Chat with us, powered by LiveChat

Monnari Trade - rozwój sieci sprzedaży pomoże dalszej poprawie wyników

Skomentuj artykuł
© diego cervo - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej Monnari Trade przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 1. Profil Spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

GK Monnari Trade

 

1. Profil Spółki

Grupa Kapitałowa Monnari Trade S.A. zajmuje się tworzeniem i sprzedażą własnych kompleksowych kolekcji odzieżowych, kierując swoją ofertę głównie do kobiet powyżej 30. roku życia.

 

Działalność gospodarcza Grupy Emitenta obejmuje w szczególności:

 • projektowanie kolekcji odzieży,
 • zlecanie produkcji oraz jej kontrolę,
 • działania marketingowe,
 • sprzedaż odzieży i dodatków pod marką Monnari we własnej sieci salonów oraz poprzez sklep internetowy.

 

Asortyment Grupy Monnari Trade tworzony jest na podstawie własnych projektów i koncepcji Spółki, które powstają dzięki współpracy z grupą projektantów przygotowujących kolekcje ubrań. Emitent nie posiada jednak własnego zakładu produkcyjnego. Wytwarzanie całej odzieży odbywa się przy wykorzystaniu wykonawców zewnętrznych – głównie z Chin i krajów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie koszty produkcyjne są niższe niż w Polsce, a w mniejszym stopniu także firm krajowych. W tym zakresie Grupa Kapitałowa Monnari Trade korzysta z usług kilkuset kontrahentów, co ma jej gwarantować szeroki dostęp do różnorodnych towarów i materiałów oraz wysoką dywersyfikację źródeł dostaw.

 

Na dzień 12 maja 2015 roku Grupa Monnari Trade posiadała 131 salonów o łącznej powierzchni 21.840 m2, które zlokalizowane zostały w centrach i galeriach handlowych w całej Polsce. Dodatkowo Spółka prowadzi sprzedaż poprzez sklep internetowy i inne platformy internetowe.

 

Źródło: Emitent.

 

Grupę Kapitałową Emitenta tworzy jednostka dominująca – Monnari Trade S.A. – oraz około 100 spółek zależnych ze 100 proc. udziałem w ich kapitale zakładowym posiadanym przez Monnari Trade S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółek zależnych jest świadczenie usług na rzecz jednostki dominującej oraz wzajemnych usług w Grupie. Taka struktura pozwala Emitentowi na monitorowanie efektywności poszczególnych placówek handlowych, traktowanych jako mikroprzedsiębiorstwa, które powinny samodzielnie utrzymywać się na rynku, a także przynosić zyski.

2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Monnari Trade S.A. dzieli się na 30.563.089 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z czego 5.278.756 akcji jest uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą z nich przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących Emitenta.

 

Największym akcjonariuszem Monnari Trade jest Mirosław Misztal, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki, którego walory stanowią 26,13 proc. w kapitale zakładowym oraz 25,63 proc. w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Znaczący udział w głosach na walnym zgromadzeniu Monnari Trade, bowiem na poziomie 14,13 proc., posiada także firma Fair sp. z o.o., przy czym jej udział w kapitale zakładowym jest mniejszy i wynosi 8,29 proc. Powyżej ustawowego progu 5 proc. w akcjonariacie Monnari Trade S.A. znajduje się także Union Investment TFI z udziałem w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu na poziomie odpowiednio 7,68 proc. i 6,55 proc.

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Pod względem prowadzonych relacji inwestorskich na tle pozostałych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Grupa Kapitałowa Monnari Trade wypada przeciętnie.

 

Korporacyjna strona internetowa oraz raporty okresowe Emitenta zawierają wszystkie wymagane elementy, jednak ilość i szczegółowość informacji tam zawartych uznać można za niedużą, a ich przejrzystość i opracowanie graficzne mogłyby stać na wyższym poziomie. Na plus zaliczyć trzeba za to fakt udostępniania w Internecie przez Spółkę prezentacji inwestorskich po każdym zakończonym kwartale. Co więcej, Monnari Trade przekazuje do publicznej wiadomości wstępne informacje o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w minionym okresie jeszcze przed publikacją właściwego raportu okresowego, choć brakować w nich może danych np. o osiągniętej marży czy całkowitej powierzchni handlowej jej salonów, a zauważyć też trzeba, że niektóre konkurencyjne firmy giełdowe publikują takie informacje z większą częstotliwością (miesięczną).

 

Spółka nie bierze udziału w czatach inwestorskich. Z drugiej strony, w 2015 roku Monnari Trade była obecna na Targach Akcjonariat w ramach konferencji WallStreet, dedykowanej inwestorom indywidualnym. Ponadto przedstawiciele Emitenta chętnie współpracują z analitykami giełdowymi.

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja Spółki

Spółka Monnari Trade prowadzi swoją działalność na rynku odzieżowym w Polsce. Zgodnie z szacunkami firmy badawczo-konsultingowej PMR[1] w 2013 roku całkowita jego wartość wynosiła 22,2 mld zł i była wyższa o 3,6 proc. w porównaniu do roku 2012. Ta sama firma prognozowała ponadto, że do 2019 roku osiągnie ona poziom 9 mld euro[2].

 

Według wyników badania z listopada 2014 roku przeprowadzonego przez Grupę GfK (próba 1000 osób w wieku 15-49 z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców)[3] na odzież, obuwie i bieliznę Polacy wydają rocznie średnio 2200 zł, z czego 1300 zł to wydatki na samą odzież. Odzież i obuwie najczęściej kupowane są w centrach handlowych i monobrandowych sklepach sieciowych popularnych marek (ponad 60 proc. respondentów), a najrzadziej w hipermarketach, dyskontach i domach wysyłkowych. W przypadku Internetu największą popularnością cieszą się aukcje (63 proc.), a następnie monobrandowe sklepy pojedynczych producentów (43 proc.) i sklepy oferujące różne marki (33 proc.). Z innego badania[4], przeprowadzonego niedawno przez firmę PMR, wynika, że sklepy w centrach handlowych tracą na popularności jako miejsca zakupu odzieży na rzecz sklepów outletowych oraz serwisów internetowych. Nie dziwi zatem coraz intensywniejszy rozwój kanału sprzedaży online przez firmy z branży, a aby nie zostać w tyle, walkę o klientów w sieci podejmować musi także Monnari Trade ze swoim własnym sklepem internetowym (obecnie odpowiada on za kilka procent sprzedaży Emitenta).

 

Firmom odzieżowym niewątpliwie sprzyja obecnie otoczenie makroekonomiczne w Polsce, w tym rosnące wydatki konsumpcyjne (w pierwszym kwartale 2015 roku wzrost rok do roku wyniósł 3,1 proc.), co jest wspierane przez poprawę sytuacji na rynku pracy, zwiększenie realnej dynamiki płac i optymistyczne nastroje gospodarstw domowych. W takich warunkach droga wzrostu obrana przez wiele przedsiębiorstw z branży, polegająca na szybkiej rozbudowie sieci i otwieraniu kolejnych sklepów, póki co może być realizowana z powodzeniem. Niemniej jednak, nawet w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki i krajowej konsumpcji, nieumiejętny wybór nowych lokalizacji i brak optymalizacji sieci poprzez zamknięcia najmniej rentownych punktów może kosztować firmy odzieżowe obniżeniem wielkości sprzedaży przypadającej na metr kwadratowy całkowitej powierzchni handlowej i spadkiem poziomu osiąganych marż.

 

Źródło: Raport o inflacji – lipiec 2015 r., Narodowy Bank Polski. 

 

Biorąc pod uwagę dość duże rozdrobnienie polskiego rynku odzieżowego, w najbliższych latach spodziewać się można dalszego zwiększania udziału w nim przez największe firmy kosztem mniejszych graczy, a także ewentualnych przejęć i konsolidacji.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie