Chat with us, powered by LiveChat

Mercator Medical: znaczący producent rękawic medycznych

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Mercator Medical przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 MERCATOR MEDICAL S.A.

 

1. Profil spółki

 

Mercator Medical jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów medycznych rękawic jednorazowych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o mocach produkcyjnych wynoszących ponad 48 mln rękawic miesięcznie. Portfolio obejmuje 120 produktów własnych oraz produkty innej, czołowej marki na świecie - Ansell. Ofertę uzupełniają opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny (np. odzież jednorazowego użytku medycznego). Głównymi odbiorcami spółki są szpitale i inne jednostki służby zdrowia, hurtownie farmaceutyczne, czy sieci handlowe. Sprzedaż kierowana jest do ponad 40 krajów na całym świecie, jednak głównymi rynkami są Polska, Rosja i kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Mercator oferuje produkty pod własnymi markami takimi jak: Comfort, Santex, Vinylex, DermaGel, Ideal, Nitrylex, Ambulance, Opero, Safeline. W zakresie dystrybucji spółka koncentruje się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Są to przede wszystkim Rumunia, Węgry i Ukraina, ale także Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Poprzez regionalnych menedżerów handlowych sprzedaż prowadzona jest z lokalnych magazynów w walucie danego kraju.

 

Zakład produkcyjny w Tajlandii został nabyty w 2006 roku. Skąd bierze się taka lokalizacja? Otóż główny surowiec do produkcji rękawic jednorazowych to lateks kauczuku naturalnego (mleczko wydzielane przez rośliny kauczukodajne, surowiec naturalny), a jego występowanie jest ograniczone do Azji Południowo-Wschodniej. Tam też skoncentrowana jest światowa produkcja rękawic jednorazowych z lateksu.

 

W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej za ponad 90% odpowiadają właśnie medyczne rękawice jednorazowe. Pod kątem geograficznym w sprzedaży grupy kapitałowej spada udział sprzedaży na rynku krajowym. W 2010 r. wynosił on 52%, a w 2013 r. 41%. Innymi ważnymi rynkami zbytu w roku ubiegłym były: Rosja (16,4 mln zł), Arabia Saudyjska (14 mln zł), Ukraina (13,8 mln zł), Rumunia (9,8 mln zł), USA (6,5 mln zł).

 

Struktura organizacyjna Mercator Medical

Źródło: Mercator Medical S.A.

 

Dominująca jednostka grupy kapitałowej koordynuje i sprawuje nadzór nad spółkami zależnymi. Spółka córka z siedzibą w Tajlandii zajmuje się produkcją i sprzedażą rękawic lateksowych. Pozostałe dwa podmioty zależne, z siedzibą w Rumunii i na Ukrainie, zajmują się działalnością dystrybucyjną. W skład grupy wchodzi także nieujęta na schemacie spółka Brestia SP. z o.o., w której Mercator posiada 100% udziałów.

 

Główną walutą rozliczeń w imporcie i eksporcie Mercatora jest dolar amerykański.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2013 r. wyniosło 349 osób, w tym 239 pracowników fizycznych.

 

 

2. Akcjonariat

 

Dominującym akcjonariuszem Mercatora jest jej współzałożyciel i obecny prezes – Wiesław Żyznowski. Większość akcji posiada poprzez podmiot od siebie zależny – Anabaza Ltd., do którego należy 65,79% kapitału zakładowego. Sam bezpośrednio dysponuje dodatkowo 7,55% udziałów. Z pakietem 8,3% w akcjonariacie jest też inwestor finansowy – Pioneer Pekao Investment Management S.A. Free float jest dość niewielki i wynosi niespełna 16,5%.

 

Struktura akcjonariatu

                                                    Źródło: Mercator Medical S.A.

 

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Mercator notowany jest od niedawna na GPW i nie miał jeszcze czasu wykazać się w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich. Na stronie internetowej, w dziale dla inwestorów, znajdziemy zapis audio z konferencji wynikowej za 2013 rok. Wiele szczegółowych informacji o spółce można znaleźć w jeszcze „świeżym” prospekcie emisyjnym, również dostępnym na stronie www.

 

 

 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Rękawice jednorazowe z lateksu mają nie tylko zastosowanie w służbie zdrowia, ale także w przemyśle i zakładach usługowych. Wartość światowego rynku szacowana jest na ok. 3 mld dolarów. W 2018 r. ma być już wart 4 mld usd.

 

Na rynku polskim spółka jest liderem z 24% udziałem na rynku rękawic jednorazowych. Produkty Grupy docierają do ponad 40 krajów na całym świecie, w tym do krajów Azji, Ameryki Południowej i Afryki, gdzie popyt na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochronny indywidualnej rośnie bardzo dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Udział na światowym rynku Mercatora szacowany jest na ok. 1,5%.

 

Do największych światowych producentów rękawic jednorazowych należą Ansell, Top Glove, Hartalega, Semperit czy Kossan. Największym odbiorcą tego produktu globalnie są USA i UE, którzy odpowiadają za 68% światowego zużycia.

 

Uprzedzając analizę wyników finansowych, zwróćmy uwagę na spadki cen głównego surowca – lateksu, w latach 2012 i 2013. Cena za kilogram wynosiła odpowiednio: 659,71 i 561,72 SEN. Spadki cen spowodowały obniżenie jednostkowej ceny sprzedaży, ale spółka ilościowo sprzedała w 2013 r. więcej rękawic diagnostycznych (zdecydowanie najważniejszy produkt) o 14,6% rdr. 

 

 

5. Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe Mercator Medical S.A. (mln zł)

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Przychody ze sprzedaży

117 614

132 171

147 810

Zysk z działalności operacyjnej

5 258

8 546

11 556

EBITDA

7 245

10 971

14 021

Zysk brutto

1 031

7 422

8 528

Zysk netto

697

7 759

6 868

Aktywa ogółem

77 083

75 758

100 249

Kapitał własny

19 034

24 694

57 126

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

5 274

7 567

1 922

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-4 176

-4 853

-7 471

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-1 061

-686

15 154

Źródło: Mercator Medical S.A.

 

Porównując kolejne lata ze sobą widać w spółce korzystną tendencję wzrostu rentowności, która rośnie wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży. Rentowność operacyjna w 2012 r. wyniosła 6,5%, a w 2013 r. 7,8%. Mimo tego w zeszłym roku Mercator odnotował niższy zysk netto wobec roku poprzedniego. Ujemna różnica wynikała z wyższych kosztów finansowych (o 0,5 mln zł) oraz znacznie niższych przychodów finansowych (248 tys. zł wobec 1 653 tys. zł w 2012 r.). Powodem gorszego salda w działalności finansowej były różnice kursowe – w 2012 r. były dodatnie (1,44 mln zł), a w 2013 r. ujemne (592 tys. zł). Dodatkowo w 2012 r. spółka wykazała ujemną wartość podatku dochodowego (rozpoznanie podatku odroczonego z tytułu strat podatkowych w latach poprzednich) o wartości 1 mln zł, a w 2013 r. podatek obciążył już wynik netto o 1,6 mln zł.

 

Sama spółka w wynikach za 2013 r. zwraca uwagę na spadek kosztów materiałów i energii w wyniku spadku cen lateksu, wzrost kosztu wynagrodzeń jako efekt budowy struktur oraz na odpis na należności w pozostałych kosztach.

 

Główną przyczyną niższych zysków w 2011 r. była niższa rentowność działalności operacyjnej oraz wysokie koszty finansowe. Wyniosły one w 2011 r. 4,4 mln zł, a rok później 2,8 mln zł.

 

Emisja akcji, z której Mercator pozyskał 28 mln zł, odbyła się w listopadzie zeszłego roku. Od tego momentu spółka jest też notowana na GPW. Środki według prospektu zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie potrzeb zwiększenia kapitału obrotowego (17 mln zł), oraz na inwestycję w swój zakład produkcyjny (13 mln zł). Obejmują one zwiększenie mocy produkcyjnych i optymalizacje kosztów produkcji (pozytywny efekt skali).

 

Efekt emisji akcji widoczny jest w przepływach pieniężnych z działalności finansowej w 2013 r. (15,1 mln zł). Niższe na tle poprzednich lat przepływy z działalności operacyjnej to skutek zwiększenia kapitału obrotowego. Z kolei za ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej odpowiadają przede wszystkim zwiększone inwestycje w zakład w Tajlandii.

 

Wydatki na wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej w zeszłym roku wzrosły do 1 698 tys. zł, z 1 279 tys. zł w 2012 r. Największy wzrost nastąpił w zarządzie spółki matki (781 tys. zł wobec 479 tys. zł). Spółka podkreśla budowanie mocniejszych struktur menadżerskich. Widoczne jest też powiązanie działalności firmy z jej prezesem (akcjonariuszem większościowym). Spółka płaci mu za usługi najmu nieruchomości, w której znajduje się siedziba spółki (358 tys. zł w 2013 r.), za usługi udostępnienia mienia w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego (299 tys. zł), i z tytułu odsetek od pożyczki dla jednostki dominującej (493 tys. zł). 

 

Wybrane elementy bilansu Mercator Medical S.A. (tys. zł)

31.12.2013r.

Aktywa trwałe

35 814

 Rzeczowe aktywa trwałe

32 730

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3 042

Aktywa obrotowe

64 436

 Zapasy

27 412

 Należności handlowe oraz pozostałe należności

23 713

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

13 047

Kapitał własny

57 126

Zobowiązania długoterminowe

3 076

 Kredyty i pożyczki

2 897

Zobowiązania krótkoterminowe

36 772

 Kredyty i pożyczki

23 591

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7 126

 Inne

3 922

Suma bilansowa

100 249

Źródło: Mercator Medical S.A.

 

W rzeczowych aktywach trwałych dominują budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny, a także środki trwałe w budowie. Są one związane z zakładem produkcyjnym w Tajlandii. Wraz ze wzrostem sprzedaży rosną automatycznie (co jest naturalne) zapasy i należności handlowe. Co ciekawe spadają zobowiązania handlowe. Po emisji akcji stan środków pieniężnych na koniec 2013 r. wyniósł 13 mln zł.

 

Po podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji dużo lepiej obecnie prezentuje się stosunek wielkości kapitału własnego w finansowaniu majątku. Wynosi on już powyżej 50%. Przed emisją, czyli na koniec 2012 r., miał on wartość dużą niższą – 32%. Zobowiązania długoterminowe to przede wszystkim kredyty i pożyczki długoterminowe. W stosunku do końca 2012 r. Mercator zmniejszył istotnie zadłużenie oprocentowane – kredyty i pożyczki długoterminowe spadły z 11 mln zł do 3 mln zł, a krótkoterminowe z 25 mln zł do 23,6 mln zł. W szczegółowym rozpisaniu tego elementu widać, że spółka praktycznie w całości spłaciła kredyt w rachunku bieżącym.

 

 

6. Ocena przyszłych wyników

 

Strategia spółki zakłada umocnienie lub uzyskanie pozycji jednego z wiodących dystrybutorów rękawic jednorazowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Zarząd zamierza też kontynuować ekspansję międzynarodową ze szczególnym naciskiem na kraje Ameryki Północnej.

 

Pozytywnie na wyniki finansowe w 2014 r. powinny wpłynąć mniejsze koszty finansowe w wyniku zmniejszenia zadłużenia oprocentowanego. Część środków z emisji akcji posłużyła właśnie w tym celu przynajmniej okresowo.

 

Moce produkcyjne spółki obecnie wynoszą 48 mln miesięcznie. Dzięki inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych we własnym zakładzie, w tym roku moce wzrosną do 680 mln sztuk, a w 2015 r. ma być to już 1 200 mln sztuk (100 mln miesięcznie). Koszt rozbudowy pochłonie 30 mln zł.

 

Zamierzenia na obecny rok to przede wszystkim zwiększenie aktywności sprzedażowej w USA (założenie przedstawicielstwa), uruchomienie własnej dystrybucji w krajach nadbałtyckich, intensyfikacja sprzedaży w Rosji, rozbudowa własnego centrum logistycznego w Polsce (Brześć Kujawski, podwojenie powierzchni) oraz utrzymanie marż na rynku krajowym. W dłuższym okresie spółka chce poszerzać swoje portfolio w zakresie dystrybucyjnym, bazując na rozbudowywanej, własnej sieci sprzedażowej.

 

 

7. Analiza wskaźnikowa

 

Wybrane wskaźniki dla spółki Mercator Medical S.A. na 31.12.2013

Dług netto / EBITDA

1

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,43

Wskaźnik płynności bieżącej

1,75

ROA

6,8%

ROE

12%

Rentowność EBITDA

9,4%

Rentowność netto

4,6%

C/Z

16

C/WK

2,0

Kapitalizacja

113 mln zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Mercator Medical S.A.

 

Poziom zadłużenia patrząc po wskaźniku dług netto do EBITDA jest dość bezpieczny i wynosi 1. Spadł on szczególnie w wyniku spłacenia części kredytów po uzyskaniu kapitału po emisji akcji. Kondycja płynnościowa również nie budzi zastrzeżeń. Wartość aktywów obrotowych wzrosła szczególnie dzięki powiększeniu na koniec 2013 r. zapasów i środków pieniężnych. Rentowność na poziomie EBITDA w 2013 r. była wyższa o jeden p.p. wobec 2012 roku. Z kolei rentowność netto była niższa ze względu na zdarzenia jednorazowe w porównywalnym okresie. Cena do wartości księgowej, czyli popularny wskaźnik C/WK mówi, że obecnie inwestorzy płacą dwukrotnie więcej za jedną akcję niż jest warty jej majątek pokryty kapitałem własnym. Z kolei obecna cena giełdowa wszystkich akcji to odzwierciedlenie 16-krotności zysku netto z roku 2013 roku. Kapitalizacja wynosi ok. 113 mln zł.

 

 

8. Analiza techniczna

 

Korzystanie z sygnałów z analizy technicznej w przypadku Mercatora nie jest na razie zasadne. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszy to zbyt mały okres czasu obecności spółki na giełdzie. Drugi to mały wolumen obrotów, wynikający z niskiego udziału drobnych inwestorów w strukturze akcjonariatu. Cena emisyjna wyniosła 13,5 zł. Na debiucie można było zarobić ok. 30%. Jednak od tego czasu utrzymuje się trend spadkowy.

 

Wykres

Źródło: stooq.com

 

 

9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

Mercator Medical jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów medycznych rękawic jednorazowych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o mocach produkcyjnych wynoszących ponad 48 mln rękawic miesięcznie. Udział spółki na polskim rynku wynosi 24%, a na światowym (według spółki) jest to ok. 1,5%.

 

Wyniki finansowe w 2013 r. utrzymywały rosnącą tendencję z lat poprzednich. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12%, zysk operacyjny wzrósł o 35%, zysk brutto urósł o 15%, ale zysk netto spadł o 11% w wyniku zdarzeń jednorazowych. Symulując wyczyszczenie ich z wyniku za 2012, dynamika zysku netto w 2013 r. wyniosłaby ok. 30%. Coraz większy udział miał segment dystrybucyjny. Spadek cen głównego surowca o 15% w 2013 r., jakim dla spółki jest lateks, nie odbił się negatywnie na wynikach finansowych. Analiza bilansu wykazała neutralny poziom zadłużenia, dobrą kondycję płynnościową oraz zwiększony w ostatnim roku poziom kapitału obrotowego.

 

Rozbudowa własnego zakładu produkcyjnego w Tajlandii przyniesie zwiększenie sprzedaży, umożliwi szerszą współpracę z większymi dystrybutorami, np. w USA, a także będzie stanowić zabezpieczenie dostaw rękawic jednorazowych do części dystrybucyjnej grupy kapitałowej. Strategia zakłada umocnienie silnej już pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ekspansję na nowe rynki zbytu, np. w USA. W dłuższym okresie spółka chce poszerzać swoje portfolio w zakresie dystrybucyjnym, bazując na rozbudowywanej, własnej sieci sprzedażowej. 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce JSW S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie