Chat with us, powered by LiveChat

Raport IPO: Czy GetBack zdetronizuje Kruka?

Skomentuj artykuł
© Wrangler - Fotolia.com

GetBack S.A. w skrócie

 • Wiodący podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie CEE, w Polsce nr 2 za Krukiem
 • Najszybciej rozwijająca się spółka w branży
 • Sprzyjające perspektywy dla branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i regionie
 • Spółka notująca bardzo wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych od początku istnienia
 • Najwyższy w branży wskaźnik ROE na poziomie 52%
 • Ambitne plany wzrostu wartości nabyć nowych portfeli wierzytelności i odzysków
 • Spółka z wysokim poziomem zadłużenia
 • Ekspozycja na ryzyko w postaci skutecznego przełożenia modelu funkcjonowania na rynki zagraniczne


Jesteś zainteresowany ofertą akcji spółki GetBack S.A.?

Dowiedz się więcej

 


Spis treści

1. Przewidywany harmonogram oferty
2. Profil spółki
3. Struktura oferty publicznej GetBack S.A.
4. Wykorzystanie środków z IPO
5. Akcjonariat przed i po ofercie
6. Wyniki finansowe
7. Perspektywy rozwoju
8. Czynniki ryzyka
9. Atrakcyjność oferty w oczach analityków

Przewidywany harmonogram oferty

Do 19 czerwca 2017 roku

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

20 czerwca 2017 roku

Publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalną (27 zł)

26 czerwca – 3 lipca 2017 r.

Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych

4 lipca 2017 roku

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby i ceny oferowanych akcji

5 – 7 lipca 2017 roku

Okres przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych

10 lipca 2017 roku

Przydział akcji oferowanych

Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowań

Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów

Około 17 lipca 2017 roku

Zakładany pierwszy dzień notowań akcji i praw do akcji

Profil spółki

Grupa Kapitałowa GetBack jest jednym z wiodących podmiotów na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie CEE. Swoją pozycję zbudowała w zaledwie pięć lat od powstania. W Polsce plasuje się obecnie na drugim miejscu (za Krukiem) pod względem łącznej wartości nominalnej zarządzanych portfeli. Na koniec marca 2017 roku GetBack zarządzał portfelem wierzytelności o wartości nominalnej 20 mld zł. Zysk netto spółki w ubiegłym roku wyniósł 200 mln zł, a wartość odzysków brutto miała wartość 713 mln zł. Na nabycia portfeli netto GetBack przeznaczył w 2016 roku 912 mln zł, a uzyskany wskaźnik ROE wyniósł 52%. To imponujące wartości zważywszy na to, że spółka powstała w 2012 roku i miała do dyspozycji 10 mln zł kapitału. Sukces zawdzięcza stosowaniu i rozwojowi nowoczesnych metod odzyskiwania długu, które pozwalają na osiągnięcie wysokiej efektywności. Finansowanie rozwoju zostało oparte o emisje obligacji, co pozwoliło m.in. osiągnąć pozycję nr 1 w Polsce pod względem łącznej wartości nabyć portfeli w latach 2014-2016.

 

Spółka została założona w 2012 roku, a w 2014 roku 100% jej udziałów kupił Idea Bank. Kwota transakcji wyniosła wówczas 270 mln zł. W 2016 roku Idea Bank sprzedał posiadany pakiet w spółce z dużym zyskiem za 825 mln zł konsorcjum funduszy, wśród których pośrednią kontrolę nad spółką sprawują fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners. Wszystkie akcje GetBacku są obecnie w posiadaniu DNLD Holdings B.V., który jest jednocześnie akcjonariuszem sprzedającym w ofercie (część posiadanego pakietu).

 

GetBack działa na rynku polskim i rumuńskim. Swoją działalność prowadzi poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte własne i zewnętrzne. Skupia się przede wszystkim na wierzytelnościach podmiotów z branży finansowej (głównie nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz z branży telekomunikacyjnej (głównie nieopłacone rachunki za świadczone usługi telekomunikacyjne). Przy nabywaniu nowych portfeli wierzytelności koncentruje się przede wszystkim na portfelach o wartości nominalnej z przedziału 200 mln zł do 1 mld zł. Zdaniem zarządu, GetBack jest obecnie najbardziej aktywnym podmiotem na rynku polskim w zakresie uczestnictwa w przetargach na nabycia portfeli wierzytelności. Stosowane przez spółkę procesy dochodzenia wierzytelności oparte są m.in na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zautomatyzowaniu pozyskiwania danych kontaktowych osób zadłużonych.

 

Według szacunków spółki opartych na raporcie KPF, GetBack na koniec września 2016 roku posiadał 20,6% udziałów w polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Numerem jeden pozostawał Kruk z udziałem na poziomie 41%. Na kolejnych miejscach zostały sklasyfikowane inne giełdowe spółki – Kredyt Inkaso (13,2%) i Best (13,1%).

 

Udziały w polskim rynku zarządzania wierzytelnościami (%)

 

Źródło: Szacunki GetBack na dzień 30.09.2016 na podstawie raportu KPF

 

Prezes GetBack Konrad Kąkolewski zadeklarował, że celem spółki jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim do 2019 roku pod wszelkimi względami. W jego opinii branża ma bardzo duży potencjał i spółka chce to jak najlepiej wykorzystać.

 

Na dzień publikacji prospektu GetBack nie posiadał polityki dywidendowej. Spółka nie wypłacała do tej pory dywidendy, a zarząd nie przewiduje rekomendowania wypłaty z zysku za 2017 rok. Wiceprezes spółki, Paweł Trybuchowski, powiedział w rozmowie z PAP, że polityka dywidendowa może zostać przedstawiona do końca bieżącego roku.

Struktura oferty publicznej GetBack S.A.

 • W ramach IPO oferowanych będzie 40 000 000 akcji.
 • Oferta obejmuje 20 000 000 mln akcji nowej emisji oraz 20 000 000 akcji należących obecnie do jedynego akcjonariusza.
 • Nowe akcje będą przydzielane w pierwszej kolejności.
 • Maksymalna cena za jedną akcję w ofercie wynosi 27 zł.
 • Planowana transza dla inwestorów indywidualnych wynosi 10% wszystkich oferowanych akcji.
 • Akcjonariusz sprzedający zobowiązał się do nie sprzedawania pozostałych akcji w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW. Jest jednak kilka zastrzeżeń do umowy „lock up” - m.in. odpowiedź na publiczne wezwanie na akcje.


Zarząd początkowo twierdził, że oczekuje wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie 400-500 mln zł. Po publikacji maksymalnej ceny emisyjnej oraz przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną sprzedane, spółka może pozyskać 540 mln zł brutto. Ostateczna kwota wpływów będzie zależała w szczególności od ostatecznej liczby akcji nowej emisji i ostatecznej ceny za jedną akcję. Wartość całej oferty może sięgnąć nawet 1,08 mld zł, a przy maksymalnej cenie za akcję w ofercie kapitalizacja spółki może sięgnąć 2,7 mld zł.

Wykorzystanie środków z IPO

Zarząd GetBack zadeklarował, że pozyskane środki z emisji nowych akcji zamierza przeznaczyć na:

 

 • Nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek (tj. przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte) w Polsce i za granicą. Zarząd nie wykluczył odkupywania portfeli wierzytelności od zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w odniesieniu do których spółka zarządza ich portfelami wierzytelności. Zamiarem zarządu jest wykorzystanie do 100% wpływów z emisji na ten cel w ciągu 9-12 miesięcy.
 • Zarząd nie wyklucza przeznaczenia części wpływów z emisji w ciągu 9-12 miesięcy na przejęcie atrakcyjnych zdaniem zarządu podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność.

Akcjonariat przed i po ofercie

Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki jest DNLD Holdings B.V., który posiada 80 mln akcji, czyli 100% kapitału zakładowego. DNLD Holdings B.V. jest to podmiot pośrednio zależny od konsorcjum funduszy typu private equity, wśród których pośrednią kontrolę sprawują fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners.

 

Akcjonariat przed IPO

Liczba akcji

% głosów na WZ

Akcjonariusz sprzedający

80 000 000

100%

Pozostali akcjonariusze

0

0%

Razem

80 000 000

100%

Źródło: Prospekt emisyjny GetBack S.A.

 

W przypadku zakończenia oferty sukcesem i założeniu, że wszystkie oferowane akcje w IPO zostaną sprzedane, kapitał zakładowy będzie się dzielił na 100 000 000 akcji. Nadal akcjonariuszem dominującym będzie DNLD Holdings B.V., którego udział spadnie do 60% w kapitale zakładowym. Ogólna liczba akcji zwiększy się z 80 do 100 mln. Struktura akcjonariatu będzie wyglądała następująco:

 

Akcjonariat po IPO

Liczba akcji

% głosów na WZ

Akcjonariusz sprzedający

60 000 000

60%

Pozostali akcjonariusze

40 000 000

40%

Razem

100 000 000

100%

Źródło: Prospekt emisyjny GetBack S.A.

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (mln zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

2016 rok

2015 rok

2014 rok

Przychody netto

147,2

69

422,7

206,7

107,5

Cash EBITDA

95,6

51,9

273,9

136,3

56,9

Wynik operacyjny

79,1

44,6

234,7

122,6

64,3

Wynik brutto

46,2

38,4

191,2

110

54,2

Wynik netto

57,2

37,9

200

120,1

44,1

Źródło: Prospekt emisyjny GetBack S.A.

 

GetBack rozwija się w imponującym tempie. Od 2014 roku zysk netto wzrósł z poziomu 44,1 mln zł do 200 mln zł w 2016 roku. W samym I kw. 2017 roku zysk netto wyniósł 57,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 51% w ujęciu rok do roku. W jeszcze większym tempie rośnie cash-owa EBITDA (zysk na działalności operacyjnej po wyeliminowaniu amortyzacji, amortyzacji ceny nabycia oraz aktualizacji wartości portfeli) – w 2014 roku (po dwóch latach od rozpoczęcia działalności) wyniosła 56,9 mln zł, a w 2016 roku już 273,9 mln zł. W okresie styczeń-marzec tego roku osiągnęła już wartość 95,6 mln zł, co dało przyrost o 84%. Podobną dynamiką charakteryzują się przychody netto, które w okresie 2014-2016 wzrosły z 107,5 mln zł do 422,7 mln zł, a I kw. 2017 roku przyniósł 147,2 mln zł wobec 69 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej.

 

Wybrane elementy bilansu (mln zł)

31.03.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Suma aktywów

1 821,5

1 630,6

655,4

289,5

Portfele wierzytelności

1 007,2

1 019,6

422,3

188,2

Należności z tytułu dostaw i usług

442,9

269,7

74,6

5,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

65,6

70,4

51,3

16,9

Kapitał własny

442,9

385,8

185,8

65,7

Zobowiązania ogółem

1 378,6

1 244,7

469,6

223,8

Zobowiązania długoterminowe z tytułu dłużnych papierów wartościowych

568,3

397,4

121,6

111,7

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dłużnych papierów wartościowych

374,0

407,5

132,0

16,0

Źródło: Prospekt emisyjny GetBack S.A.

 

Tak duży wzrost wyników finansowych jest pochodną dużej skali nabywania nowych portfeli wierzytelności, a także skutecznemu odzyskiwania wierzytelności. Bilansowa wartość portfeli wierzytelności na koniec marca 2017 roku wyniosła 1 007,2 mln zł wobec 422,3 mln zł na koniec 2015 roku i 188,2 mln zł na koniec 2014 roku. Suma aktywów w ciągu prezentowanego okresu wzrosła z niemal 300 mln zł do ponad 1 800 mln zł. Wypracowywane zyski były przez spółkę reinwestowane (brak wypłat dywidend), co przełożyło się na wzrost kapitałów własnych z poziomu 65,7 mln zł na koniec 2014 roku do 442,9 mln zł na koniec I kw. 2017 roku. Jednak udział kapitału własnego w sumie pasywów był niewysoki (23% na koniec 2014 roku i 24% na koniec I kw. 2017 roku). Wartość całego kapitału obcego w bilansie GetBack na koniec marca 2017 roku wyniosła 1 378,6 mln zł, z czego 942,3 mln zł stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Obrana strategia przez spółkę w postaci dużego stopnia korzystania z kapitału dłużnego jak dotąd przynosi bardzo dobre efekty (patrząc przez pryzmat tempa rozwoju i osiąganych zysków).

 

Wybrane wskaźniki finansowe

31.03.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Dług netto (mln zł)

943

802

205

118

Dług netto / EBITDA

3,4

3,3

1,6

1,8

Dług netto / kapitał własny

2,1

2,1

1,1

1,8

EBITDA LTM (mln zł)

279

241

126

66

Odzyski (mln zł)

232

713

373

121

Źródło: Prospekt emisyjny GetBack S.A.


Dług netto GetBack na koniec I kw. 2017 roku wyniósł 943 mln zł i wzrósł tylko w okresie trzech miesięcy o 141 mln zł. Jednak rosnący poziom zadłużenia idzie w parze z rosnącymi zyskami. Dzięki temu wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec marca 2017 roku wynosił 3,4 wobec 3,3 na koniec grudnia 2016 roku. Zysk EBITDA z ostatnich 12 miesięcy licząc od końca marca 2017 roku wyniósł rekordową wartość 279 mln zł. Dla porównania w 2016 roku osiągnął wartość 241 mln zł, 126 mln zł w 2015 roku i 66 mln zł w 2014 roku. Bardzo ważną daną finansową jest też wartość tzw. odzysków. One również są w silnym trendzie rosnącym i w I kw. 2017 roku wyniosły 232 mln zł wobec 150 mln zł w tym samym okresie 2016 roku. Rok 2016 pod tym względem był niemal dwukrotnie wyższy od 2015 roku co przełożyło się na odzyskanie 713 mln zł wobec 373 mln zł. Cena nabycia portfeli netto w 2016 roku wyniosła 912 mln zł wobec 922 mln zł w 2015 roku i 495 mln zł w 2014 roku.

Perspektywy rozwoju

GetBack prowadzący obecnie działalność tylko na jednym rynku zagranicznym (Rumunia), widzi dalsze możliwości rozwoju za granicą. Stale analizuje potencjał innych rynków zagranicznych, analizuje zalety swojej dwusegmentowej struktury, które mogłyby umożliwić bardziej efektywną kosztowo ekspansję zagraniczną. Jak napisano w prezentacji inwestorskiej: modelowa struktura takiego procesu mogłaby zakładać zaangażowanie globalnego inwestora i utworzenie struktury typu champion – challenger z wybranymi lokalnymi podmiotami aktywnymi na rynku CMS

 

Celem spółki jest osiągnięcie pozycji wiodącego podmiotu na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie CEE. Przypomnijmy, że prezes GetBack Konrad Kąkolewski zadeklarował, że celem dla spółki jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim w ciągu trzech najbliższych lat pod wszelkimi względami. Jego zdaniem branża ma bardzo duży potencjał i spółka chce to jak najlepiej wykorzystać.


Środki pozyskane z emisji nowych akcji pozwolą spółce podwoić kapitały własne. Otwiera to drogę do zwiększenia możliwości zakupowych portfeli wierzytelności w Polsce i zagranicą. Powiększony kapitał własny wpłynie na obniżenie wskaźników zadłużenia i sprawi, że spółka będzie lepiej postrzegana na rynku długu. Może to spowodować obniżenie kosztów odsetkowych (marży) przy emitowaniu nowych obligacji, ale przede wszystkim zwiększy znacznie możliwości do pozyskania kolejnego kapitału dłużnego na dalszy, dynamiczny rozwój.


Tempo nabywania kolejnych portfeli wierzytelności w okresie styczeń-maj 2017 roku (ponad 0,5 mld zł) może wskazywać na utrzymanie dotychczasowych dynamik wzrostowych zarówno pod względem generowanych przychodów, zysków czy odzysków. Spółka po zasileniu w nowy kapitał własny po emisji akcji będzie miała większą zdolność zakupową i może nawet zwiększyć skalę zakupów kolejnych portfeli wierzytelności (co spółka już zapowiedziała). Warto podkreślić, że GetBack pod względem tempa rozwoju i wzrostu wyników finansowych w ostatnich kilku latach jest zdecydowanym liderem wśród spółek z branży notowanych na GPW. Nowy kapitał będzie dodatkowym atutem prorozwojowym dla spółki i stworzy solidne fundamenty pod ekspansję na kolejne rynki zagraniczne.


GetBack w prezentacji inwestorskiej przedstawił prognozy wybranych parametrów finansowych na kolejne lata. Nabycia portfeli wierzytelności w latach 2017-2019 mają sięgnąć kwoty 5,7 mld zł (średnia arytmetyczna na jeden rok to 1,9 mld zł). Dla porównania cena nabycia portfeli netto w 2016 roku wyniosła 912 mln zł. Taka skala nabywania nowych portfeli (wraz z obecnie posiadanymi) ma przełożyć się na osiągnięcie 2,4 mld zł rocznego odzysku. Będzie to oznaczało znacznie wyższy poziom odzysków niż te osiągnięte w 2016 roku – 713 mln zł. Przy założeniu utrzymania takiego tempa wzrostu wymienionych parametrów i utrzymaniu dotychczasowych parametrów kosztowych, spółka będzie miała duże podstawy do kontynuowania wzrostu zysków.

Czynniki ryzyka

Do najważniejszych czynników ryzyka dla badanej spółki należy zaliczyć:

 

 • ryzyko zmian w obowiązującym prawie (m.in. możliwe skrócenie terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, zmiana wysokości odsetek ustawowych, wzrost stóp procentowych, ryzyka związane z zarządzaniem funduszami zamkniętymi),
 • wysokie zadłużenie GetBack (dług netto / kapitały własne – 2,1, dług netto / EBITDA – 3,4). Do tej pory wzrost zadłużenia szedł w parze ze wzrostem zyskowności,
 • dostęp do kapitału dłużnego (dotychczas GetBack skutecznie pozyskiwał środki na nabywanie portfeli wierzytelności z emisji obligacji). W przypadku wzrostu stóp procentowych i ogólnie kosztu pieniądza na rynku, spółka może ponosić wyższe koszty finansowe od długu,
 • wejście na rynek polski konkurencyjnych podmiotów z zagranicy (mocniejszych kapitałowo oraz z dostępem do tańszego finansowania dłużnego),
 • ryzyko procesów sądowych z podmiotami z grupy Leszka Czarneckiego (poprzedniego właściciela),
 • duże uzależnienie od podaży wierzytelności z sektora bankowego (udział wierzytelności bankowych wyniósł 85% nominału wierzytelności nabytych przez GetBack w latach 2014-2015, udział ten spadł w 2016 roku do 62%).

Atrakcyjność oferty w oczach analityków

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wyceny GetBack sporządzone przez cztery instytucje finansowe.

 

Instytucja

Widełki wyceny GetBack (mld zł)

Widełki wyceny 1 akcji (zł)

Haitong Bank

2,41 – 3,46

24,1 – 34,6

DM mBank

2,66 – 3,54

26,6 – 35,4

Raiffeisen Centrobank

3,45 – 4,15

34,5 – 41,5

Vestor DM

2,45 – 3,61

24,5 – 36,1

Parametry emisji GetBack

2,7

Cena max: 27

Źródło: PAP


Haitong Bank (pełniący funkcję oferującego, globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) wycenił GetBack metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na 2,41 mld zł (24,1 zł za akcję), a metodą zysków rezydualnych na 3,46 mld zł (34,6 zł). Ta wyższa wycena oznacza poziom o 28% powyżej maksymalnej ceny za jedną akcję określoną w IPO. Zbliżone prognozy szacunkowej kapitalizacji przedstawił Vestor DM – przedział 2,45–3,61 mld zł (24,5–36,1 zł za akcję). Nieco wyższą wycenę GetBack podał DM mBanku – od 2,66 do 3,54 mld zł (26,6–35,4 zł za akcję). Zdecydowanie wyżej wycenił GetBack Raiffeisen Centrobank. Przy założeniu wpływów z emisji akcji w kwocie 400 mln zł, wycena spółki wyniosła 3,45-4,15 mld zł, co przekłada się na 34,5-41,5 zł za jedną akcję. Górny zakres widełek to poziom o 54% wyższy od ceny maksymalnej w ofercie.

 

Prognozy instytucji finansowych dla GetBack

Przychody (mln zł)

Zysk netto (mln zł)

Haitong Bank

-

271 (2017 r.)

477 (2018 r.)

DM mBank

655,8 (2017 r.)

987,3 (2018 r.)

244,8 (2017 r.)

393,9 (2018 r.)

Raiffeisen Centrobank

636 (2017 r.)

867 (2018 r.)

252 (2017 r.)

358 (2018 r.)

Vestor DM

649 (2017 r.)

950 (2018 r.)

233 (2017 r.)

371 (2018 r.)

Parametry GetBack

422,7 (2016 r.)

200 (2016 r.) 

Źródło: PAP

 

Największy wzrost zysku netto GetBack w 2017 roku szacuje Haitong Bank – do poziomu 271 mln zł. Przy założeniu, że kapitał zakładowy po emisji wzrośnie do 100 mln akcji, oznacza to, że zysk netto na jedną akcję wyniesie 2,71 zł. Dla porównania w 2016 roku badana spółka zarobiła „na czysto” 200 mln zł. Zdaniem specjalistów z Haitong Banku, zysk netto windykacyjnej spółki ma jeszcze szybciej rosnąć w 2018 roku, bo o 76% do poziomu 477 mln zł (4,77 zł na akcję). Najbardziej konserwatywni w prognozowaniu zysku netto GetBacku za 2017 rok byli specjaliści z Vestor DM, którzy oszacowali go w kwocie 233 mln zł. Jednak jeśli chodzi o 2018 rok to najniższą wartość zysku netto wskazał Raiffeisen Centrobank – 358 mln zł. Co warto jednak podkreślić, wszystkie cztery instytucje prognozują wysokie dynamiki wzrostu zysku netto GetBack.


W zakresie prognozowania przychodów GetBack, autorzy wycen byli dość zgodni i określili przychody w 2017 roku w okolicy 650 mln zł. Większe różnice widać już jednak w szacunkach przychodów w 2018 roku – przedział od 867-987,3 mln zł.


Zdaniem Raiffeisen Centrobank GetBack może bardzo istotnie skorzystać na poprawie sytuacji materialnej konsumentów w Polsce (500+ i wzrost płacy minimalnej). Specjaliści tej instytucji zakładają utrzymanie wskaźnika ROE przez GetBack na poziomie 25% oraz „przebicie oczekiwań rynkowych wobec głównego konkurenta – Kruka”. Analitycy Vestor DM dodali, że oczekują utrzymania w kolejnych latach wysokiego tempa wzrostu działalności GetBack.

 

W poniższej tabeli przedstawiono analizę porównawczą wskaźników rynkowych spółek GetBack i Kruk.

 

Wybrane wskaźniki rynkowe

GetBack

(dla ceny 27 zł za akcję)

Kruk

C/Z

9,85

21,5

C/WK

4,88

4,37

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek


Wskaźnik C/Z dla GetBack przy założeniu ceny za jedną akcję na poziomie 27 zł oraz zysku netto przypadającego na jedną akcję wynosi 9,85. To poziom wyraźnie niższy od tego samego wskaźnika dla Kruka (21,5). Z kolei w przypadku C/WK GetBack ma nieco wyższy poziom tego wskaźnika (4,88) wobec Kruka (4,37).

 

 

Rafał Irzyński

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

 

--

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji GetBack S.A. jest opublikowany Prospekt Emisyjny GetBack S.A. dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://www.getbacksa.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie