Chat with us, powered by LiveChat

SII będzie przed KNF bronić praw akcjonariuszy mniejszościowych Yawal

Skomentuj artykuł
© ekostsov - Fotolia.com

Już cztery dni po podjęciu uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Yawal S.A. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo sygnalizujące nieprawidłowości uniemożliwiające wydanie zgody na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu, a w konsekwencji ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym. Następnie SII skierowało wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed KNF, powołując się przy tym na art. 31 § 1 k.p.a., zgodnie z którym organizacja społeczna może zostać dopuszczona do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Działania SII przyniosły pozytywny efekt

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. KNF dopuściła SII do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Yawal S.A. (przywrócenie akcjom formy dokumentu). Kwestia wycofania z obrotu akcji Yawal S.A. budzi spore zastrzeżenia SII. Dzięki pozytywnej decyzji KNF wszystkie one będą mogły zostać podniesione i rozważone w postępowaniu przed Nadzorcą. W toku postępowania SII zamierza wykazać, iż emitent nie spełnia wymogów umożliwiających wydanie przez KNF decyzji zezwalającej na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

SII będzie przed KNF walczyć o równe prawa wszystkich akcjonariuszy Yawal s.a.

Wycofanie akcji Yawal S.A. budzi też sprzeciw akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zaskarżyli do sądu uchwałę w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji. W ocenie Stowarzyszenia istnieją poważne argumenty wskazujące na wadliwość przedmiotowej uchwały. Niemniej jednak ostateczna ocena sytuacji należy do sądu i KNF.

KNF zawiesza postępowanie

W swoich wystąpieniach do KNF SII wnioskowało również o zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na wytoczone powództwa przeciwko uchwale walnego zgromadzenia Yawal S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji. KNF przychyliła się również do tego wniosku Stowarzyszenia i w kolejnym postanowieniu z dnia 5 grudnia 2014 r. zawiesiła postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd kwestii wadliwości zaskarżonej uchwały.
Decyzja KNF w sprawie dopuszczenia SII do udziału w postępowaniu niewątpliwie pozwoli Stowarzyszeniu w sposób szerszy niż dotychczas walczyć o prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Liczymy, że dzięki udziałowi SII sprawa zostanie wszechstronnie rozpatrzona z uwzględnieniem zasługujących na ochronę słusznych interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

 

W przypadku uzyskania nowych Informacji o dalszym przebiegu sprawy będą one niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie