Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Orange Polska - wiodący dostawca usług na wymagającym rynku telekomunikacyjnym

Skomentuj artykuł
© thodonal - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej Orange Polska przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 1. Profil Spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

GRUPA ORANGE POLSKA

 

1. Profil Spółki

Grupa Kapitałowa Orange Polska S.A. to wiodąca firma krajowego rynku usług telekomunikacyjnych, działająca we wszystkich jego segmentach. Wśród usług, jakie oferuje Emitent, wymienić można przede wszystkim:

 • usługi telefonii komórkowej – w tym usługi abonamentowe i przedpłacone, świadczone pod marką Orange na rzecz ponad 15,5 mln klientów, a także usługi szybkiego mobilnego dostępu do Internetu;
 • usługi stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usługi telewizyjne – te pierwsze świadczone pod marką „Neostrada” dla ok. 2,2 mln abonentów, często łączone w pakiecie z ofertą usług telewizyjnych, z których łącznie korzysta więcej niż 0,7 mln klientów;
 • usługi telefonii stacjonarnej – świadczone na rzecz ponad 4,4 mln klientów detalicznych oraz na rynku hurtowym;
 • usługi przesyłu danych dla klientów biznesowych – dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla innych operatorów telekomunikacyjnych, ministerstw, instytucji finansowych czy dostawców usług internetowych.

Ponadto Grupa Emitenta zajmuje się sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego, prowadzi działalność obrotu energią elektryczną oraz oferuje usługi finansowe (poprzez Orange Finanse, gdzie produkty bankowe dostarcza mBank).

 

Spółka Orange Polska S.A., w formie która funkcjonuje obecnie, powstała 31 grudnia 2013 roku w wyniku połączenia podmiotów: TP S.A., PTK Centertel oraz Orange Polska sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Orange Polska składa się z jednostki dominującej Orange Polska S.A. oraz kilkunastu jednostek zależnych.

 

Emitent jest częścią globalnej Grupy Kapitałowej Orange SA z siedzibą we Francji, która to prowadzi działalność łącznie w 29 krajach dla 244 milionów klientów, zatrudniając 156 tysięcy pracowników i osiągając przychody bliskie 40 miliardom euro.

2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki Orange Polska S.A. składa się z 1,312 mld akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł każda. Dominującym akcjonariuszem Emitenta jest francuska spółka Orange SA (dawniej France Telecom SA), której udział w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym wynosi 50,67 proc. Pozostali inwestorzy, w tym wiele Otwartych Funduszy Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, mają łącznie ok. 49,33 proc. walorów Spółki. Udział żadnego z nich nie przekracza jednak progu 5 proc. ogólnej liczby głosów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących Emitenta.

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Relacje inwestorskie Grupy Kapitałowej Orange Polska ogólnie należy ocenić  jako dobre. Potwierdzeniem tego może być jej kwalifikacja do indeksu RESPECT, który grupuje firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie uznawane za społecznie odpowiedzialne i o wysokich standardach komunikacji. Na wyróżnienie zasługuje przy tym korporacyjna strona internetowa, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o działalności Emitenta i jego otoczeniu, w tym także wiele dodatkowych danych i materiałów dostępnych do pobrania dla inwestorów (choć zauważyć trzeba, że część odnośników do tych materiałów jest nieaktywna). Spółka organizuje konferencje i telekonferencje dotyczące osiąganych wyników finansowych, zapewnia także transmisje walnych zgromadzeń na żywo.

 

Z drugiej strony, drobni akcjonariusze Orange Polska mogą czuć się nieco  zapomniani przez Spółkę. Adresatem wspomnianych wyżej konferencji i telekonferencji Emitenta są głównie inwestorzy instytucjonalni, a duża część materiałów zamieszczonych na  stronie internetowej sporządzona została w języku angielskim i nie została przetłumaczona na język polski. Być może jako zwiastun pozytywnych zmian w tym obszarze potraktować można za to fakt, iż w tym roku członek Zarządu Emitenta uczestniczył w internetowym czacie dedykowanym drobnym inwestorom.

4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki

Jak można się domyślić, telefonia mobilna to najpopularniejsza w Polsce usługa telekomunikacyjna. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej badania ankietowego z grudnia ubiegłego roku[1], zgodnie z którymi z tego rodzaju usług korzysta ok. 88 proc. wszystkich badanych, podczas gdy telefonię stacjonarną wskazało jedynie 23 proc. gospodarstw domowych, a także 52 proc. firm (popularność telefonii stacjonarnej systematycznie maleje). Z dostępu do Internetu (niezależnie od rodzaju łącza) korzysta natomiast 58 proc. respondentów będących klientami indywidualnymi, a także 80 proc. klientów instytucjonalnych. Nad mobilnym dostępem do Internetu zdecydowanie góruje przy tym dostęp stacjonarny.

 

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej, www.uke.gov.pl.

 

Z usług wiązanych korzystało w 2014 roku 15 proc. badanych, w tym 76 proc. z nich miało zakupiony pakiet dwóch usług, a 21 proc. trzech usług. Najczęściej występującym pakietem usług telekomunikacyjnych było połączenie telewizji z Internetem stacjonarnym.

 

Rynek telefonii komórkowej w Polsce jest bardzo wymagający – panuje na nim silna konkurencja, a działające w jego obszarze firmy często rywalizują poprzez tzw. wojny cenowe. Jest on już także dosyć mocno nasycony – biorąc pod uwagę liczbę kart SIM na koniec 2014 roku w wysokości 57,6 miliona, wskaźnik jego penetracji (wśród ludności) znajduje się na poziomie ok. 150 proc. Do głównych graczy należą: T-Mobile Polska (sieć T-Mobile), Orange Polska (sieć Orange), Polkomtel (sieć Plus) oraz P4 (sieć Play). Udział pozostałych operatorów jest natomiast bardzo nieznaczny. Na koniec 2014 roku liderem pod względem liczby klientów była firma T-Mobile Polska (15,7 mln) z niewielką przewagą nad Orange Polska (15,6 mln), przy 12,3 mln klientów obsługiwanych przez P4 (Polkomtel zmienił sposób raportowania liczby klientów korzystających z kart przedpłaconych, zatem bezpośrednie porównanie nie byłoby miarodajne). Pod względem liczby kontraktowych kart SIM, według szacunków Polkomtela, liderem rynku z udziałem na poziomie 28,1 proc. jest Cyfrowy Polsat/Plus, mając niewielką przewagę nad Orange (27,2 proc.), a udziały następnych w kolejności T-Mobile oraz Play wynoszą odpowiednio 24,1 proc. oraz 20,6 proc.

 

Źródło: Cyfrowy Polsat S.A.

 

W ostatnich latach bardzo wyraźne jest zjawisko masowego przenoszenia przez klientów numerów z pozostałych sieci do operatora Play, który dzięki temu w krótkim czasie od rozpoczęcia działalności pod względem posiadanego udziału w rynku niemal zdołał się zrównać z trzema największymi, bardziej doświadczonymi graczami. Biorąc pod uwagę bilans przenoszonych numerów, Play wciąż pozostaje zdecydowanym liderem w Polsce – w 2014 roku różnica pomiędzy przyjętymi a oddanymi numerami przez P4 wyniosła aż 590,5 tys. i był to jedyny dodatni wynik wśród czterech największych operatorów (w przypadku Orange Polska różnica wyniosła -47,1 tys.). Zwiastuje to dalsze rozpychanie się tego podmiotu na krajowym rynku kosztem konkurentów, jednak w dłuższym okresie tak wysoką dynamikę wzrostu może być ciężko mu utrzymać.

 

Przenośność numerów w 2014 roku

Przyjęcia

Udział

Oddania

Udział

Bilans

P4

800,6 tys.

51,1%

210,1 tys.

13,4%

+590,5 tys.

Orange Polska

399,6 tys.

25,5%

446,7 tys.

28,5%

-47,1 tys.

T-Mobile

176,4 tys.

11,3%

413,1 tys.

26,4%

-236,7 tys.

Polkomtel

169,2 tys.

10,8%

468,1 tys.

29,9%

-298,9 tys.

Pozostali

21,2 tys.

1,4%

29,0 tys.

1,9%

-7,8 tys.

Źródło: www.telepolis.pl.

 

Firmy działające w obszarze telefonii stacjonarnej mierzyć muszą się nie tylko z dość silną konkurencją, ale także ze stale malejącą popularnością tego typu usług na rzecz usług mobilnych. Pod tym względem Grupa Orange na koniec pierwszego kwartału 2015 roku obsługiwała nieco ponad 4,4 miliona klientów z rynku detalicznego, co na rynku usług głosowych telefonii stacjonarnej dawało jej pozycję lidera z udziałem na poziomie 52,9 proc.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie