Chat with us, powered by LiveChat

Alma składa wniosek o postępowanie sanacyjne i obniża prognozę wyników

Skomentuj artykuł
© wideonet - Fotolia.com

W obliczu kłopotów finansowych i braku wyraźnej poprawy sytuacji w spółce, Alma Market podjęła decyzję o złożeniu wniosku w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz kontynuacji planu restrukturyzacji. Obniżone zostały także prognozy wyników finansowych na 2016 rok.

 

W dniu wczorajszym, to jest 15 września 2016 roku, Alma Market opublikowała w raporcie bieżącym decyzję dotyczącą złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki w ramach procesu restrukturyzacji. Jak podano: "Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości Spółki". Alma jest w trakcie procesu restrukturyzacji, a także poszukiwania gotówki w celu utrzymania płynności. W ostatnich dniach spółka aby ratować swoją sytuację finansową zdecydowała się między innymi na sprzedaż pakietu akcji Vistuli o wartości 17,2 mln zł, o czym pisaliśmy w tym miejscu.

 

Alma przeżywa duży kryzys od kilku lat, który nasilił się od 2014 roku, w którym to spółka wykazała stratę netto na poziomie 11,6 mln zł. Szczególnie złym okresem dla Almy był jednak rok 2015, kiedy zanotowała ona skonsolidowaną stratę netto w wysokości 145,6 mln zł, choć w dużej mierze było to spowodowane utworzeniem istotnych odpisów aktualizacyjnych oraz innymi zdarzeniami jednorazowymi. Już wtedy Alma podjęła decyzję o restrukturyzacji i przeglądzie swoich placówek oraz o zamknięciu nierentownych sklepów. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów, bowiem w I półroczu bieżącego roku spółka odnotowała kolejny raz stratę, tym razem w wysokości 12,5 mln zł, a jej przychody ze sprzedaży spadły o blisko 10%. Wyniki te nie zostały dobrze przyjęte przez rynek, a na domiar złego w sierpniu bieżącego roku, DM BOŚ podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania rekomendacji dla Almy w obliczu dużego ryzyka zdolności spółki do odzyskania rentowności jej podstawowej działalności. O tych wydarzeniach szerzej pisaliśmy w tym miejscu.

 

Dzisiaj rano (16.09.2016 r.) Alma opublikowała także korektę prognoz jednostkowych wyników finansowych na rok 2016. O blisko 30% obniżona została prognoza przychodów ze sprzedaży, która pierwotnie zakładała osiągnięcie 900 mln zł, a po korekcie jedynie 660 mln zł. Jednocześnie spółka odstąpiła od nowej prognozy wyniku netto, uzasadniając to faktem, że zależeć będzie on w dużym stopniu od przebiegu procesu sanacji. W założeniach na ten rok opublikowanych 21 marca 2016 roku zysk netto wynieść miał 7 mln zł. W komunikacie spółka uzasadniła dokonanie korekty w następujący sposób: 

 

"Zarząd spółki podjął decyzję o korekcie prognozowanych wyników mając na uwadze wielkość zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założenia zawarte w złożonym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i założenia zawartego w nim wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Korekta została dokonana w oparciu o założenie, że zostaną w spółce wprowadzone znaczne zmiany w jej funkcjonowaniu i nie powstaną oraz nie ujawnią się okoliczności negatywne po dniu opublikowania prognoz i w związku z realizacją planu restrukturyzacyjnego.

W szczególności mogłoby to dotyczyć takich okoliczności jak :
- brak możliwości realizacji pełnych dostaw do obiektów handlowych ze względu na powstałe opóźnienia w płatnościach w wyniku obniżenia się wielkości sprzedaży i realizowanego w związku z tym zysku, a w konsekwencji powstałych opóźnień w płatnościach zobowiązań,
- koszty zamknięcia znacznej ilości nierentownych sklepów,
- sprzedaż aktywów Spółki po cenie niższej niż ich wartość godziwa."

 

Spółka przedstawiła także trzy podstawowe założenia będące podstawą korekty prognoz:

  • skuteczna poprawa rentowności sklepów, które pozostaną po zamknięcie sklepów nierentownych.
  • skuteczne przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych spółki.
  • sprzedaż aktywów Spółki, spłata kredytów bankowych i zdecydowanie obniżenie poziomu zadłużenia.

 

Alma zobowiązała się do ciągłego monitorowania możliwości realizacji prognozy oraz przekazywania do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących wszelkich zmian odbiegających o więcej niż 10% od wyżej wymienionej aktualnej prognozy.

 

Spadkom Almy od 2014 roku wydaje się nie być końca. Spółka, której walory jeszcze pod koniec 2013 roku kosztowały około 40 zł obecnie notowana jest poniżej 4 zł, co oznacza przecenę o ponad 90% w tym okresie. Na dzisiejszej sesji w pierwszym trzech godzinach notowań, po opublikowaniu informacji o postępowaniu sanacyjnym oraz korekcie prognozowanych wyników, Alma traci kolejne 6%, a za jedną akcję spółki zapłacić trzeba około 3,76 zł.

 

Alma Market - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Alma Market S.A. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie