Chat with us, powered by LiveChat

Jest decyzja dotycząca zaległego podatku VAT. Akcje ABC Daty w dół

Skomentuj artykuł
BillionPhotos.com - fotolia.com

ABC Data poinformowała o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w sprawie zobowiązania  z tytułu podatku VAT spółki zależnej iSource. W reakcji na te informacje akcje firmy ponownie zaczęły tanieć. Od początku października ABC Data straciła około 50 procent swojej wartości. Jest to m.in. efekt  gorszych od oczekiwań wyników za I półrocze br. i polityki informacyjnej Spółki, w tym podejrzeń dotyczących niedopełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych, na co zwróciło uwagę Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Jak informuje ABC Data w raporcie bieżącym opublikowanym w piątek wieczorem tj. 16 listopada, należąca do firmy spółka zależna iSource, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Utrzymał on w mocy wcześniejszą decyzję dotyczącą zobowiązania spółki iSource z tytułu podatku VAT za miesiące od stycznia do czerwca 2013 roku. Uwzględniając odsetki, łączne zobowiązanie tej firmy z tego tytułu wynosi 15,2 mln zł. Emitent dodał również we wspomnianym raporcie, że informacje dotyczące statusu tej sprawy były zawarte w sprawozdaniu finansowym spółki za pierwsze półrocze i trzeci kwartał 2018 roku.

 

W reakcji na tę informację, akcje spółki ABC Data zaczęły tanieć podczas poniedziakowej sesji. Po czterech godzinach handlu, akcje traciły niespełna 5 procent, a pojedyczny walor był wyceniany na około 0,8 zł. W sumie od początku października, akcje ABC Daty potaniały o około 50 procent.

 

ABC Data - wykres kursu akcji
ABC Data - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

- Emitent i iSource podtrzymują stanowisko, że decyzja organu pierwszej instancji nie znajdowała uzasadnienia w stanie faktycznym. W odwołaniu od tej decyzji, pełnomocnik iSource S.A. zarzucił decyzji organu pierwszej instancji liczne naruszenia przepisów prawa polskiego i europejskiego, które nie zostały uwzględnione w decyzji - czytamy w komunikacie spółki.

 

Oprócz tego, ABC Data zwraca uwagę, że w decyzji nie uwzględniono kwestii otrzymanego przez iSource w dniu 18 października 2018 roku zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie kwalifikowanego oszustwa. W ramach niego spółka zależna traktowana jest jako strona postępowania i korzysta z uprawnień pokrzywdzonego.

 

iSource zdecydowała się przygotować skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdyż zdaniem jej pełnomocnika, jest duże prawdopodobieństwo skutecznego zaskarżenia tej decyzji.

Efekt kontroli

Jak czytamy w komunikacie, decyzja dotycząca podatku VAT za okres od stycznia do czerwca 2013 roku jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w spółce zależnej iSource. Dotyczyła ona rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres 2013 roku. Kontrola dotycząca okresu od lipca do grudnia 2013 roku nie wykazała nieprawidłowości. Firma uspokaja, że nie widzi ryzyka zakwestionowania przez organ skarbowy również dalszych rozliczeń, opierając się na analizie własnej oraz doradcy podatkowego. W 2014 roku iSource zawarła oficjalny kontrakt z ADI (Apple Distribution International), a w konsekwencji ponad 99 procent obrotów firmy, pochodziło z kontraktu podpisanego z tym podmiotem.

Gwarancja bankowa

W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 roku, spółka otrzymała gwarancję bankową do wysokości 15,2 mln zł. - iSource zakłada, że zabezpieczenie w tej formie zostanie przyjęte, w związku z czym, do momentu rozpatrzenia skargi na decyzję do WSA, brak będzie konieczności zapłaty przez iSource ww. zobowiązania z jej środków własnych - dodano w komunikacie.

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej zapłaty wspomnianego powyżej podatku, ABC Data zawarła z MCI Venture Projects, głównym akcjonariuszem spółki, a także z panią Iloną Weiss, prezesem zarządu ABC Data, porozumienie na mocy którego firma otrzyma pożyczkę podporządkowaną na kwotę 15,2 mln zł. Celem pożyczki jest pokrycie zobowiązania, jeżeli stanie się ono wymagalne.

Wątpliwości SII oraz zawiadomienie KNF

Sposób przekazywania przez spółkę ważnych informacji niedawno wzbudziły wątpliwości Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Organizacja miała zastrzeżenia m.in. do publikacji mogącego wprowadzać w błąd raportu bieżącego o pozytywnym zakończeniu kontroli oraz wskazującego na brak ryzyka powstania zobowiązania do zapłaty podatku VAT. Zwrócono również uwagę na fakt, iż spółka nie podała w sposób bezzwłoczny informacji dotyczącej ustalenia przez organ podatkowy zobowiązania w podatku VAT wobec ABC Data S.A. na kwotę ponad 4,6 mln zł. Spółka również nie poinformowała bezzwłocznie o zapłacie podatku VAT wraz z odsetkami na kwotę prawie 6 mln zł, a także o prowadzonych postępowaniach kontrolnych w spółkach z grupy kapitałowej ABC Data.

 

Więcej na temat pisaliśmy w osobnym tekście zatytułowanym SII zawiadamia KNF w sprawie ABC Data S.A.

 

W kontekście potencjalnych uchybień dotyczących spółki ABC Data, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyło odpowiednie zawiadomienie do KNF. Wcześniej jednak organizacja skierowała do zarządu spółki osiem pytań, z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości. Odpowiedzi udzielone za pośrednictwem czatu inwestorskiego nie rozwiały jednak ani wątpliwość organizacji, ani samych inwestorów.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie