Chat with us, powered by LiveChat

Raport IPO Torpol: duży gracz w branży infrastruktury kolejowej wchodzi na giełdę

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IPO na temat spółki Torpol, który został przygotowany przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

W raporcie m.in.: profil spółki, otoczenie rynkowe, czynniki ryzyka, akcjonariat przed i po emisji, analiza finansowa i perspektyw rozwoju, porównanie wskaźników rynku kapitałowego i standardowo - ocena atrakcyjności oraz tabela podsumowująca.

 

Raporty IPO to gwarancja niezależnej oceny analitycznej największych spółek debiutujących na GPW w Warszawie.

 

Podsumowanie warunków oferty

Liczba akcji oferowanych

Do 22 970 000, z czego:

 • Do 7 400 000 nowa emisja
 • Do 15 570 000 akcje dotychczas posiadane przez Polimex-Mostostal

Struktura oferty

Nie później niż 25.06.2014 ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

Wielkość transzy inwestorów indywidualnych

1 148 500 akcji

Cena akcji w ofercie

8,00 zł

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

16-24.06.2014

Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych

25-27.06.2014 r.

Przydział akcji inwestorom indywidualnym

do 01.07.2014 r.

Planowany pierwszy dzień notowań

08.07.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil spółki

 

Torpol specjalizuje się w budownictwie kolejowym i tramwajowym. Buduje zarówno nowe szlaki kolejowe i tramwajowe, jak również modernizuje je dostosowując do nowych parametrów jakościowych. Firma działa od 1991 roku. Jej początki obejmowały prace na przyzakładowych bocznicach oraz naprawy bieżące i konserwacje nawierzchni torowej dla jednostek PKP. Jako pierwsza prywatna firma w Polsce prowadziła prace na przebudowywanej do prędkości 160 km/godz. linii kolejowej Warszawa – Kunowice. Od 2006 r. 100% akcji w spółce posiada Polimex-Mostostal S.A. Obecnie Grupa Torpol zatrudnia ponad 400 pracowników, z czego ponad 90 to kadra menedżersko-inżynieryjna. Spośród zrealizowanych dotychczas inwestycji przez spółkę należy wymienić: modernizację części linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, na odcinku Legionowo-Nasielsk-Świercze wraz z budową mostu (wartość około 550 mln zł netto), modernizację 50 km linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz (wartość ok.124 mln zł netto), oraz nowe linie tramwajowe (o wartości 51 mln zł) i modernizacje istniejących w Gdańsku. Spółka posiada własny, wyspecjalizowany do robót kolejowych park maszynowy (ponad 70 maszyn), co umożliwia i ułatwia realizacje dużych kontraktów. Jako jedyna prywatna firma w Polsce posiada pociąg typu SUM służący do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej. W latach 2011-2013 na unowocześnienie i rozbudowę zaplecza sprzętowego Torpol wydał 35 mln zł.

 

Obecnie Grupa Torpol posiada portfel zamówień na lata 2014-2015 o wartości ponad 2,2 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów. Wśród 9 realizowanych aktualnie kontraktów do największych należą:

 • Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Warszawa Rembertów – Tłuszcz. Wartość kontraktu to 1,3 mld zł, z czego na Torpol przypada 1,1 mld zł.
 • Modernizacja linii kolejowej Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna (zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do eksploatacji) oraz budowa części podziemnej multimodalnego dworca Łódź Fabryczna z halą do obsługi podróżnych. Wartość kontraktu wynosi 1,43 mld zł, z czego na Torpol przypada 572 mln zł.
 • Modernizacja nawierzchni trasy E65 w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Gdańsk-Gdynia. Wartość projektu wynosi 479 mln złotych, z czego 307 mln złotych przypada na Torpol.
 • Roboty budowlane na linii Kalety-Kluczbork o wartości 299 mln zł, z czego na Torpol przypada 205 mln zł.

 

Od 2010 r. Torpol prowadzi działalność w Norwegii za pośrednictwem oddziału Torpol Norge. Dotychczas zrealizował tam projekty o łącznej wartości ponad 61 mln złotych netto, m.in uczestniczył w budowie lekkiej kolei miejskiej w Bergen oraz przeprowadził kompleksową modernizację linii tramwajowej w Oslo. Obecnie realizuje kontrakty (pozyskane od początku 2014 r.) głównie w Oslo, obejmujące budowę i modernizację linii torowych. Ich wartość wynosi ok. 35,5 mln zł.

 

Sama spółka wskazuje na własne przewagi konkurencyjne takie jak:

 • Kompleksowy park maszynowy wyróżniający Spółkę na tle konkurencji.
 • Strategia dywersyfikacji geograficznej poprzez ekspansję w Norwegii, rynku z dużym potencjałem i wyższymi marżami.
 • Doświadczona i stabilna kadra menedżersko-inżynierska działająca w efektywnej strukturze organizacyjnej.
 • Kompleksowość świadczonych usług w jasno określonym segmencie rynku.
 • 23-letni „track record” na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej.
 • Najwyższy w historii portfel zamówień na lata 2014-2015
  o wartości ponad 2,2 mld PLN netto z wyłączeniem konsorcjantów.
 • Zdolność pozyskiwania rentownych kontraktów.

 

 

Cele emisji

 

Z emisji nowych akcji (serii B) część środków w kwocie 25 mln zł spółka chce przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego do realizowanych i planowanych kontraktów budowlanych na terenie Polski. Drugim celem jest inwestycja w sprzęt budowlany w kwocie ok. 15 mln zł, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów kolejowych i tramwajowych w Norwegii. Wydatki te dotyczą m.in. ciężkich maszyn kolejowych. Łącznie spółka chce pozyskać sprzęt budowlany o wartości 46-52 mln zł wykorzystując leasing, a wspomniana kwota 15 mln zł ma stanowić wymagany wkład własny. Dodatkowo Torpol chce przeznaczyć ok. 9,6 mln zł na kapitał obrotowy służący do finansowania działalności w tym kraju. Torpol ma zamiar rozszerzać swoje funkcjonowanie na rynku norweskim. W razie niepozyskania wystarczającej ilości środków z emisji, spółka nie zamierza rezygnować z wymienionych inwestycji i zapowiada sięgnięcie po kapitał obcy w różnej postaci. 

 

 

Akcjonariat przed i po emisji

 

W emisji oferowane będą nowe akcje serii B w ilości 7 400 000 (stanowią 32,3% podwyższonego kapitału) oraz wszystkie akcje serii A posiadane dotychczas przez Polimex-Mostostal S.A. w ilości 15 570 000. Zarząd Torpol-u deklaruje udział w IPO. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi - nie ma akcji uprzywilejowanych. W przypadku braku wystarczającej ilości zapisów na wszystkie oferowane akcje, w pierwszej kolejności będą sprzedawane nowe akcje. W przypadku nie zbycia wszystkich akcji przez Polimex-Mostostal S.A. pozostałe akcje należące do tej firmy zostaną objęte lock up-em na okres 12 miesięcy. Sam Torpol zobowiązuje się nie dokonywać nowej emisji akcji również w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Akcjonariat przed emisją

 

Liczba głosów i akcji

Udział w strukturze akcjonariatu i głosach

Polimex-Mostostal S.A.

15 570 000

100%

Nowi akcjonariusze

0

0%

Akcjonariat po emisji*

 

Liczba głosów i akcji

Udział w strukturze akcjonariatu i głosach

Polimex-Mostostal S.A.

0

0%

Nowi akcjonariusze

22 970 000

 • 7 400 000 nowe akcje,
 • 15 570 000 dotychczasowe akcje

100%

* - przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji przez nowych akcjonariuszy

 

 

Otoczenie rynkowe

 

W niezadowalającym stanie technicznym w Polsce wg PKP PLK S.A. jest 7,5 tys. km torów kolejowych. Stanowi to 27% w całkowitej sieci kraju. W stanie „dostatecznym” jest kolejne 8,3 tys. km. Potrzeby są zarówno w zakresie modernizacji obecnie istniejących szlaków kolejowych, by doprowadzić je do odpowiedniego stanu, bądź podwyższenia ich parametrów jakościowych (np. do wyższych prędkości). Według informacji prasowych PKP PLK S.A. ok. 44 mld zł ze środków unijnych będzie przeznaczonych na inwestycje kolejowe. Zarządca narodowej sieci kolejowej opracował Krajowy Program Kolejowy, który zakłada projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,6 mld zł w latach 2014-2020. Jeszcze w dłuższej perspektywie potencjalne wydatki na infrastrukturę kolejową zawiera „Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.” przyjęty przez Radę Ministrów. Zakłada on nakłady inwestycyjne do 2030 r. o wartości 115 mld zł. Większość inwestycji w pierwszej kolejności ma dotyczyć modernizacji linii istniejących.

Poniższa tabela pokazuje, jakie kwoty były wydawane przez PKP PLK na inwestycje w latach 2005-2012.

 

Plan nakłady inwestycyjne

 

Wstępne dane mówią, że w 2013 r. przeznaczono na inwestycje ok. 5,3 mld zł. Planowany poziom wydatków inwestycyjnych na 2014 r. wynosi 9 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 70% wobec roku poprzedniego. Celem Torpolu jest umocnienie w Polsce czołowej pozycji w projektach budowlanych rynku kolejowego z udziałem rynkowym na poziomie ok. 12%. Spółka szacuje, że na rodzimym rynku w 2013 r. miała udział na poziomie 10%, a w rynku robót nawierzchniowych, czyli torowych oraz odwodnieniowych – ok. 15%. Do głównych konkurentów branżowych zaliczyć należy spółki z Grupy PKP, Grupę Trakcja PRKil, Feroco oraz Grupę Budimex. W zakresie budownictwa sieci tramwajowych konkurentem jest też Grupa ZUE. Dodatkowo w ostatnim czasie rosnące wydatki inwestycyjne na infrastrukturę kolejową w Polsce przyciągnęły na polski rynek firmy zagraniczne takie jak OHL, FCC Citizen Services czy Salcef. W sektor kolejowy wchodzą również firmy „ogólno” budowlane np. Skanska, Strabag czy Bilfinger Berger. One jednak przy realizacji kontraktów posiłkują się w dużym stopniu polskimi firmami w ramach podwykonawstwa.

 

W zakresie sieci tramwajowych w Polsce zarządcami lokalnych sieci są samorządy. Największa infrastruktura tramwajowa istnieje w Konurbacji Śląskiej. Dodatkowo jest obecna jeszcze w 13 innych miastach w kraju. Dzięki dostępności funduszy europejskich od kilku lat rośnie poziom wydatków inwestycyjnych na modernizację linii tramwajowych.

 

W Norwegii Krajowy Plan Transportowy na lata 2014-2023 zakłada nakłady inwestycyjne o wartości ponad 80 mld zł. Oznacza to istotny wzrost wobec poprzednich lat. W samym 2014 r. planowane nakłady są o 50% wyższe wobec roku poprzedniego. Norweska infrastruktura kolejowa jest niedoinwestowana. Posiada niski udział linii dwutorowych, co skutkuje niską przepustowością. Ciężkie warunki klimatyczne powodują częstsze awarie infrastruktury i taboru kolejowego. Wzrasta udział niepunktualnych przejazdów pociągów. Z kolei w szybkim tempie rośnie ilość przewiezionych towarów za pomocą kolei. W 2012 r. było to 24% więcej niż w roku 2011. Torpol wskazuje, że norweski rynek budownictwa kolejowego w odróżnieniu od polskiego cechuje się wyższą marżowością oraz korzystniejszymi warunkami kontraktów w stosunku do rynku polskiego. Konsensus na scenie politycznej w Norwegii w zakresie realizacji przyjętych planów inwestycyjnych daje poczucie stabilności ich realizacji, a finansowanie inwestycji jest niezależne od budżetu UE. Dodatkowo ilość tamtejszych firm branżowych i dostępnej kadry inżynierskiej jest niewystarczająca do realizacji zakładanego programu inwestycyjnego. Celem spółki jest osiągnięcie 5-6% udziału na rynku budownictwa kolejowego w Norwegii.

 

Głównymi barierami wejścia na rynek usług budownictwa kolejowego są wysokie nakłady inwestycyjne, głównie w park maszynowy oraz znajomość specyfiki rynku. W Norwegii czasochłonny jest proces pozyskania certyfikacji maszyn i pracowników oraz niezbędnych pozwoleń.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat otoczenia rynkowego w Polsce i Norwegii zawiera prospekt emisyjny Torpol S.A.

 

 

Czynniki ryzyka:

 

Do najważniejszych czynników ryzyka dla badanej spółki należy zaliczyć:

 • Duże uzależnienie od głównego odbiorcy – w 2013 r. za 67% przychodów ze sprzedaży odpowiadały kontrakty od PKP PLK S.A. Udział ten nie odbiegał istotnie od poprzednich lat. Poziom inwestycji realizowanych przez PKP PLK S.A. zależy od np. przyjętych programów inwestycyjnych takich jak WPIK (Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych) czy dostępności do środków publicznych (np. fundusze europejskie).
 • Zdolność spółki do zdobywania kontraktów w przetargach – ryzyko związane zarówno z potencjalnie wyższą siłą przetargową konkurencji i ryzykiem wynikającymi z przepisów dotyczących rozstrzygania przetargów publicznych.
 • Ryzyko nieuznania przez zamawiającego robót dodatkowych.
 • Ryzyko związane z rosnącą konkurencją.
 • Ryzyko współpracy przy realizacji kontraktów w ramach konsorcjum – np. możliwość ogłoszenia upadłości konsorcjanta w trakcie realizacji kontraktu.
 • Ryzyko związane z brakiem możliwości pozyskania odpowiedniej kadry pracowniczej i podwykonawców w Norwegii – dostęp do podwykonawców i pracowników jest tam ograniczony. Spółka zwraca uwagę, że niektóre kryteria kontraktów zobowiązują do bazowania na norweskim personelu i podwykonawcach, co może wpływać na niższą konkurencyjność ofert spółki.

 

 

Analiza finansowa

 

Wybrane elementy sprawozdania finansowego Torpol S.A. (w tys. zł)

2012 r.

2013 r.

Przychody ze sprzedaży

380 368

415 717

Wynik z działalności operacyjnej

10 733

9 436

EBITDA

20 169

21 369

Zysk brutto

7 246

6 605

Zysk netto

5 594

4 790

Aktywa ogółem

349 343

495 221

Kapitał własny

118 492

123 008

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

171

64 163

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-4 412

-956

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

30 535

5 725

Źródło: Torpol S.A.

 

Przychody ze sprzedaży w roku 2013 wzrosły wobec roku poprzedniego o niespełna 10% i wyniosły 415,7 mln zł. Biorąc pod uwagę obecnie posiadany przez spółkę portfel zleceń o wartości ponad 2,2 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów obejmujący lata 2014-2015 można spodziewać się dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży. W strukturze przychodów w 2013 r. największy udział miały drogi kolejowe. Wyniósł on 87,8% wobec 72,4% rok wcześniej. Udział segmentu dróg tramwajowych wyniósł odpowiednio 4,9% i 10,4%. Przychody ze sprzedaży zagranicą wyniosły w 2013 r. jedynie 13,9 mln zł, (w 2012 r. 41,1 mln zł). W tym zakresie można również spodziewać się znacznego wzrostu, w wyniku realizacji obecnych kontraktów w Norwegii.

 

Powodem osiągnięcia niższego zysku brutto i netto w 2013 r. wobec 2012 r. były niższe przychody finansowe o 1,3 mln zł oraz wyższe koszty finansowe o 0,5 mln zł. Za ten pierwszy element w 2012 r. odpowiadały głównie przychody o charakterze niegotówkowym - były to wyceny i realizacja instrumentów pochodnych oraz dodatnie różnice kursowe w kwocie łącznie 1,36 mln zł. Wzrost kosztów finansowych wynikał głównie z zapłacenia wyższych prowizji kredytowych, które m.in. dotyczyły nowych linii kredytowych potrzebnych do finansowania portfela zleceń.

 

Marża brutto na sprzedaży w segmencie tramwajowym jest znacznie wyższa niż w segmencie kolejowym. W roku 2013 wynosiły one odpowiednio 15,6% i 5,2%, a w roku 2012 22,1% i 4,1%.

Działalność Torpolu charakteryzuje sezonowość, głównie ze względu na warunki atmosferyczne. Najniższą sprzedażą cechuje się pierwszy kwartał kalendarzowy. Dla przykładu w 1q 2013 r. spółka zrealizowała 15,2% sprzedaży rocznej. Najwyższe przychody odnotowywane są w trzecim i czwartym kwartale. Jest to związane z rozliczaniem budżetu przez PKP PLK S.A. oraz związanymi z tym zleceniami na dodatkowe, niewielkie kontrakty.

 

W rachunku przepływów pieniężnych widać znaczne, pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2013 r. o wartości 64,1 mln zł. Największy wpływ na ten wynik miało zwiększenie stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (114,1 mln zł) oraz amortyzacja (10,6 mln zł). W badanym okresie nie były prowadzone znaczne inwestycje stąd niewielkie przepływy z tej działalności. Zwiększenie wartości wykorzystania kredytów i pożyczek szczególnie w 2012 r. widać po dodatnim saldzie przepływów z działalności finansowej.

 

Zarząd prognozuje, że w 2014 r. Grupa Torpol wypracuje 801,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 24,9 mln zł zysku netto. Będą to znacznie wyższe wartości na poszczególnych poziomach niż w 2013 roku. Spółka przy opracowaniu prognozy zakłada, że w 2014 r. osiągnie 756,9 mln zł przychodów z realizowanych obecnie kontraktów w Polsce i w Norwegii. Liczy też na pozyskanie kolejnych kontraktów w Norwegii i wykazanie z nich tylko w bieżącym roku dodatkowych 44,4 mln zł (przy założeniu osiągnięcia przeciętnej marży brutto na sprzedaży w wysokości 6,9%). W prospekcie emisyjnym Torpol podkreśla, że istotne kontrakty z portfela są realizowane po pozytywnej marży. Dodatkowo dwa największe z nich („Łódź Fabryczna” i „E75 Rail Baltica”) zostały zbadane przez niezależne podmioty, które potwierdziły realność osiągnięcia planowanych wcześniej marż. 

 

Wybrane elementy bilansu Torpol S.A. (tys. zł)

31.12.2012

30.12.2013

Aktywa trwałe

102 254

105 727

 Rzeczowe aktywa trwałe

74 603

68 695

 Wartość firmy

9 008

9 008

 Należności długoterminowe

3 358

6 187

 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

8 039

16 860

Aktywa obrotowe

247 089

389 494

 Zapasy

23 800

24 985

 Należności z tytułu dostaw i usług

107 445

188 766

 Pozostałe należności

59 994

51 625

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

50 975

119 907

Kapitał własny

118 492

123 008

Zobowiązania długoterminowe

36 570

32 261

 Zobowiązania finansowe

31 854

27 161

 Pozostałe zobowiązania

4 195

4 557

Zobowiązania krótkoterminowe

194 281

339 952

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

94 218

141 526

 Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek

45 176

61 882

 Pozostałe zobowiązania

44 454

112 157

Suma bilansowa

349 343

495 221

Źródło: Torpol S.A.

 

Wartość aktywów trwałych w latach 2012-2013 była na podobnym poziomie. Największy w nich udział mają rzeczowe aktywa trwałe (65%). W aktywach obrotowych znacznie wzrosły na koniec 2013 r. należności z tytułu dostaw i usług (48%) oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (31%). W pasywach uwagę zwraca mocno rosnący udział kapitału obcego. Wobec 2012 r. wzrosły one o 61%. Istotnie rosnącą pozycją w tym elemencie bilansu są zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wzrost o 50%). Wynikają one ze wzrostu wartości realizowanych kontraktów. Mocno wzrosły również pozostałe zobowiązania – na koniec 2013 r. miały one wartość 112,1 mln zł i składały się przede wszystkim z rozliczenia kontraktów długoterminowych (74,1 mln zł) oraz nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (28,9mln zł). Zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy spowodowało też zwiększenie wartości krótkoterminowych kredytów i pożyczek (do kwoty 61,8 mln zł). Udział kapitału własnego na koniec 2013 r. wynosił niespełna 25% wobec 34% rok wcześniej. Spółka nie finansuje swojej działalności z długoterminowych kredytów inwestycyjnych, które byłyby widoczne w zobowiązaniach długoterminowych. Za największą ich wartość odpowiadają zobowiązania finansowe z tytułu leasingu (27,1 mln zł).

 

Wybrane wskaźniki dla GK Torpol S.A.

2012 r.

2013 r.

Rentowność EBITDA

5,3%

5,1%

Rentowność netto

1,5%

1,2%

ROE

4,7%

3,9%

ROA

1,6%

1,0%

Dług netto/EBITDA

1,69

-1,15

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,70

0,80

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

1,90

3,00

Wskaźnik płynności bieżącej

1,27

1,15

Wskaźnik płynności natychmiastowej

0,26

0,35

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych danych finansowych Torpol S.A.

 

Rentowność działalności w 2013 r. była niższa wobec roku poprzedniego. Spółka tłumaczy to efektem pojawiającej się zagranicznej konkurencji na rynku przetargów kolejowych, szczególnie widocznym w 2011 r. W ten sposób tworzyła się presja cenowa na wartość składanych ofert, również przez Torpol. Spółka zapewnia, że obecnie każdy istotny wykonywany kontrakty realizowany jest po pozytywnej marży. Relacja długu netto do zysku EBITDA na koniec 2013 r. była ujemna. Wynikała ona z przewyższającej wartości środków pieniężnych nad sumą kredytów i pożyczek. Wskaźniki zadłużenia rosną w badanym okresie w wyniku zwiększenia się przede wszystkim zobowiązań handlowych. Ich wzrost wynika z powiększania się wartości portfela realizowanych kontraktów. Wskaźnik płynności bieżącej na koniec 2013 r. nieznacznie spada (1,15) w wyniku silnie rosnących zobowiązań krótkoterminowych (zalecane poziomy przez literaturę ekonomiczną to 1,2-2,0). Z kolei wskaźnik płynności natychmiastowej rośnie w wyniku znacznego wzrostu środków pieniężnych na koniec 2013 roku.

 

 

Analiza porównawcza

 

W ramach oferty IPO Torpol zostanie zaoferowanych łącznie 22 970 000 akcji. Cena akcji została ustalona na poziomie 8,00 zł. Daje to wartość oferty w kwocie 183,76 mln zł. Transza dla inwestorów indywidualnych obejmuje 5% oferty (1 148 500 akcji).

 

Poniższe zestawienie pokazuje, jak przy tej cenie wypadają wskaźniki rynkowe dla wybranych spółek z branży.

 

Wybrane wskaźniki w oparciu o wyniki finansowe za 2013 r.

Trakcja PRKil

Grupa ZUE

Torpol

(przy cenie 8,00 zł)

C/Z

11,8

37,0

26,0

C/WK

0,71

1,08

1,01

Kapitalizacja

448,2 mln zł

207,2 mln zł

183,7 mln zł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych finansowych spółek

 

Do grupy porównawczej wzięliśmy dwie spółki notowane na GPW – Trakcję i ZUE. Pierwsza z nich w roku poprzednim odnotowała czterokrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż Torpol. Grupa Trakcja prowadzi działalność w Polsce, na Litwie i krajach bałtyckich, a oprócz projektów kolejowych działa też w segmencie drogowym. Z kolei ZUE większość przychodów generuje z projektowania i budowy infrastruktury tramwajowej w Polsce. Wartość wskaźników C/Z i C/WK dla Torpolu w oparciu o wyniki roku 2013 kształtują się pomiędzy wskaźnikami dla Trakcji i ZUE. Przy wyciąganiu wniosków z porównywania wartości wskaźników dla tej grupy porównawczej należy pamiętać o różnicach między zestawionymi firmami.

 

Tak jak wcześniej napisaliśmy zarząd Torpolu prognozuje, że w 2014 r. spółka wypracuje zysk netto w kwocie 24,9 mln zł. To z kolei wygenerowałoby wskaźnik C/Z na poziomie 7,3 przy cenie 8,00 zł za jedną akcję, czyli znacznie niżej niż przy zysku netto za 2013 rok (26,0).

 

 

Podsumowanie

 

Torpol specjalizuje się w obszarze budownictwa kolejowego i tramwajowego. Posiada 23 lata doświadczenia w branży. Jest wykonawcą największych obecnie realizowanych inwestycji w Polsce. Od 2010 r. poprzez spółkę zależną prowadzi działalność również w Norwegii. Poziom zatrudnienia w grupie wynosi ponad 400 pracowników.

 

Grupa Torpol w 2013 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży o wartości 415,7 mln zł. Największy udział w przychodach ze sprzedaży w 2013 r. miał segment dróg kolejowych. Jego rentowność na poziomie brutto ze sprzedaży w roku ubiegłym wyniosła 5,2%. Ze względu na rosnącą konkurencję można oczekiwać wciąż utrzymującej się presji na rentowność w tym segmencie. Pozytywnie na zyskowność spółki w kolejnych okresach powinien wpływać znaczny wzrost skali działalności oraz realizowane w większej ilości kontrakty w Norwegii, które cechują się wyższą rentownością, niż kontrakty w Polsce. Dodatkowo wartość podpisanych i realizowanych w obecnym roku kontraktów w Norwegii jest już ponad dwukrotnie wyższa niż w całym 2013 roku. Zarząd spółki prognozuje osiągniecie w całym 2014 r. wyższych wyników w porównaniu do 2013 roku. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 801 mln zł, zysk operacyjny 35,4 mln zł, a zysk netto 24,9 mln zł.

 

Spółka obecnie posiada portfel zleceń obejmujący lata 2014-2015 o wartości ponad 2,2 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów. W kolejnych latach Spółka powinna być beneficjentem dużych inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP PLK S.A poprzez zdobywanie kolejnych kontraktów. Zarządca narodowej sieci kolejowej zgodnie z opracowanym Krajowym Programem Kolejowym zamierza wydać na inwestycje w infrastrukturę kolejową 58,6 mld zł w latach 2014-2020. Norweski program inwestycji w sieci kolejowe wygląda równie imponująco. Zarząd spółki zapowiada, że w najbliższych latach chce koncentrować się na budowie jak najsilniejszego portfela zleceń. Docelowo jednak Torpol ma być spółką dywidendową.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Torpol S.A. jest opublikowany Prospekt Emisyjny Torpol S.A. dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.torpol.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie