Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Komunikaty emitentów z rynku NewConnect od 20 lipca do 16 sierpnia 2015 r.

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 20 lipca 2015 r. do 16 sierpnia 2015 r.

 

20 lipca 2015 r.

 

MobiMedia Solution S.A.

 

Zarząd Emitenta w trzech kolejnych raportach bieżących EBI o nr 40-42/2015 poinformował o nabyciu aktywów istotnej wartości, którymi były: licencje na wyłączność do użytkowania „Aitellu Media Monitoring” - narzędzia typu Business Intelligence, „iHelpU” – mobilnej aplikacji społecznościowej oraz wykorzystania technologii Beaconów – mikronadajników mogących wysyłać informacje na urządzenia mobilne, a także 100,0 proc. udziałów w spółkach Systematic Investments Group SIG AB i MoneyStripe AB. Łączna wartość ww. aktywów wynosi 30.000,0 tys. zł, a rozliczenie transakcji nastąpi za pomocą przydziału kontrahentom akcji serii C Emitenta.

 

21 lipca 2015 r.

 

PiLab S.A.

 

Zarząd PiLab S.A. przekazał informację o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Dotychczasowy kapitał zakładowy w wysokości 253.550,00 zł zostanie podwyższony do kwoty nie większej niż 300.550,00 zł, tj. o kwotę nie większą niż 47.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej w wysokości 45,00 zł za jedną akcję. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte do 31 sierpnia 2015 r.

 

22 lipca 2015 r.

 

Surfland Systemy Komputerowe S.A.

 

Zarząd Emitenta zakomunikował o wyborze oferty Spółki złożonej w przetargu ogłoszonym przez Gminę Wałbrzych. Projekt dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej w budynkach nr: 5, 7, 9 i 11 na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” o wartości ok. 2.739,1 tys. zł brutto

 

23 lipca 2015 r.

 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy doradczej, której celem jest pozyskanie dla Emitenta kapitału udziałowego w formie emisji akcji o wartości 660,0 tys. zł. Wykonawca umowy, na zasadach i warunkach określonych w umowie, zapewnia wpłatę kwoty inwestycji, o której mowa powyżej.

 

24 lipca 2015 r.

 

Orphee S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał informację o uznaniu przez Sąd pierwszej instancji w Genewie za niedopuszczalne żądań zwołania NWZ Spółki z porządkiem obrad obejmującym odwołanie aktualnych członków Rady Dyrektorów oraz powołania w ich miejsce nowych osób. Żądania wystosowane zostały w dwóch osobnych wnioskach przez PZ Cormay S.A. oraz PKO BP Bankowy OFE wraz z Total FIZ.

 

27 lipca 2015 r.

 

Perma-Fix Medical S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2015 Spółki, Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy, zgodnie z którą Digirad Corporation stał się partnerem strategicznym oraz inwestorem Perma-Fix Medical S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki powiadomił, iż firma Digirad Corporation objęła 71.429 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta za łączną kwotę ok. 3.785,7 tys. zł, stanowiących 5,4% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Perma-Fix Medical S.A. Ponadto, ww. podmioty zawarły 6-letnią umowę gwarantującą zakup przez Digirad bezpośrednio od Spółki lub wybranego dostawcy uzgodnionej wielkości zamówień Tc-99m.

 

28 lipca 2015 r.

 

Fluid S.A.

 

Zarząd Fluid S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu ramowej umowy sprzedaży biowęgla ze spółką BUSINNES & TRUST sp. z o.o. Niniejszy kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron do sprzedaży i nabycia wyprodukowanego przez Emitenta biowęgla w ilości 16 tys. ton rocznie. Przychody Fluid S.A. z tego tytułu szacowane są na 20.800,0 tys. zł netto rocznie. Umowa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia uruchomienia nowej instalacji uwęglania biowęgla w Sędziszowie i obowiązywać będzie przez okres 10 lat.

 

29 lipca 2015 r.

 

ARTNEWS S.A.

 

Zarząd Emitenta podał informację o zawarciu umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji ARTNEWS S.A. m.in. z BMP Media Holdings LCC, nowojorskim właścicielem magazynu „Art In America” i dwóch innych serwisów mediowych poświęconych sztuce, oraz Skate Capital Corp., globalnym inwestorem w branży artystycznej. Szczegółowe transakcje, w ramach ww. umów, opisane zostały w raporcie bieżącym nr 38/2015 Emitenta. Strony zobowiązały się do realizacji niniejszych umów do dnia 30 września 2015 r., a także do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji ARTNEWS S.A. na Deutsche Börse (giełda papierów wartościowych w Niemczech) w 2016 r.

 

30 lipca 2015 r.

 

Wind Mobile S.A.

 

Zarząd Wind Mobile S.A. powiadomił, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Software Mind Outsourcing Services, zawarła 5-letni kontrakt na rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych T-Mobile Polska z Wipro Ltd, jednym z liderów branży IT na świecie. W ocenie Zarządu Emitenta, niniejsza umowa przyczyni się do poprawy wyników finansowych Grupy Wind Mobile S.A. oraz umocnienia jej pozycji konkurencyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Wartość kontraktu w okresie 5 lat szacowana jest na ok. 100.000 tys. zł.

 

31 lipca 2015 r.

 

EBC Solicitors S.A.

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. poinformował o warunkach nabycia 1.380 tys. akcji EastSideCapital S.A. od większościowego akcjonariusza Emitenta, tj. Aspesi Investments Limited kontrolowanego przez Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A.. Cena, po jakiej będą nabywane akcje EastSideCapital S.A. nie będzie przekraczać 1,8225 zł za akcję. Dodatkowo, przedmiotowe akcje uprawniać będą Emitenta do dywidendy za 2015 r. w kwocie 0,17 zł za akcję. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu objęcia akcji serii C EBC Solicitors S.A. przez Aspesi Investments Limited.

 

1 sierpnia 2015 r.

 

Nanotel S.A.

 

Zarząd Spółki powiadomił opinię publiczną o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii G. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 3.650 obligacji o łącznej wartości 3.650,0 tys. zł. Ponadto Emitent dokonał wypłaty odsetek oraz zrealizował wykup wszystkich obligacji serii E o wartości nominalnej 2.000,0 tys. zł wraz z należnymi z tytułu opóźnienia w wykupie odsetkami ustawowymi, o czym informację przekazano odrębnym raportem bieżącym.

 

3 sierpnia 2015 r.

 

M10 S.A.

 

Zarząd M10 S.A. przekazał informację o planowanej transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta przez GLE – polską spółkę zależną od GLG Pharma Inc. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzono zmianę dotychczasowej nazwy M10 S.A. na GLG Pharma S.A. oraz wybrano nowych członków Rady Nadzorczej, którymi są osoby blisko związane z amerykańską firmą farmaceutyczną. Dodatkowo, przygotowywana jest umowa licencyjna, na podstawie której GLG Pharma Inc. udzieli Emitentowi  obejmującej cały świat, bezpłatnej licencji na wyłączność na wykorzystanie patentów, technologii, znaków towarowych i tajemnic handlowych.

 

4 sierpnia 2015 r.

 

Unimot S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014, Zarząd Unimot S.A. zakomunikował o podwyższeniu prognozy jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2015 r. Niniejsza korekta jest efektem wyższych niż zakładano przychodów ze sprzedaży oleju napędowego i biopaliwa. Zaktualizowane szacunkowe wyniki za 2015 r. prezentują się następująco:

- Przychody netto ze sprzedaży: 1.100 mln zł (wobec 750 mln zł w pierwotnej prognozie)

- EBITDA: 11,5 mln zł (brak prognozy w pierwotnej prognozie)

- Zysk netto: 6,8 mln zł (wobec 5 mln zł w pierwotnej prognozie)

 

5 sierpnia 2015 r.

 

Techmadex S.A.

 

Nawiązując do komunikatu bieżącego nr 27/2015, Zarząd Techmadex S.A. powiadomił o podpisaniu aneksu do umowy konsorcjum zawartej w dniu 15 czerwca 2015 r., który określa podział wynagrodzenia przysługujące członkom konsorcjum z tytułu realizacji robót budowlanych. Wartość przedmiotu zamówienia realizowanego przez Konsorcjum wynosi 21.700,0 tys. zł, z czego wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone na poziomie 9.800,0 tys. zł netto.

 

6 sierpnia 2015 r.

 

Geotrans S.A.

 

Zarząd Geotrans S.A. podał informację o podpisaniu umowy z gminą Lądek-Zdrój na świadczenie usług rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 0,59 ha. Termin realizacji umowy wyznaczono na dzień 31 grudnia 2020 r. W ocenie Zarządu Spółki niniejszy kontrakt będzie miał istotny, pozytywny wpływ na realizację celów strategicznych Geotrans S.A., a także umocnienie pozycji rynkowej Emitenta na terenie województwa dolnośląskiego.

 

7 sierpnia 2015 r.

 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.

 

Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia nowej strategii Spółki, która będzie polegać na komercjalizacji innowacyjnych technologii poprzez zakup i sprzedaż licencji, patentów i know-how z sektora min. biomedycyny, optoelektroniki, nowoczesnych multimediów oraz zrównoważonej energetyki. Emitent, w związku ze zmianą strategii, planuje dokonać sprzedaży posiadanych aktywów oraz reinwestować przychody z komercjalizacji kolejnych projektów, a także zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

8 sierpnia 2015 r.

 

EKOBOX S.A.

 

Zarząd EKOBOX S.A. podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu przez konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna od Emitenta - KASJE sp. z o.o., umowy na wykonanie robót budowlanych realizowanych na zamówienie PGE Dystrybucja S.A.. W skład konsorcjum, obok spółki zależnej, weszła firma Technologistyka sp. z o.o. oraz lwowska publiczna spółka akcyjna ELEKTRO. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 5.178,0 tys. zł netto, natomiast termin jego realizacji wyznaczono na dzień 30 lipca 2016 r.

 

10 sierpnia 2015 r.

 

Planet Soft S.A.

 

Zarząd Planet Soft S.A. zakomunikował o sprzedaży posiadanego 49,0% udziału DOCS4YOU sp. z o.o., 49,0% udziału w QRShoper sp. z o.o. oraz 45,3% udziału w kapitale zakładowym w Rearden Technology S.A., wskutek czego Emitent całkowicie zredukował stan posiadania w ww. podmiotach. Każda z trzech wymienionych transakcji opiewała na kwotę 50,0 tys. zł. Niniejsza decyzja podyktowana była chęcią zwiększenia zaangażowania w inne projekty, w ocenie Zarządu Emitenta bardziej wartościowe dla rozwoju Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A., czego dowodem jest nabycie 20 udziałów w POQAD sp. z o.o. za cenę 150,0 tys. zł i tym samym zwiększenie posiadanego udziału w kapitale zakładowym do 69,0%.

 

11 sierpnia 2015 r.

 

Summa Linguae S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu listu intencyjnego w sprawie planowanej akwizycji podmiotu z branży tłumaczeniowej. Rzeczony podmiot to spółka osiągająca przychody w kwocie ok. 3.800,0 tys. zł oraz zysk netto ok. 1.000,0 tys. zł, natomiast kwota przejęcia ma wynieść ok. 4.000,0 tys. zł.  Zdarzenie wpisuje się w realizację strategii Emitenta, zakładającej konsolidację rynku usług tłumaczeniowych

 

12 sierpnia 2015 r.

 

Europejski Fundusz Energii S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2015 r., będącym kontynuacją obrad przerwanego NWZ z dn. 7 sierpnia 2015 r. Do najważniejszych decyzji, uchwalonych przez NWZ, należy zaliczyć emisję do 10.000 tys. obligacji zamiennych na akcje serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Bardziej szczegółowe informacje na temat niniejszej emisji znajdują się w załączniku do raportu bieżącego nr 27/2015 Emitenta.

 

13 sierpnia 2015 r.

 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

 

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do RB EBI 14/2015 w sprawie rozpoczęcia przez Spółkę skupu akcji własnych, poinformował o otrzymaniu od akcjonariuszy 4 ofert sprzedaży łącznie 75.455 szt. akcji Emitenta za łączną cenę ok. 879,1 tys. zł. Wobec faktu, iż ilość oferowanych do sprzedaży akcji nie przekracza limitu określonego przez ZWZA, Zarząd zdecydował że złożone oferty zostaną zrealizowane w całości (bez redukcji).

 

14 sierpnia 2015 r.

 

InFra S.A.

 

W odpowiedzi na kierowane przez akcjonariuszy pytania, Zarząd InFra S.A. przekazał do wiadomości publicznej swoje stanowisko w sprawie znacznego spadku kursu akcji Spółki. W wystosowanym oświadczeniu Zarząd zaznacza, iż nieznane mu są powody tak silnego spadku wyceny oraz informuje, że w zakresie działalności operacyjnej Emitenta oraz w harmonogramie realizowanych inwestycji nie zaszły żadne zmiany mogące mieć negatywny wpływ na wycenę rynkową Spółki.

 

 


Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

eBiuletyn NewConnect

 

 

Opracowanie:

Blue Oak Advisory