Chat with us, powered by LiveChat

Kontrowersje wokół PGE. SII oczekuje wyjaśnień od Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Energii

Skomentuj artykuł
© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Akcjonariusze mniejszościowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w tym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, mają bardzo poważne wątpliwości wobec planów Skarbu Państwa dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego giełdowej spółki. Zdaniem niektórych ekspertów skutkiem całej operacji będzie konieczność zapłaty przez PGE wysokiego podatku. Niezależnie od tego, trudno jest w ocenie Stowarzyszenia znaleźć racjonalne argumenty przemawiające za przeprowadzeniem proponowanej operacji. Wobec powyższego Stowarzyszenie zwróciło się do Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Energii z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie wyjaśnień dotyczących tej kontrowersyjnej sprawy.

 

W piątek po zakończeniu giełdowej sesji PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała komunikat informujący o otrzymaniu od Skarbu Państwa wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia spółki. W jego porządku obrad znaleźć ma się między innymi punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji, który wywołał na rynku spore kontrowersje. Zdaniem niektórych ekspertów planowana operacja przyniesie wątpliwe korzyści dla spółki PGE i jej akcjonariuszy, a jej skutkiem będzie konieczność zapłaty przez giełdowego emitenta nawet miliarda złotych podatku, co z oczywistych względów może być niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych, jak również samej spółki. Kwota ta zasiliłaby budżet państwa. Inwestorzy, nie widząc innych przesłanek dla takiej inicjatywy, obawiają się, że właśnie to może być głównym motywem działania akcjonariusza większościowego. Dlatego w ocenie Stowarzyszenia tym bardziej zasadne wydaje się przedstawienie szczegółowych wyjaśnień ze strony ministerstw, aby akcjonariusze mogli jednoznacznie ocenić intencje proponowanych zmian.

 

Inwestorów nie przekonują przy tym wyjaśnienia Ministerstwa Energii przekazane Pulsowi Biznesu:

 

Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego PGE z wykorzystaniem środków własnych Spółki ma na celu zwiększenie wiarygodności płatniczej spółki oraz wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki przeprowadzeniu tej operacji posiadać będą akcje o większej wartości. 

 

Wczoraj kurs akcji PGE spadł w ciągu sesji o blisko 4 proc. Do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłaszają się też mniejszościowi akcjonariusze energetycznej spółki z prośbą o podjęcie interwencji.

 

W ocenie SII nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do podejmowania proponowanych przez Ministerstwo uchwał. Wstępnie oceniamy, że proponowane rozwiązania mogą być niekorzystne zarówno dla spółki, jak i akcjonariuszy mniejszościowych. W kontekście jednak dużych kontrowersji, jakie budzą plany Ministerstwa, a w szczególności w kontekście specyfiki i problematyki prawnej i podatkowej proponowanego rozwiązania oraz rozbieżności w jego ocenie, oczekujemy od Skarbu Państwa, jak również od Ministerstwa Energii jednoznacznego uzasadnienia motywów zgłoszonych propozycji, jak również przedstawienia skutków, jakie mogą one nieść dla spółki i jej akcjonariuszy, w szczególności mniejszościowych – wyjaśnia Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. 

 

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Skarbu Państwa wniosek o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

  1. Jakie są powody zgłoszenia do Spółki PGE żądania umieszczenia punktów porządku obrad NWZ, o których mowa w raporcie 42/2016 spółki PGE? Jakimi przesłankami kierowano się żądając zwołania NWZ Spółki, w szczególności czym kierowano się proponując zamieszczenie w porządku obrad NWZ spraw, o których mowa w raporcie bieżącym PGE S.A. nr 42/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.?
  2. Jakie konkretnie, wymierne korzyści odniesie Spółka w przypadku podjęcia proponowanych przez Skarb Państwa uchwał?
  3. Jaki w ocenie Ministerstwa Energii będzie dla Spółki podatkowy skutek podjęcia uchwał przez NWZ proponowanych przez Skarb Państwa?
  4. Jakiej wielkości środki pieniężne wypłyną ze Spółki w związku z ewentualnym podjęciem proponowanych przez Skarb Państwa uchwał?
  5. Czy proponowane w raporcie bieżącym Spółki nr 42/2016 punkty porządku obrad nie doprowadzą w przypadku podjęcia odpowiednich uchwał do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych Grupy PGE, jak również zdolności Spółki do wypłacania w przyszłości dywidendy?
  6. Czy w ocenie Ministerstwa Energii proponowana uchwała korzystna jest dla akcjonariuszy mniejszościowych? Jeśli tak to w czym te korzyści się przejawiają? Jakie konkretne, wymierne korzyści odniosą w przypadku podjęcia proponowanych uchwał akcjonariusze mniejszościowi?
  7. Czy w ocenie Ministerstwa Energii akcjonariusze mniejszościowi osiągną proporcjonalne korzyści z tytułu podjętych uchwał, względem korzyści, które w związku z ich podjęciem może ewentualnie uzyskać Skarb Państwa, zarówno jako akcjonariusz, jak również jako podmiot do którego trafiają wpływy z podatków?
  8. W jaki sposób ewentualne podjęcie uchwał, o których mowa w raporcie bieżącym nr 42/2016 Spółki może w ocenie Ministerstwa Energii doprowadzić do zwiększenia wiarygodności płatniczej spółki, w sytuacji ewentualnego wypływu ze Spółki istotnej wielkości gotówki?
  9. W jaki sposób ewentualne podjęcie uchwał, o których mowa w raporcie bieżącym nr 42/2016 Spółki może w ocenie Ministerstwa Energii doprowadzić do wzmocnienia sytuacji akcjonariuszy, w szczególności w jaki sposób doprowadzi do sytuacji, w której akcjonariusze będą posiadać akcje Spółki o większej wartości w sytuacji równoległego ewentualnego istotnego uszczuplenia środków pieniężnych Spółki (w konsekwencji podjęcia uchwał)?

 

W odpowiedzi na wspomniane wyżej pisma odpowiedziały zarówno Ministerstwo Skarbu Państwa, jak i Ministerstwo Energii. Z treścią odpowiedzi można zapoznać się poniżej:

 

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa

Odpowiedź Ministerstwa Energii

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie