Chat with us, powered by LiveChat

DM PKO BP podnosi rekomendację dla Banku Handlowego

Skomentuj artykuł
© wika – fotolia.pl

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP wydali uaktualnioną rekomendację dla Banku Handlowego. Podniesiono rekomendację do „trzymaj” i zmieniono cenę docelową z 62 zł na 71 zł ze względu na wyższe oczekiwania co do wyników finansowych po dobrym II kwartale.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody z tytułu odsetek 329 889 316 430 4,3%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 176 740 159 670 10,7%
Wynik z działalności operacyjnej 221 206 298 480 -25,9%
Zysk brutto 200 951 280 184 -28,3%
Zysk netto 157 983 221 978 -28,8%

Źródło: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 

II kwartał zakończył się dla spółki zwiększeniem przychodów odsetkowych (+4,3% rdr) oraz z tytułu opłat i prowizji (+10,7% rdr). Tendencja wzrostowa w tych pozycjach była zauważalna w całej branży. Spółka zaliczyła spadek w zysku z działalności operacyjnej na co wpływ miało zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł w czerwcu 2016 roku. Przełożyło się to na wynik netto, który w porównaniu z II kwartałem 2016 roku zmniejszył się o blisko 29%.

 

To właśnie na zysk netto zwrócono szczególną uwagę we wspomnianej rekomendacji DM PKO BP. Osiągnął on wartość 158 mln zł, co okazało się wynikiem blisko 10% powyżej oczekiwań analityków. Podkreślono również 8-procentowy wzrost przychodów w ujęciu kwartał do kwartału, co było skutkiem silnego wyniku prowizyjnego oraz poprawy wyniku odsetkowego. Na zmianę zalecenia na „trzymaj” miał także wpływ współczynnik wypłacalności, który w porównaniu z I kwartałem 2017 roku wzrósł o 0,4 p.p. pomimo zwiększenia kredytów.

 

Podnosimy nasze prognozy na lata 2017-2019 średnio o 9%. Głównie podwyższamy oczekiwania wyniku odsetkowego (średnio o 4%) i prowizyjnego (średnio o 5%). Oczekiwania kosztów operacyjnych oraz kosztów ryzyka podnosimy w dużo niższym stopniu (+1% oraz +2%), co w rezultacie prowadzi do podniesienia prognoz zysku netto średnio o 10%. Dzięki lepszej pozycji kapitałowej oczekujemy również nieznacznie szybszego wzrostu kredytów (średnio +1 p.p. rocznie) – podano w raporcie DM PKO BP.

 

Analitycy zwracają także uwagę na to, że Handlowy nie jest eksponowany na najważniejsze ryzyko sektora – kredyty we frankach szwajcarskich. Według rekomendacji bank powinien wypłacać dywidendy na poziomie 5-6% ze względu na silną pozycję kapitałową.

 

Obecny kurs banku oscyluje wokół kwoty 70,47 zł, co mniej więcej pokrywa się z ceną docelową proponowaną przez DM PKO BP. Najbliższy opór znajduje się na poziome 72 zł – wydana rekomendacja może spowodować problemy z jego przebiciem.

 

Handlowy – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: DM PKO BP S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie