Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Kęty odnotowuje wzrosty zysków i przebija prognozy

Skomentuj artykuł
© Vidady - Fotolia.com

Grupa Kęty opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Spółce udało się uzyskać dwucyfrowe wzrosty we wszystkich głównych kategoriach dochodowych i przychodowych.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015
Przychody ze sprzedaży

1 083 225

960 867

EBITDA 192 528 157 655
Zysk z działalności operacyjnej 141 412 114 226
Zysk brutto 134 436 106 493
Zysk netto jednostki dominującej 143 439 92 689

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 1,083 mld zł i były blisko 13% wyższe niż w podobnym okresie roku ubiegłego. Jak podano w komunikacie spółki - „Tak dynamiczny wzrost był możliwy dzięki dalszemu rozwojowi pozycji na rynku krajowym jak i dynamicznie rosnącej sprzedaży zagranicznej (wzrost o 22% przy 6% wzroście na rynku krajowym)”. Grupa zawdzięcza to przede wszystkim wzrostowi przychodów z segmentu systemów aluminiowych, który obejmuje projektowanie i produkcję systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych. Przyniósł on blisko 509 mln zł przychodów, wobec 431,5 mln zł rok wcześniej, co jest wartością rekordową w historii segmentu i stanowi blisko 50% całkowitych przychodów spółki. 13% wzrost odnotował także segment opakowań giętkich, który przyniósł 239 mln zł. Spółka szacuje, że posiada obecnie około 20% krajowego i 1,5% europejskiego rynku opakowań giętkich z nadrukiem współpracując z takimi firmami jak: Nestle, Mondelez, Unilever, Maspex czy Wawel.  

 

Jeszcze większe wzrosty Grupa Kęty odnotowała w kategoriach dochodowych. 23 czerwca br. spółka podała wstępne prognozy wyników drugiego kwartału, w których założono osiągnięcie zysku EBITDA rzędu 95 mln zł i zysku netto około 77 mln zł. Osiągnięte wyniki w rzeczywistości okazały się jeszcze lepsze, gdyż EBITDA w II kwartale wyniosła 101 mln zł (a 192,5 mln zł w całym I półroczu) i była wyższa o ponad 20% rok do roku, natomiast skonsolidowany zysk netto w okresie kwiecień-czerwiec 2016 r. wyniósł 89,4 mln zł i był o ponad 12 mln zł wyższy niż prognozowany i 55% wyższy niż w II kwartale roku ubiegłego. W całym pierwszym półroczu dochód netto spółki sięgnął 143,4 mln zł i również był wyższy o około 55% r/r. Zysk operacyjny wyniósł z kolei 141,4 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zwiększone przychody pozwoliły na wzrost marży operacyjnej z 11,9% do 13% ze względu na rozłożenie kosztów stałych na większy wolumen sprzedaży. Marża zysku netto wzrosła z 9,6% do 13,2%.

 

Bardzo korzystną dynamikę spółka odnotowała w kategorii przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Wyniosły one w I półroczu tego roku 160,8 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Wyniki te skomentował zarząd Grupy Kęty - „Jednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są przepływy pieniężne, dzięki którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy okresu sprawozdawczego ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe oraz umiejętne zarządzanie kapitałem pracującym skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej były o ponad 100% wyższe niż w pierwszej połowie 2015 roku. Strumień gotówki jest na tyle bezpieczny i stabilny, że nie wpływa on na dalszą politykę finansowania przyszłego rozwoju. Zgodnie z zamierzeniami Zarządu dalszy rozwój ma być finansowany głównie z tego źródła (gotówki z działalności operacyjnej) oraz kredytów bankowych.” 

 

Spółka podtrzymała prognozy finansowe na 2016 rok. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 2,1 mld zł i być o 6% wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zakładany jest także 2% wzrost zysku operacyjnego do poziomu 250 mln zł oraz 7% wzrost EBITDA do 360 mln zł. Największa dynamika szacowana jest na zysku netto, który ma sięgnąć 245 mln zł i być wyższy o 17% r/r.

Prognozy zostały opracowane przy następujących założeniach:

  • cena aluminium 1600 USD/tonę
  • średni kurs USD 4,05 zł
  • średni kurs EUR 4,30 zł
  • relacja EUR/USD 1,06
  • wzrost PKB 3,6%

 

Rekordowo wzrosnąć mają wydatki inwestycyjne. Grupa Kęty jest w trakcie realizacji planu „Strategia 2020”, który przewiduje program inwestycyjny warty 900 mln zł. W tym roku na ten cel spółka planuje przeznaczyć 359 mln zł, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do 209 mln zł wydanych w roku ubiegłym. W wydanej prognozie zarząd spółki odniósł się do planów inwestycyjnych - „Od strony technicznej i produktowej spółki Grupy Kapitałowej rozpoczęły największy jak do tej pory program inwestycyjny opiewający na ponad 900 mln zł w skali 6 lat, w tym rozpoczęto budowę zupełnie nowego zakładu produkcyjnego w ramach Segmentu Opakowań Giętkich, którego produkty będą uzupełniały łańcuch wartości dodanej tego Segmentu”. 

 

Suma bilansowa Grupy Kęty na dzień 31 czerwca 2016 r. powiększyła się o blisko 300 mln zł w porównaniu z ostatnim dniem ubiegłego roku. O ponad 50 mln zł wzrosła wartość krótkoterminowych należności handlowych (wynoszą one 476 mln zł), a także środków pieniężnych i ekwiwalentów (115,6 mln zł). O ponad 100 mln zł, do kwoty 1,06 mld zł wzrosła wartość posiadanego rzeczowego majątku trwałego. Wśród pasywów o ponad 250 mln zł wzrosły zobowiązania krótkoterminowe. Wynoszą one obecnie 764 mln zł, podczas gdy na koniec 2015 roku było to 508 mln zł. Tak duży wzrost spowodował obniżenie wartości wskaźnika płynności bieżącej do poziomu 1,25 wobec 1,61 na koniec roku obrotowego. Z kolei wskaźnik długu netto do EBITDA obniżył się w tym okresie z poziomu 1,53 do 1,35.

 

Zarząd Grupy Kęty potwierdził plany wobec polityki dywidendowej, która pomimo dużego programu inwestycyjnego, zakłada wypłatę 60% skonsolidowanego zysku netto akcjonariuszom. Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2009 roku. W roku 2015 dywidenda wyniosła 14,41 zł na akcję, natomiast w tym roku było to 18 zł na akcję, co jest rekordem w historii spółki.

 

Kurs akcji Grupy Kęty wyznacza obecnie kolejne historyczne szczyty. Za jeden walor spółki trzeba obecnie zapłacić około 340 zł, co jest najwyższą ceną w jej historii. Notowania znajdują się w trendzie wzrostowym niemal od początku 2009 roku, z krótkoterminową korektą pod koniec 2011 roku, a akcje spółki zyskały w tym okresie około 800%.

 

 

Grupa Kęty - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Grupa Kęty S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie