Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Akcyjne fundusze inwestycyjne. Sprawdzamy, które zarobiły najwięcej

Michail Petrov - fotolia.com

Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy w przypadku czterech najlepszych akcyjnych funduszy inwestycyjnych wynosi od 3 do 6 procent. Ich wyniki poprawiły się w ciągu ostatnich dni, jednakże nadal są one gorsze od rezultatów wypracowanych przez fundusze dłużne.

 

Podane stopy zwrotu uwzględniają najnowsze wyceny publikowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W przypadku przedstawionych akcyjnych funduszy inwestycyjnych została ona dokonana na dzień 18 stycznia 2018 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepsze z funduszy dały zarobić od 3,2 do 6,22 procent. Ich wyniki poprawiły się w ciągu ostatnich dni, jednakże porównując je ze stopami zwrotu za ten sam okres obliczonymi dla funduszy dłużnych, nadal wypadają słabiej. Najlepsze fundusze inwestujące w instrumenty dłużne mogą się pochwalić rocznym wzrostem wynoszącym nawet 7-9 procent (wycena na dzień 18.01). Przykładem takiego funduszu jest PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) oraz Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO), o których więcej pisaliśmy przy okazji analizy funduszy dłużnych.

 

12- miesięczne stopy zwrotu akcyjnych funduszy inwestycyjnych

Nazwa  Stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy (w proc.)
Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 6,22
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 4,81
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)  3,81
Quercus short (Parasolowy SFIO) 3,20

Źródło: SII na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych poszczególnych TFI

 

Wśród funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym, stopą zwrotu wynoszącą 6,22 procent może się pochwalić Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO). Inwestuje on w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Warto również nadmienić, że wspomniany fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities inwestuje od 70 do 100 procent swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT). Na stronie internetowej prezentującej cele i politykę inwestycyjną subfunduszu czytamy również, że jednostki uczestnictwa oraz akcje o których wcześniej wspomniano mogą stanowić do 100 procent udziału w jego aktywach. Pozostała część aktywów jest inwestowania m.in. w papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, a także w depozyty bankowe. Profil ryzyka określony jest na poziomie 5 w 7 stopniowej skali, opłata za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi maksymalnie 5 procent, natomiast opłata za zarządzanie to 3,5 procent.

 

Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) pozwolił zarobić 4,81 procent. Od 70 do 100 procent posiadanych aktywów inwestuje on w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV. Jest to fundusz zarejestrowany w Irlandii, który inwestuje w akcje, papiery dłużne oraz instrumenty pochodne, a jego główną kategorią lokat są akcje spółek notowanych w USA. Pozostała część może zostać ulokowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty, a także tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania. Na każdą z tych trzech grup aktywów nie może trafić więcej niż 20 procent aktywów funduszu. Maksymalna opłata manipulacyjna to 5,25 procent, a opłata za zarządzanie wynosi 2,5 procent. Ryzyko takiej inwestycji szacowane jest na 6 w 7 stopniowej skali.

 

Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,81 procent. Odwzorowuje on zachowanie indeksu WIG20 Short, czyli zarabia, gdy wartość WIG20 spada, a traci gdy wartość tego indeksu rośnie. Jak czytamy w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej funduszu, portfel funduszu składa z krótkich pozycji w kontraktach terminowych na WIG20 oraz papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, które mogą stanowić od 0 do 80 procent aktywów funduszu. Opłata manipulacyjna wynosi 3 procent, natomiast opłata za zarządzanie 3,2 procent.

 

Czwartym funduszem jest Quercus short (Parasolowy SFIO), którego roczna stopa zwrotu wynosi 3,2 procent. Podobnie jak w przypadku poprzedniego funduszu, odwzorowuje on wartość zmian indeksu WIG20short. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20 - czytamy na stronie funduszu. Dodano również, że część aktywów, która nie będzie inwestowana w kontrakty terminowe, będzie ulokowana w instrumenty dłużne, a w celu uzyskania dodatkowych przychodów, do 20 procent aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Maksymalna opłata dystrybucyjna to 3,8 procent, natomiast opłata za zarządzanie wynosi 3,5 procent.

 

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie