Chat with us, powered by LiveChat

Cena emisyjna akcji BIK ustalona na 18 zł

Skomentuj artykuł

Proces book buildingu zakończył się sukcesem. Zarząd Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. ustalił cenę emisyjną oferowanych akcji w ramach Oferty Publicznej na 18 zł. Zapisy na akcje ruszają w czwartek 27 października br. W transzy indywidualnej będą przyjmowane do 3 listopada br., a w transzy instytucjonalnej do 4 listopada br. Zapisy prowadzi DM BOŚ jako oferujący oraz  DM mBanku i BM Alior Banku będące w konsorcjum.

 

W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I. Cena emisyjna akcji dewelopera powierzchni magazynowych i handlowych została ustalona na poziomie 18 zł za walor. Z uwagi na ustalony poziom ceny obecny akcjonariusz Belancor Sp. z o.o. podjął decyzję o nieuczestniczeniu w ofercie. To oznacza, że w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych papierów, wartość oferty sięgnie 20,34 mln zł brutto.

 

„Jesteśmy zadowoleni z wyników zakończonego book buildingu. W związku z faktem, że Belancor nie sprzedaje swoich akcji oraz biorąc pod uwagę zgłoszony popyt przez inwestorów instytucjonalnych, podjęliśmy decyzję o przesunięciu części akcji z transzy indywidualnej do transzy instytucjonalnej. Ustalona cena akcji pozwala pozyskać takie środki, które zapewnią Spółce realizację kluczowych celów inwestycyjnych. Jednocześnie cena emisyjna, uwzględniająca około 20% dyskonto względem wartości aktywów netto, z pewnością będzie atrakcyjna dla inwestorów. Dlatego liczymy, że oferta publiczna zakończy się sukcesem” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się 27 października br. i w transzy inwestorów indywidualnych będzie prowadzone do 3 listopada br. oraz do 4 listopada br. w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zapisy prowadzi Dom Maklerski BOŚ, jako oferujący oraz Dom Maklerski mBanku i Biuro Maklerskie Alior Banku będące w konsorcjum. W ramach transzy detalicznej  spółka oferuje 200 tys. akcji (ok. 17,7% oferowanych akcji), a inwestorom instytucjonalnym 930 tys. akcji (ok. 82,3%). Przydział akcji planowany jest na 7 listopada br.

 

Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są osoby fizyczne. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na 4,13 mln akcji. 

 

Źródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

 

Więcej:

 

 


 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („Spółka”), a ponadto  nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

Osoby przygotowujące niniejszy dokument działały z należytą starannością, w oparciu o dane ogólnodostępne oraz dane przekazane przez Spółkę, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za skutki interpretacji informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie. Potencjalni inwestorzy powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach, po zapoznaniu się z prospektem emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie SA, który został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.bik.com.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającymi zasady na jakich przeprowadzana jest oferta akcji Spółki

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Agencja Tauber Promotion

 

Mariusz Skowronek,

e-mail: mskowronek@tauber.com.pl

Tel.: +22 833 35 02; 698 612 866

 

Andrzej Kazimierczak,

e-mail: akazimierczak@tauber.com.pl

Tel.: +22 833 35 02; 691 507 173

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie