Chat with us, powered by LiveChat

SII zawiadamia prokuraturę o pokrzywdzeniu akcjonariuszy GetBack S.A.

Skomentuj artykuł
© Michail Petrov - Fotolia.com

"Afera GetBack" dotkliwie dotknęła bardzo wielu uczestników rynku kapitałowego. Szacuje się, że pokrzywdzonych może być ponad 10 000 osób. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pragnie zwrócić uwagę, że akcjonariusze mniejszościowi tej spółki stanowią jedną z najdotkliwiej pokrzywdzonych grup. Być może nawet dotkliwiej niż jej obligatariusze. Ci drudzy, co do zasady, mogą oczekiwać, że ich wierzytelności w jakiejś części zostaną zaspokojone w postępowaniu układowym. Akcjonariusze mniejszościowi, jako beneficjenci końcowi spółki nie tylko nie są uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego, ale co więcej jakiekolwiek prawa do majątku spółki będą im przysługiwały dopiero w sytuacji gdy zostaną spłaceni wszyscy wierzyciele.

300-stu

Mając na uwadze, że akcjonariusze GetBack S.A. są nie mniej pokrzywdzeni od innych grup, które powierzyły spółce swoje pieniądze, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przygotowało i skierowało do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o pokrzywdzeniu akcjonariuszy mniejszościowych GetBack S.A. działaniami samej spółki oraz jej reprezentantów. Zawiadomienie objęło niemal 300 akcjonariuszy, którzy zgłosili się do SII po pomoc. Wśród osób, które otrzymały bezpłatną pomoc od Stowarzyszenia byli zarówno nasi członkowie jak i osoby, które miały z nami kontakt pierwszy raz. Chcieliśmy aby zgłoszenie dotyczyło jak największej liczby osób, aby pokazać prokuraturze skalę krzywd wyrządzonych akcjonariuszom mniejszościowym GetBack S.A. Akcjonariusze objęci zgłoszeniem SII dysponują blisko 1,5% udziałem w kapitale zakładowym Spółki. 

Naprawienie szkody

Liczymy, że dzięki dokonanemu zgłoszeniu pokrzywdzeni akcjonariusze mniejszościowi będą mogli liczyć w przyszłości na chociaż częściowe naprawienie wyrządzonej im szkody. W postępowaniu karnym, jeżeli dojdzie do ewentualnego skazania sprawców przestępstwa sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej jest zobligowany orzec, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Innymi słowy samo złożenie wniosku w przypadku skazania oskarżonego zobowiązuje sąd do orzeczenia tego obowiązku w całości lub części. Pamiętać jedynie należy, iż zgodnie z art.  49a Kodeksu postępowania karnego, wniosek o naprawienie szkody należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie (tzw. prekluzyjnym) do końca pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie.

Naruszenie obowiązków informacyjnych

Podstawą do skierowania przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomienia jest przede wszystkim naruszenie obowiązków prospektowych oraz obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym. W ocenie SII 

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstwa na szkodę zgłoszonych przez SII osób polegającego w szczególności na wprowadzeniu w błąd akcjonariuszy mniejszościowych spółki GetBack S.A. co do rzeczywistego
obrazu sytuacji Spółki, jej kondycji finansowej, perspektyw jej rozwoju, aktualnych zdolności inwestycyjnych, realnej możliwości ich podejmowania oraz sytuacji ekonomicznej poprzez przekazywanie z wykorzystaniem w tym celu zarówno elektronicznego systemu do przekazywania komunikatów giełdowych (ESPI), jak i innych publicznych kanałów komunikacji, nieprawdziwych, nierzetelnych i niekompletnych informacji o sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki oraz przekazywanie nierzetelnych informacji o wynikach finansowych Spółki oraz zatajaniu prawdziwych danych w istotny sposób wpływających na treść informacji przekazywanej do publicznej wiadomości co doprowadziło ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym poprzez zakup akcji GetBack S.A. po cenie znacząco zawyżonej w stosunku do ich realnej wartości.

 

Inwestor indywidualny decyzje o zakupie akcji podejmuje na podstawie dostępnych mu informacji. Podstawowe źródło wiedzy o spółce i jej akcjach stanowi prospekt emisyjny i raporty okresowe oraz bieżące. Jeżeli przekazywane powyższymi kanałami informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, inwestorzy indywidualni są pozbawieni możliwości prawidłowej oceny spółki. W takich przypadkach inwestowanie na giełdzie staje się ruletką. Jeżeli Giełda ma przyciągać inwestorów, to musi budzić zaufanie. Dlatego też wszelkiego rodzaju podawanie nieprawdziwych informacji w prospekcie lub raportach spółek  zasługuje na szczególne napiętnowanie ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.

Akcjonariusze GetBack planują dalsze kroki prawne

Pokrzywdzeni akcjonariusze skupieni wokół grupy na Facebooku "Getbackakcje" poinformowali Stowarzyszenie, iż dodatkowo celem odzyskania utraconych środków planują podjąć w przedmiotowej sprawie dalsze działania prawne, w szczególności docelowo m.in. przed sądem cywilnym. Zgodnie z prośbą przedstawicieli Grupy informujemy, iż osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na ten temat mogą je uzyskać kontaktując się z jednym z przedstawicieli Grupy, tj. Panem Radzisławem Świentczakiem za pośrednictwem adresu email: hossabessa@wp.pl lub numeru telefonu: +48519089799

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie