Chat with us, powered by LiveChat

Internet Media Services – lider rynku marketingu sensorycznego w Polsce już na rynku głównym

Skomentuj artykuł
© Abstractus Designus - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Internet Media Services S.A.  przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena przyszłych wyników
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

 

INTERNET MEDIA SERVICES S.A.

 

1. Profil spółki

Grupa Kapitałowa Internet Media Services (IMS) jest krajowym liderem w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Od stycznia 2012 roku Emitent jest spółką publiczną – początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a od 20 października 2014 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Usługi świadczone przez Internet Media Services, polegające na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów, mają za zadanie wytworzenie właściwej atmosfery w miejscach sprzedaży, co wpływa m.in. na:

 • zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, a w efekcie zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów),
 • budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwalają na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreują lojalność wobec marki),
 • zwiększenie sprzedaży.

 

W swojej działalności Emitent wykorzystuje trzy główne obszary marketingu sensorycznego:

 • audiomarketing – przygotowanie i emisja formatów muzycznych (pełen zakres usług od konsultacji w sprawie doboru odpowiednich programów muzycznych oraz zapewnienia wypełniania przepisów związanych z ochroną praw autorskich, po realizację i zarządzanie emisją programów muzycznych oraz produkcję, instalację i dzierżawę serwerów muzycznych), a także tworzenie i emisja reklam dźwiękowych (opracowanie planu kampanii, produkcja spotów reklamowych, emisja i nadzór techniczny nad kampanią; kampanie reklamowe realizowane przy użyciu Radia Emitenta – obecnego w ponad 200 galeriach handlowych w całym kraju o zasięgu miesięcznym 155 mln osób);
 • videomarketing – produkcja i emisja przekazów reklamowych oraz treści wizerunkowo-informacyjnych na ekranach plazmowych (telewizja POS TV oraz ekrany Digital Signage). Aktualnie w sieci Digital Signage Emitent zarządza blisko 900 monitorami w 38 największych galeriach handlowych;
 • aromarketing – dobór, przygotowanie i dystrybucja kompozycji zapachowych oraz instalacja i dzierżawa systemów aromarketingowych. Na koniec półrocza 2014 roku Emitent świadczył usługi aromarketingu w 1409 Lokalizacjach (Lokalizacja definiowana jest jako pojedyncze urządzenie zainstalowane u klienta).

Ponadto od drugiego kwartału 2014 r. IMS prowadzi działalność eventowo-promocyjną.

 

Misją firmy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Emitenta jest natomiast oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania oraz monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży.

 

W skład Grupy Kapitałowej IMS wchodzi jednostka dominująca Internet Media Services S.A., a także trzy jednostki zależne: Tech Cave sp. z o.o., Videotronic Media Solutions sp. z o.o. oraz Entertainment Group sp. z o.o. – w których Internet Media Services posiada odpowiednio po 100, 100 i 73 proc. udziałów.

 

IMS - grupa kapitałowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Internet Media Services SA.

 

Podmioty zależne Tech Cave sp. z o.o. i Videotronic Media Solutions sp. z o.o. świadczą usługi zarówno na rzecz Emitenta, jak również dla klientów zewnętrznych. Pierwsza z nich specjalizuje się w instalacji systemów audiowizualnych i Digital Signage, integracji systemów audio-video i rozwijaniu ich funkcjonalności oraz w zarządzaniu muzyką na stronach internetowych, a ponadto jest producentem dedykowanych serwerów do odtwarzania muzyki i wyświetlania treści video (na rzecz Grupy IMS) oraz lokalizatorów i rabatomatów (na rzecz podmiotów zewnętrznych). Drugi z wyżej wymienionych podmiotów oferuje natomiast usługi logistyczne (na rzecz Grupy IMS) oraz Digital Signage (na rzecz podmiotów zewnętrznych).

 

Spółka Entertainment Group – specjalizująca się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych – przejęta została 31 marca 2014 roku. Celem transakcji było rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Emitenta. Firma ta zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami itp., czyli usługami, których nie miała w swojej ofercie Grupa IMS, a na które istnieje szerokie zapotrzebowanie ze strony rynku. Wyniki Enterntainment Group są konsolidowane od II kwartału 2014 roku.

2. Akcjonariat

Według stanu z dnia 3 października 2014 roku kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 33.890.192 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda. Największą liczbę walorów posiada dwóch członków Zarządu IMS – Dariusz Lichacz oraz Michał Kornacki – których udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wynosi odpowiednio 18,8 i 16,3 proc. Akcje następnego w kolejności Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM X stanowią 14,75 proc., a powyżej progu 10 proc. znajduje się jeszcze jeden akcjonariusz – Artur Czeszejko-Sochacki, będący członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto w akcjonariacie Emitenta z udziałem 8,83 proc. jest Paweł Przetacznik oraz druga po TFI Forum X instytucja finansowa – Opera TFI S.A. – która posiada akcje stanowiące ponad 7 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Internet Media Services. Udział pozostałych akcjonariuszy wynosi obecnie ok. 23 proc.

 

Akcjonariat IMS

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych Internet Media Services SA.

 

Emitent realizuje przyjęty w dniu 31 lipca 2014 r. przez Zarząd Internet Media Services nowy program skupu akcji własnych (w ramach wcześniejszego programu trwającego od marca do lipca nabytych zostało 188.034 akcji za kwotę 423 tys. zł). W ramach pierwszej jego transzy, która trwa obecnie, do dnia 10 października skupiono łącznie 181.552 akcji za kwotę ponad 364 tys. zł, a przedmiotem nabycia do dnia 14 listopada 2014 r. ma być maksymalnie 233.333 akcji za kwotę nieprzekraczającą 420.000 zł po cenie jednostkowej nie wyższej niż cena ostatniego niezależnego obrotu i najwyższa bieżąca niezależna oferta w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym (po zmianie przez Spółkę rynku notowań). Cały program skupu akcji własnych przewiduje natomiast skupienie do dnia 31 grudnia 2016 roku nie więcej niż 1.478.632 walorów w celu umorzenia po cenie nie niższej niż 1,8 zł i nie wyższej niż 4 zł. Nabywanie akcji własnych następować może zarówno poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jak również poprzez zawieranie transakcji na rynku giełdowym w drodze składania zleceń maklerskich, w szczególności za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Umorzenie obecnie posiadanych akcji nastąpić ma natomiast nie wcześniej niż na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Internet Media Services wyraźnie pozytywnie wyróżnia się na tle wielu pozostałych spółek publicznych – nie tylko tych notowanych na rynku NewConnect, ale także i w stosunku do niemałej części firm znajdujących się w obrocie na głównym parkiecie.

 

Od kwietnia 2013 roku do momentu debiutu na rynku regulowanym Grupa IMS nieprzerwanie kwalifikowana była do segmentu NewConnect Lead, skupiającego spółki z alternatywnego systemu obrotu, które są największe i najpłynniejsze oraz przestrzegają wymogi informacyjne i zasady ładu korporacyjnego. Raporty bieżące i okresowe Emitenta zawierają wszystkie wymagane elementy, a ich treść formułowana jest w sposób transparentny i zrozumiały dla inwestorów. W październiku 2014 roku Internet Media Services zdobyła nagrodę za „najlepsze sprawozdanie finansowe na NewConnect” w konkursie „The Best Annual Report 2013” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Układ korporacyjnej strony internetowej jest przejrzysty i intuicyjny. Znajdują się na niej również wszystkie aktualne i niezbędne informacje dotyczące Spółki, w tym między innymi opis specyfiki jej działalności, planów strategicznych czy rodzaju oferowanych usług. W 2014 roku w VII edycji konkursu „Złota Strona Emitenta” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Internet Media Services zakwalifikowała się do drugiego etapu, a więc znalazła się wśród grona 71 najlepszych emitentów spośród 890 ogółem biorących udział.

 

Poza walnymi zgromadzeniami, przedstawiciele Grupy IMS spotykają się z wszystkimi zainteresowanymi inwestorami za pośrednictwem wideokonferencji oraz czatów inwestorskich. Emitent regularnie bierze także udział w Konferencji WallStreet. Poza tym, Zarząd Spółki chętnie udziela wywiadów i współpracuje z analitykami giełdowymi.

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

Grupa Kapitałowa Internet Media Services prowadzi działalność na rynku reklamy w Polsce, oferując usługi marketingu sensorycznego, w tym przede wszystkim w segmencie audio-, video- oraz aromarketingu.

 

W naszym kraju marketing sensoryczny jest na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Pewna liczba firm działających na polskim rynku wykorzystuje pojedyncze jego aspekty – najczęściej używając właśnie muzyki, zapachu i Digital Signage – jednak w dość okrojonym zakresie. Dla porównania – w Australii, Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej marketing sensoryczny wykorzystuje wszystkie pięć zmysłów konsumenta, a coraz częściej używane są także elementy rzeczywistości rozszerzonej (połączenie prawdziwego świata z obrazem generowanym komputerowo/cyfrowo) czy interaktywne aplikacje mobilne. W wielu krajach wprowadza się również szersze spektrum innowacyjnych rozwiązań sensorycznych dla biznesu[1].

 

Ze względu na brak miarodajnych badań na temat rynku marketingu sensorycznego w Polsce, ciężko ocenić jego wartość i potencjał. Według domu mediowego Starlink cały rynek reklamy w 2013 roku miał wartość ok. 7 mld zł. Usługi marketingu sensorycznego nie stanowią jednak konkurencji wobec tradycyjnych form reklamy, a stwarzają raczej swego rodzaju uzupełnienie reklamy zewnętrznej i radiowej. Udział wydatków na reklamę zewnętrzną i radiową w ubiegłym roku wyniósł łącznie ponad 14 proc., a więc w pewnym uproszczeniu założyć można, iż Grupa Kapitałowa IMS działa w obrębie segmentu rynku wartego około 1 mld zł.

 

Rynek nośników Digital Signage jest rynkiem mocno rozdrobnionym, zarówno pod względem nośników, jak i ich właścicieli. Według danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, spośród wszystkich analizowanych podmiotów, największą liczbę nośników Digital Signage w naszym kraju, wynoszącą ponad 16.500, posiadają firmy Screen Network (głównie w sklepach Media Markt i Saturn) oraz DDS Poland (podstawowym źródłem przekazu jest ogólnopolska sieć idooh.tv)[2]. Grupa Kapitałowa Internet Media Services na koniec 2013 roku miała natomiast 874 nośników stacjonarnych – przede wszystkim w centrach handlowych i sieciach sklepowych. Wyliczenia Emitenta sporządzone na podstawie ilości potencjalnych lokalizacji wskazują, że wartość rynku reklamy Digital Signage (rozumiane jako elektroniczne nośniki emitujące reklamę) wynosi obecnie 130 mln zł, natomiast CR Media Consulting szacowało wcześniej, że w 2012 roku była ona na poziomie równym 150 mln zł.

 

Jeśli chodzi o usługi w zakresie audiomarketingu, to stanowią one uzupełnienie dla segmentu reklamy radiowej. Na podstawie liczby potencjalnych lokalizacji, w jakich Internet Media Services może wdrożyć systemy audio (uzupełnienie segmentu reklamy radiowej), Emitent szacuje, że wartość tego obszaru w samym zakresie przychodów abonamentowych wynosi około 135 mln zł. Obecnie IMS konkuruje głównie z  muzyką z radia, płyt czy Internetu, odtwarzaną raczej w sposób przypadkowy, co dodatkowo wskazuje na wczesny etap rozwoju segmentu i jego potencjał rozwoju.

 

Aromarketing jest natomiast niezwykle silnie rosnącym segmentem, gdzie roczne dynamiki wzrostu wynoszą kilkadziesiąt procent. Szacowana wartość tego rynku w Polsce to około 60 mln zł, podczas gdy obecna sprzedaż Spółki w tym obszarze nie przekracza kilku milionów złotych.

Potencjał rynku marketingu sensorycznego w pewnym stopniu obrazuje liczba punktów handlowych, w których można zainstalować systemy oferowane przez Grupę Kapitałową Internet Media Services. Według danych GUS[3] na koniec 2013 roku szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła 354 tys., z czego tych o powierzchni równej co najmniej 100 m2 było 56,1 proc., czyli ok. 199 tys. Dodatkowo doliczyć do tego można jeszcze 9.053 stacji paliw oraz ok. 41 tys. różnego rodzaju barów i restauracji. Dla porównania natomiast – na koniec 30 czerwca 2014 roku Grupa Emitenta obsługiwała łącznie 8.285 Lokalizacji.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że systematycznie rośnie w naszym kraju liczba funkcjonujących centrów handlowych (według wstępnych szacunków firmy Cushman & Wakefield[4] w samym 2014 roku ma zostać ich oddanych do użytku łącznie 25), w przyszłości zwiększać się będzie także wartość rynku marketingu sensorycznego. Dodatkowo na dynamikę wzrostu w coraz większym stopniu wpływa także większa świadomość zakupowa konsumentów – rośnie zmęczenie klienta konwencjonalnymi akcjami marketingowymi.

 

Z uwagi na wciąż początkową fazę rozwoju rynku marketingu sensorycznego w Polsce, działania konkurencyjnych podmiotów dopiero ukształtują ich pozycję konkurencyjną. Ze względu jednak na fakt, iż Grupa IMS świadczy usługi kompleksowe (video-, aroma-, audio marketing), Emitentowi jest łatwiej i skuteczniej pozyskiwać kontrakty abonamentowe i umowy reklamowe.

 

Segment rynku

Konkurencja

Digital Signage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Media Sp. z o.o.

Admotion Sp. z o.o.

AMS S.A.

DDS Poland Sp. z o.o.

DS Networks Sp. z o.o.

Greenlite Media Sp. z o.o.

M4B S.A.

PRN Polska Sp. z o.o.

Profispot Sp. z o.o.

Screen Network S.A.

SOLIX Sp. z o.o. Sp. k.

TT Soft Sp. z o.o.

Audiomarketing

 

 

Spin Media Sp. z o.o.

Mood Media Polska Sp. z o.o.

Audio Marketing Sp. z o.o.

Aromarketing

 

 

Commercial Communications Sp. z o.o.

Aroma Design

Aroma Corp

Źródło: Internet Media Services S.A.

5. Analiza wyników finansowych

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2013 r.

2012 r.

1H 2014 r.

1H 2013 r.

Przychody netto ze sprzedaży

31 314

26 939

16 479

13 800

Zysk na sprzedaży

5 492

2 357

3 363

1 801

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

5 183

1 770

3 433

1 782

EBITDA

8 744

5 725

4 892

3 754

Zysk brutto

4 725

1 032

3 388

1 472

Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

3 682

1 253

2 807

1 057

Aktywa razem

23 259

23 623

24 327

20 175

Kapitał własny

13 695

10 149

14 977

11 414

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

8 091

5 366

4 576

3 505

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-2 250

-3 569

-2 642

-927

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-3 045

-1 563

-1 366

-1 413

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych GK Internet Media Services S.A.

 

W pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa Kapitałowa IMS osiągnęła przychody netto ze sprzedaży równe 16,5 mln zł wobec 13,8 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie rok wcześniej, co stanowiło wzrost o ponad 19 proc. Wyraźne zwiększenie sprzedaży widoczne było niemal we wszystkich segmentach działalności: usługi abonamentowe audio i video odnotowały wzrost o 18 proc. do kwoty 6,9 mln zł, usługi abonamentowe aroma zwiększyły wartość o 35 proc. do kwoty 2 mln zł, a sprzedaż w zakresie Digital Signage pozostała na poziomie 3,2 mln zł. Ponadto nowy segment eventów, obecny w Grupie Kapitałowej IMS od drugiego kwartału, wypracował w tym okresie 0,5 mln zł przychodów.

 

Świadczone przez Internet Media Services usługi abonamentowe – wykonywane za stałą miesięczną opłatą usługi audio-, video- (dedykowany dla klienta system Digital Signage) i aromarketingu – na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowiły około 52 proc. wszystkich skonsolidowanych przychodów Grupy IMS (48 proc. w całym 2013 roku). Wzrost ten jest o tyle istotny, że przychody abonamentowe, ze względu na długoterminowy charakter podpisywanych umów (najczęściej okres trzyletni, są też umowy na okres 5 lat), stanowią stabilne i względnie przewidywalne źródło dochodów Spółki.

 

Systematycznie rosnące przychody ze sprzedaży to w dużej mierze konsekwencja stale zwiększającej się liczby obsługiwanych przez Emitenta Lokalizacji handlowych. Na koniec pierwszego półrocza Grupa Kapitałowa IMS dostarczała usługi audio i video do 6.876, natomiast aromarketingu do 1.409 Lokalizacji, co oznacza wzrost w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku odpowiednio o ok. 9 i 12 proc. Dynamika przyrostu liczby obsługiwanych Lokalizacji handlowych w porównaniu z okresem 2000-2007 istotnie wyhamowała w ostatnich kilku latach, co jednak tłumaczyć można relatywnie niską bazą (mała wartość mianownika w indeksie łańcuchowym) w dalszej przeszłości – przyrosty w wartościach bezwzględnych są obecnie zdecydowanie większe niż na początku działalności Grupy Emitenta. Od 2010 roku tempo wzrostu liczby obsługiwanych Lokalizacji handlowych w ujęciu rocznym kształtuje się na poziomie ok. 20-25 proc.

 

Liczba obsługiwanych lokalizacji handlowych przez IMS i dynamika wzrostu

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych GK Internet Media Services S.A.

 

Po sprzedaży abonamentów na usługi audio, video i aroma, kolejnymi ważnymi dla Emitenta segmentami działalności są reklama audio oraz Digital Signage, w tym reklama video. W pierwszym półroczu udział pierwszego z nich wyniósł 21 proc. w porównaniu do 23 proc. w całym ubiegłym roku, natomiast udział drugiego był równy 19 proc. – o 4 punkty procentowe mniej niż w 2013 roku. Przychody spółki zależnej Entertainment Group, działającej w zakresie organizacji eventów i wydarzeń promocyjnych, konsolidowane są natomiast dopiero od kwietnia, dlatego w pierwszym półroczu stanowiły one w strukturze wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej IMS zaledwie 3 proc.

 

Odnotowany w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku niemal 20-procentowy przyrost wartości przychodów ze sprzedaży w połączeniu z kontrolą wysokości kosztów operacyjnych, które zwiększyły się jedynie o 6 proc., przyczynił się do znacznej poprawy rentowności Emitenta. W porównaniu z pierwszym półroczem 2013 roku zysk operacyjny wzrósł o 93 proc. do poziomu 3,4 mln zł, wynik EBITDA okazał się wyższy o 30 proc. i wyniósł 4,9 mln zł, natomiast wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej powiększył się o 1,75 mln zł do kwoty 2,8 mln zł, czyli aż o 166 proc.

 

Grupa Kapitałowa IMS generuje dodatnie przepływy pieniężne. Co ważne, wynika to z faktu uzyskiwania wysokich przepływów z działalności operacyjnej, które pokrywają wydatki ponoszone na działalności inwestycyjnej (przede wszystkim nabycie wartości niematerialnych i prawnych) oraz na działalności finansowej (spłata kredytów bankowych i pożyczek wraz z odsetkami, płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami, wypłata dywidendy, skup własnych akcji). Taki obraz rachunku przepływów pieniężnych jest więc jak najbardziej pozytywny. W pierwszym półroczu bieżącego roku przepływy pieniężne netto razem miały wartość ok. 0,6 mln zł przy ponad 4,5 mln zł przepływów z działalności operacyjnej.

 

Wybrane elementy bilansu GK IMS S.A. (tys. zł)

30.06.2014 r.

31.12.2013 r.

Aktywa trwałe

10.921

10.026

 Wartość firmy

1.633

1.442

 Rzeczowe aktywa trwałe

7.768

7.260

Aktywa obrotowe

13.406

13.233

 Zapasy

1.909

1.525

 Należności z tyt. dostaw i usług

4.974

5.360

 Pozostałe należności

286

499

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5.874

5.305

Kapitał własny

14.977

13.695

 Kapitał podstawowy

665

664

 Kapitał rezerwowy – środki na nabycie akcji własnych

3.000

0

Zobowiązania długoterminowe

1.866

1.553

 Kredyty i pożyczki

-

-

 Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego

1.275

912

Zobowiązania krótkoterminowe

7.484

8.011

 Kredyty i pożyczki

1.581

1.888

 Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego

1.298

1.383

 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

1.812

2.917

 Pozostałe zobowiązania

413

331

 Rezerwy na zobowiązania

2.039

871

Suma bilansowa

24.327

23.259

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych GK Internet Media Services S.A.

 

W strukturze aktywów Grupy Kapitałowej IMS aktywa trwałe na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowiły ok. 45 proc. Wśród nich największą wartość – równą ok. 7,8 mln zł – miały rzeczowe aktywa trwałe (własne i leasingowane), w tym w szczególności urządzenia techniczne i maszyny (6,2 mln zł) oraz środki transportu (1,2 mln zł). Drugą istotną pozycją była natomiast wartość firmy, która w kwocie netto wynosiła na koniec pierwszego półrocza 1,6 mln zł, a składały się na nią wartość firmy MALL TV (1,4 mln zł) oraz wartość firmy powstała z tytułu nabytego niedawno podmiotu Entertainment Group Sp. z o.o. (0,2 mln zł).

 

W przypadku aktywów obrotowych Internet Media Services dominują środki pieniężne i ekwiwalenty, których wartość na koniec czerwca 2014 roku wynosiła aż 5,9 mln zł (wzrost w stosunku do końca 2013 roku o niemal 0,6 mln zł), co stanowiło 24 proc. całkowitej sumy aktywów Grupy Emitenta. Te utrzymywane były przede wszystkim na depozytach do 1 roku (4,5 mln zł) oraz na rachunkach bieżących (1,3 mln zł). Środki pieniężne, których stan jest obecnie niewątpliwie wysoki, posłużyć mają realizacji planów strategicznych Spółki, w tym mogą sfinansować ewentualne akwizycje (na mniejszą skalę), czy chociażby w części zostaną przeznaczone dla akcjonariuszy w formie skupu własnych akcji i wypłaty przyszłych dywidend.

 

Na koniec pierwszego półrocza należności handlowe miały wartość ok. 5 mln zł i były niższe o ok. 7 proc. w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku, pomimo systematycznie rosnących przychodów ze sprzedaży Emitenta. Ich ściągalność jest wysoka – zgodnie z szacunkami Spółki „złe długi” mają wartość poniżej 100 tys. złotych. Grupa Emitenta nie jest także w znacznym stopniu uzależniona od żadnego z kontrahentów – sprzedaż do największego z nich nie przekracza progu 10 proc. przychodów ogółem.

 

Internet Media Services finansuje swoją działalność głównie kapitałem własnym, który na koniec 30 czerwca 2014 roku miał wartość blisko 15 mln zł i stanowił 62 proc. całkowitej sumy pasywów. Udział ten systematycznie rośnie – rok wcześniej wynosił 59 proc., dwa lata temu 43 proc., natomiast na koniec 2011 roku stanowił tylko 38 proc. Po pierwsze, wynika to z faktu zwiększającej się z okresu na okres jego wartości, dzięki uzyskiwanym dodatnim wynikom finansowym. Po drugie, Grupa Emitenta zmniejsza także stan zobowiązań, które na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku miały wartość 9,35 mln zł wobec 14,8 mln zł na koniec 2011 roku.

 

Poza kapitałem zapasowym i zyskiem netto, stosunkowo istotnymi pozycjami w kapitale własnym są kapitały rezerwowe. Pierwszy z nich w kwocie 3 mln zł wykorzystany ma zostać na realizację programu skupu akcji własnych Emitenta do końca 2016 roku. Drugi natomiast na dzień 30 czerwca 2014 roku miał wartość 1,8 mln zł i utworzony został z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Warto przy tym zauważyć, iż w 2014 roku Internet Media Services wypłaciła dywidendę w kwocie 1,33 mln zł (4 grosze na akcje), a rok wcześniej 0,66 mln zł (2 grosze na akcję). Natomiast polityka dywidendy przewiduje coroczne przeznaczanie od 30 do 50 proc. wypracowanego zysku do podziału między akcjonariuszy.

 

Wśród kapitałów obcych przeważają zobowiązania krótkoterminowe, których wartość na koniec pierwszego półrocza wynosiła ok. 7,5 mln zł w porównaniu do kwoty 1,9 mln zł zobowiązań długoterminowych. Co natomiast ciekawe, wśród zobowiązań długoterminowych Grupy Emitenta nie ma w ogóle kredytów i pożyczek, a jedyną istotną pozycję stanowią zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, które wzrosły o kwotę 363 tys. zł do poziomu 1,28 mln zł.

 

W przypadku zobowiązań krótkoterminowych ponownie pojawia się pozycja zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, która na koniec półrocza miała wartość ok. 1,3 mln zł. Ponadto zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowiły 1,8 mln zł, co oznacza dość znaczący spadek o kwotę 1,1 mln zł w porównaniu z końcem grudnia 2013 roku, jednak w tym samym okresie rezerwy na zobowiązania wzrosły o identyczną wartość do kwoty 2 mln zł, z czego 1,9 mln zł to wykonane niezafakturowane usługi. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki na koniec bieżącego półrocza wynosiły 1,6 mln zł, czyli nieznacznie mniej niż na koniec grudnia 2013 roku, z czego przede wszystkim był to kredyt obrotowy odnawialny w Deutsche Bank.

 

Niski stan kredytów i pożyczek, który dodatkowo systematycznie się zmniejsza, wynika z faktu braku aktualnego zapotrzebowania Emitenta na taką formę finansowania. Jak już zostało wcześniej wspomniane, Grupa IMS generuje dodatnie przepływy pieniężne i posiada wysoki stan gotówki na bankowych rachunkach i lokatach.

6. Ocena przyszłych wyników

Grupa Kapitałowa IMS opublikowała prognozę wyników finansowych na rok 2014. Przewiduje ona osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 36 mln zł, czyli o ok. 15 proc. wyższych niż w roku ubiegłym, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ma wynieść 5,2 mln zł (wzrost rdr o 41 proc.), wynik EBIT ma być równy 6,9 mln zł (wzrost rdr o 33 proc.), natomiast EBITDA 9,9 mln zł (wzrost rdr o 13 proc.).

 

Prognoza wyników na rok 2014

Zmiana

P2014

2013

Przychody netto ze sprzedaży

15,0%

36 000

31 314

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

41,2%

5 200

3 682

EBIT

33,1%

6 900

5 183

EBITDA

13,2%

9 900

8 744

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących GK Internet Media Services S.A.

 

Przygotowując powyższą prognozę, Zarząd Emitenta założył, że nie wystąpią istotne zmiany w krajowej polityce gospodarczej oraz w otoczeniu prawnym i podatkowym Spółki. Jeśli natomiast chodzi o czynniki zależne od Internet Media Service, pod uwagę wzięto wyniki finansowe odnotowane w pierwszym kwartale bieżącego roku oraz realizację celów strategicznych Grupy IMS. Główne założenia do prognozy są następujące:

 • przychody Grupy Emitenta zostały oszacowane na podstawie aktualnie podpisanych umów, danych historycznych oraz przewidywań dotyczących rozwoju biznesu,
 • liczba nowych Lokalizacji związanych z przychodami abonamentowymi wzrośnie o ok. 1200,
 • poziom realizowanych marż z tytułu usług abonamentowych wzrośnie w wyniku zwiększenia skali działalności w tym segmencie,
 • w segmencie usług reklamowych nastąpi wzrost przychodów, który wyniesie 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego,
 • nastąpi wzrost przychodów z tytułu przejęcia Entertainment Group Sp. z o.o.,
 • nastąpi wzrost przychodów w spółce zależnej Tech Cave w wyniku wzrostu sprzedaży systemów lokalizator i rabatomat zarówno na rynku polskim i zagranicznym,
 • koszty działalności operacyjnej zostały oszacowane w oparciu o dane historyczne,
 • amortyzacja oszacowana została na podstawie funkcjonującego planu amortyzacji.

 

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Internet Media Services za pierwsze półrocze bieżącego roku, wydaje się, iż powyższa prognoza jest jak najbardziej do zrealizowania. Zauważyć bowiem należy, iż przychody netto ze sprzedaży wypracowane w pierwszych sześciu miesiącach roku stanowią 46 proc. kwoty założonej w prognozie, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 54 proc., wynik EBIT 50 proc., natomiast wynik EBITDA 49 proc. Dodatkowo warto wspomnieć, iż prognoza ta była przedmiotem oceny niezależnego biegłego rewidenta w zakresie rozważenia, czy została ono sporządzona prawidłowo w oparciu o ujawnione założenia, spójnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Zarząd Emitenta.

 

Rozważając natomiast perspektywy Grupy Kapitałowej IMS w dłuższym terminie, warto przyjrzeć się jej strategii rozwoju. Ta opiera się na realizacji wzrostu wartości Emitenta poprzez:

 • wzrost organiczny – wzrost liczby obsługiwanych punktów handlowych, utrzymanie tempa rozwoju w zakresie usługi aromarketingu, pozyskanie nowych segmentów rynku (np. obiekty użyteczności publicznej), wprowadzenie nowych urządzeń technologicznych (działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez spółkę zależną Tech Cave), rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych (zdobycie pozycji lidera w Europie w zakresie marketingu sensorycznego, plany otwarcia ponad 300 obiektów poza granicami kraju w całym 2014 roku, na koniec czerwca 2014 roku łącznie 742 Lokalizacje w 16 obcych państwach),
 • akwizycje – w najbliższych dwóch latach Emitent zakłada w swojej strategii przejęcie co najmniej jednego podmiotu, którego oferta pozwoli na uzupełnienie portfela świadczonych usług,
 • rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów, które są rozszerzeniem oferty dla obsługiwanych przez Grupę branż biznesu.

7. Analiza wskaźnikowa

Ze względu na brak istniejących podmiotów na rynku krajowym porównywalnych pod względem charakteru i skali prowadzonej działalności do Grupy Kapitałowej IMS analizę wskaźnikową przeprowadziliśmy w odniesieniu do sytuacji majątkowej i finansowej wyłącznie tego Emitenta. Do analizy wybrano wskaźniki: rentowności sprzedaży (ROS), rentowności EBIT, płynności bieżącej oraz ogólnego zadłużenia. Wartości obliczonych wskaźników dla okresu półrocznego zakończonego 30 czerwca 2014 roku oraz dla dwóch okresów rocznych zakończonych 31 grudnia 2012 i 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Wybrane wskaźniki finansowe GK IMS S.A.

1H 2014 r.

2013 r.

2012 r.

Rentowność sprzedaży (ROS)

17,03%

11,76%

4,65%

Rentowność EBIT

20,83%

16,55%

6,57%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,79

1,65

0,96

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,38

0,41

0,57

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących GK Internet Media Services S.A.

 

W pierwszym półroczu bieżącego roku wskaźniki rentowności Grupy Internet Media Services – sprzedaży i EBIT – wyniosły odpowiednio 17,03 proc. i 20,83 proc. Były to wyniki lepsze w porównaniu z tymi charakteryzującymi cały 2013 rok (rentowność sprzedaży bliska 11,8 proc., rentowność EBIT równa 16,6 proc.), jak również zdecydowanie wyższe w porównaniu z tymi, które osiągnięto w roku 2012 (wzrost odpowiednio o ok. 12 i 14 punktów procentowych). Tak istotną poprawę rentowności udało się uzyskać dzięki odpowiedniej strukturze i udanej kontroli kosztów, które zwiększyły się w tym samym okresie w mniejszym stopniu niż przychody ze sprzedaży.

 

Wskaźnik płynności bieżącej na koniec czerwca bieżącego roku przyjął wartość 1,79 i nieznacznie zwiększył się w porównaniu ze stanem z grudnia 2013 roku, jednak już w porównaniu z końcem 2012 roku był on niemal dwukrotnie wyższy. Warto przy tym zauważyć, iż znaczną część aktywów bieżących w Grupie Kapitałowej IMS stanowią środki pieniężne i ekwiwalenty (44 proc.), stąd wskaźnik płynności gotówkowej dla tego Emitenta w tym samym czasie był na stosunkowo wysokim poziomie równym 0,78. Ze względu na systematyczne zmniejszanie się udziału kapitału obcego w strukturze finansowania na rzecz kapitału własnego wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia Grupy Emitenta maleje z okresu na okres. O ile jeszcze na koniec 2012 roku wskaźnik ten przyjmował wartość bliską 0,57, o tyle na dzień 30 czerwca 2014 roku był równy już tylko 0,38.

 

Do wyznaczenia wskaźników rynkowych wykorzystano cenę zamknięcia notowań akcji Grupy IMS z dnia 16 października 2014 roku oraz wartość księgową Emitenta według stanu z dnia 30 czerwca bieżącego roku. Zysk netto obliczono natomiast jako sumę skonsolidowanych wyników netto osiągniętych w pierwszym półroczu bieżącego roku oraz w drugim półroczu roku ubiegłego.

 

Wybrane wskaźniki rynkowe GK IMS S.A.

Kapitalizacja (16.10.2014 r.)

75 914 030

Wartość księgowa (30.06.2014 r.)

14 977 000

Zysk netto po 1H 2014 r.

5 432 000

P/BV

5,07

P/E

13,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących GK Internet Media Services S.A.

 

Na dzień 16 października 2014 roku rynkowa wartość Grupy IMS wynosiła ok. 76 mln złotych. Zaznaczyć przy tym należy, że od 20 października Spółka notowana jest już nie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, ale na co do zasady bardziej płynnym rynku głównym GPW, w związku z czym wycena Emitenta w przyszłości może być bardziej efektywna. Biorąc pod uwagę wartość księgową na poziomie ok. 15 mln zł, wskaźnik ceny do wartości księgowej przyjmuje aktualnie dość wysoką wartość 5,07, w porównaniu do poziomu 1,08, jaki – zgodnie z danymi serwisu internetowego stooq.pl – charakteryzuje indeks WIG-MEDIA. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż branża Emitenta jest relatywnie nisko kapitałochłonna, a sama Spółka znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, co może odzwierciedlać wiarę inwestorów w jej duży potencjał. Dodatkowo relacja ceny do zysku nie jest już tak wysoka, bowiem wynosi 13,98. Dla porównania –wartość tego samego wskaźnika dla indeksu WIG-MEDIA wynosi obecnie ok. 16,3 (źródło stooq.pl).

8. Analiza techniczna

Analiza techniczna IMS

Źródło: www.stooq.com

 

Akcje Grupy IMS do dnia 17 października 2014 roku znajdowały się w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Ich płynność była zatem stosunkowo niska (pomimo kwalifikacji do segmentu NC Lead), choć szczególnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawił się na nie nieco większy popyt. Do tego, wraz z debiutem Spółki na rynku głównym, jest szansa na dalszy wzrost zainteresowania walorami Emitenta.

 

Kurs akcji od stycznia 2013 roku znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższy opór to historyczny szczyt, wyznaczony na początku października na poziomie 2,44 zł. Pierwsze wsparcie wyznaczyć można natomiast w okolicach 2,03 zł. 

9. Podsumowanie raportu i wnioski

Rynek marketingu sensorycznego, na jakim działa Grupa Kapitałowa IMS, jest w Polsce na dość wczesnym etapie rozwoju. Rozwija się jednak w szybkim tempie, a jego potencjał jest bardzo duży – ostrożne szacunki Emitenta zakładają, że istnieje co najmniej 100-150 tys. punktów, w których można zainstalować systemy oferowane przez Internet Media Services. W przeliczeniu wielkość rynku to zatem poziom rzędu 500-600 mln zł.

 

Na chwilę obecną Grupa IMS świadczy swoje usługi w ponad 8 tys. Lokalizacjach, jednak liczba ta stale się zwiększa i wszystko wskazuje na to, że będzie również wzrastać w kolejnych okresach. Rosnąca liczba obsługiwanych punktów handlowych przekłada się na systematyczny wzrost generowanych przychodów ze sprzedaży. Co ważne, forma dużej części podpisywanych umów (abonamenty) sprawia, że przychody te są relatywnie stabilne i  przewidywalne (stała miesięczna opłata w okresie kilkuletnim). Warto też zauważyć, że Grupa IMS uzyskuje wysokie dodatnie przepływy operacyjne, które pokrywają wydatki ponoszone na działalności inwestycyjnej i finansowej, jak również pozwalają na utrzymywanie wysokich środków pieniężnych na bankowych rachunkach i lokatach oraz na zmniejszanie z okresu na okres poziomu kapitału obcego. Działalność Emitenta jest przy tym stosunkowo wysoce rentowna, o czym świadczyć mogą wartości obliczonych wskaźników finansowych. W ostatnich okresach wskaźniki te istotnie udało się poprawić dzięki odpowiedniej strukturze i kontroli kosztów, które rosły w wolniejszym tempie niż przychody ze sprzedaży.

 

Wczesny etap rozwoju rynku marketingu sensorycznego w naszym kraju sprawia, że nie ma na nim jeszcze dużej konkurencji. Grupa Kapitałowa IMS jest jego liderem, a zdobyte doświadczenie i kompleksowość świadczonych przez nią usług mogą stanowić o istotnej przewadze nad innymi podmiotami z tej samej branży oraz barierę wejścia dla nowych firm w przyszłości. Plany rozwoju Emitenta na przyszłe lata zakładają jednak nie tylko zwiększanie sprzedaży i utrzymanie dominującej pozycji na rynku polskim. Jednym z celów strategicznych Grupy Kapitałowej IMS jest bycie liderem w zakresie marketingu sensorycznego w całej Europie. Obecnie przychody zagraniczne są nieduże i nie stanowią w strukturze sprzedaży więcej niż kilka procent. Emitent planuje jednak szybką intensyfikację działań i zwiększanie liczby obsługiwanych obiektów poza granicami kraju.

 

Wraz z debiutem na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczyna się nowy etap w historii działalności Internet Media Services. Niewątpliwie jest to szansa dla Emitenta na zwiększenie zainteresowania jego akcjami ze strony inwestorów, a przez to na poprawę płynności obrotu tymi instrumentami, jak również na ewentualną poprawę efektywności ich giełdowej wyceny. Spółki z rynku regulowanego co do zasady cieszą się wyższym zaufaniem i prestiżem wśród jego uczestników oraz większą uwagą giełdowych analityków. Nierzadko dużo łatwiej znaleźć także potencjalnego inwestora strategicznego i w razie potrzeby pozyskać dodatkowy kapitał na dalszy rozwój firmy. Stosunkowo duża liczba podmiotów notowanych na warszawskim parkiecie sprawia jednak, że szybko po debiucie wiele spółek odchodzi w zapomnienie. Czy stanie się tak w przypadku Grupy Kapitałowej IMS – w tym momencie ciężko przewidzieć. Jeśli jednak Emitent, tak jak do tej pory, systematycznie będzie realizował założone cele strategiczne i poprawiał osiągane wyniki, ma niewątpliwie szansę pozytywnie się wyróżniać wśród kilkuset spółek notowanych na polskiej giełdzie.

 

 

Paweł Juszczak

Analityk giełdowy SII

pjuszczak@sii.org.pl

 

 

--- 

[1] A. Potrykus-Wincza, Country Manager Poland & Baltics w firmie Mood, wywiad z dnia 12.11.2013 roku dla serwisu portalmedialny.pl.

[2] Informacja Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w sprawie danych o wielkości rynku reklamy out of Home według stanu na dzień 31.12.2013 roku.

[3] Główny Urząd Statystyczny, Rynek wewnętrzny w 2013 r. Informacja i opracowania statystyczne, Warszawa 2014.

[4] Cushman & Wakefield, Raport o rynku nieruchomości w Polsce. Wiosna 2014.

 

---

Autorzy niniejszej Analizy nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich Grupie Kapitałowej Internet Media Services S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług Spółce lub innym podmiotom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej Analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy Analizy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie