Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek, które dokonały odpisów aktualizujących w drugiej połowie kwietnia

Skomentuj artykuł
Reddogs - fotolia.com

Czerwona Torebka, Chemoservis-Dwory, Redwood Holding, Cube ITG, Solar oraz Arteria. Między innymi te spółki w drugiej połowie kwietnia dokonały odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów. Szczegóły dotyczące działań tych spółek prezentujemy w poniższym raporcie. Na wykresach zaznaczono dzień, w którym pojawiła się informacja o odpisach.

Czerwona Torebka

W piątek 27 kwietnia spółka poinformowała, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,661 mln zł. Jak czytamy w komunikacie, odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje Małpka S.A., o czym spółka informowała 9 maja 2015 roku.

 

Należność ta znajduje się w aktywach Sowiniec FIZ, którego certyfikaty inwestycyjne znajdują się w bilansie Czerwonej Torebki. Jak czytamy dalej w informacji opublikowanej przez spółkę, “zobowiązanie to, na mocy stosownej umowy z kupującym akcje spółki Małpka S.A., przejął podmiot trzeci w zamian za udział w cenie sprzedaży akcji spółki Małpka S.A., którą uzyska kupujący od potencjalnego, przyszłego nabywcy akcji Małpka S.A.”

 

Czerwona Torebka - wykres kursu akcji
Czerwona Torebka - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Chemoservis-Dwory

Spółka dokonała odpisów aktualizacyjnych na kwotę blisko 30 mln zł. Dotyczą one wartości udziałów w jednostkach zależnych w kwocie 21,571 mln zł, wartości pożyczek udzielonych jednostkom zależnym w kwocie 6,122 mln zł oraz wartości należności, których prawdopodobieństwo odzyskania przez spółkę jest niskie w kwocie 710,6 tys. zł. Odpisy te dokonano na dzień 31 grudnia 2017 rok.

 

Zarząd Chemoservis-Dwory zdecydował również o utworzeniu rezerwy na karę umowną w ramach kontraktu na budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła Nr 9 realizowaną dla firmy Synthos Dwory 7. Wartość rezerwy wynosi 3,280 mln zł.

 

Chemoservis-Dwory dokonał również odpisów aktualizujących na dzień 31 marca 2018 roku w kwocie 660,985 mln zł. Dotyczą one pożyczek udzielonych jednostkom zależnym.

 

Chemoservis-Dwory - wykres kursu akcji
Chemoservis-Dwory - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Redwood Holding

Podczas sporządzania sprawozdania finansowego za 2017 rok, firma zweryfikowała wartość posiadanych aktywów. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym w środę 25 kwietnia, ich łączna wartość w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 15,591 mln zł. Dotyczą one należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 1,383 mln zł, należności handlowych w kwocie 1,897 mln zł oraz pozostałych należności w kwocie 431,1 tys zł.

 

Oprócz tego odpisy dokonane przez spółkę dotyczą wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych w kwocie 646,5 tys. zł, aktywów w podatku odroczonym w kwocie 4,211 mln zł, wartości środków trwałych w kwocie 103,9 tys. zł, wartości nieruchomości w kwocie 6,206 mln zł oraz wartości znaków towarowych w kwocie 712,3 mln zł.

 

Władze Redwood Holding podjęły również decyzję o utworzeniu rezerw o wartości 19,565 mln zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. suma 19,295 mln zł przeznaczona na zobowiązania dotyczące roszczeń z weksla dotyczącego umowy wieloproduktowej zawartej pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej oraz bankiem ING.

 

Redwood Holding - wykres kursu akcji
Redwood Holding - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Cube ITG

Znajdująca się w restrukturyzacji spółka poinformowała we wtorek 24 kwietnia o dokonaniu odpisów aktualizujących o wartość posiadanego przez nią majątku trwałego w kwocie 63 mln zł oraz należności na kwotę 58 mln zł.

 

W związku z dokonanymi odpisami, Cube ITG szacuje, że w 2017 roku poniósł 179 mln zł skonsolidowanej straty netto. Na uzyskany wynik wpływ miały również odsetki od zobowiązań, które zostały naliczone na moment otwarcia postępowania sanacyjnego w wysokości około 4 mln zł.

 

Cube ITG - wykres kursu akcji
Cube ITG - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Solar

Spółka poinformowała w piątek 20 kwietnia o dokonaniu odpisu aktualizującego należności od głównego dostawcy w wysokości 43,8 mln zł.

 

Zarząd Solar tłumaczy w komunikacie, że powodem tego działania przyjęcie bardziej ostrożnościowego podejścia oraz zalecenia KNF dotyczącego tej kwestii. Jak czytamy w komunikacie spółki, podczas tworzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, Solar nie miał dostępu do informacji finansowych głównego dostawcy, co dodatkowo utrudniało ocenę ryzyka kredytowego związanego z saldem należności od tego kontrahenta.

 

 Solar - wykres kursu akcji
Solar - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Arteria

Firma poinformowała w piątek o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Arteria. Na podstawie przeprowadzonych testów, spółka oszacowała utratę wartości firmy na poziomie skonsolidowanym w wysokości 43,472 mln zł. Odpis ten zostanie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

 

Arteria - wykres kursu akcji
Arteria - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie