Chat with us, powered by LiveChat

Publiczna oferta Obligacji PCC EXOL S.A.

PCC EXOL S.A. zajmuje dominującą pozycję w zakresie produkcji surfaktantów w Polsce oraz wiodącą w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.


Spółka zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych wykorzystywanych w produkcji detergentów i kosmetyków, do zastosowań przemysłowych oraz farmaceutycznych.

 

Surfaktanty przeznaczone na rynek detergentów i kosmetyków to wyroby mające zastosowanie w produktach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne detergenty) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne). Są to wyroby głównie o charakterze masowym, jednakże Spółka intensywnie pracuje również nad rozwojem oferty specjalistycznych wyrobów skierowanych na rynek detergentów i kosmetyków. Są to m.in. produkty myjące, wykazujące obniżone właściwości drażniące i wysuszające skórę, przez co charakteryzują się zmniejszonym ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznych.


Wyroby chemiczne produkowane przez Spółkę, wykorzystywane do zastosowań przemysłowych, mają przeznaczenie w wielu specjalistycznych gałęziach przemysłu (produkty chemiczne dla włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych). W ostatnim okresie Spółka skoncentrowała się przede wszystkim na rozbudowie portfolio wyrobów niskopiennych oraz antypiennych, które zyskują coraz większą popularność zarówno wśród klientów z branży mycia instytucjonalnego, jak i przemysłowego oraz odbiorców produkujących środki antypienne do przemysłu włókienniczego, spożywczego czy fermentacyjnego.


W ostatnim okresie Spółka intensyfikowała również prace nad rozwojem nowej grupy produktowej, dedykowanej do przemysłu farmaceutycznego. Od II półrocza 2016 r. Spółka rozwija tę grupę produktową, oferując obecnie już 3 kolejne produkty. Znajdują one szerokie zastosowanie nie tylko w branży farmaceutycznej ale również w produkcji przemysłowej, spożywczej a także medycznej. Wszystkie produkty oferowane przez PCC EXOL dla przemysłu farmaceutycznego spełniają restrykcyjne wymagania zdefiniowane przez kodeks apteczny.


Spółka z sukcesem wchodzi również w wysoce wymagający rynek produktów objętych specyficznymi standardami, certyfikatami i atestami, w zależności od branż i zastosowań do których są dedykowane.


PCC EXOL jest pierwszą w Polsce firmą, która wdrożyła i certyfikowała system Dobrych Praktyk Produkcyjnych, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Składników Kosmetycznych (GMP EFfCI). Kilka ważnych produktów Spółki, dedykowanych branży kosmetycznej, posiada europejski znak ekologiczny ECOCERT i ECOCERT COSMOS. PCC EXOL wpisuje się w unijny trend rozwoju surfaktantów ekologicznych na bazie surowców naturalnych. Dla części swoich produktów Spółka dysponuje również certyfikatami koszerności. Kolejnym niezwykle ważnym z punktu widzenia handlowego certyfikowanym systemem, który Spółka wdrożyła dla części swoich wyrobów jest RSPO w modelu MB (Mass Balance – bilans masy).


PCC EXOL prowadzi produkcję w dwóch lokalizacjach tj. w Brzegu Dolnym i Płocku. Produkcja odbywa się w pięciu wytwórniach: Etoksylacja I, Etoksylacja II i Siarczanowane I, Siarczanowane II oraz wytwórni Formulacji Przemysłowych. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich wytwórni Spółki wynosi ok. 117 tys. t/r w zależności od portfolio produktowego.


PCC EXOL od sierpnia 2012 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Strategicznym akcjonariuszem PCC EXOL jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu, która posiada 85,83% udziału w kapitale i 91,75% w głosach na Walnym zgromadzeniu Emitenta. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. Spółki wchodzące w skład Grupy PCC zatrudniają obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.

Publiczna oferta Obligacji PCC EXOL SA:


 

 • W ramach programu emisji obligacji, PCC EXOL S.A. oferuje obligacje publiczne serii B1 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł
 • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,5%, odsetki wypłacane są w okresach trzymiesięcznych
 • Termin wykupu obligacji wynosi 4 lata i 6 miesięcy od daty przydziału
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 6 do 14 listopada 2017 roku
 • W okresie 6-10 listopada 2017 r. Inwestorzy mogą skorzystać z Preferencyjnego Przydziału, który polega na tym, że stopa alokacji dla zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów (6-10.11.2017) będzie dwukrotnie wyższa od stopy alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów (11-14.11.2017) z zastrzeżeniem, że nie wyniesie ona więcej niż 100%.
 • Termin przydziału obligacji: 15 listopada 2017 roku
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł
 • Obligacje nie są zabezpieczone
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A.
 • Obligacje spółki PCC EXOL S.A. będą notowane na rynku Catalyst

Inwestycje


 

Zamierzenia inwestycyjne Emitenta związane są z planowanym rozwojem bieżących obszarów działalności i obejmują kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych oraz nowych przedsięwzięć. Plan inwestycyjny Emitenta na lata 2017 – 2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 86 mln zł. Wskazana kwota wydatków ma charakter szacunkowy, a rzeczywisty poziom przyszłych nakładów inwestycyjnych zależeć będzie od wielu kolejnych analiz i szczegółowych kalkulacji, jak również potwierdzenia ich opłacalności.

 

Najważniejszą inwestycją realizowaną obecnie przez Emitenta jest: „Budowa instalacji do produkcji glicynianów i instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych”.


Inwestycja ma na celu rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącej Wytwórni Etoksylacji o 15 tys. ton rocznie. W wyniku jej realizacji powstaną dwie nowe instalacje: jedna dedykowana do produkcji wyrobów z grupy specjalistycznych składników kosmetycznych – instalacja glicynianów, druga – instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych - do produkcji wyrobów dedykowanych takim branżom przemysłowym jak: detergenty, mycie i czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu, produkcja papieru, włókiennictwo i tekstylia oraz wiele innych.


Grupa PCC EXOL nie ogranicza swoich planów inwestycyjnych tylko do obecnych lokalizacji. Dostrzega również rosnący potencjał regionu azjatyckiego i dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego oraz branż przemysłowych z nim związanych. W związku z tym Elpis Sp. z o.o., spółka zależna od PCC EXOL S.A. i PCC Rokita SA, nawiązała w lutym 2017 r. współpracę z PETRONAS Chemicals Group (PCG) Berhad z siedzibą w Malezji. Kooperacja dotyczy projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Malezji, jak i z realizacją inwestycji oraz prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję.

Strategia rozwoju Grupy PCC EXOL


 

Emitent dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W aspekcie geograficznym PCC EXOL S.A. zakłada ekspansję na nowe rynki oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecny.


Nadrzędnym celem strategicznym Grupy PCC EXOL jest budowanie wartości firmy poprzez zrównoważone wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizację szeregu projektów inwestycyjnych. Dzięki opracowanej strategii rozwoju Emitent planuje uzyskanie następujących efektów:

 • utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz dalszy rozwój poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji,
 • intensywny rozwój produkcji specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikacja ich sprzedaży na nowych obszarach rynkowych,
 • wytwarzanie produktów oferowanych klientom na całym świecie w sposób zrównoważony, tzn. zgodny z wszelkimi normami prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

 

 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej Obligacji Emitenta są: Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany w dniu 25 lipca 2017 r., zatwierdzone i opublikowane Aneksy do Prospektu Emisyjnego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1, które zostały opublikowane w dniu 2 listopada 2017 r., dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu, www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego: www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

 

Źródło: PCC EXOL SA

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie