Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Komunikaty emitentów z rynku NewConnect od 22 czerwca do 19 lipca 2015 r.

© wellphoto - Fotolia.com

22 czerwca 2015 r.

PHARMENA S.A.

Zarząd PHARMENA S.A. przekazał informację, iż Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił Emitentowi patentu w zakresie zastosowania 1-metylonikotynamidu w korygowaniu zaburzeń profilu lipidowego (obniżanie TG, podwyższanie HDL i obniżanie całkowitego cholesterolu) przez podawanie suplementu diety. Wcześniej tego typu patenty Spółka otrzymała m.in. w Europie, Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Kanadzie, Australii i Chinach. 

23 czerwca 2015 r.

ORZEŁ S.A. w upadłości układowej

Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu do Ministra Skarbu Państwa uzupełnionego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa. W związku z uzupełnieniami wnioskowana kwota dotacji uległa zwiększeniu do ok. 11.521 tys. zł., jednak jej uzyskanie uwarunkowane jest pomyślnym przeprowadzeniem emisji akcji na kwotę 3.100 tys. zł, która skierowana będzie do aktualnych akcjonariuszy i obligatariuszy Spółki.

24 czerwca 2015 r.

NOVATIS S.A.

Zarząd NOVATIS S.A. (w trakcie zmiany nazwy na SPAC I S.A.) powiadomił o zawarciu przez spółki zależne od Emitenta, tj. Novian Polska S.A., Novian Europe S.A. oraz Novian Real Estate S.A., z EQUIMAXX, LLC z siedzibą w USA, umów cesji na podstawie których amerykańska spółka nabyła wierzytelności wobec Emitenta na łączną kwotę ok. 4.890 tys. zł. Jednocześnie, na podstawie umowy sprzedaży akcji, spółka EQUIMAXX, LLC nabyła od NOVATIS S.A. 3.374.119 akcji stanowiących 25,0% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Inkubator Technologiczny SILVA S.A. za łączną kwotę ok. 4.890 tys. zł. Rozliczenie powyższych zobowiązań nastąpiło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

25 czerwca 2015 r.

Hefal Serwis S.A.

W raporcie bieżącym nr 20/2015, Zarząd Spółki zakomunikował o otrzymaniu zlecenia o wartości 2.750 tys. zł netto, którego przedmiotem jest wykonanie zadaszenia z poliwęglanu. Prace zostaną przeprowadzone na terytorium Polski do końca bieżącego roku, natomiast zleceniodawcą robót jest firma niemiecka.

26 czerwca 2015 r.

ERNE VENTURES S.A.

Zarząd Spółki poinformował o objęciu 20 udziałów, stanowiących 1/3 ogólnej liczby udziałów, w spółce NanoStal Sp. z o. o., zawiązanej wspólnie z Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o. oraz grupą naukowców z Politechniki Warszawskiej. Podstawową działalnością spółki będą wdrożenia komercyjne rozwiązań powstałych w toku prac nad wytwarzaniem stali o strukturze nanokrystalicznej. Emitent, jako główny inwestor, planuje pozyskać dofinansowanie w minimalnej kwocie 4.000 tys. zł poprzez udział w konkursach na projekty badawczo-rozwojowe.

27 czerwca 2015 r.

PCZ S.A.

W raporcie bieżącym nr 28/2015, Zarząd PCZ S.A. poinformował o złożeniu w dniu 26 czerwca 2015 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu. Przedmiotowy raport nie wskazywał podmiotu składającego wniosek, którym był Zarząd Spółki, co doprecyzowane zostało w raporcie bieżącym nr 29/2015 Emitenta z dnia 29 czerwca 2015 r.

28 czerwca 2015 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zarząd Emitenta powiadomił o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego nabycia 100,0 proc. udziałów w przedsiębiorstwie działającym w branży Emitenta, które do czasu zawarcia umowy kupna-sprzedaży udziałów, wyznaczonej na 31 grudnia 2015 r., nie wyraziło zgody na publikowanie swoich danych. W opinii Zarządu planowane przejęcie powinno korzystnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

29 czerwca 2015 r.

PGS SOFTWARE S.A.

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu terminowych transakcji sprzedaży walut, w formie kontraktów forward, z mBank S.A., które zawarte zostały w ramach realizacji strategii zabezpieczenia się przez Emitenta przed ryzykiem kursowym. Łączne kwoty kontraktów osiągnęły wartość 2.100 tys. EUR, 250 tys. GBP i 190 tys. USD.

30 czerwca 2015 r.

Labo Print S.A.

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 Spółki z dnia 10 marca 2015 r., poinformował o zawarciu z Rejonową Spółdzielnią Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości. Łączna cena nieruchomości wynieść ma 4.550 tys. zł, z których 910.000 tys. zł (wraz z wcześniej wniesioną zaliczką) pokryje Emitent, natomiast pozostała część uiszczona zostanie do 6 lipca 2015 r.  przez bank, z którym Emitent podpisał umowę o kredyt inwestycyjny.

1 lipca 2015 r.

WakePark S.A.

W raporcie bieżącym nr 10/2015, Zarząd Spółki przekazał informację, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WakePark S.A. (przyszła nazwa Patent Fund S.A.) podjęło uchwałę o istotnej zmianie działalności Emitenta. Zgodnie z powyższym, Emitent będzie działał w obszarze inwestycji w ochronę własności intelektualnej, w szczególności poprzez merytoryczne oraz finansowe wsparcie innowatorów przy procedurze patentowej i komercjalizacji produktu. Dotychczas prowadzona działalność będzie kontynuowana przez spółkę całkowicie zależną od Emitenta, tj. WakePark
Sp. z o. o.

2 lipca 2015 r.

Europejski Fundusz Energii S.A.

Zarząd Emitenta zawiadomił o nabyciu 100,0 proc. udziałów w spółce Govena Lighting Sp. z o. o. będącej producentem elektroniki dla branży oświetleniowej. Przejęte przedsiębiorstwo będzie zajmowało produkcją urządzenia typu "domowy lekarz” pod nazwą AIDLAB, którego prototyp przygotowuje wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Instalgo Aidlab S.A. W ocenie Zarządu Emitenta takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć pozytywny efekt synergii działalności i jednocześnie zapewni szczególną ochronę technologii produkcji urządzenia AIDLAB.

3 lipca 2015 r.

Vivid Games S.A.

Zarząd Vivid Games S.A. przekazał informację z podsumowaniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta. W ramach subskrypcji przydzielonych zostało 800.000 akcji w transzy dla Małych Inwestorów oraz 1.200.000 akcji w transzy Dużych Inwestorów, tj. łącznie 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna w obu transzach wyniosła 5,00 zł za akcję, co daje łączny wpływ netto z emisji na poziomie 10.000 tys. zł.

6 lipca 2015 r.

Progres Investment S.A.

Zarząd Spółki poinformował o wezwaniu funduszu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., akcjonariusza Progres Investment S.A. posiadającego 39,99% akcji w kapitale zakładowym, do zapłaty 27.300 tys. zł z tytułu nierzetelnego i szkodliwego działania na rzecz Emitenta.

7 lipca 2015 r.

Novina S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy objęcia 1.508.621 akcji Spółki po cenie emisyjnej 0,72 zł, tj. na łączną kwotę ok. 1.086,2 tys. zł, z Panem Krzysztofem Konopką, aktualnym Prezesem Zarządu Emitenta. Odrębnym raportem bieżącym, Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu przez Pana Krzysztofa Konopkę zobowiązania do niezbywania posiadanych akcji Emitenta poniżej kwoty 1,20 zł za jedną akcję.

8 lipca 2015 r.

Unimot S.A.

Zarząd Unimot S.A. zakomunikował, iż Spółka zawarła z mBank S.A. umowę kredytową z limitem na poziomie 16.000 tys. dolarów amerykańskich, obowiązującą do dnia 30 czerwca 2016 r. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Jednocześnie rozwiązanie zostały umowy o kredyty odnawialny złotowy i walutowy na wykup faktur, zawarte z mBank S.A., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2014 i nr 66/2014.

9 lipca 2015 r.

Małkowski-Martech S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zamiarze sprzedaży 88,0% akcji Emitenta na rzecz spółki Projprzem S.A. za łączną cenę nie przekraczającą 10.500 tys. zł. W opinii Zarządu, wejście w skład Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. da Emitentowi nowe możliwości zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych i wpłynie pozytywnie na jego rozwój. Strony przewidują zakończenie transakcji w III kwartale 2015 r. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Projprzem S.A.

10 lipca 2015 r.

JR Invest S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez spółkę zależną Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o. aneksu do umowy przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2015. Umowa wraz z aneksem gwarantuje sprzedaż nieruchomości za kwotę 11.500 tys. zł. Szczegółowy opis charakteru rozliczenia umowy znajduje się w raporcie bieżącym nr 42/2015 Emitenta.

13 lipca 2015 r.

Columbus Capital S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 50/2015 i 51/2015, Zarząd Emitenta podał wiadomość o podpisaniu listu intencyjnego w zakresie przejęcia przez Columbus Capital S.A. spółki Columbus Energy S.A. Zgodnie z dokumentem, planowane jest przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Columbus Energy S.A. akcji Emitenta.

14 lipca 2015 r.

Zakłady Mięsne Mysław S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o wypowiedzeniu przez ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu obrotowego z dnia 30 marca 2007 r. w łącznej wysokości zadłużenia ok. 5.821 tys. zł, porozumienia z dnia 30 września 2010 r. w łącznej wysokości zadłużenia ok. 5.221 tys. oraz porozumienia z dnia 27 października 2010 r. w łącznej wysokości zadłużenia ok. 10.908 tys. zł.

16 lipca 2015

PCZ S.A.

Zarząd PCZ S.A. w raporcie bieżącym nr 36/2015 przekazał oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji Emitenta. W opinii Zarządu dochowano wszelkiej staranności w celu wypełnienia obowiązków Spółki względem akcjonariuszy, wierzycieli, obligatariuszy i partnerów biznesowych, a winę za utratę płynności finansowej Spółki ponosi Bank, który na podstawie podpisanej umowy kredytowej zażądał wcześniejszej spłaty kredytu obrotowego o wartości 20.000 tys. zł.

17 lipca 2015 r.

Grodno S.A.

Zarząd Grodno S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Spółki na rok obrotowy 2015/2015 (trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.), przygotowaną na podstawie przyjętej nowej strategii rozwoju na lata 2015 – 2016, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 20/2015 Spółki. Przedmiotowa prognoza przedstawia się następująco:

  • Przychody: 292,0 mln PLN
  • EBIT: 13,5 mln PLN
  • EBITDA: 17,5 mln PLN
  • Zysk netto: 9,7 mln PLN 

 

 


Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

 

 

Opracowanie:

Blue Oak Advisory