Chat with us, powered by LiveChat

Trwa publiczna oferta akcji Wittchen

Do najbliższego czwartku, 22 października, Inwestorzy Indywidualni mogą zapisywać się na akcje spółki Wittchen, która jest wiodącym na polskim rynku sprzedawcą luksusowych dodatków i akcesoriów skórzanych. Grupa prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać około 25 mln zł. Pieniądze te zamierza przeznaczyć na rozwój sieci sprzedaży, rozbudowę centrum logistycznego, ekspansję zagraniczną oraz zasilenie kapitału obrotowego.

 

Mocne strony i przewagi konkurencyjne Grupy Wittchen

 • silna i rozpoznawalna marka, druga najczęściej wymieniana marka luksusowych dodatków w Polsce, za Louis Vuitton a przed Gucci (wg raportu KPMG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, Edycja 2014);
 • dynamicznie rozwijająca się sprzedaż w kanale e-commerce;
 • własne centrum logistyczne w Palmirach, pozwalające zoptymalizować procesy logistyczne;
 • wieloletnie relacje biznesowe z dostawcami zagranicznymi;
 • najszersza na rynku oferta produktowa, na różnych poziomach cenowych, skierowana do szerokiego grona odbiorców;
 • unikalne wzornictwo i najwyższa jakość luksusowych dodatków;
 • duży udział kolekcji stałych, oraz rosnący udział sezonowych kolekcji skierowanych do młodych odbiorców;
 • jedna z największych sieci punktów sprzedaży luksusowych dodatków w Polsce.

 

Główne elementy strategii Grupy Wittchen

 1. Utrzymywanie dominującej pozycji na polskim rynku – utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży na m2 i umiarkowany wzrost nowych placówek, ograniczony do wybranych galerii handlowych. Spółka przewiduje osiągnięcie docelowej liczby około 90 punktów sprzedaży do 2020 r.
 2. Wdrożenie projektu omnichannel (integracja kanałów sprzedaży) i dalszy rozwój e-commerce.
 3. Dywersyfikacja bazy dostawców – zarówno ilościowo jak i geograficznie.
 4. Bezpieczna ekspansja zagraniczna – sprzedaż hurtowa na dotychczasowe rynki wschodnie realizowana wyłącznie za gotówkę, koncentracja na rozwijaniu sprzedaży internetowej na nowych rynkach (głównie Niemcy, ale też Norwegia i Rosja). Strategia nie zakłada więc ponoszenia nakładów związanych z budową sieci sprzedaży za granicą.

 

Przewidywane wykorzystanie wpływów z emisji nowych akcji


Wittchen przewiduje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 20 mln do 25 mln zł. Środki te Spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:

 

 • 7 mln zł na inwestycje w nowe salony detaliczne oraz lifting wybranych, dotychczasowych punktów sprzedaży do końca 2017 r.;
 • 1 mln zł na rozbudowę powierzchni oraz infrastruktury magazynowej w obecnie funkcjonującym centrum logistycznym;
 • 6 mln zł na rozbudowę outletu na terenie centrum logistycznego oraz rozbudowę go o powierzchnię biurową;
 • 1 mln zł na rozwój internetowej sprzedaży eksportowej, przede wszystkim w Niemczech;
 • 5-10 mln zł na kapitał obrotowy niezbędny do dalszego rozwoju.

 

W zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i okoliczności wpływających na możliwość zrealizowania powyższych celów, spółka może dokonać zmiany przeznaczenia wpływów z emisji nowych akcji, w szczególności kwotę do 10 mln zł może przeznaczyć na spłatę zadłużenia. W przypadku, gdy uzyskane wpływy z oferty publicznej będą wyższe niż zakładane, spółka zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na powiększenie kapitału obrotowego.

 

Najważniejsze warunki oferty publicznej

 • Oferta publiczna obejmuje do 4.400.000 akcji Wittchen, w tym:
  • do 2.750.000 akcji nowej emisji (będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności),
  • do 1.650.00 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 • Oferta skierowana jest do inwestorów w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 15% akcji oferowanych.
 • Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od 19 do 22 października 2015 br. w ING Securities, Biurze Maklerskim Alior Banku oraz DM Noble Securities.
 • Inwestorzy Indywidualni składają zapis po cenie maksymalnej: 19 zł.
 • Zapis musi opiewać na co najmniej 100 akcji oferowanych, ale nie więcej niż 100.000 akcji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis.

 

Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 24 października br. wraz z informacją o ostatecznej liczbie akcji oferowanych.


Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.500.000 akcji. Jej głównymi akcjonariuszami są Prezes i Wiceprezes Zarządu – Jędrzej i Monika Wittchen, którzy pośrednio kontrolują ponad 90% akcji. Po ofercie publicznej, Spółka pozostanie pod kontrolą rodziny Wittchen.

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy Wittchen

Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) Wynik netto (mln zl)

 

Pobierz: Informacje o Grupie Wittchen (Company Profile) [PDF]

 

Dowiedz się więcej:
www.wittchen.com

 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Zawarte w niniejszym materiale informacje służą celom marketingowym i informacyjnym i nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

 

Informacje tu zawarte mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele Spółki oraz jej spółek zależnych i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być tu zawarte w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych wydarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

 

Oferta publiczna akcji Spółki przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.wittchen.com) oraz na stronie internetowej Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie