Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek z niskim wskaźnikiem P/BV

Skomentuj artykuł

Sprawdziliśmy, którzy emitenci z warszawskiej giełdy charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami ceny do wartości księgowej. Czy może być to dobra okazja inwestycyjna? Z czego taki stan rzeczy może wynikać?

 

Wskaźnik P/BV (alternatywny skrót: C/WK), czyli relacja rynkowej ceny akcji do wartości księgowej firmy przypadającej na jedną akcję, to jeden z najpopularniejszych mierników wykorzystywanych przez inwestorów w analizie fundamentalnej. Zwykło się mówić, że jego wartość może świadczyć o przewartościowaniu lub niedowartościowaniu spółki – w pierwszym przypadku, jeśli jest ona wyższa od 1, a w drugim jeśli jest niższa od 1.

 

Czy jednak wyciąganie wniosków na temat atrakcyjności inwestycyjnej danych akcji wyłącznie na tej podstawie jest uzasadnione?

Kandydatów jest sporo

Co ciekawe, na Głównym Rynku GPW znajdziemy kilkanaście spółek, dla których wskaźnik P/BV przyjmuje wartość ujemną. Wśród nich wymienić można między innymi firmy:  IDM, Kerdos, Petrolinvest czy PBG. Jak to możliwe? Otóż kapitały własne, co odpowiada wartości księgowej, w przypadku powyższych emitentów są ujemne, a inaczej mówiąc – suma ich zobowiązań jest wyższa od sumy ich aktywów. Zazwyczaj świadczy to o kłopotach finansowych emitenta. Taka sytuacja wiąże się też z koniecznością podjęcia przez akcjonariuszy uchwały o kontynuacji działalności przez firmę, a nawet może prowadzić do ogłoszenia jej upadłości. W naszej analizie skupimy się zatem na spółkach, których iloraz rynkowej kapitalizacji do wartości księgowej jest dodatni.

 

Jak się okazuje, na rynku regulowanym notowanych jest blisko 90 emitentów, w przypadku których iloraz ceny do wartości księgowej jest dodatni, ale niższy od 0,5. Na czele zestawienia firm z warszawskiego parkietu o niskim P/BV znajdują się między innymi: Redwood, Lark.pl, Czerwona Torebka, Peixin czy Alma. Biorąc pod uwagę wartość ich kapitału własnego wykazaną w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich aktualny kurs giełdowy, wartość wskaźnika P/BV w przypadku tych emitentów nie przekracza nawet 0,15. Dla porównania – według danych publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – indeks szerokiego rynku WIG charakteryzuje się relacją ceny do wartości księgowej na poziomie 0,8. Patrząc na indeksy sektorowe, najwyższe wartości P/BV znajdziemy natomiast w budownictwie, informatyce i chemii (odpowiednio 1,76, 1,66 i 1,52), a najniższe w energetyce, bankowości i telekomunikacji (odpowiednio 0,57, 0,63 i 0,71). Co sprawiać może, że wyżej wymienione firmy mają wskaźniki P/BV wyraźnie niższe od rynkowych średnich?

Redwood

Obecna kapitalizacja rynkowa spółki Redwood to około 2,6 mln zł, co przy wartości księgowej na koniec pierwszego kwartału 2016 roku wynoszącej 50 mln zł implikuje wskaźnik P/BV na poziomie zaledwie 0,05.

 

Redwood – wartość wskaźnika ceny do wartości księgowej (P/BV)
Źródło: Stooq.pl.

 

Bardzo niska wartość wskaźnika ceny do wartości księgowej Redwood wynikać może między innymi z wątpliwości akcjonariuszy co do wyceny niektórych składników majątku tego emitenta wykazywanych w bilansie. W związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji w ostatnim czasie także sama spółka poinformowała o decyzji utworzenia odpisów aktualizujących wartość niektórych posiadanych aktywów. Odpisy aktualizacyjne, które zostaną wykazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze bieżącego roku (jego publikację zaplanowano na 30 września) mają wynieść łącznie 8,78 mln zł, z czego najwięcej w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnej (2,7 mln zł) oraz środków trwałych w budowie (2,5 mln zł).

 

Szczególnie istotnym składnikiem majątku Redwood są nieruchomości inwestycyjne, których wartość na koniec pierwszego kwartału wynosiła 52 mln zł. Jak przeczytać można w raporcie okresowym, emitent zamierza zintensyfikować działania zmierzające do częściowej ich sprzedaży, nie wykluczając, że w ramach tych działań ceny ofertowe mogą zostać obniżone do poziomów niższych niż ich wartości księgowe. Przy analizie wskaźnika P/BV warto też zwrócić uwagę na takie pozycje bilansowe jak „wartości niematerialne” oraz „aktywa z tytułu podatku odroczonego”, które wykazane zostały w kwocie odpowiednio 14,5 mln zł oraz 9,8 mln zł.

 

Na niższą giełdową wycenę firmy Redwood, a przez to na poziomy jej wskaźników rynkowych, przede wszystkim wpływają jednak kłopoty finansowe tego emitenta. W notach objaśniających do sprawozdania finansowego przeczytać można między innymi o niepewności co do efektów prowadzonych przez Redwood negocjacji z bankami w sprawie przedłużenia terminów spłaty kredytów i związanej z tym niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez spółkę. W ostatnim czasie w pełni wymagalne stały się zobowiązania wobec banków na łączną kwotę około 24 mln zł, a konsekwencją tego była konieczność ogłoszenia upadłości jednostki zależnej Complex IQ.

 

Ponadto zwrócić warto też uwagę na bardzo niską płynność akcji Redwood, co także może mieć swoje przełożenie na giełdową wycenę spółki.

Lark.pl

Kapitalizacja rynkowa spółki Lark.pl wynosi około 9 mln zł, podczas gdy jej wartość księgowa na koniec czerwca 2016 roku była równa 104,5 mln zł. Oznacza to wskaźnik P/BV na poziomie 0,09. 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie