Chat with us, powered by LiveChat

Alior Bank – jeden z liderów innowacyjności w polskiej bankowości

Skomentuj artykuł
© Tommaso Lizzul - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Alior Bank przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

ALIOR BANK S.A.

 

1. Profil spółki

 

Alior Bank to wysoce innowacyjny i uniwersalny bank posiadający czwartą co do wielkości tradycyjną sieć placówek na terenie Polski. Na koniec 2013 r. składała się ona z 859 placówek, z czego 210 to oddziały własne, 428 placówki partnerskie i 221 nowoczesnych mini oddziałów pod marką Alior Bank Express. Bank powstał w 2008 r., a już cztery lata później zadebiutował na GPW. Strategia banku opiera się na oferowaniu nowatorskich produktów, a także na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Bank dysponuje nowoczesnym na skale europejską centrum bankowym, które może obsłużyć 7 mln osób m.in. poprzez nowoczesną bankowość internetową i mobilną. Obecnie bank ma ponad 2,2 mln klientów.

 

Liczba klientów

                                                        Źródło: Alior Bank S.A.

 

Alior Bank cechuje się innowacyjną ofertą dla klientów. Często, jako pierwszy bank w kraju, a czasami i na świecie, wprowadza nowoczesne produkty. Za ich przykłady może posłużyć uruchomienie w czerwcu 2012 r. pierwszego w Polsce banku internetowego nowej generacji. Alior Sync został dostrzeżony na arenie międzynarodowej - w 2012 r. jako pierwszy bank w Polsce, otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie „Global Banking Innovation Awards” w kategorii "Przełomowe rozwiązanie". Na koniec 2013 r. z usług Alior Sync korzystało 325 tys. klientów. Kolejnymi przykładami innowacyjnych produktów są: bankowy kantor internetowy (pierwszy w Polsce, uruchomiony w lipcu 2012 r.), Internetowy Proces Kredytowy - pierwsze rozwiązanie na świecie, które umożliwia uzyskanie kredytu całkowicie online w zaledwie kilkadziesiąt sekund od złożenia wniosku (od sierpnia 2012 r.), platforma wymiany walut FX Trader dla klientów korporacyjnych -  jako pierwszy bank w Europie Środkowej (od początku 2013 r.).

 

Mocnym punktem Alior Banku jest jej kadra menedżerska, która w większości związana jest ze spółką od momentu jej powstania. Na czele zarządu stoi Wojciech Sobieraj, któremu miesięcznik Forbes często przyznawał tytuł ”Lidera Biznesu”. Od 21 kwietnia 2014 r. dotychczasowy prezes Aliora został ponownie powołany przez radę nadzorczą na kolejną, 3-letnią kadencję.

 

Na początku 2014 r. Alior ogłosił współpracę z T-Mobile. Od maja tego roku Alior Sync przestał działać, a na jego podstawie rozpoczął działalność bank pod marką „T-Mobile Usługi Bankowe”, do którego zostali „przetransferowani” dotychczasowi klienci Alior Sync. Operator komórkowy będzie odpowiadał za marketing, markę i pozyskiwanie klientów (głównie spośród swoich 16 mln klientów telefonii komórkowej) m.in. poprzez swoją sieć placówek liczącą 900 lokalizacji w Polsce i infolinię. Dodatkowo operator będzie preinstalował aplikacje mobilne wspólnego banku na sprzedawanych smartfonach. Na Alior Banku będzie spoczywać operacyjne prowadzenie banku wraz z kwestiami finansowymi czy zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Umowa współpracy została zawarta na 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne okresy 5-letnie. Podział wyniku zakłada 65% dla Alior Banku i 35% dla T-Mobile. Celem wspólnego projektu jest pozyskanie 2 mln klientów w 5 lat.

 

 

2. Akcjonariat

 

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa Carlo Tassara. Jej głównymi właścicielami jest posiadająca polskie korzenie rodzina Zaleskich z Francji. Od 1996 r. grupa ta prowadzi strategiczne inwestycje w europejskie spółki m.in z sektora finansowego. Carlo Tassara poprzez zależny podmiot Alior Lux S.a.r.l. & Co. S.C.A posiada 28,05% akcji Aliora. W kwietniu tego roku francuski udziałowiec sprzedał pakiet 4,7% akcji na rynku po cenie jednostkowej 79 zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu, która była adresowana do polskich i zagranicznych inwestorów. Zgodnie z ustaleniami z KNF inwestor ten ma czas do końcu roku na znalezienie nabywcy na cały pakiet akcji pozostający w jego posiadaniu. W trakcie IPO Alior Banku w 2012 r. do akcjonariatu wszedł Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W jego posiadaniu jest obecnie 8,03% akcji. W ostatnich miesiącach ponad progiem 5% ujawniły się dwie instytucje – Wellington Management Company LLP oraz Genesis Asset Managers. Free float to obecnie 52,81% wszystkich akcji. Kapitał zakładowy dzieli się na 69 941 261 akcji.

 

Struktura akcjonariatu

Źródło: Alior Bank S.A.

 

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Relacje inwestorskie Alior Banku należy oceniać z dwóch stron – dla inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych. Dla tych pierwszych dedykowane są prezentacje inwestorskie i bliżej nam nieznana aktywność działu IR. Na stronie internetowej jest wymienionych 18 instytucji pokrywających analitycznie Alior Bank. Z kolei relacje spółki z inwestorem indywidualnym praktycznie nie istnieją. Inwestorów indywidualnych, którzy zapisali się w IPO dziwić może także brak prezentacji inwestorskiej w języku polskim. W otrzymanym przez nas email-u spółka twierdzi, że:

 

„Prezentacje wynikowe odbywają się w języku angielskim przez wzgląd na zagranicznych inwestorów/analityków, stąd materiał jest przygotowany od razu w języku angielskim.”

 

W ostatnim czasie Alior nie brał udziału w konferencjach inwestorskich dedykowanych inwestorom indywidualnym, nie przeprowadzał też chatów internetowych, w których inwestorzy mogliby zadać pytania. Zawartość merytoryczna strony internetowej spółki w dziale dedykowanym dla inwestorów jest uboga w informacje. Dla przypomnienia w trakcie IPO Alior Banku brało udział ponad 13 tys. inwestorów indywidualnych.

 

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Jedną z podstaw działalności banków jest udzielanie kredytów i zbieranie depozytów. Zyskowność zależy głównie od różnicy w oprocentowaniu. Konkurencja na rynku wymusza na bankach rynkowe oferty, wówczas duże znaczenie ma utrzymywanie kosztów działalności i odpowiednia polityka restrykcyjna przy udzielaniu kredytów tak, aby były one spłacone, a nie odpisane w poczet strat. Większy popyt na kredyt w gospodarce tworzy dobre warunki dla działalności bankowej. Poniżej przedstawiono dynamiki udzielanych kredytów z podziałem na segmenty.

 

Tempo zmian

Źródło: BFG

 

Tempo zmian udzielanych kredytów w Polsce ustabilizowało się od połowy 2012 r. W 1q2014 zarówno kredyty klientowskie, kredyty udzielane gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom miały większe dynamiki wzrostu niż w kolejnych kwartałach 2013 r. Być może po okresie złej koniunktury i ustabilizowaniu się niskich stóp procentowych, Polacy przestali się bać inwestować przy wykorzystaniu kredytów. Ten efekt dobrze widać po dynamice udzielania kredytów konsumpcyjnych, które od 3q2013 mają dodatni przyrost i w 1q2014 odnotowały najwyższy wzrost (3,8%) od co najmniej 2012 roku. Dynamika udzielania kredytów mieszkaniowych ustabilizowała się od prawie 2 lat na stabilnym, ok. 4%-owym poziomie.

 

Pozyskane depozyty w dużej mierze finansują udzielone kredyty przez banki. Te instytucje, które mają niższy standing finansowy i niższą pozycję na rynku muszą konkurować na rynku depozytowym wyższą atrakcyjnością (wyższe oprocentowanie depozytów, dodatkowe korzyści dla klienta). Wiele działających w Polsce banków należy do znaczących, światowych bądź europejskich bankowych gigantów. Dzięki temu część polskich banków może liczyć na wsparcie kapitałowe swoich „matek”. Alior Bank nie posiada takiej „opieki” i musi sam troszczyć się o finansowanie. Poniżej przedstawiono dynamikę depozytów w polskim sektorze bankowym.

 

Tempo zmian 2

Źródło: BFG

 

Tempo zmian r/r lokowanych depozytów w bankach ogółem utrzymuje się na stabilnym poziomie między 6%-7%. Od 2013 r. widać dużą poprawę w dynamice depozytów utrzymywanych przez firmy. Z kolei gospodarstwa domowe z kwartału na kwartał zmniejszają dynamikę środków przechowywanych w bankach. Co ciekawe segment biznesowy depozyty trzymane w bankach „lubi” mieć pod ręką, czyli trzyma je na kontach bądź w instrumentach finansowych zapadających maksymalnie do 1 miesiąca. W 2013 r. w Alior Banku udział zobowiązań dla klientów biznesowych do 1 miesiąca wyniósł 71% w tym segmencie. W segmencie detalicznym adekwatny udział wyniósł 52%.

 

Podczas IPO Alior Banku w 2012 r. prezentowaliśmy zestawienie klasyfikujące banki w Polsce pod względem funduszy własnych i sumy bilansowej na 30 czerwca 2012 roku. Opieraliśmy się na rankingu przygotowanego przez „Rzeczpospolitą”. Niestety nie znaleźliśmy podobnego, aktualnego zestawienia. Na tamten czas Alior dysponował funduszami własnymi o wartości 1,47 mld zł i sumą bilansową 16,5 mld zł. Na koniec marca 2014 r. są to odpowiednio wartości 2,71 mld zł i 26,5 mld zł. Przy próbie klasyfikacji Alior Banku w polskim sektorze bankowym trzeba pamiętać o kilku fuzjach, które wydarzyły się w ostatnich 2 latach.

 

Pozycja Alior

 

 

5. Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe Alior Bank S.A. (tys. zł)

2012 r.

2013 r.

1q 2013 r.

1q 2014 r.

Przychody z tytułu odsetek

1 400 371

1 518 166

376 470

392 011

Wynik z tytułu odsetek

827 356

998 561

221 851

271 054

Wynik z tytułu prowizji i opłat

201 413

275 178

55 495

83 569

Wynik handlowy

182 606

226 850

48 913

55 798

Zysk brutto

90 331

287 688

57 158

85 110

Zysk netto

61 130

227 902

44 595

68 300

Źródło: Alior Bank S.A.

 

Zysk netto w 1q2014 wyniósł 68,3 mln zł i był porównywalny z oczekiwaniami rynku. Był to wynik o 53% wyższy od porównywalnego okresu rok wcześniej. Wynik odsetkowy wzrósł o 22%, wynik z prowizji i opłat był wyższy o 52%. Obydwie dynamiki były zbliżone do oczekiwań rynku. Wskaźnik kosztów do dochodów za 1q2014 wynosił 51,5%. Był to poziom niższy niż rok wcześniej, kiedy relacja ta wyniosła 60,2%. Z kolei wskaźnik ROE za pierwsze trzy miesiące tego roku miał wartość 11,2% wobec 9% rok wcześniej. Portfel kredytowy banku wzrósł do 20,9 mld zł (wzrost o 34%) na koniec marca 2014 r., a depozyty sięgnęły wartości 21,9 mld zł (wzrost o 27%). Oznacza to relację depozytów do kredytów na poziomie niespełna 96%. Jedną z konsekwentnie utrzymywanych zasad zarządu Aliora jest utrzymanie tej relacji poniżej 100%. Wyniki pierwszych trzech miesięcy 2014 roku potwierdzają utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu zyskowności i rentowności Alior Banku oraz skali działalności.

 

Rok 2013 będzie kojarzony ze efektem zmian sposobu księgowania przychodów z tytułu bancassurance, które Alior zdecydował się wprowadzić po konsultacjach z KNF. Z tego tytułu wynik netto w 3q2013 został obniżony o 105 mln zł. Dodatkowo wartość kapitałów własnych na koniec 2012 r. została obniżona o 330 mln zł. Wymusiło to konieczność dokapitalizowania banku. W efekcie w grudniu 2013 r. Alior wyemitował 6,36 mln akcji, z czego pozyskał 464,2 mln zł. Mimo problemów Alior w całym 2013 roku odnotował duży wzrost zysku netto do 227,9 mln zł z 61,1 mln zł w 2012 roku.

 

Wybrane elementy bilansu Alior Bank S.A. (tys. zł)

31.03.2014r.

Aktywa razem

26 517 620

 Kasa i środki w banku centralnym

1 077 576

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

3 172 488

 Należności od klientów

20 935 596

Kapitał własny

2 717 792

Zobowiązania razem

23 799 828

 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

177 527

 Zobowiązania finansowe wycenione według zamortyzowanego kosztu

22 527 684

 Pozostałe zobowiązania

747 559

 Zobowiązania podporządkowane

343 490

Suma bilansowa

26 517 620

Źródło: Alior Bank S.A.

 

W ciągu 3 miesięcy 2014 r. wartość sumy aktywów Alior Banku wzrosła o blisko 1 mld zł i wyniosła 26,5 mld zł. Największą pozycją po stronie aktywów, jak w przypadku praktycznie wszystkich banków, są naturalnie należności od klientów, czyli w większości udzielone kredyty. Z łącznej wartości 20,9 mld zł kwota 11,29 mld zł to kredyty udzielone do segmentu detalicznego, a kwota 9,64 mld zł odpowiada za segment biznesowy. Po stronie pasywów za depozyty od klientów odpowiada pozycja zobowiązania finansowe wycenione według zamortyzowanego kosztu – 22,5 mld zł. W tym przypadku segment detaliczny odpowiada za większy udział i z niego pochodzi 15,20 mld zł, a z segmentu biznesowego 6,68 mld zł. Co ciekawe spośród depozytów 8,88 mld zł to depozyty bieżące, a 11,44 mld zł to depozyty terminowe.

 

Emisja akcji z grudnia 2013 r. była niezbędna do zwiększenia kapitałów własnych, by Alior podwyższył monitorowane przez instytucje nadzorujące sektor bankowy wskaźniki wypłacalności. Po emisji kapitał własny wzrósł na koniec marca 2014 r. do 2,71 mld zł z poziomu 2,18 mld zł na koniec 2013 roku. Jego udział do sumy bilansowej wyniósł na koniec 1q2014 10,2%.

 

 

6. Ocena przyszłych wyników

 

Konsensus rynkowy zakłada osiągnięcie przez Alior Bank 350 mln zł zysku netto w 2014 roku. Byłby to wynik o połowę wyższy niż w roku poprzednim. Prezes Sobieraj komentując te prognozy po wynikach pierwszego kwartału 2014 r. stwierdził, że na razie nie widzi zagrożeń dla osiągnięcia tego celu. Dodał też, że nie będzie to łatwe. Przy osiągnięciu takiego zysku, zysk przypadający na akcję wyniesie 5 zł, a to wygeneruje wskaźnik C/Z przy obecnej cenie akcji (82,90 zł) na poziomie 16,6.

 

W lutym tego roku spółka poinformowała o rozpoczęciu procesów, które mają na celu zmniejszenie kosztów. Program zwolnień grupowych ma objąć 260 osób, który ma przynieść 1/3 spodziewanych oszczędności całego procesu. Oprócz zmniejszenia zatrudnienia będą wprowadzane zmiany procedur i procesów, renegocjacja czynszów czy zmiany w opłatach dla firm świadczących usługi bankowi. Prezes Aliora szacuje, że oszczędności wyniosą ponad 25 mln zł tylko w tym roku.

 

Spółka zakłada pozyskanie w tym roku 400 tys. nowych klientów. Realizacja po 1q2014 wyniosła 116 tys. Zamierzeniem banku jest też udzielanie nowych kredytów w tempie 400 mln zł miesięcznie. Spółka zakłada też poprawę efektywności mierzonej relacją kosztów do dochodów. Celem na ten rok jest spadek tego wskaźnika poniżej 50%, a w roku 2016 r. poniżej 45%.

Analitycy pokrywający sektor bankowy zwracają uwagę na spadek wiarygodności do Alior Banku, chociażby ze względu na fakt zapowiedzi przedstawicieli banku przy okazji wyników za pierwsze półrocze 2013 r. o braku dalszych zmian w zasadach ujmowania przychodów z bancassurance i możliwości osiągnięcia 340 mln zł wyniku netto w 2013 roku. Jak się później okazało niesłusznie. Dodatkowo dochodzi aspekt wiszącej podaży ze strony głównego udziałowca oraz kadry zarządzającej.

 


7. Analiza wskaźnikowa

 

Wybrane wskaźniki rynkowe po 1q2014

ROE

11,2%

ROA

1,1%

C/I (Cost/Income)

51,5%

L/D (Loans/Deposits)

95,7%

NPL (non-performing loan)

8,1

Tier 1

11,9

C/WK (przy cenie z dnia 16.06.2014)

2,13

C/Z (przy cenie z dnia 16.06.2014)

23

Kapitalizacja (na dzień 16.06.2014)

5,8 mld zł

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Alior Bank S.A.

 

Wskaźniki rentowności ROE i ROA przyjmują wyższe wartości w stosunku do poprzednich okresów. Dla przykładu na koniec 2013 r. i 1q2013 przyjmowały odpowiednio 11,0% i 9,0% oraz 1,0% i 0,8%. Relacja kosztów do dochodów spada w Alior Banku systematycznie - dla 2013 r. była to wartość 55% (58,7% w 2012 r.), a po 1q2014 jest 51,5%. Wskaźnik udzielonych kredytów do depozytów jest coraz bliżej jedności i wynosi na koniec marca 2014 r. 95,7%. Dla porównania rok temu było to 90,6%, a na koniec 2013 r. 94,3%. NPL czyli wskaźnik nieterminowych pożyczek wzrósł na koniec pierwszego kwartału 2014 r. do 8,1%, przy 6,0% rok wcześniej.

 

Poniżej przedstawiono średnie wskaźniki ROA i ROE dla polskiego sektora bankowego. Obydwie średnie wskaźników spadają. Na ich tle ROA dla Alior Banku po 1q2014 jest zgodne ze średnią, a ROE jest poniżej rynkowej średniej. Niemniej należy pamiętać, że obydwa wskaźniki dla Alior Banku są w trendzie rosnącym, a rynkowe wartości spadają.

 

ROA ROE

 

Źródło: BFG

 

Wartości wskaźników rynkowych C/Z i C/WK dla badanej spółki można przyrównać do średnich wartości dla sektora bankowego. Opierając się na danych GPW za Notoria Serwis, średnia wartość wskaźnika C/WK dla branży wynosi 0,99, a w przypadku Aliora 2,13, co stanowi dużą różnicę. Z kolei średni C/Z dla banków na GPW wynosi 23, czyli tyle samo, co wskaźnik Alior Banku po 1q2014.

 

Poniżej przedstawiono ostatnie rekomendacje wydane dla akcji Aliora.

 

Instytucja

Cena docelowa

Data wydania

Zalecenie

J.P. Morgan Securities

80,00 zł

2014-05-06

niedoważaj

Espirito Santo

73,00 zł

2014-04-09

sprzedaj

Barclays Capital

92,30 zł

2014-04-02

neutralnie

UniCredit

98,00 zł

2014-04-01

kupuj

Renaissance Capital

97,00 zł

2014-03-26

kupuj

Dom Maklerski BZ WBK S.A.

94,40 zł

2014-01-30

trzymaj

Millennium Dom Maklerski

87,50 zł

2014-01-21

neutralnie

ING Securities

93,80 zł

2014-01-17

kupuj

 

 

8. Analiza techniczna

 

Cena akcji w ofercie publicznej Alior Banku wyniosła 57 zł. Pierwszego dnia notowań kurs był wyższe o ok. 7%. Jak się później okazało to i tak były najniższe poziomy cen akcji. Maksymalny poziom walory banku osiągnęły w październiku 2013 r. po czym dramatycznie spadły z dużą luką w dół po informacji o zmianach zasad księgowania przychodów z produktów bancassurance. Mimo tego kurs zamknął w kolejnych miesiącach lukę i przetestował maksima w przedziale 97-100 zł. Te poziomy pozostają obecnie najważniejszymi oporami dla kursu. Wsparciem jest linia trendu wzrostowego (zaznaczona na wykresie), która obecnie przebiega na poziomi okolic 77 zł.

 

Wykres

Źródło: http://stooq.com

 

 

9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

Alior Bank to wysoce innowacyjny i uniwersalny bank posiadający czwartą co do wielkości tradycyjną sieć placówek na terenie Polski. Na koniec 2013 r. składała się ona z 859 placówek. Bank powstał w 2008 r., a już cztery lata później zadebiutował na GPW. Strategia banku opiera się na oferowaniu nowatorskich produktów, a także na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Bank dysponuje nowoczesnym na skale europejską centrum bankowym, które może obsłużyć 7 mln osób m.in. poprzez nowoczesną bankowość internetową i mobilną. Obecnie bank ma ponad 2,2 mln klientów. Głównym udziałowcem Alior Banku jest grupa Carlo Tassara posiadająca 28,05% akcji. W kwietniu 2014 r. francuski właściciel sprzedał pakiet 4,7% akcji na rynku po cenie jednostkowej 79 zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. Zgodnie z ustaleniami z KNF inwestor ten ma czas do końcu roku na znalezienie nabywcy na cały pakiet akcji pozostający w jego posiadaniu.

 

Wyniki pierwszych trzech miesięcy 2014 roku potwierdzają utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu zyskowności, skali działalności i rentowności Alior Banku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 68,3 mln zł wobec 44,6 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej. Wskaźniki ROA i ROE Alior Banku są w trendzie rosnącym. Na tle średnich wskaźników dla polskiego sektora bankowego ROA dla Alior Banku po 1q2014 jest zgodne ze średnią, a ROE jest poniżej rynkowej średniej. Niemniej należy pamiętać, że obydwa wskaźniki dla Alior Banku są w trendzie rosnącym, a rynkowe wartości spadają. Wskaźnik C/WK dla Alior Banku przyjmujący wartość 2,13 po 1q2014 jest powyżej średniej dla sektora bankowego (0,99). Z kolei wartość wskaźnika C/Z pokrywa się ze średnia dla sektora (23). Przy osiągnięciu zysku netto w 2014 r. w kwocie 350 mln zł, a tyle wynosi konsensus rynkowy, wskaźnik C/Z przy obecnej cenie (82,90 zł) wyniesie 16,6.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Alior Bank S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie