Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Komunikaty emitentów - rynek NewConnect

25 maja 2015 r.

Sapling S.A.

 

Zarząd Sapling S.A. poinformował o podpisaniu dwóch umów przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Sapling Sp. z o. o. z podmiotem działającym w branży ochrony środowiska. Łączna wartość powyższych umów wynosi 1.480,0 tys. zł, z których pierwsza dotyczy budowy oczyszczalni wody basenów kondycjonowania, natomiast druga - wykonania instalacji zraszania wraz z odwodnieniem placu składowego surowca oraz oczyszczalni wód odciekowych.

 

26 maja 2015 r.

Prime Minerals S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podjęciu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Na mocy uchwały kapitał zakładowy podwyższony został o 28.828,30 zł, poprzez emisję 288.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje zaoferowane zostaną w trybie oferty prywatnej i obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, przy ustalonej cenie emisyjnej na poziomie 30,00 zł. Przewidywane łączne wpływy brutto z tytułu emisji akcji serii F Emitenta wynoszą 8.648,5 tys. zł.

 

27 maja 2015 r.

UNITED S.A.

 

W związku z zobowiązaniami, o których informowano w raportach bieżących EBI nr 20/2015 i 23/2015, Zarząd UNITED S.A. powiadomił o zawarciu przyrzeczonych umów sprzedaży, w wyniku których Emitent zbył 400 udziałów Spółki NCF Group Sp. z o. o. oraz 100.000 akcji Spółki NCF S.A., stanowiących odpowiednio po 100,0 proc. wspólników udziału w kapitale zakładowym, za łączną kwotę 10.000 tys. zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację nowych projektów inwestycyjnych zawartych w strategii UNITED S.A. na lata 2014-2020.

 

28 maja 2015 r.

Art & Business Magazine S.A.

 

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2015, powiadomił o podpisaniu umowy nabycia 3.000.000 udziałów szwedzkiej spółki Mobicard International AB za łączną kwotę 30.000,0 tys. zł. W ramach rozliczenia przedmiotowej transakcji spółka Mobicard otrzyma 30.000.000 akcji serii C Emitenta po cenie nabycia 1,00 zł za każdą akcję. Przejmowana spółka posiada dostęp do bazy danych o wysokim potencjale marketingowym, zawierającej blisko 80,0 mln użytkowników pojazdów campingowych.

 

29 maja 2015 r.

Techmadex S.A.

 

Zarząd Techmadex S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy z PGNiG Technologie S.A. na kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych inwestycji ramach realizacji projektu pn. „Budowa tłoczni Jeleniów II”. Przewidywane wynagrodzenie Emitenta z tytułu ww. umowy wynosi 8.180,0 tys. zł netto. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 12 listopada 2015 r.

 

31 maja 2015 r.

G-Energy S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 §6 KSH podczas XIX-tej Konferencji Wall Street organizowanej w dniach 29-31 maja 2015 r. Zadane przez inwestorów pytania dotyczyły w szczególności przeterminowanych zobowiązań Emitenta, planowanego przejęcia udziałów w spółce Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o. o., funkcjonowania podmiotu POLITERM oraz technologii wykorzystywanej przez ten podmiot. Pełna treść odpowiedzi Zarządu przekazana została raportem bieżącym EBI nr 19/2015 Spółki.

 

1 czerwca 2015 r.

ATC Cargo S.A.

 

Zarząd ATC Cargo S.A. powiadomił o udzieleniu Emitentowi przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. gwarancji w przedmiocie spłaty długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych do łącznej kwoty 5.000 tys. zł obowiązującej od dnia 21 czerwca 2015 r. do 20 czerwca 2016 r. W związku z powyższym, suma udzielonych Spółce przez wspomniany podmiot obowiązujących gwarancji wynosi 12.000 tys. zł. Posiadanie przez ATC Cargo S.A. tego typu gwarancji wiąże się z funkcjonowaniem agencji celnej Emitenta.

 

2 czerwca 2015 r.

PCZ S.A.

 

Zarząd PCZ S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o podjęciu uchwały w sprawie prywatnej emisji pięcioletnich obligacji serii I. Maksymalna łączna wartość wyemitowanych obligacji wyniesie 50.000 tys. zł. Oprocentowanie przedmiotowych papierów wartościowych zostanie oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę w wysokości 6,0 proc.

 

3 czerwca 2015 r.

NAVIMOR-INVEST S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy z Urzędem Morskim w Słupsku na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy – etap II”. Zakończenie realizacji zamówienia określone zostało na dzień 13 listopada 2015 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi przeszło 13.409 tys. zł netto.

 

5 czerwca 2015 r.

Logzact S.A.

 

W raporcie bieżącym nr 9/2015, Zarząd Spółki powiadomił o podpisaniu umowy podwykonawczej z firmą działającą w branży budowlanej i deweloperskiej. Przedmiotem kontraktu jest dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu szynowego transportu książek w bibliotece Uniwersytety Medycznego w Łodzi. Łączna wartość umowy wynosi 227,5 tys. euro netto, a termin jej wykonania przypada na okres od czerwca do listopada 2015 r.

 

6 czerwca 2015 r.

Baltic Ceramics Investments S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną pod firmą Baltic Ceramics S.A. umowy, dotyczącej wykonania robót budowlanych oraz dostawy materiałów i montażu hal produkcyjnych, zawartej z firmą Budownictwo Ogólne i Przemysłowe „KIN – BUD” Kinga Zarzycka. Budowa zakładu współfinansowana jest ze środków rządowych i europejskich w łącznej kwocie 33.200 tys. zł w ramach projektu pt. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych”

 

7 czerwca 2015 r.

Nemex S.A.

 

Zarząd Nemex S.A. przekazał informacje dotyczące aktualnej sytuacji Spółki oraz czynników, które miały wpływ na jej ukształtowanie. Według Zarządu utrata płynności finansowej Spółki spowodowana była transakcją nabycia – za kwotę 4.000,0 tys. zł - od Polski Gaz S.A. udziałów w Gdańsk Terminal LPG S.A., która rozliczona miała być  jako część wspólnej inwestycji w budowę terminala LPG w Gdańsku. Zarząd Polski Gaz S.A. skierował do sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty ustalonej ceny. Pełna treść opinii Zarządu w powyższej sprawie znajduje się w RB EBI 13/2015 Emitenta.

 

8 czerwca 2015 r.

Baltic Ceramics Investments S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. na lata 2016-2018, które prezentują się następująco:

 

  2016 2017 2018
Przychody netto (w mln zł) 36,07 72,15 129,87
EBITDA (w mln zł) 8,14 22,20 42,55
Zysk netto (w mln zł) 0,60 10,49 25,47

 

Podstawowe założenia do prognoz stanowią, iż w latach 2016 – 2018 Spółka będzie wykorzystywać posiadane moce produkcyjne odpowiednio w: 25,0%, 50,0% oraz 90,0%.

 

9 czerwca 2015 r.

MBF Group S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o nabyciu przez spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. 76.630 akcji spółki z branży ekologii i ochrony środowiska, stanowiących 1,53 proc. udziału w jej kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności firmy, której akcje zakupiono, jest m.in. gospodarka odpadami komunalnymi oraz rekultywacja terenów zdegradowanych. Spółka osiągnęła w 2014 r. 5.200,0 tys. zł przychodów oraz 1.100,0 tys. zł zysku netto.

 

10 czerwca 2015 r.

Invico S.A.

 

Zarząd Invico S.A. poinformował o złożeniu do Sądu uzupełnień braków formalnych do wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta wraz z proponowanymi rozwiązaniami układowymi. Zarząd Emitenta zaproponował wierzycielom: umorzenie wszelkich należności ubocznych w tym odsetek oraz kosztów, umorzenie 50,0 proc. należności głównych oraz spłatę pozostałych 50,0 proc. należności głównych w 20 kwartalnych równych ratach, z których pierwsza będzie płatna po upływie 12 miesięcy uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

 

11 czerwca 2015 r.

Broad Gate S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o zawiązaniu spółki zależnej Advag OOO z siedzibą w Archangielskoje w Rosji, w której objął 100,0 proc. kapitału zakładowego o wartości 10,0 tys. rubli. Docelową działalnością Advag OOO będzie zarządzanie agroaktywami przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik) w rejonie Wołgi i Uralu. Jednocześnie odrębnym raportem bieżącym Zarząd Emitenta przekazał informację, iż ww. spółka zależna od Emitenta zawarła umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya na dostawę 11,0 tys. ton wysokooleinowego oleju rzepakowego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.747,0 tys. euro.

 

12 czerwca 2015 r.

Betomax Polska S.A.

 

Zarząd Betomax Polska S.A. poinformował, iż na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach udzielono, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zabezpieczenia roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co.KG w związku z wytoczonym procesem o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D Spółki i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze spółką w zakresie akcji serii D. W opinii Zarządu Spółki wytoczone powództwo jest bezzasadne. Szczegółowy opis dotyczący powyższej kwestii znajduje się w RB EBI 9/2015 Emitenta.

 

15 czerwca 2015 r.

Lokaty Budowlane S.A.

 

W raporcie bieżącym EBI nr 11/2015, Zarząd Emitenta powiadomił o podpisaniu umowy inwestycyjnej ze spółką I.T. Optimum Estate & Investments Ltd. zarejestrowaną w Izraelu, dotyczącej sprzedaży 75,0 proc. udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Lokaty Budowlane Sp. z o. o. - za kwotę 22.500 tys. zł. Ww. podmiot jest właścicielem aktywów hotelowych Grupy Kapitałowej Emitenta, które wyceniane są na 30.000 tys. zł. W ocenie Zarządu Emitenta zawarta umowa pozwoli skoncentrować się na podstawowej działalności deweloperskiej Emitenta.

 

16 czerwca 2015 r.

Prime Minerals S.A.

 

Zarząd Prime Minerals S.A. przekazał komunikat o zawarciu umowy współpracy z Oberio Private Equity Limited z siedzibą na Cyprze – podmiotem typu private equity zajmującym się finansowaniem przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. Charakter współpracy zakłada zaangażowanie przez Oberio PE Ltd. środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 9.000 tys. zł w projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu w Indonezji (projekt Morowali), którego realizację przygotowuje Emitent.

 

17 czerwca 2015 r.

LZMO S.A.

 

Zarząd Spółki przedstawił opinii publicznej prognozę wyników finansowych LZMO S.A. na lata 2015 - 2017, która przygotowana została w oparciu o przyjęty plan sprzedaży, budżet kosztów oraz planowane wykorzystanie mocy produkcyjnych. Niniejsza prognoza kształtuje się następująco:

 

  2015 2016 2017
Przychody netto (w mln. zł) 7,4 8,9 10,8
EBITDA (w mln zł) 2,0 2,5 3,0
Zysk netto (w mln zł) 0,45 0,95 1,3

 

 

18 czerwca 2015 r.

PCZ S.A.

 

Zarząd PCZ S.A. zakomunikował, iż w wyniku podjętej uchwały, rozpoczął negocjacje z pierwotnymi posiadaczami obligacji serii D i F, których termin zapadalności przypada na 2015 i 2016 rok, w zakresie zamiany ww. papierów wartościowych na obligacje nowej serii I. Niniejsza zamiana miałaby się odbyć w drodze umów cywilno-prawnych, a nabyte w opisany sposób obligacje podlegałyby umorzeniu. Maksymalna wartość obligacji emisji serii I wynieść ma 50.000 tys. zł, a jej oprocentowanie opierać będzie się o stawkę WIBOR 3M + 6,0 proc. marży.

 

19 czerwca 2015 r.

Termoexpert S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umów na przeprowadzenie termomodernizacji sześciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych na łączną wartość ok. 3.200 tys. zł brutto. Termin realizacji prac wyznaczono na koniec 2015 r.


  

Chcesz dostawać takie raporty? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

eBiuletyn NewConnect

 


 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory