Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Najważniejsze komunikaty spółek z rynku NewConnect w okresie od 20 czerwca do 17 lipca 2016 r.

© wellphoto - Fotolia.com

20 czerwca

SferaNET S.A.

Zarząd SferaNET S.A. przedstawił prognozę finansową Spółka na rok 2016, zgodnie z którą przychody netto ze sprzedaży wyniosą 2,70 mln zł, natomiast wynik EBITDA ukształtuje się na poziomie 0,80 mln zł. Zarząd Emitenta sporządził prognozę w oparciu o dotychczasową sprzedaż, planowane przychody z tytułu umów abonamentowych, realizowanych zleceń na dostawy sprzętu IT oraz rozwojowych kontraktów, które są negocjowane z klientami.

 

21 czerwca

Fiten S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o wydaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji przyznającej obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2021 r. koncesję Spółce na obrót gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ). Koncesja przyznana Spółce posiada ważność do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

22 czerwca

Verbicom S.A.

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 7/2016, Zarząd Spółki powiadomił o otrzymaniu od ENEA Operator sp. z o.o. obustronnie podpisanej umowy na rozbudowę stacjonarnego systemu łączności dyspozytorskiej. Wartość niniejszego kontraktu wynosi 1,69 mln zł netto. Termin realizacji powyższych prac przypada na 30 października 2016 r.

 

23 czerwca

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o akceptacji wniosku Emitenta o dofinansowanie projektu pn. "Mentor-Tutor-Trener – kompleksowy program kształcenia osób dorosłych", złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Zarząd Spółki dodatkowo wskazał, iż wartość projektu wynosi 1,67 mln zł, natomiast kwota dofinansowania kształtuje się na poziomie 1,62 mln zł.

 

24 czerwca

Invico S.A. w restrukturyzacji

W treści raportu bieżącego EBI nr 13/2016 Zarząd Invico S.A. poinformował o przyjęciu przez Zgromadzenie Wierzycieli układu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę. Planowane działania restrukturyzacyjne oparte są o zmianę modelu działania Spółki polegającego na całkowitym przeniesieniu obszaru produkcji folii wysokojakościowej z Invico S.A. do założonej (wspólnie z inwestorem włoskim) spółki Metalvuoto Polska sp. z o.o. mającej swoją siedzibę w Tarnowskich Górach. Przyjęte propozycje układowe przyporządkowane poszczególnym grupom wierzycieli Emitent przekazał w załączniku do niniejszego raportu.

 

27 czerwca

Read-Gene S.A.

Zarząd Read-Gene S.A. przekazał komunikat o złożeniu przez Emitenta do Urzędu Patentowego RP wniosku o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek pn. „Stężenie selenu jako marker prognostyczny u chorych z rakiem krtani w Polsce”. Niniejsze zgłoszenie zostało oznaczone numerem P.417616.

 

28 czerwca

MBF Group S.A.

Zarząd Emitenta powiadomił o podpisaniu przez podmiot zależny Vabun S.A. umowy dystrybucyjnej z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. – spółki należącej do grupy Jeronimo Martins, będącej ponadto właścicielem m.in. sieci sklepów Biedronka. Podpisana umowa reguluje zakres współpracy pomiędzy podmiotami w obszarze promocji i sprzedaży perfum wyprodukowanych lub dostarczonych przez Vabun S.A. Szczegółowe informacje w temacie ww. współpracy znajdują się w raporcie bieżącym EBI 45/2016 Spółki.

 

29 czerwca

Motoricus S.A.

Zarząd Motoricus S.A. poinformował o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą Pirelli Polska sp. z o.o. Na mocy powołanej umowy strony zobowiązały się m.in. do: otworzenia 32 funkcjonujących serwisów franczyzowych z własną wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną pod marką Motoricus.com, zapewnienia określonego obrotu pomiędzy Pirelli Polska sp. z o.o. a firmą Aaltonen Team sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), nabycia udziałów w Driver Polska sp. z o.o. – spółce zależnej od Pirelli Polska sp. z o.o. Obszerniejszy opis postanowień niniejszego kontraktu przedstawia raport bieżący EBI nr 20/2016 Spółki.

 

30 czerwca

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. przekazał informację o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Kompania Elektryczna S.A. (spółka zależna od Emitenta) z 600.000,00 zł do 605.000,00 zł, tj. o kwotę 5.000,00 zł, poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowo ustanowione udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, tj.: 49 udziałów obejmie THC PRO sp. z o.o. za wkład pieniężny w wysokości 2.179.125,00 zł oraz 51 udziałów obejmie Emitent za wkład pieniężny w wysokości 2.550,00 zł.

 

1 lipca

Europejski Fundusz Energii S.A.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii, Zarząd Spółki powiadomił o zmianie strategii w zakresie odnawialnych źródeł energii i podjęciu działań zmierzających do rozpoczęcia produkcji paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z powyższym, Emitent wycofał się z inwestycji, o których informował w raportach bieżących EBI nr 32/2015 i 39/2015 (budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz nabycie farm wiatrowych). Emitenta, poprzez swoją spółkę zależną Govena Lighting S.A., w związku z korzystnymi zmianami w prawie OZE dla tzw. prosumentów, planuje uruchomienie produkcji paneli fotowoltaicznych.

 

2 lipca

EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. zakomunikował, iż spółka zależna od Emitenta, tj. EBC Seed Fund Ltd z siedzibą na Cyprze, prowadzi zaawansowane negocjacje w zakresie zbycia akcji firmy Stratego-Doradztwo Księgowe S.A., w której posiada 97,25% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd Spółki zakłada zbycie przedmiotowych akcji w III kwartale 2016 r. W momencie nie dojścia do skutku sprzedaży niniejszych walorów, Emitent planuje wprowadzenie Stratego-Doradztwo Księgowe S.A do obrotu na rynku NewConnect i pozyskanie dzięki temu środków niezbędnych do przejęcia kolejnych podmiotów działających na rynku usług księgowych.

 

4 lipca

Kupiec S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przedwstępnej umowy nabycia biurowca o powierzchni blisko 3 tys. m2, położonego w Tarnowie. Cena zakupu przedmiotowej nieruchomości została ustalona na poziomie przeszło 5,00 mln zł. Zarząd Kupiec S.A. podkreślił, iż niniejszy zakup zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu.

 

5 lipca

Auxilia S.A.

Zarząd Auxilia S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii A, w ramach której Spółka przydzieliła obligacje o łącznej wartości nominalnej na poziomie ok. 2,77 mln zł, przy maksymalnym progu emisji 3,00 mln zł. Przedmiotowe obligacje charakteryzują się stałym oprocentowaniem na poziomie 9,0% w skali roku oraz 2,5-letnim okresem do wykupu.

 

6 lipca

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. przekazał informację o uprawomocnieniu się decyzji w sprawie udzielenia Spółce pozwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie odzysku R5 i R3 w ramach realizacji prac rekultywacyjnych na terenie Parszowic w gminie Ścinawa. Na mocy wydanej decyzji pozwolenie udzielone zostało do terminu 31 października 2018 r.

 

7 lipca

JR Holding S.A.

Zarząd JR Holding S.A. poinformował o fakcie wpłynięcia 14,76 mln zł na konto Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o., będącej spółką zależną od Emitenta. Otrzymana kwota wynika z zrealizowanej transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem handlowo-usługowym Galeria RAMZES w Zielonej Górze. W komunikacie dotyczącym ww. zdarzenia, Zarząd przekazał również informację o planowanej dywidendzie z zysku w wysokości 0,04-0,15 zł w przeliczeniu na akcję.

 

8 lipca

EZO S.A.

Zarząd EZO S.A. poinformował o uchyleniu uchwały z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie emisji 2.190.000 akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych po cenie emisyjnej 3,00 zł za akcję. Jednocześnie Zarząd poinformował o podjęciu w dniu 7 lipca 2016 r. nowej uchwały w tym zakresie, zgodnie z którą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.382.777,00 zł do kwoty 8.572.777,00 zł. Objęcie akcji nastąpić ma do dnia 31 grudnia 2016 r. Zarząd wskazał ponadto, iż powyższe działanie podjęte zostało w porozumieniu z inwestorem, nie wskazał natomiast powodów uchylenia poprzedniej i podjęcia nowej uchwały.

 

11 lipca

AlejaSamochodowa.pl S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu pomiędzy Spółka a przedsiębiorstwem Ukr Trans Ukraina umowy na dostawę części samochodowych dla parku maszyn posiadanych przez kontrahenta. Wartość umowy oszacowana została na 2,00 mln zł w skali roku, a przewidywany zysk Emitenta z tytułu jej realizacji wynieść ma 0,30 mln zł.

 

12 lipca

Europejski Fundusz Energii S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował, iż jego spółka zależna – Insalgo Aidlab S.A. – stworzyła prototyp urządzenia AIDLAB, który rejestruje sygnał EKG i 4 sygnały PPG, na podstawie których można wyznaczyć m.in. częstotliwość tętna, trendy ciśnienia krwi czy poziom nasycenia tlenem krwi. Spółka Insalgo Aidlab S.A. pracuje nad rozwojem urządzenia o kolejne moduły w celu lepszego przystosowania go do wymogów klienta docelowego.

 

13 lipca

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zarząd Emitenta podał komunikat o podpisaniu przez Dome International sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. umowy na wykonanie magazynów soli wraz z przynależną infrastrukturą oraz silosów na sól. Wartość kontraktu to ok. 5,17 mln zł brutto, przy czym kontrahent ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę ok. 1,03 mln zł w przypadku odstąpienia od budowy magazynu soli przy obwodnicy Olsztyna. Termin całkowitego zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 4 kwietnia 2020 r.

 

14 lipca

Agroma S.A.

Zarząd Agroma S.A. przekazał informację o wydaniu przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, wydanego na podstawie wniosku złożonego przez Tirsped sp. z o.o. W postanowieniu nie został wskazany tryb postępowania upadłościowego, którego przedmiotem ma być Emitent. Zarząd Emitenta zapowiedział złożenie apelacji od postanowienia wydanego przez sąd, a także podjęcie innych kroków mających na celu ochronę dobrego imienia Spółki, ponieważ w jego opinii wniosek złożony przez Tirsped sp. z o.o. złożony został w złej wierze i jest świadomym działaniem na szkodę Emitenta.

 

15 lipca

Aforti Holding S.A.

Zarząd Emitenta przekazał w formie raportów bieżących informacje o podjęciu rozmów w celu objęcia udziałów lub akcji nowych emisji w dwóch spółkach, będących celem przejęcia Emitenta. Pierwszy z celów przejęcia działa w branży windykacyjnej, drugi natomiast – w branży dystrybucji produktów finansowych. W opinii Zarządu realizacja działań w powyższym zakresie przyczyni się do zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Opracowanie: