Chat with us, powered by LiveChat

Grupa PGE – gigant polskiego sektora elektroenergetycznego

Skomentuj artykuł
© Martin Capek - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 1. Profil Spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

GRUPA PGE

 

1. Profil Spółki

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna to największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego pod względem generowanych przychodów i zysków, a także zainstalowanych mocy wytwórczych i wolumenu produkcji energii elektrycznej.

 

Grupa Kapitałowa PGE, obejmująca podmiot dominujący PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz liczne spółki bezpośrednio i pośrednio zależne, prowadzi działalność w pięciu segmentach:

 • górnictwo i energetyka konwencjonalna – wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła,
 • dystrybucja energii elektrycznej – świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć,
 • energetyka odnawialna – wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych,
 • sprzedaż detaliczna – sprzedaż i dostawa energii elektrycznej do odbiorców końcowych,
 • obrót hurtowy – obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi oraz paliwami.

 

Źródło: Emitent.

 

W skład Grupy PGE wchodzi dodatkowo spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także spółki świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne oraz usługi pomocnicze na rzecz spółek z sektora energetycznego i górniczego.

 

W całym 2014 roku w kopalniach Grupy PGE wydobyto 50 mln ton węgla brunatnego. W tym samym okresie produkcja energii elektrycznej przez Emitenta była bliska 55 TWh, jej sprzedaż do odbiorców finalnych (po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE) wyniosła 39,6 TWh, a dystrybucja przekroczyła 32,5 TWh.

2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna wynosi 18.697.608.290 zł i składa się z 1.869.760.829 akcji na okaziciela o wartości nominalnej równej 10 zł każda.

 

Dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, którego udział, zgodnie z ostatnim przekazanym do publicznej wiadomości zawiadomieniem, wynosi obecnie 58,39 proc. Pozostali akcjonariusze posiadają na swoich rachunkach 41,61 proc. akcji. Wśród nich znajduje się wiele otwartych funduszy emerytalnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, jednak udział żadnego z nich nie przekracza ustawowego progu 5 proc.

 

 Źródło: opracowanie własne.

 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że statut Spółki PGE przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on jej akcjonariuszem (m.in. w zakresie wpływu na wybór członków rady nadzorczej). Ponadto żaden z akcjonariuszy, poza Skarbem Państwa, nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów.

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Emitent poprawnie wykonuje wszystkie obowiązki informacyjne, a PGE Polska Grupa Energetyczna w 2014 roku już po raz szósty znalazła się wśród spółek wchodzących w skład indeksu Respect Index – grupującego firmy notowane na warszawskiej giełdzie, które charakteryzują się między innymi wysokimi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego oraz w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Korporacyjna strona internetowa jest przejrzysta i zawiera wszystkie podstawowe informacje na temat działalności całej Grupy Kapitałowej. Dostępne są też na niej do pobrania prezentacje dotyczące strategii Grupy, osiąganych okresowych wyników finansowych czy zapisy internetowych transmisji konferencji Zarządu.

 

Ocena jakości komunikacji z rynkiem jest jednak zgoła odmienna, patrząc z perspektywy inwestorów indywidualnych, którzy mogą czuć się lekceważeni i zapominani przez Emitenta. Trudno nie odnieść wrażenia, że głównymi adresatami publikowanych przez Spółkę materiałów dodatkowych są zagraniczni inwestorzy instytucjonalni. Większość zamieszczonych na stronie internetowej prezentacji sporządzonych zostało wyłącznie w języku angielskim, a w takim samym języku prowadzone są internetowe konferencje Zarządu, których zapisy transmisji nie są tłumaczone na język polski. Przedstawiciele Emitenta nie biorą także udziału w czatach internetowych czy spotkaniach i konferencjach dedykowanych inwestorom indywidualnym.

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja Spółki

Bezpośrednie otoczenie rynkowe Emitenta to krajowi wytwórcy energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji i konsolidacji spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa, poza PGE Polską Grupą Energetyczną, w Polsce działają obecnie jeszcze trzy duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: Tauron Polska Energia, ENEA oraz Energa.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie