Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Podejrzane zachowanie kursu akcji Certus Capital. Stowarzyszenie zawiadamia KNF

© bluedesign - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości dokonania manipulacji akcjami Spółki Certus Capital w związku z nienaturalnym ustalaniem się ich ceny i znacznymi wahaniami jej wartości na rynku NewConnect.

Debiut na giełdzie

Spółka Certus Capital zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 26 listopada 2013 roku, a do obrotu wprowadzonych zostało wówczas 207.000 praw do akcji na okaziciela serii D. Od 1 kwietnia 2014 roku prawa do akcji na okaziciela serii D zastąpiono w obrocie akcjami na okaziciela serii D, a ponadto tego samego dnia na rynku zadebiutowało 1.010.000 akcji na okaziciela serii A. Zarówno akcje serii D, jak i akcje serii A Spółki Certus Capital objęte zostały w październiku 2013 roku w drodze subskrypcji prywatnej przy jednostkowej cenie emisyjnej równej 5,35 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż po emisji akcji serii D i A ogólna liczba akcji Emitenta wynosiła 1.365.000, w uproszczeniu można stwierdzić, że na potrzeby tych emisji całą Spółkę Certus Capital wyceniono na poziomie 7.302.750 zł. Kurs zamknięcia akcji Spółki Certus Capital w dniu debiutu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, tj. 26 listopada 2013 roku, ustalony został natomiast na poziomie 6,5 zł, co w przeliczeniu oznacza, iż wartość rynkowa Certus Capital wynosiła wówczas 8.872.500 zł. 

Olbrzymie wzrosty i spadki

Do dnia 31 marca 2014 roku, rynkowa cena akcji Certus Capital wahała się w przedziale od 4,11 zł do 8,8 zł. W tym samym okresie średni kurs akcji Certus Capital liczony wg cen zamknięcia był zbliżony do poziomu ceny emisyjnej akcji serii D i A oraz ceny zamknięcia z dnia debiutu Emitenta na rynku NewConnect i wynosił ok. 5,83 zł, co w przeliczeniu oznacza wartość rynkową Spółki na poziomie 7.957.950 zł. Od początku kwietnia 2014 roku nastąpiły jednak, nieuzasadnione komunikatami Spółki, gwałtowne wzrosty i spadki kursu notowań akcji Certus Capital w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a także znaczny wzrost wahań jego wartości:

 

  • W dniu 22 maja 2014 roku cena akcji Certus Capital osiągnęła poziom 150 zł. Oznacza to, że w stosunku do ceny zamknięcia z dnia 31 marca 2014 roku, a więc w ciągu zaledwie niecałych dwóch miesięcy, rynkowa wycena Spółki wzrosła o ponad 1685 proc., wynosząc w przeliczeniu 204.750.000 zł. Z kolei od dnia 21 marca 2014 roku, kiedy to cena zamknięcia ukształtowała się na poziomie 5,35 zł (a więc równym cenie emisyjnej akcji serii A i D), procentowa zmiana kursu akcji sięgnęła ok. 2704 proc.;
  • W ciągu kolejnego miesiąca rynkowa cena akcji Certus Capital znacząco się obniżyła, a 17 czerwca 2014 roku kurs zamknięcia notowań ustalony został na poziomie 32 zł. Oznacza to, iż w porównaniu z kursem zamknięcia notowań z dnia 22 maja 2014 roku wycena rynkowa Spółki Certus Capital spadła o ok. 79 proc. do poziomu 43.680.000 zł;
  • Zaledwie po kilkunastu kolejnych sesjach giełdowych 10 lipca 2014 roku cena akcji Certus Capital osiągnęła poziom 270 zł, co w przeliczeniu oznacza rynkową wycenę Spółki na poziomie 368.550.000 zł. W porównaniu do kursu zamknięcia notowań z dnia 17 czerwca 2014 roku był to wzrost o ok. 744 proc. Biorąc natomiast pod uwagę cenę emisyjną akcji serii D i A Certus Capital na poziomie 5,35 zł, wzrost wyniósł aż ok. 4947 proc. Warto przy tym wspomnieć, iż w trakcie sesji w dniu 18 lipca 2014 roku maksymalny kurs notowań był równy nawet 298 zł. Przy takim kursie rynkowa wartość Spółki Certus Capital wynosiła aż 406.770.000 zł;
  • Od 18 lipca 2014 roku cena akcji Certus Capital ponownie zaczęła mocno spadać, a 5 sierpnia 2014 roku kurs zamknięcia ustalony został na poziomie 25,19 zł. Oznacza to, iż rynkowa wycena Spółki Certus Capital obniżyła się do poziomu 34.384.350 zł, co w porównaniu do wyceny z dnia 10 lipca 2014 roku oznacza spadek o niemal 91 proc. Jednocześnie jednak rynkowa cena akcji Certus Capital pozostała wyraźnie, bowiem o ok. 371 proc., wyższa od ceny emisyjnej akcji serii A i D Spółki;
  • W dniu 6 sierpnia 2014 roku najniższa cena sesyjna znajdowała się na poziomie 22,1 zł, a już w dniu 8 sierpnia 2014 roku maksimum dzienne było na poziomie 60 zł, co oznacza dynamikę zmienności w okresie zaledwie trzydniowym na poziomie ponad 171 proc. Co więcej, w dniu 8 sierpnia kurs zamknięcia ukształtował się na poziomie 31 zł, kończąc notowania z ceną o 32,9 proc. niższą niż w dniu 7 lipca i jednocześnie na poziomie blisko o 50 proc. niższym od dziennego maksimum z dnia 8 sierpnia. Z kolei w dniu 11 sierpnia nastąpił ponowny wzrost kursu akcji, a cena zamknięcia została ustalona na poziomie 44,42 zł, a więc o ponad 43 proc. wyższym od ceny zamknięcia z sesji poprzedzającej;
  • Na 91 sesji giełdowych przypadających na okres od 1 kwietnia do 11 sierpnia 2014 roku dzienna stopa zwrotu akcji Certus Capital jako wartość bezwzględna była 31 razy wyższa niż 20 proc. oraz 17 razy wyższa niż 30 proc., a odchylenie standardowe dziennej stopy zwrotu w tym samym okresie wyniosło aż ponad 21 proc.

 

Certus - wykres - interwał dzienny

Źródło: Stooq.pl.

Nieracjonalna wycena

Należy zauważyć, iż we wspomnianym okresie, tj. od początku kwietnia 2014 roku, do publicznej wiadomości nie podane zostały żadne informacje, które uzasadniałyby powyżej opisane zachowanie kursu akcji Spółki Certus Capital, a rynkowa wycena Emitenta wydaje się być zupełnie oderwana od jego sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej. Zgodnie ze skonsolidowanym raportem finansowym za 2013 rok Grupa Kapitałowa Certus Capital S.A. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości ok. 0,392 mln zł. Zgodnie natomiast ze skonsolidowanym raportem okresowym za II kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa Certus Capital S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadała aktywa ogółem o wartości ok. 3,1 mln zł oraz aktywa netto o wartości ok. 1,8 mln zł.

 

Biorąc pod uwagę wartość zysku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową Certus Capital w całym 2013 roku na poziomie ok. 0,392 mln zł oraz kapitalizację rynkową z dnia 11 sierpnia na poziomie ponad 60,6 mln zł, wskaźnik cena do zysku (C/Z) wynosił ok. 155. Przy skrajnej wycenie rynkowej Spółki Certus Capital z lipca 2014 roku, równej ok. 406,8 mln zł, powyższy wskaźnik przyjmował natomiast wartość ok. 1038.

 

Mając na względzie wartość aktywów netto Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku na poziomie ok. 1,8 mln zł  oraz kapitalizację rynkową z dnia 11 sierpnia na poziomie ponad 60,6 mln zł, wskaźnik cena do wartości księgowej (C/WK) wynosił ok. 34. Przy skrajnej wycenie rynkowej Spółki Certus Capital z lipca 2014 roku, równej ok. 406,8 mln zł, wskaźnik cena do wartości księgowej miał natomiast wartość ok. 229.

Interwencja Stowarzyszenia

W związku z powyższymi okolicznościami Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 12 sierpnia 2014 roku skierowało  do Komisji Nadzoru Finansowego pismo z wnioskiem o zbadanie, czy we wskazanych w nim okresach nie dokonano manipulacji akcjami Spółki Certus Capital poprzez składanie zleceń i zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego oraz składanie zleceń i zawieranie transakcji powodujących nienaturalne i sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kliku instrumentów finansowych.

 

Jednocześnie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o dokonanie oceny, czy obrót akcjami Certus Capital nie zagraża interesowi inwestorów oraz prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Podejrzane zachowanie kursu akcji Certus Capital. Stowarzyszenie zawiadamia KNF
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie