Chat with us, powered by LiveChat

Spółka Bytom nie zwalnia tempa i oczekuje dalszej poprawy wyników

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Spółki Bytom przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil Spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

Bytom S.A.

 

1. Profil Spółki

Spółka Bytom to sprzedawca odzieży męskiej o wieloletniej historii działalności, sięgającej 1945 roku, kiedy to na bazie przedwojennej, niemieckiej szwalni, powstała Państwowa Fabryka Konfekcyjna w Bytomiu.

 

Emitent oferuje głównie formalne i casualowe kolekcje ubrań męskich oraz wyrobów komplementarnych poprzez detaliczną sieć własnych sklepów firmowych, która na koniec czerwca bieżącego roku składała się z 86 salonów o łącznej powierzchni 8,8 tys. m. kw. zlokalizowanych na terenie całej Polski. Ponadto zajmuje się hurtową sprzedażą kolekcji pod marką Intermoda do sklepów niezależnych oraz sprzedażą towarów klientom instytucjonalnym, choć ten segment operacyjny jest stosunkowo mało znaczący z punktu widzenia generowanych wyników finansowych (w pierwszym półroczu 2015 roku odpowiadał za ok. 4 proc. przychodów ze sprzedaży).

 

Kolekcje Spółki Bytom powstają w biurze projekcyjnym w Krakowie, natomiast ich produkcja realizowana jest w zakładach na terenie Europy i Azji. Podstawowym rynkiem produkcji pozostaje Polska, a strategicznym partnerem dla Emitenta jest firma Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry sp. z o.o. (dawniej należąca do Emitenta i działająca pod nazwą Zakłady Odzieżowe Bytom sp. z o.o.), która produkuje dla Spółki Bytom garnitury i marynarki. Wysoką jakość odzieży sprzedawanej pod marką Bytom zapewniać mają starannie dobierane tkaniny, które importowane są do produkcji głównie z Włoch.

 

Spółka Bytom nie tworzy grupy kapitałowej. W grudniu 2013 roku Zarząd Emitenta podpisał umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Zakłady Odzieżowe Bytom, jednocześnie zawierając umowę przerobową ze spółką Zakłady Odzieżowe Bytom, gwarantującą Emitentowi szycie odzieży w dotychczasowym wymiarze ilościowym i na zasadach rynkowych na okres pięciu lat z możliwością jej przedłużenia. Powyższa umowa stanowiła realizację założonej przez Spółkę Bytom strategii rozwoju, polegającej m.in. na oddzieleniu działalności produkcyjnej od handlowej (a ostatecznie na zaprzestaniu tej pierwszej) oraz na skoncentrowaniu się na działalności detalicznej i poszerzeniu oferty produktowej.

 

2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Bytom S.A. wynosi 71.250.000 zł i składa się z 71.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Największym akcjonariuszem Spółki jest Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który według ostatniego przekazanego do publicznej wiadomości zawiadomienia posiada 11.708.000 akcji, co stanowi 16,43 proc. udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Następna pod tym względem w kolejności jest spółka FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA, która posiadając 8.032.000 akcji na swoim rachunku, ma udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na poziomie 11,27 proc. Ponadto powyżej pięcioprocentowego progu znajdują się także ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, których udziały wynoszą odpowiednio 9,96 proc. i 5,3 proc. Akcje pozostałych akcjonariuszy stanowią natomiast 57,03 proc.

 

Akcjonariat Bytom

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących Emitenta

 

Zwrócić warto uwagę na uchwalone 22 stycznia 2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Bytom S.A. o kwotę nie większą niż 2.723.440 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.723.440 akcji zwykłych na okaziciela, do których objęcia po cenie za jedną akcję równej 1 zł są uprawnieni posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. W związku z przyjętym programem motywacyjnym rzeczone warranty subskrypcyjne serii B mają być natomiast oferowane (pod warunkiem spełnienia w danym roku obrotowym warunków określonych w uchwale) bezpłatnie członkom Zarządu oraz kluczowym pracownikom Spółki, co częściowo miało już miejsce – w ramach przydziału pierwszej transzy 19 maja 2015 roku Spółka dokonała zaoferowania 732.163 warrantów subskrypcyjnych (z czego 450.000 warrantów subskrypcyjnych objął Prezes Zarządu, 133.333 warrantów objął Wiceprezes Zarządu, a 148.830 warrantów trafiło do kluczowych pracowników Emitenta).

 

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Jakość relacji inwestorskich Spółki Bytom S.A. wypada słabo. Od Emitenta notowanego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do tego o stosunkowo dużym udziale inwestorów indywidualnych w akcjonariacie, należy oczekiwać zdecydowanie więcej.

 

Korporacyjna strona internetowa oraz raporty okresowe Spółki są ubogie w informacje, swoim zakresem ograniczając się niemal wyłącznie do wymaganego minimum. Treść niektórych zakładek na stronie internetowej jest przy tym nieaktualna (jak np. „kalendarium”). Pochwalić należy natomiast Spółkę za regularne przekazywanie do publicznej wiadomości danych o poziomie sprzedaży oraz marży osiągniętych w minionym miesiącu.

 

Emitent nie uczestniczy w czatach internetowych i konferencjach dedykowanych inwestorom indywidualnym. Ponadto kontakt z przedstawicielami firmy Bytom jest bardzo utrudniony – pomimo wielu prób, przez kilka dni nikt nie odebrał telefonu, którego numer został umieszczony na stronie relacji inwestorskich Spółki. Odpowiedzi nie doczekały się także wysłane do Emitenta drogą elektroniczną wiadomości zawierające prośbę o kontakt z przedstawicielem Bytom S.A. w celu omówienia osiągniętych wyników finansowych i perspektyw Spółki na potrzeby niniejszego raportu analitycznego.

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki

Według szacunków firmy MarketLine[1] wartość rynku odzieżowego w Europie wyniosła w 2014 roku 412,5 miliardów dolarów, a do końca 2019 roku przekroczyć ma poziom 455 miliardów dolarów (przy średniorocznym tempie wzrostu równym 2 proc.). Największy w nim udział przypada na segment ubrań kobiecych (ok. 53 proc. przychodów), podczas gdy przychody segmentu ubrań męskich stanowią ok. 30 proc. (inne kategorie to m.in. akcesoria i dodatki czy odzież niemowlęca). Wielkość polskiego rynku odzieżowego jest natomiast oceniana przez firmę PMR na ok. 7 mld euro przy prognozach wzrostu do poziomu 9 mld euro w 2019 roku[2].

 

Firmom odzieżowym działającym na polskim rynku sprzyjają obecnie warunki otoczenia makroekonomicznego. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wydatki konsumpcyjne krajowych gospodarstw domowych rosły w stabilnym tempie, zbliżonym do poprzedniego kwartału (wzrost rok do roku o 3,1 proc.). Rosnąca konsumpcja była natomiast wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym istotne zwiększenie realnej dynamiki płac, wzrost kredytu dla gospodarstw domowych, a także optymistyczne nastroje gospodarstw domowych[3]. Z drugiej strony, na wynikach wielu spółek prowadzących detaliczną sprzedaż odzieży ciąży stosunkowo wysoki kurs amerykańskiego dolara (w której to walucie najczęściej rozliczane są zakupy towarów od azjatyckich kontrahentów).

 

Polski rynek odzieżowy jest mocno rozdrobniony, co potwierdzić może fakt, że udział w nim największego podmiotu – Grupy Kapitałowej LPP – szacowany jest na zaledwie ok. 13 proc. W konsekwencji w najbliższej przyszłości spodziewać

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie