwa  Stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy (w proc.)
Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 6,22
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 4,81
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)  3,81
Quercus short (Parasolowy SFIO) 3,20

Źródło: SII na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych poszczególnych TFI

 

Wśród funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym, stopą zwrotu wynoszącą 6,22 procent może się pochwalić Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO). Inwestuje on w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Warto również nadmienić, że wspomniany fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities inwestuje od 70 do 100 procent swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT). Na stronie internetowej prezentującej cele i politykę inwestycyjną subfunduszu czytamy również, że jednostki uczestnictwa oraz akcje o których wcześniej wspomniano mogą stanowić do 100 procent udziału w jego aktywach. Pozostała część aktywów jest inwestowania m.in. w papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, a także w depozyty bankowe. Profil ryzyka określony jest na poziomie 5 w 7 stopniowej skali, opłata za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi maksymalnie 5 procent, natomiast opłata za zarządzanie to 3,5 procent.

 

Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) pozwolił zarobić 4,81 procent. Od 70 do 100 procent posiadanych aktywów inwestuje on w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV. Jest to fundusz zarejestrowany w Irlandii, który inwestuje w akcje, papiery dłużne oraz instrumenty pochodne, a jego główną kategorią lokat są akcje spółek notowanych w USA. Pozostała część może zostać ulokowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty, a także tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania. Na każdą z tych trzech grup aktywów nie może trafić więcej niż 20 procent aktywów funduszu. Maksymalna opłata manipulacyjna to 5,25 procent, a opłata za zarządzanie wynosi 2,5 procent. Ryzyko takiej inwestycji szacowane jest na 6 w 7 stopniowej skali.

 

Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,81 procent. Odwzorowuje on zachowanie indeksu WIG20 Short, czyli zarabia, gdy wartość WIG20 spada, a traci gdy wartość tego indeksu rośnie. Jak czytamy w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej funduszu, portfel funduszu składa z krótkich pozycji w kontraktach terminowych na WIG20 oraz papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, które mogą stanowić od 0 do 80 procent aktywów funduszu. Opłata manipulacyjna wynosi 3 procent, natomiast opłata za zarządzanie 3,2 procent.

 

Czwartym funduszem jest Quercus short (Parasolowy SFIO), którego roczna stopa zwrotu wynosi 3,2 procent. Podobnie jak w przypadku poprzedniego funduszu, odwzorowuje on wartość zmian indeksu WIG20short. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20 - czytamy na stronie funduszu. Dodano również, że część aktywów, która nie będzie inwestowana w kontrakty terminowe, będzie ulokowana w instrumenty dłużne, a w celu uzyskania dodatkowych przychodów, do 20 procent aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Maksymalna opłata dystrybucyjna to 3,8 procent, natomiast opłata za zarządzanie wynosi 3,5 procent.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie