Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO Krynica Vitamin S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© pablocalvog - Fotolia.com

Krynica Vitamin jest jednym z wiodących producentów napojów funkcjonalnych, wśród których około 90% stanowią napoje energetyczne. Bezpośrednim przedmiotem działalności jest produkcja napojów oraz ich usługowy rozlew w opakowania aluminiowe (głównie) oraz opakowania z tworzyw sztucznych PET.

 

Grupa specjalizuje się głównie w usługowym rozlewie dla produktów markowych. W roku 2014 przychody marek własnych wyniosły mniej niż 1% całkowitych przychodów. Grupa współpracuje z dużą liczbą sieci handlowych w Polsce, z czego znacząca część przychodów z działalności operacyjnej rozliczanych w złotówkach stanowi sprzedaż na rzecz pięciu kluczowych klientów. Grupa rozwija się również na rynkach zagranicznych, w szczególności w Czechach, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rumunii, Litwie, Grecji, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech. Udział przychodów z działalności zagranicznej w całkowitych przychodach stale rośnie, a w 2014 roku wyniósł 40%.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

IH2015

IH2014

2014

2013

2012

Przychody ze sprzedaży

89 116

81 190

166 916

133 064

105 473

Wynik brutto ze sprzedaży

22 593

21 527

45 051

33 460

24 448

Wynik operacyjny

7 831

6 715

16 924

7 541

4 931

Wynik EBITDA

9 673

8 382

20 330

10 667

8 199

Wynik brutto

7 498

6 258

15 901

6 089

3 579

Wynik netto

5 743

4 300

12 073

4 335

2 845

Źródło: Prospekt emisyjny Krynica Vitamin S.A.

 

W ciągu ostatnich trzech lat Krynica Vitamin istotnie poprawiła osiągane wyniki. Przychody wzrosły do 166,9 mln zł w 2014 roku ze 105,5 mln zł w 2012 roku. W tym samym okresie spółka niemal podwoiła zysk brutto na sprzedaży (marża wzrosła do 27% z 23,2%), a wynik operacyjny wzrósł ponad trzykrotnie do 16,9 mln zł z 4,9 mln zł w 2012 roku. Jeszcze mocniej urósł zysk netto, który wyniósł 12,1 mln zł w 2014 roku wobec 2,8 mln zł w 2012 roku. Wzrostową tendencję można również dostrzec w wynikach po I półroczu 2015 roku, gdzie na wszystkich pozycjach wynikowych, przedstawionych w tabeli powyżej, spółka odnotowała dodatnią dynamikę.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

W ofercie publicznej zostanie zaoferowanych nie więcej niż 7 084 744 akcji, z czego nie więcej niż 5 486 682 akcji już istniejących i nie więcej niż 1 598 062 akcji nowej emisji. Akcje te będą stanowić nie więcej niż 58% kapitału zakładowego spółki. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 12,25 zł, co oznacza, że wartość oferty może sięgnąć około 86,79 mln zł brutto, z czego spółka oczekuje wpływów netto w kwocie od 20 mln zł do 30 mln zł. Akcjonariuszem sprzedającym jest FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada 51,5% udziałów w kapitale zakładowym i chce sprzedać wszystkie posiadane udziały. Drugim akcjonariuszem z udziałem 48,5% jest Zinat Sp. z o.o. Obydwoje akcjonariusze podpisali umowę lock-up, zobowiązując się do nie dokonywania żadnych transakcji na posiadanych po ofercie akcjach spółki w ciągu 12 miesięcy od debiutu.

 

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy od 18 listopada do 2 grudnia 2015 roku. Zostanie im przydzielone około 20% oferowanych akcji. Oferującym jest Trigon DM.

 

Środki pozyskane z IPO mają zostać wykorzystane między innymi na rozbudowę parku maszynowego, co ma pozwolić na podwojenie mocy produkcyjnych z 250 do 500 mln puszek napojów rocznie. Spółka określiła wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedział od  25 mln zł do 31 mln zł i nie wyklucza, że do ich realizacji wspomoże się również finansowaniem dłużnym.

 

18 listopada – 2 grudnia 2015 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych po cenie 12,25 zł

1 – 3 grudnia 2015 roku

Przyjmowanie deklaracji w procesie budowania księgi popytu

3 grudnia 2015 roku

Podanie informacji o liczbie oraz cenie oferowanych akcji

7 grudnia 2015 roku

Ostatni dzień dla uchylenia się o d skutków prawnych złożonego zapisu

4 – 8 grudnia 2015 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

9 grudnia 2015 roku

Przydział oferowanych akcji

Około tygodnia od przydziału akcji oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji istniejących i PDA na rynku głównym

Około miesiąca od przydziału akcji oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań nowych akcji na rynku głównym

Źródło: Prospekt emisyjny Krynica Vitamin S.A.

Polityka dywidendowa

Krynica Vitamin nie wypłacała dywidendy za ostatnie lata. Dystrybucja zysku odbywała się poprzez kolejne umorzenia akcji za wynagrodzeniem na rzecz akcjonariuszy. Po debiucie na giełdzie zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacanie dywidendy w wysokości od 33% do 80% zysku netto, począwszy od zysku za 2015 rok.

 

Z pełną treścią proskektu emisyjnego można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: Krynica Vitamin S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie