Chat with us, powered by LiveChat

KRUK S.A. – Publiczna oferta Obligacji AG1

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 20 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.

 

Grupa Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso - odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, w 2014 roku w Niemczech, a w 2015 we Włoszech i Hiszpanii.

 

Grupa KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 2,2 mld zł, z czego 0,85 mld zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem.

Grupa W 2017 roku Grupa KRUK zainwestowała 977 mln zł w portfele wierzytelności. Tylko od początku 2018 roku Grupa zainwestowała już 1 044 mln zł. Zysk netto Grupy w 2017 roku wyniósł 295 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku 279 mln zł.

 

Grupa Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.

Publiczna oferta Obligacji AG1

 • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii AG1 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p., a odsetki wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Nie ma podmiotowych ograniczeń co do składania zapisów, ale intencją emitenta jest skierowanie emisji Obligacji przede wszystkim do inwestorów detalicznych.
 • Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 50 obligacji (5 000 zł).
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 15 listopada do 26 listopada 2018 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 27 listopada 2018 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. (Współoferujący), Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities (Uczestnicy konsorcjum dystrybucyjnego)
 • Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
 • Obligacje spółki KRUK będą notowane na rynku Catalyst.
 • Wpływy z emisji obligacji serii AG1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

 

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG1, opublikowanych na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Współoferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

 

EMITENT:

KRUK

www.kruksa.pl

KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNE:
Dom Maklerski BDM S.A. Dom Maklerski Noble Securities
COPERNICUS ipopema

Zastrzeżenie prawne
* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 7 listopada 2018 r. wynosiła 1,72%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AG1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22 listopada 2018 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AG1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AG1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.


Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii AG1 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AG1 opublikowane 9 listopada 2018 roku, dostępne na: www.kruksa.pl, www.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie