Chat with us, powered by LiveChat

Szokująca zmiana w kwestii dywidendy w ABC Data

Skomentuj artykuł
© agsandrew - Fotolia.com

Zarząd ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 rok. Po kilku latach bardzo wysokich dywidend, tym razem zarząd postanowił diametralnie zmienić swoje nastawienie do dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. 

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

ABC Data opublikowała w dniu dzisiejszym (tj. 21 marca 2017 roku) raport finansowy za 2016 rok. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data:

 

Wybrane dane finansowe Grupy ABC Data (tys. zł)

2016 rok

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

4 926 737

4 856 264

Zysk brutto ze sprzedaży

260 860

268 230

Zysk EBITDA

40 418

69 025

Zysk operacyjny

37 805

66 514

Zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)

17 135

46 838

Źródło: ABC Data SA.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 4 926,7 mln zł i były o 1,4% wyższe względem roku poprzedniego. Spółka mogła pochwalić się utrzymaniem marży na sprzedaży na poziomie 5,3%, co według prezes Ilony Weiss jest „niemałym sukcesem” na bardzo konkurencyjnym rynku. Wyraźnie w ujęciu rok do roku wzrosły koszty sprzedaży, które wyniosły 190,6 mln zł wobec 165,7 mln zł rok wcześniej. Dynamika ich wzrostu była znacznie wyższa od dynamiki sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu były również wyższe i sięgnęły kwoty 37,8 mln zł wobec 33,6 mln zł rok wcześniej. Te dwie pozycje kosztowe były głównym czynnikiem niższego zysku operacyjnego, który w 2016 roku wyniósł 37,8 mln zł na tle 66,5 mln zł rok wcześniej. Niemal dwukrotnie wyższe w ubiegłym roku wobec 2015 roku okazały się koszty finansowe. Ich wartość wyniosła 15,7 mln zł na tle 7,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 rok spadł aż o 63% wobec roku poprzedniego i wyniósł 17,1 mln zł. W tym miejscu należy podkreślić ujęcie odpisu aktualizującego wartość udziałów w BizneslinkCO w kwocie 6,4 mln zł.

 

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku widać przede wszystkim wzrost aktywów obrotowych o blisko 150 mln zł do kwoty 1 147,3 mln zł. Wśród nich wzrosła głównie wartość należności handlowych (627 mln zł) oraz wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która wyniosła 91 mln zł. Po stronie pasywów do góry skoczyły głównie zobowiązania handlowe (803,2 mln zł) oraz oprocentowane kredyty i pożyczki (148,9 mln zł). 

Dług netto spadł w ciągu roku i na koniec grudnia 2016 r. wynosił 58,8 mln zł wobec 64,2 mln zł. Jednak wskutek wyraźnie niższego zysku EBITDA, wskaźnik długu netto do EBITDA podskoczył w ciągu 12 miesięcy do 1,5 z 0,9. W rachunku przepływów pieniężnych warto wskazać wysokie, dodatnie saldo z przepływów operacyjnych - 105,9 mln zł wobec 39,8 mln zł rok wcześniej.

 

Zaskoczeniem jest natomiast informacja o rekomendacji zarządu w kwestii niewypłacania dywidendy za 2016 rok. Jednostkowo ABC Data wykazała za 2016 rok zysk netto w wysokości 19,54 mln zł. Zarząd rekomenduje przeznaczenie 5 mln zł na buy back, a pozostałą część zysku netto proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. W komunikacie spółka podała, że taka rekomendacja ma na celu utrzymanie optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy.

 

Kurs akcji ABC Data w dniu dzisiejszym spada o godz. 11 o ponad 6%. Jak widać rynek negatywnie odebrał dzisiejsze informacje ze spółki. Technicznie otwiera się droga do powrotu kursu do trendu spadkowego.

 

ABC Data - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Rafał Irzyński, Główny Analityk SIIKomentarz Rafała Irzyńskiego, Głównego Analityka SII:

ABC Data od kilku lat wypłacała swoim akcjonariuszom wysokie dywidendy. W ostatnich trzech latach miały one wartość odpowiednio 45 mln zł, 44 mln zł i 49 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję wynosiło 0,36 zł, 0,36 zł i 0,39 zł. Polityka dywidendowa spółki zakładała wypłatę dywidend „w długim terminie w kwocie ok. 50% zysku netto wynikającego z jednostkowego sprawozdania rocznego Spółki”. ABC Data mieniła się jako spółka dywidendowa, a zarząd podkreślał, że firma wypłaca jedne z najwyższych dywidend mierząc je wskaźnikiem stopy dywidendy. Był to jeden z powodów, dla których zdecydowałem, że akcje ABC Data trafiły do segmentu dywidendowo-długoterminowego w Portfelu SII. Nie rozumiem jednak dlaczego zarząd tak nagle zmienił o 180 stopni swoje zdanie w kwestii wypłacania dywidend nic wcześniej nie sygnalizując. Osobiście czekam na bardziej szczegółowe uzasadnienie takiej postawy. Jak widać po dzisiejszej, spadkowej reakcji rynku, cześć inwestorów traktujących prodywidendowo inwestycje w akcje ABC Daty, może dokonywać roszad w swoich portfelach.

 

Chcę jednak podkreślić, że nie oceniam negatywnie scenariusza braku wypłaty dywidendy za 2016 rok w ABC Data, a jedynie sposób komunikacji tego faktu, gdyż niewątpliwie taka decyzja zarządu jest dużym zaskoczeniem dla rynku. Niejednokrotnie wcześniej wyrażałem swoją opinię, że wypłacane dotychczas wysokie dywidendy były ponad możliwości finansowe spółki i dusiły ją finansowo ograniczając jej zdolności rozwojowe. Widać to między innymi po wysokich kosztach finansowych, gdyż firma musiała sięgać w większym zakresie po drogie finansowanie krótkoterminowe. Nie wiem z kolei w jakim celu zarząd rekomenduje buy back na niską (w mojej opinii) kwotę 5 mln zł. Dodatkowo skupione akcje mogą być umorzone lub odsprzedane. Według mnie najzdrowszym scenariuszem dla spółki z punktu widzenia długoterminowego byłoby pozostawienie całego zysku w spółce. Naturalnie trzeba pamiętać, że ostateczna decyzja w zakresie dywidendy należeć będzie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a tam większościowy pakiet głosów ma nadal fundusz MCI.

 

 

Źródło: ABC Data S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie