Chat with us, powered by LiveChat

7 pytań SII do Prezesa Spółki GetBack

Skomentuj artykuł
juan_aunion - fotolia.com

W związku ze zwołanym na dzień 28 marca 2018 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem GetBack S.A., którego porządek obrad obejmuje podjęcie m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także w związku z wypowiedziami Prezesa Zarządu GetBack podczas wywiadów na łamach Parkiet TV w dniach 20 lutego br. oraz 6 marca br., odnoszącymi się do wyceny giełdowej akcji Spółki i planowanych emisji akcji, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Prezesa Spółki z prośbą o udzielenie publicznych odpowiedzi na 7 pytań.

 

Mając na uwadze bliski termin NWZ,  spore zaniepokojenie inwestorów indywidualnych, a także istotność poruszonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kwestii dla oceny spraw zamieszczonych w porządku obrad NWZ, Stowarzyszenie poprosiło o możliwie jak najszybsze udzielenie odpowiedzi oraz ich publikację na stronie internetowej Spółki. Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie wynika, iż Spółka udzieli odpowiedzi na zadane pytania.                 

Pytanie 1:

Jeżeli na najbliższym NWZ zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, czy Zarząd bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia wówczas emisji akcji wyłącznie po publikacji wyników za 2017 r.? Czy w ocenie Zarządu takie podejście nie byłoby gwarancją maksymalnej transparentności wobec rynku, akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów?

Pytanie 2:

20 lutego br. przy cenie akcji wynoszącej ok. 16,5 zł Prezes Zarządu Spółki na łamach Parkietu TV odnosząc się do notowań akcji stwierdził: „Widzę fundamentalne uzasadnienie, aby kupować teraz nasze akcje ponieważ nasz współczynnik P/E jest na takim poziomie, że jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych aktywów do zakupu”.

 

Czy przed udzieleniem powyższej wypowiedzi Prezes Zarządu analizował możliwość udzielenia takiej wypowiedzi w kontekście regulacji dot. rekomendacji wynikających z rozporządzenia MAR? Czy w kontekście przepisów odnoszących się do możliwości udzielania rekomendacji, Prezes Spółki nie powinien był wstrzymać się z takimi wypowiedziami?

Pytanie 3:

20 lutego br. przy cenie akcji wynoszącej ok. 16,5 zł Prezes Zarządu GetBack S.A. na łamach Parkietu TV odnosząc się do notowań akcji stwierdził: „Widzę fundamentalne uzasadnienie, aby kupować teraz nasze akcje ponieważ nasz współczynnik P/E jest na takim poziomie, że jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych aktywów do zakupu”.

 

Pytanie, jak słowa Prezesa Spółki powinni interpretować inwestorzy indywidualni (akcjonariusze Spółki) z przeciętnym portfelem akcji o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, w sytuacji gdy z jednej strony kilka tygodni temu padały w ich stronę wyraźne zachęty do zakupu akcji, podczas gdy obecnie przewidziane jest wyeliminowanie sporej grupy inwestorów indywidualnych z możliwości udziału w emisji akcji GetBack z uwagi na fakt, że mniejsza z planowanych emisji (serii F - zgodnie z wypowiedziami Prezesa kierowana do wszystkich akcjonariuszy) zaoferowana będzie w rzeczywistości maksymalnie 149 osobom, a dodatkowo prawo pierwszeństwa udziału w tej emisji będzie przewidziane dla zamożnych inwestorów dysponujących akcjami Spółki o wartości co najmniej ok. 5,5 mln zł? Co istotne, to fakt, że cena emisyjna akcji ma być ustalona m.in. w oparciu o kurs notowań akcji na GPW (a ten jest obecnie kilkadziesiąt procent niższy niż w dniu, kiedy padła ww. wypowiedź zachęcająca inwestorów do zakupu akcji). Pytanie zatem, czy w ocenie Prezesa Spółki ewentualna emisja akcji po cenie, która byłaby zbliżona do kursu giełdowego akcji (np. bieżącego kursu, tj. ok. 11 zł) będzie uczciwa wobec akcjonariuszy mniejszościowych, którzy przy znacznie wyższych cenach akcji byli zachęcani do nabywania walorów Spółki?

Pytanie 4:

Z niniejszej wypowiedzi Prezesa Zarządu Spółki z dnia 6 marca br. Na łamach Parkiet TV: „(…) w tej pierwszej emisji, czyli miliard dzielimy na 300 i 700 milionów, w tych 300 milionach zapraszamy wszystkich i obecni akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przyznane” wynika, iż Spółka zamierza pozyskać z emisji ok. 1 miliard złotych. Przy planowanej emisji rzędu 70 mln akcji oznacza to, że cena emisyjna jednaj akcji nie powinna być niższa od 14 zł. Dlaczego Prezes Spółki informując o zamiarze pozyskania 1 miliarda złotych, wraz z Zarządem Spółki nie zawarł uprzednio w opinii na temat ceny emisyjnej informacji o ustanowieniu minimalnej ceny emisyjnej nie niższej niż np. 14 zł, potwierdzając tym samym realny zamiar pozyskania takiego kapitału?

Pytanie 5:

W wypowiedzi z dnia 06.03.2018 r. podczas wywiadu w Parkiet TV Prezes Zarządu GetBack S.A. wskazywał: „Biorąc pod uwagę, że dzisiaj nasza wycena jest bardzo, bardzo niska, jeśli spojrzymy na wskaźnik P/E, tak naprawdę jest bardzo duży potencjał wzrostowy”.

 

Dlaczego Zarząd Spółki widząc artykułowany przez jej Prezesa bardzo duży potencjał wzrostowy akcji nie zdecyduje się wstrzymać z emisją do czasu kiedy akcje będą wyceniane w sposób w większym stopniu odzwierciedlający potencjał i wartość spółki, o których Prezes mówił w wywiadach. Mając na uwadze, że wzrost kursu o 1,00 zł potencjalnie może podnosić wartość emitowanych akcji o 70 mln zł, czy w ocenie Zarządu/Prezesa Spółki w interesie Spółki nie powinno być wstrzymanie się z emisją w przypadku gdyby cena emisyjna miała być zbliżona do obecnej wyceny akcji na GPW?

Pytanie 6:

W wypowiedzi przekazanej w wywiadzie z dnia 6 marca br. na łamach Parkiet TV, Prezes Zarządu Spółki odnosząc się do emisji informował, iż „pierwsza emisja, mała, bezprospektowa, jest po to, aby wszyscy mogli wziąć udział w tej emisji, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że była kiedyś cena emisyjna przy wejściu na giełdę wyższa, a teraz z inwestorami tymi nowymi dogadamy się na niższą cenę. W związku z tym absolutnie zapewniamy tutaj transparentność działania”. W tym samym wywiadzie padły także ze strony Prezesa Zarządu takie zapewnienia: „W tej pierwszej emisji, czyli miliard dzielimy na 300 i 700 milionów, w tych 300 milionach zapraszamy wszystkich i obecni akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przyznane.”

 

W jaki sposób akcjonariusze mniejszościowi, w szczególności inwestorzy indywidualni z mniej zasobnym portfelem mają interpretować te wypowiedzi w kontekście treści uchwały dotyczącej emisji maksymalnie obejmującej 19,999 mln akcji, w sytuacji gdy w emisji może wziąć udział maksymalnie 149 inwestorów, a do tego prawo pierwszeństwa udziału w emisji ma być możliwe tylko dla inwestorów dysponujących akcjami o wartości minimum ok. 5,5 mln zł (wg kursu z dnia 12.03.2018 r.)? W jaki sposób słowa o zaproszeniu do udziału w emisji wszystkich inwestorów i słowa o transparentności działania Zarządu należy interpretować w kontekście ww. stanu faktycznego wynikającego z treści uchwały dot. emisji akcji serii F? Dlaczego Prezes Zarządu w wywiadzie udzielonym w Parkiet TV nie podkreślił, że pierwszeństwo emisji mają wyłącznie zamożni akcjonariusze dysponujący akcjami Getback o wartości co najmniej ok. 5,5 mln zł, a emisja będzie adresowana nie do wszystkich zainteresowanych, a wyłącznie do maksimum 149 inwestorów?

 

Dlaczego Zarząd chcąc zapewnić realną transparentność wobec wszystkich uczestników rynku, w tym w szczególności wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, nie zdecydował się na zaproponowanie emisji z prawem poboru, która w równy i przede wszystkim transparentny sposób traktowałaby każdego akcjonariusza i gwarantowałaby realny udział w emisji wszystkim akcjonariuszom, a nie jak w chwili obecnej - maksymalnie 149 dysponującym pakietem akcji Spółki o wartości co najmniej ok. 5,5 mln zł? 

Pytanie 7:

Prezes Spółki w wywiadzie udzielonym na łamach Parkiet TV w dniu 6 marca br. Stwierdził, iż „dzisiaj mamy kolejkę ludzi, którzy chcą nam pożyczać pieniądze i wiedzą, że za chwilę nasze odsetki, czy jakby kupon spadnie, w związku z czym dzisiaj jeszcze bardziej chcą pożyczać, nie mamy dzisiaj najmniejszego problemu, w ogóle nie będziemy go komentowali tak naprawdę”.

 

Jak zarząd odniesienie się do tych słów w kontekście treści raportu bieżącego nr 20/2018  z dnia 8 marca br., w którym GetBack informuje o wynikach oferty obligacji serii PP6, emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku. Z komunikatu wynika, iż liczba obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 121.479 na 150.000 obligacji objętych subskrypcją. Czy mógłby Prezes Spółki wyjaśnić z czego wynika, że nie wszystkie obligacje znalazły nabywców w sytuacji, gdy zgodnie z wypowiedzią Prezesa Spółki z dnia 6 marca na łamach Parkiet TV Spółka „miała kolejkę ludzi, którzy chcą jej pożyczać pieniądze”?

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie