Chat with us, powered by LiveChat

Śnieżka ze stratą netto w czwartym kwartale 2017 roku

Skomentuj artykuł
© bukhta79 – fotolia.com

Grupa Śnieżka opublikowała raport za ostatni kwartał 2017 roku. Wyniki wypracowane w tym okresie okazały się wyraźnie słabsze w ujęciu rok do roku. W poniedziałek od rana giełdowe notowania akcji producenta farb i lakierów spadają przy niewielkim wolumenie obrotu.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka wyniosły 91,1 mln zł wobec 93,8 mln zł w czwartym kwartale 2016 roku, co stanowi spadek o 2,9%. Jednocześnie skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej obniżył się z poziomu 5,3 mln zł do 3,6 mln zł (-32,5% rdr), a wynik brutto spadł z poziomu 5,5 mln zł do 3,1 mln zł (-44,4% rdr). Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za czwarty kwartał 2017 roku był natomiast ponad 0,4 mln zł na minusie, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej odnotowano zysk wynoszący około 4,9 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) IV kwartał 2017 r.

IV kwartał 2016 r.

Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 91 092 93 826 -2,9% 
Wynik z działalności operacyjnej 3 558 5 269 -32,5% 
Wynik brutto 3 050 5 486 -44,4% 
Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (438) 4 943

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu okresowego Śnieżka SA.

 

W całym 2017 roku Grupa Śnieżka wypracowała 567 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 575,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 1,5%. Jak podano w raporcie, dodatnie dynamiki osiągnięto na rynkach: ukraińskim (wzrost o 3,4%), białoruskim (wzrost o 5,9%) i mołdawskim (wzrost o 5,2%). Na rynku rosyjskim nastąpił natomiast spadek sprzedaży o 18,7%, a na rynku polskim o 2,9%.

 

Skonsolidowany wynik operacyjny Śnieżki za 2017 rok wyniósł 73,9 mln zł wobec 64,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 14,3%), a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był równy 55,3 mln zł w porównaniu do 53,1 mln zł wypracowanych w 2016 roku (wzrost o 4,1%). Zgodnie z informacją zawartą w raporcie okresowym na zrealizowany zysk netto wpłynęły nieco wyższe ceny surowców, podwyżka cen wyrobów oraz wyższe koszty finansowe w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

 

Wśród czynników, które będą miały wpływ na wyniki Śnieżki w kolejnych kwartałach wskazano ceny surowców używanych do produkcji, zmiany kursów walutowych oraz dynamikę sprzedaży spółek Grupy Kapitałowej (FFiL Śnieżka S.A. oraz spółek zależnych: Śnieżka Ukraina Sp. z o.o., Śnieżka BelPol Wspólna Sp. z o.o i TM Investment Sp. z o.o.). Jednocześnie duży wpływ na wyniki Śnieżki w perspektywie kolejnych kwartałów mogą mieć dewaluacje ukraińskiej hrywny i białoruskiego rubla.

 

W poniedziałek, na pierwszej giełdowej sesji po publikacji raportu kwartalnego, od rana notowania akcji Śnieżki świecą na czerwono przy niewielkim wolumenie obrotu. Około godziny 11 ich kurs wynosił 72,5 zł w porównaniu do piątkowej ceny zamknięcia ustalonej na poziomie 74 zł, co oznaczało spadek o 2,03%.

 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie