Chat with us, powered by LiveChat

Spółka pod lupą SII: LiveChat Software na krawędzi

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z nową formułą raportów analitycznych SII. W raportach z cyklu „Spółka pod lupą SII” podejmiemy się oceny spółki na podstawie 10 kryteriów, wśród których każdy będziemy oceniać w skali od 1 do 10 punktów. Efektem będzie syntetyczna ocena spółki, będąca sumą wszystkich punktów. Pierwszy raport jest dostępny dla wszystkich czytelników, jednak kolejne będą zarezerwowane wyłącznie dla członków SII z opłaconą składką rozszerzoną.

 

Ocenie poddamy poniższe kryteria:

 

  1. Strategia oraz perspektywy rozwoju spółki
  2. Ocena perspektyw branży i otoczenia rynkowego
  3. Ocena wyników finansowych
  4. Płynność finansowa oraz poziom zadłużenia
  5. Polityka dywidendowa
  6. Wskaźniki wyceny
  7. Jakość sprawozdań finansowych
  8. Jakość strony internetowej spółki
  9. Czynniki ryzyka
  10. Analiza techniczna

 

LiveChat Software

Ocena: 70/100

 

Pierwszą „Spółką pod lupą SII” będzie LiveChat Software. Spółka zgromadziła łącznie 70 punktów na 100 możliwych. Zapraszamy do lektury raportu przygotowanego przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aby poznać co wpłynęło na taką ocenę.

 

LiveChat Software jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania LiveChat. LiveChat to narzędzie, które służy do bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającym stronę, a jej właścicielem. Zadaniem produktu jest wsparcie lub zastąpienie tradycyjnych metod sprzedaży prowadzonych w przedsiębiorstwie. Narzędzie jest oferowane w modelu Saas (Software-as-a-Service; oprogramowanie jako usługa) i sprzedawane w formie abonamentu. Pomimo że spółka jest kojarzona niemal wyłącznie z narzędziem LiveChat, które odpowiada za prawie całe przychody i zyski firmy, w portfolio znajdują się również takie rozwiązania jak: chat.io (rozwiązanie typu „live chat”, którego struktura pozwala na integrację z innymi platformami konwersacyjnymi), BotEngine (platforma do tworzenia chatbotów) oraz KnowledgeBase (aplikacja do tworzenia baz wiedzy).

1. Strategia oraz perspektywy rozwoju spółki

410

Strategia LiveChat Software opiera się na budowie większej platformy komunikacyjnej, skupiającej wokół siebie produkty spółki oraz inne narzędzia z zakresu customer service, e-commerce, CRM, marketing automation. W tym celu spółka skupia się na dalszym rozwoju flagowego produktu – komunikatora LiveChat, a także na rozwijaniu nowych produktów w zakresie komunikacji z klientem, m.in. chat.io, BotEngine czy KnowledgeBase. Jednocześnie rozwijany jest program LiveChat for Developers, kierowany do deweloperów i firm technologicznych, poprzez który spółka udostępnia dokumentację produktu, niezbędną do tworzenia kolejnych aplikacji, bazujących na technologii rozwiązania LiveChat.

 

W krótkim terminie największe obawy inwestorów budzi tempo pozyskiwania nowych klientów w usłudze LiveChat, które drastycznie spowolniło – o ile 2017 rok był rekordowy, o tyle 2018 rok jak dotąd jest rekordowo słaby. Co więcej, pogorszenie tempa pozyskiwania klientów niemal zbiegło się z oficjalnym ogłoszeniem przez Facebook wprowadzenia swojego komunikatora biznesowego, a niedługo później również Apple poinformowało o pracach nad takim rozwiązaniem. Zarząd spółki przekonuje, że to tylko przejściowe problemy, a cel pozyskiwania 1000 klientów miesięcznie jest wciąż możliwy do zrealizowania.

 

LiveChat – zmiana netto liczby klientów

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta.

 

Otwartym pozostaje pytanie, czy i kiedy obecne problemy z tempem zwiększania bazy klientów się skończą. O ile narzędzie LiveChat odpowiada i zapewne w najbliższym czasie wciąż będzie odpowiadać za zdecydowaną większość zysków spółki, o tyle wydaje się, że bardzo mało mówi się o nowych produktach. Zarówno chat.io, BotEngine i KnowledgeBase.ai funkcjonują jako płatne produkty i mają aktywnych użytkowników, choć nie są mocno promowane. Niestety zdawkowe informacje od spółki na temat tych produktów (np. brak informacji o liczbie aktywnych klientów) dodatkowo utrudniają ocenę ich potencjału. Jednak ich ewentualny sukces może okazać się miłą niespodzianką. W tym miejscu zwracamy uwagę na komunikaty spółki z ostatnich miesięcy o zakupie domen Helpdesk.com oraz chatbot.com.

 

Jak ocenia sama spółka, w dłuższej perspektywie czasu zasadniczy wpływ na wyniki będzie miała sytuacja na globalnym rynku e-commerce oraz usług SaaS (Software-as-a-Service).

 

Podsumowując, w kategorii „Strategia oraz perspektywy rozwoju” przyznajemy LiveChat Software 4 punkty na 10 możliwych. Widzimy przed spółką perspektywy i potencjał do dalszego rozwoju, jednak ze względu na wiele znaków zapytania (np. kiedy nastąpi chociaż wyraźna poprawa w pozyskiwaniu klientów usługi LiveChat, lub kiedy i czy w ogóle nowe produkty odniosą sukces komercyjny) ostatecznie decydujemy się zachowawczo wystawić relatywnie niską ocenę.

2. Ocena perspektyw branży i otoczenia rynkowego

710

Według szacunków firmy analitycznej Gartner wartość publicznej chmury wyniosła 153,5 mld dolarów w 2017 roku, w tym wartość rynku Saas ponad 60 mld dolarów. Zgodnie z prognozami, wartość obu rynków do 2021 r. wzrośnie około dwukrotnie do odpowiednio 302,5 mld dolarów i 117,1 mld dolarów. Jak prognozują analitycy Gartner, do 2020 roku wszystkie nowe firmy, a także 80% już istniejących będzie posiadało ofertę usług świadczonych w modelu abonamentowym[1].

 

Na podstawie dostępnych danych rynkowych oraz własnych szacunków LiveChat Software ustalił, że aktualna wartość rynku rozwiązań „live chat” może aktualnie przekraczać 700 mln dolarów. Jednocześnie Zarząd spółki widzi bardzo duży potencjał rozwoju tego rynku, co wiąże się m.in. z rozwojem rynku e-commerce. Zgodnie z prognozami firmy badawczej eMarketer w 2017 roku sprzedaż detaliczna w Internecie osiągnęła wartość 2,3 bln dolarów, co oznacza wzrost o 24,8% rdr i stanowi 10,2% globalnej sprzedaży detalicznej. Duży napływ klientów na rynek sprawia, że obecni gracze są bardziej skoncentrowani na ich pozyskiwaniu, a nie rywalizacji o klientów już wykorzystujących rozwiązania konkurencyjne.

 

Atrakcyjność rynku rozwiązań „live chat” może potwierdzać wejście na ten rynek takich graczy jak Facebook czy Apple.

 

Jednocześnie warto w tym miejscu wspomnieć, że narzędzie LiveChat jest adresowane do bardziej wymagających klientów o większych i bardziej zaawansowanych potrzebach, zarówno jeśli chodzi o dostępne funkcje usługi, jak również o szybkość i efektywność wsparcia ze strony obsługi klienta. Jak przedstawia spółka, są to cechy, które wyróżniają jej produkt na rynku, dzięki czemu jest w stanie zaoferować klientowi bardziej spersonalizowane narzędzie, a także zapewnić wyższej jakości obsługę klienta, czego darmowe rozwiązania nie są w stanie zapewnić.

3. Ocena wyników finansowych

810

Poniżej w tabelach prezentujemy wybrane dane finansowe LiveChat Software. Jednocześnie zwracamy uwagę, że rok obrotowy spółki trwa od kwietnia do marca.

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Zmiana 17/18
do 16/17

Zmiana 16/17
do 15/16

Przychody ze sprzedaży

89 426

76 254

53 033

17,3%

43,8%

Zysk brutto na sprzedaży

75 076

64 506

44 432

16,4%

45,2%

EBITDA

63 831

55 043

36 159

16,0%

52,2%

Zysk operacyjny

61 362

53 350

34 949

15,0%

52,7%

Zysk brutto

59 980

53 468

35 071

12,2%

52,5%

Zysk netto

48 305

42 917

28 073

12,6%

52,9%

Marża brutto na sprzedaży

84,0%

84,6%

83,8%

-0,6 p.p.

0,8 p.p.

Marża EBITDA

71,4%

72,2%

68,2%

-0,8 p.p.

4,0 p.p.

Marża operacyjna

68,6%

70,0%

65,9%

-1,4 p.p.

4,1 p.p.

Marża netto

54,0%

56,3%

52,9%

-2,3 p.p.

3,4 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

1Q 18/19

1Q 17/18

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

25 515

21 585

18,2%

Zysk brutto na sprzedaży

21 508

17 027

26,3%

EBITDA

18 377

14 291

28,6%

Zysk operacyjny

17 616

13 741

28,2%

Zysk brutto

17 665

13 768

28,3%

Zysk netto

14 226

11 074

28,5%

Marża brutto na sprzedaży

84,3%

78,9%

5,4 p.p.

Marża EBITDA

72,0%

66,2%

5,8 p.p.

Marża operacyjna

69,0%

63,7%

5,4 p.p.

Marża netto

55,8%

51,3%

4,5 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Analizując wyniki finansowe spółki trzeba zwrócić uwagę, że prawie całość przychodów realizowana jest w dolarze amerykańskim. W efekcie zyski są mocno skorelowane z kursem dolara do złotówki.

 

Na przestrzeni ostatnich lat LiveChat Software poprawiał wyniki w tempie dwucyfrowym. W roku obrotowym 2016/2017 (zakończonym w marcu 2017 roku) spółka osiągnęła 76,3 mln zł przychodów, co było wynikiem o 43,8% wyższym niż przed rokiem. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 42,9 mln zł i był o 52,9% wyższy rdr. Taka poprawa wyników była efektem splotu dwóch czynników: liczba klientów LiveChat na koniec roku obrotowego 2016/2017 wzrosła o blisko 35% rdr, do 19,25 tys., a ponadto kurs dolara do złotego był korzystniejszy.

 

W roku obrotowym 2017/2018 dynamiki spadły, jednak wciąż pozostały dwucyfrowe. Spółka osiągnęła 89,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 17,3% więcej rdr, a zysk netto sięgnął 48,3 mln zł i był o 12,6% wyższy rdr. Z jednej strony relatywnie duży spadek dynamik wynikał z wysokiej bazy z roku obrotowego 2016/2017. Z drugiej strony liczba klientów LiveChat na koniec marca 2018 roku sięgnęła 24,1 tys. i była większa o około 25% rdr, jednak niekorzystnie na wyniki wpłynęło umocnienie dolara do złotówki.

 

W I kw. roku obrotowego 2018/2019 LiveChat zwiększył przychody o 18,2% rdr, do poziomu 25,5 mln zł, jednak poprawa generowanych marż pozwoliła na zamknięcie kwartału z zyskiem na poziomie 14,2 mln zł, czyli o 28,5% wyższym rdr. Baza klientów LiveChat na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 24,9 tys. i była o około 20% wyższa rdr. Negatywnie na wyniki oddziaływał kurs dolara do złotego, pomimo że od początku 2018 roku dolar ponownie zaczął się umacniać.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na wysokie marże, które generuje LiveChat Software. Na poziomie zysku brutto na sprzedaży marża oscyluje wokół 83%-84%, natomiast na poziomie zysku netto utrzymuje się powyżej 50%.

4. Płynność finansowa oraz poziom zadłużenia

1010

LiveChat Software nie posiada długoterminowego zadłużenia. Wśród krótkoterminowych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku znalazły się zobowiązania handlowe – 3,1 mln zł, oraz zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego – 1,1 mln zł, łącznie 4,2 mln zł. Kapitały własne wynosiły natomiast 59,5 mln zł. Największa pozycją aktywów były natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 43,3 mln zł.

5. Polityka dywidendowa

1010

Polityka dywidendy LiveChat Software zakłada wypłatę całego zysku wypracowanego w danym roku obrotowym, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy. Dotychczas spółka rokrocznie przeznaczała większość zysku netto na wypłatę dywidendy. Ponadto, w ostatnich kwartałach spółka wypłacała również zaliczki na poczet dywidendy.

6. Wskaźniki wyceny

710

W ostatnich tygodniach wskaźnik C/Z dla LiveChat Software spadł do okolic 11, co jest najniższą wartością w dotychczasowej historii giełdowej spółki. Spadek ten był spowodowany przeceną spółki, bo wyniki finansowe notowały systematyczny wzrost. Po ostatnim odbiciu kursu akcji wartość wskaźnika urosła do około 13,5. Próbując ocenić nominalną wartość wskaźnika C/Z można uznać, że jest on neutralny – nie wskazuje na wysoki poziom wyceny w relacji do historycznych zysków za ostatnie cztery kwartały, ani nie świadczy o niskiej wycenie, szczególnie w obliczu wielu czynników ryzyka na które narażona jest spółka, a także w obliczu szerokiego wachlarza firm notowanych obecnie na giełdzie przy wskaźniku C/Z wyraźnie niższym niż 8.

 

LiveChat Software – wykres wskaźnika C/Z
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Zwrócimy jeszcze uwagę na jeden wskaźnik – stopę dywidendy. Nie jest to typowy wskaźnik wyceny, jednak jest bardzo istotny z punktu widzenia inwestorów i potencjalnych zysków, jakie mogą osiągnąć na danej inwestycji. Do tej pory spółka regularnie wypłacała coraz wyższą nominalnie dywidendę. Z zysku za rok obrotowy 2017/2018 (zakończony w marcu 2018 roku) wypłacono łącznie 1,77 zł za akcję. Zakładając, że w kolejnych okresach spółka utrzymałaby taki poziom wypłat, to przy obecnej cenie rynkowej – okolice 27 zł za akcję, stopa dywidendy wahałaby się w okolicach 6,5%.

7. Jakość sprawozdań finansowych 

1010

Sprawozdania finansowe LiveChat Software są obszerne i merytoryczne, obfitujące w komentarze opisowe. W raportach znajdziemy komentarze dotyczące m.in. profilu działalności, strategii i perspektyw rozwoju, sytuacji w branży, czy osiągniętych wyników finansowych. Do wszystkich sprawozdań, czyli również kwartalnych, dołączony jest list prezesa do akcjonariuszy. Doceniamy również fakt, że spółka prezentuje wyniki zarówno za ostatni kwartał, jak i narastająco od początku roku obrotowego, dzięki czemu inwestorzy nie muszą wyliczać danych na własną rękę (np. w sprawozdaniu za pierwsze półrocze roku obrotowego są podane dane również za sam II kw. roku obrotowego).

8. Jakość strony internetowej spółki

810

Na stronie internetowej spółki poświęconej relacjom inwestorskim znajdziemy wiele przydatnych informacji, w tym ciekawą i aktualną prezentację firmy. Wydaje się jednak, że w kilku miejscach opisy mogłyby być obszerniejsze, np. w zakładce poświęconej profilowi spółki czy strategii brak jakiejkolwiek wzmianki o nowych, rozwijanych produktach (choć te kwestie są zdecydowanie szerzej opisane w raportach okresowych). Poza tym, istotną funkcjonalnością dla inwestorów byłaby możliwość pobrania wyników finansowych do arkusza kalkulacyjnego, jednak takiej opcji póki co brak. Ponadto, na stronie znajdziemy dane kontaktowe do osób z działu relacji inwestorskich, a także mamy możliwość kontaktu za pomocą rozwiązania LiveChat.

9. Czynniki ryzyka

310

W przypadku kategorii „czynniki ryzyka” zwracamy uwagę, że im mniej przyznanych punktów, tym więcej czynników ryzyka i tym większy poziom niepewności co do przyszłych wyników finansowych i perspektyw rozwoju.

 

Jednym z kluczowych czynników ryzyka w przypadku LiveChat Software jest uzależnienie od jednego produktu – narzędzia LiveChat. Praktycznie całe zyski czerpane są ze sprzedaży tego jednego produktu i w najbliższej przyszłości prawdopodobnie się to nie zmieni. Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są obawy o tempo zwiększania bazy klientów, które w ostatnich miesiącach istotnie spowolniło.

 

Warto także w tym miejscu jeszcze raz wspomnieć o oficjalnym ogłoszeniu wejścia na rynek przez Facebook i Apple. Sama spółka ocenia jednak, że pojawienie się nowych graczy na rynku przełoży się pozytywnie na branże produktów „live chat” dzięki popularyzacji tego typu rozwiązań.

 

Zwracamy także uwagę na rozpoczęty w sierpniu proces przeglądu potencjalnych opcji strategicznych. Jednocześnie dodajemy, że wymienione powyżej informacje nie wyczerpują limitu czynników ryzyka.

10. Analiza techniczna

310

Notowania LiveChat Software od dłuższego czasu znajdują się pod presją podaży. Od szczytu z połowy 2017 roku, kiedy za akcję płacono blisko 55 zł kurs akcji spadł do okolic 23 zł obecnie, co oznacza przecenę o ponad 40%. Jednocześnie są to okolice strefy wsparcia wynikającej z układu dołków z końca 2014 roku i połowy 2015 roku. W ostatnim tygodniu notowania spółki mocno odbiły, rosnąc do okolic 28 zł, czyli do istotnej strefy oporu.

 

LiveChat Software – wykres kursu akcji
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Podsumowanie

LiveChat Software ma za sobą długą i solidną historię budowania biznesu. Ponadto, spółka wciąż poprawia wyniki finansowe. Jednak najbliższa przyszłość przed spółką stawia dużo znaków zapytania co do tempa dalszego rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w ocenach poszczególnych kryteriów, które łącznie złożyły się na wynik 70 punktów na 100 możliwych.

 

 

Kryterium

Ocena

1. Strategia oraz perspektywy rozwoju spółki

4/10

2. Ocena perspektyw branży i otoczenia rynkowego

7/10

3. Ocena wyników finansowych

8/10

4. Płynność finansowa oraz poziom zadłużenia

10/10

5. Polityka dywidendowa

10/10

6. Wskaźniki wyceny

7/10

7. Jakość sprawozdań finansowych

10/10

8. Jakość strony internetowej spółki

8/10

9. Czynniki ryzyka

3/10

10. Analiza techniczna

3/10

Łączna ocena

70/100

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

 

Zespół działu analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

analizy@sii.org.pl

 

[1] Źródło: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/moving-to-a-software-subscription-model/

 

--

Treść powyższego artykułu nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Więcej informacji w Regulaminie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie