Chat with us, powered by LiveChat

LW Bogdanka: specjalista zyskownego wydobycia węgla

Skomentuj artykuł
www.lw.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki LW Bogdanka przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

LW Bogdanka S.A.

 1. Profil spółki

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Jest też liderem w krajowej produkcji węgla energetycznego. Największymi odbiorcami spółki są odbiorcy przemysłowi – głównie elektrownie i elektrociepłownie zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej części Polski. Sprzedaż oparta jest na stałych, wieloletnich umowach handlowych. Bogdanka wyróżnia się na tle innych firm wydobywczych pod względem osiąganych zysków, poziomu inwestycji i wydajności wydobycia. Infrastruktura spółki koncentruje się na wschód od Lublina w rejonie Bogdanka, Nadrybia i Stefanowa.

 

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

W 2013 r. produkcja sięgnęła 8,35 mln ton - pierwotny plan został zrewidowany w dół w ciągu roku ze względu na obniżoną jakość pokładów na jednej ze ścian i napotkane trudne warunki geologiczne. Jak widać po poniższym wykresie tendencja wielkości produkcji jest wzrostowa. Docelowo spółka chce osiągnąć roczną produkcję na poziomie 12 mln ton.

 

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

Wielkość produkcji przypadająca na 2014 r. jest podana w widełkach. Wynika to z  niepewności w zakresie jakości pokładów węgla (ilość kamienia w pokładach) oraz terminowości uruchomienia zakładu przeróbki węgla (wg planu ma to nastąpić we wrześniu). Dzięki tej inwestycji podwojone zostaną moce przerobowe spółki.

 

Około 85% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w 2013 roku (podobnie jak rok wcześniej) odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika, Zakładami Azotowymi Puławy, EDF Paliwa Sp. z o.o. i Elektrownią Ostrołęka S.A.

 

Spółka nie ujawnia sposobu wyliczenia cen obowiązujących w wieloletnich kontraktach handlowych.

 

Bogdanka spośród pozostałych firm wydobywczych w Polsce wyróżnia się przede wszystkim efektywnością wydobycia i rentownością działalności. W dużej mierze uzyskano to poprzez realizowaną politykę zarządu z ostatnich kilku lat zakładająca duży poziom inwestycji m.in. w technologie wydobycia i nowoczesne maszyny. Bogdanka jest autorem rekordu świata w najwyższym dziennym wydobyciu uzyskanego z jednej ściany z wykorzystaniem struga (firmy Caterpilar) – 24,9 tys. ton/doba. Trzeci taki kompleks strugowy został już zamówiony, jego dostawa planowana jest na czerwiec tego roku, a rozruch – na trzeci kwartał 2014 roku.

 

Badana spółka jest największym pracodawcą w regionie lubelskim. Obecne zatrudnienie w grupie to ok. 4 700 osób. Na jedno miejsce pracy średnio ubiega się 10-15 osób. W odróżnieniu od śląskich kopalni wynagrodzenie w większej mierze zależy od efektywności niż od kwalifikacji i stażu pracy. Warto też przypomnieć, że w latach 90-tych istniało realne zagrożenie upadłości kopalni, kiedy to zatrudnienie było blisko dwukrotnie wyższe.

 

2. Akcjonariat

W akcjonariacie spółki dominują cztery Otwarte Fundusze Emerytalne. Największy udział z nich ma OFE Aviva BZ WBK z 14,88% udziałów. Niespełna 10% posiadają OFE PZU Złota Jesień oraz ING OFE. Niespełna 5,1% akcji ma Amplico OFE. W spółkę zaangażowanych jest wiele innych funduszy poniżej progu 5%, co widać chociażby po danych publikowanych przez wszystkie OFE. Dodatkowo na konferencjach wynikowych regularnie pojawia się kilkudziesięciu analityków i zarządzających chociażby TFI. Free float stanowi 60,6% akcji, co umożliwia dużą płynność handlu.

 

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Sprawozdania finansowe są przejrzyste i opisują z dokładnością wszystkie zdarzenia historyczne jak i te planowane. Członkowie zarządu są obecni na konferencjach wynikowych, które towarzyszą publikacji cyklicznych sprawozdań finansowych. Chętnie odpowiadają na pytania uczestników konferencji. Spółka przykłada też staranność przy komunikacji z inwestorami indywidualnymi poprzez przeprowadzanie regularnych czatów czy obecność na konferencjach inwestorskich. Bogdanka odpowiada również na pytania ze strony inwestorów indywidualnych oraz posiada profesjonalną agencję relacji inwestorskich. Na stronie www spółki można znaleźć bogate w treści prezentacje inwestorskie aktualizowane co kwartał. Utrzymanie takiego poziomu relacji z inwestorami sprzyjać będzie budowaniu zaufania i wartości spółki na GPW.

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

Bogdanka na koniec 2013 r. miała 14,8% udziału w sprzedaży na rynku węgla energetycznego w kraju. Udział ten na sprzedaży kierowanej do energetyki zawodowej wyniósł 19,3%. Docelowo zarząd szacuje osiągnięcie udziałów odpowiednio w wysokości ponad 20% i 30%. Głównymi przyczynami tej dynamiki będzie rosnące wydobycie w Bogdance. Dla przykładu Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowuje istotne spadki zyskowności, a Kompania Węglowa (największa spółka wydobywcza w Polsce, obejmuje 15 kopalni) już szykuje się do wdrożenia istotnego programu restrukturyzacyjnego. Zakłada on m.in. zmniejszenie wydobycia z 36 mln ton w 2013 r. do 32-33 mln ton w 2015 r. czy zmniejszenie zatrudnienia z 55 tys. do 38 tys. I to właśnie słaba sytuacja w KW może determinować tą spółkę do sprzedaży węgla po coraz niższych cenach. Według danych ARP suma niesprzedanego zapasu węgla w branży wynosiła na koniec grudnia 2013 roku 6 mln ton, a dodatkowo same elektrownie posiadają też istotne zapasy. Presję na obniżki cen głównego surowca generują też elektrownie, ze względu na niskie ceny energii elektrycznej. Wykres poniżej prezentuje ceny zbytu węgla energetycznego do energetyki zawodowej w Polsce.

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

Spadek cen w grudniu rdr wyniósł niespełna 14%. Niestety wiele wskazuje na to, że nie ma na razie co liczyć na odwrócenie spadkowej tendencji. Ceny węgla w portach ARA (strategiczne porty na świecie, z których odbywa się handel węglem) wyrażone w złotówkach po odbiciu w ostatnich miesiącach 2013 r. wracają również do spadkowej tendencji.

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

Uprzedzając prezentację wyników finansowych, mimo spadających cen Bogdance dotychczas udaje się utrzymać rentowność, czyli to, co nie udaje się innym spółkom wydobywczym. Jakim cudem? Są trzy główne czynniki. Pierwszy – wielkość nakładów inwestycyjnych, rosnących z roku na rok. Dzięki nim spółka ma najwyższe w kraju wskaźniki wydobycia przypadające na jednego zatrudnionego górnika. Drugi – korzystniejsze warunki geologiczne niż na śląsku. Trzeci – stale rosnące wydobycie, które w ostatnich okresach rekompensuje spadki cen sprzedaży węgla.

 

Poniżej przedstawiono grafikę obrazującą planowane projekty budowy elektrowni i elektrociepłowni w Polsce w oparciu o węgiel energetyczny. Są to potencjalni odbiorcy produktów Bogdanki, a przykładowo z Elektrownią Kozienice spółka ma już podpisaną wstępną umowę współpracy.

 

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

Jak widać nie należy się obawiać na brak popytu z branży energetycznej na węgiel.

Pamiętać należy, że nowe realizacje w dużej mierze zastąpią stare, które kończą już swój żywot. Większość dużych projektów z mocami wytwórczymi ponad 900 MW zostaną uruchomione dopiero po 2017 roku. Jednocześnie dodajmy, że nie wszystkie ujęte powyżej projekty zostaną ukończone o czasie lub w ogóle zrealizowane. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że zawieszone są projekty Elektrowni Ostrołęka i Północ.

 

Poniższa grafika z kolei przedstawia planowane wyłączenia mocy wytwórczych.

 

 

Źródło: Forsal.pl

 

Można natomiast spodziewać się ograniczenia popytu na węgiel ze strony odbiorców indywidualnych, którzy używają go do ogrzewania swoich domów. Kraków, jako pierwsze duże miasto w kraju, zakazało używania węgla w tym celu w trosce o czystość powietrza. W zamian proponuje dofinansowanie dostosowania instalacji grzewczej domów na inny surowiec. Najprawdopodobniej tym torem w następnych latach podążą inne miasta. Alternatywny surowiec – gaz jest również coraz tańszy. Z kolei rozwój technologiczny umożliwił korzystanie z pomp ciepła i bardziej efektywniejszego ogrzewania z użyciem energii elektrycznej. Dla badanej spółki nie jest to jednak dotkliwa kwestia, gdyż udział sprzedaży do klienta indywidualnego jest niewielki.

5.   Analiza wyników finansowych

Wybrane dane finansowe LW Bogdanka S.A. (tys. zł)

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Przychody ze sprzedaży

1 301 349

1 835 801

1 899 830

Zysk z działalności operacyjnej

265 739

389 217

424 803

EBITDA

450 603

689 958

754 941

Zysk brutto

271 981

382 071

413 729

Zysk netto

221 246

309 016

329 728

Aktywa ogółem

3 076 228

3 485 156

3 844 130

Kapitał własny

2 142 646

2 296 374

2 455 531

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

313 802

661 729

726 043

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-726 489

-604 737

-639 154

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

43 406

-39 261

4 564

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

Wydobycie w 2013 r. wyniosło 8,35 mln ton (wyższe o 7,2% vs. 2012 r.), co przełożyło się na niespełna 1,9 mld zł przychodów. Niższe ceny sprzedaży węgla spowodowały niższą dynamiką wzrostu przychodów wobec wzrostu wydobycia. Rentowność na poziomie operacyjnym wzrosła o 1,2 pkt procentowego rdr do 22,4%, a rentowność EBITDA z 37,6% w 2013 r. do 39,7%. Duży udział niegotówkowy w kosztach ma amortyzacja – 330 mln zł w całym poprzednim roku. Na poziomie brutto i netto spółka poprawiła wyniki o niepełne 10%. Analitycy średnio oczekiwali wyniku netto w kwocie 299 mln zł, a więc poniżej wykazanego (329 mln zł). W wynikach za 2013 r. została ujęta zawiązana rezerwa w kwocie 48 mln zł na roszczenia warunkowe dla współtwórców wynalazków, z których badana firma korzysta. Sprawa o takiej kwocie roszczenia została skierowana do sądu i zaistniała konieczność utworzenia rezerwy. Spółka uważa, że wartość roszczenia jest nieadekwatna i gotowa jest na wieloletni proces.

 

Należy podkreślić znaczną poprawę wyników w samym 4q 2013 r. wobec tego samego okresu rok wcześniej. Przychody wzrosły o 9% (481 mln zł), zysk operacyjnych wzrósł o 142% (117 mln zł), a zysk netto wzrósł o 197% (105 mln zł wobec 75 mln zł oczekiwanych przez analityków). Wysoka zyskowność jest przede wszystkim zasługą redukcji kosztów na poziomie większości ich rodzajów. Z pozycji, które rosły należy wymienić rezerwy pracownicze oraz wyższy podatek od nieruchomości, który uzależniony jest od regulacji państwowych.

 

Patrząc na strukturę kosztów można wyodrębnić 4 grupy o największym udziale. Są to: świadczenia na rzecz pracowników (udział 29,1% w sumie kosztów rodzajowych za 2013 r.), zużycie materiałów i energii (26,5%), usługi obce (23,5%) i amortyzacja (17,8%).

 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych warto porównywać poziom amortyzacji z nakładami inwestycyjnymi. Po pierwsze starzejące się rzeczowe składniki majątku (maszyny, urządzenia, itp.) wymagają ich zastępowania nowymi. Po drugie inwestycje mogą obejmować unowocześnianie oraz zwiększanie mocy produkcyjnych. W przypadku Bogdanki poziom rocznych inwestycji to niemal podwójna wartość amortyzacji. Plan na 2014 r. zakłada budżet inwestycyjny w kwocie 685 mln zł, a więc wyższy o 120 mln zł niż ten zrealizowany w 2013 r. Wydatki w tym zakresie mają dotyczyć głównie zakupu i montażu kompleksów ścianowych (247 mln zł), zakupu maszyn, urządzeń i gotowych dóbr (75 mln zł), nowe wyrobiska i modernizacja obecnych (238 mln zł) oraz rozbudowy zakładu przeróbki węgla (63 mln zł). Do 2020 r. roczne wydatki inwestycyjne mają oscylować wokół 600 mln zł.

 

Pozytywne tendencji można zaobserwować też w rachunku przepływów pieniężnych. Przepływy z działalności operacyjnej rosną i w 2013 r. przewyższały już ujemne przepływy inwestycyjne. W 2011 r. to działalność inwestycyjna „kosztowała” spółkę dwukrotnie więcej niż jej przepływy operacyjne. Działalność finansowa w ostatnich 3 latach była na tle pozostałych dwóch rodzajów przepływów dość zbilansowana.

 

Wybrane elementy bilansu LW Bogdanka S.A. (tys. zł)

31.12.2013 r.

Aktywa trwałe

3 274 004

 Rzeczowe aktywa trwałe

3 169 722

Wartości niematerialne

23 125

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

77 912

Aktywa obrotowe

570 126

 Zapasy

111 503

 Należności handlowe oraz pozostałe należności

244 739

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

212 004

Kapitał własny

2 455 531

Zobowiązania długoterminowe

579 631

 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

99 822

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

160 479

 Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

85 278

 Zobowiązania finansowej z tytułu emisji obligacji

200 000

Zobowiązania krótkoterminowe

808 968

 Kredyty i pożyczki

421 000

 Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia

64 837

 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

277 304

Suma bilansowa

3 844 130

Źródło: LW Bogdanka S.A.

 

Naturalnie największym składnikiem aktywów są rzeczowe aktywa trwałe. Największy w niej udział mają budynki i budowle (1 478 mln zł), urządzenia techniczne i maszyny (1 025 mln zł), i środki trwałe w budowie (334 mln zł) i środki transportu (51 mln zł). Co ciekawe w części aktywów trwałych istnieje pozycja środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Są to środki (77,9 mln zł) zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalni z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji zakładu górniczego. Spółka zaznacza tę kwotę, jako środki o ograniczonej możliwości dysponowania. Część „tradycyjnych” środków pieniężnych ujętych w aktywach obrotowych ma wartość 212 mln zł. Wraz ze wzrostem produkcji należy spodziewać się wzrostu poziomu zapasów. Obecna ich wielkość jest według zarządu zbyt mała i nie gwarantuje bezpiecznych procesów logistycznych. Zwiększenie zapasów wymusi zwiększenie kapitału obrotowego.

 

Suma kapitału obcego na koniec 2013 r. to 1,39 mld zł. Jest to wyraźnie niższa kwota niż kapitał własny (2,45 mld zł), co świadczy o niskim poziomie zadłużenia. Suma oprocentowanego długu wyniosła na koniec poprzedniego roku 621 mln zł, z czego 200 mln zł to wartość wyemitowanych obligacji. Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych (160 mln zł) składa się z rezerw na deputat węglowy (81,3 mln zł), nagrody jubileuszowe (72,1 mln zł), świadczenia emerytalne i rentowe (35,8 mln zł) i pozostałe świadczenia (10 mln zł). Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia to głównie rezerwy tworzone na likwidację zakładu górniczego, szkody górnicze, podatek od nieruchomości i roszczenia prawne.

6. Ocena przyszłych wyników

Zarząd na konferencji wynikowej za 2013 r. pytany o przyszłe okresy podkreślał, że rok 2014 będzie trudniejszy niż poprzedni. Argumentował to przede wszystkim presją na obniżkę cen węgla oraz procesem dokończenia i rozruchu zakładu przeróbki węgla. Terminowość oddania go w pełni do użytku (plan zakłada sierpień-wrzesień 2014 r.) będzie miała znaczący wpływ na wielkość zrealizowanej sprzedaży w tym roku. Wpłynie też na nierównomierny poziom produkcji w okresach kwartalnych. W dłuższym okresie dzięki tej inwestycji wzrosną możliwości spółki do dywersyfikacji odbiorców np. do klientów detalicznych. Zarząd pytany o ceny węgla obowiązujące w pierwszym kwartale tego roku nie chciał wprost potwierdzić tezy o ich spadku. Podkreślił, że „ceny ulegały presji”.

 

Ceny energii elektrycznej w Polsce – głównego produktu odbiorców Bogdanki są wciąż wyższe niż na zachodzie. Będzie to czynnik determinujący presję na ceny węgla w bliskiej przyszłości.

Strategia Bogdanki zakłada przeznaczanie 60% zysku netto na dywidendę i taka wielkość najprawdopodobniej zostanie rekomendowana przez zarząd.

 

Zamierzeniem zarządu w celach strategicznych w ramach programu inwestycyjnego jest podwojenie zdolności produkcyjnych do 2015 r. oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (z ok. 237 mln ton do ok. 450 mln ton). Oznacza to przedłużenie żywotności kopalni do 2050 r. Spółka będzie dalej rozwijać system zarządzania gospodarką złoża, zwiększać poziom informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego. Czynniki te wraz z usprawnieniem organizacji pracy i rozwojem outsourcingu mają wpływać na obniżenie jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia. Cel to obniżka o 15% do 2017 r (w ujęciu realnym).

 

Z punktu makroekonomicznego niskie ceny praw do emisji CO2 wpływają pozytywnie na produkcję energii z węgla energetycznego w UE. Dodatkowo po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie Japonia zamyka ten rodzaj elektrowni. Jednocześnie musi oprzeć produkcję energii na pozostałych surowcach. Spadające ceny węgla w portach ARA zachęcają ten kraj do korzystania w większym stopniu właśnie z węgla. Z drugiej strony rośnie podaż surowca z Australii.

 

Największym czynnikiem ryzyka dla wyników finansowych Bogdanki są przede wszystkim ceny węgla na rynku. Prognozy analityków nie są pod tym względem jednoznaczne. Część spodziewa się spadków w perspektywie całego obecnego roku, a część kilku procentowych wzrostów. Drugim czynnikiem negatywny są niemożliwe do przewidzenia warunki geologiczne, które mogą wystąpić podczas wydobycia. Takie problemy obniżyły poziom wydobycia w poprzednim roku. Niewiadomą pozostaje też dokładna data uruchomienia w pełni funkcjonującego zakładu przeróbki węgla. Każde miesięczne opóźnienie wpłynie negatywnie na wyniki finansowe w tym roku.

 

Akcje spółki są pokrywane przez działy analityczne większości domów maklerskich. Na ich stronach internetowych można znaleźć indywidualne, prognozowane wyniki finansowe Bogdanki wraz z rekomendacją i wyceną jednej akcji spółki. Jednak rozbieżności pod tym względem są dość spore.

7.   Analiza wskaźnikowa  

Wybrane wskaźniki dla spółki LW Bogdanka S.A.

Dług netto

409 mln zł

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,36

Wskaźnik płynności bieżącej

0,7

ROA

8,5%

ROE

13,4%

Rentowność EBITDA

39,7%

Rentowność netto

17,4%

C/Z

13

C/WK

1,7

Kapitalizacja

około 4,3 mld zł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych LW Bogdanka S.A.

 

Dług netto Bogdanki wynosi 409 mln zł, czyli 0,54 wielkości wyniku EBITDA poprzedniego roku. Na tle innych spółek giełdowych jest to niska wartość. Bogdanka dysponuje wysoką zdolnością kredytową.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki jest niski (0,36), a kapitał obcy to przede wszystkim wartość rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych i pozostałych zobowiązań, zobowiązań handlowych i długu oprocentowanego. Wskaźnik płynności bieżącej wynoszący 0,7 na koniec roku 2013 jest poniżej wartości normatywnych (1,2-2,0). Dla przypomnienia jest to relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Skąd taka wartość wskaźnika? Otóż wynika ona z zakwalifikowania 421 mln zł kredytów do zobowiązań krótkoterminowych, gdyż termin ich spłaty to 31 grudzień 2014 r. Są to dwa kredyty – z PKO BP na kwotę 241 mln zł oraz 180 mln zł z PEKAO. Trudno przypuszczać, aby Bogdanka miała problem ze zrolowaniem tego zadłużenia. Po wyeliminowaniu wartości tych kredytów ze zobowiązań krótkoterminowych, omawiany wskaźnik miałby wartość 1,47.

 

Rentowność na poziomie EBITDA i netto rośnie w porównaniu do roku 2012. Jest to wzrost odpowiednio o 2,1 punktu procentowego i 0,6 p.p.

 

Wskaźniki rynkowe przy cenie akcji 125,50 zł mają następujące wartości: C/Z – 13, a C/WK 1,7. Dokładnie rok temu akcja Bogdanki była warta 121 zł, co przy zysku netto za 2012 r. dawało wskaźnik C/Z – 13,8, natomiast C/WK niespełna 1,9. Na tle rosnących zysków i kapitałów netto cena akcji mierzona prezentowanymi wskaźnikami jest obecnie bardziej atrakcyjna.

8. Analiza techniczna

Długoterminowy trend na wykresie akcji Bogdanki jest wzrostowy. Przypomnijmy, że w 2009 r. akcje w ofercie sprzedawano po 48 zł. Na debiucie dały zarobić 17%, a redukcja wyniosła blisko 90%. Po publikacji ostatnich wyników finansowych, które były powyżej oczekiwań analityków, kurs odnotował mocniejszy ruch w górę i przebił krótkoterminową linię trendu spadkowego. Obecnie pierwszym oporem jest poziom 130 zł, a kolejnym historyczne maksima w okolicy 140 zł. Negatywnym sygnałem będzie zejście poniżej 100 zł, co będzie oznaczało wygenerowanie silnego sygnału sprzedaży.

 

 

Źródło: http://stooq.com

9. Podsumowanie raportu i wnioski

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Jest też liderem w krajowej produkcji węgla energetycznego. Największymi odbiorcami spółki są odbiorcy przemysłowi – głównie elektrownie i elektrociepłownie. Elementem wyróżniającym spółkę jest wysoka rentowność na tle śląskich kopalń, którą spółka uzyskuje m.in. dzięki regularnym, wysokim inwestycjom.

 

Mimo spadających cen węgla na rynku, Bogdance udało się uzyskać w całym 2013 r. wyższe wyniki finansowe w porównaniu do roku 2012. Była to zasługa przede wszystkim zwiększenia wydobycia oraz obniżenia kosztu wydobycia. Wyniki finansowe za czwarty kwartał pozytywnie zaskoczyły rynek. Zysk netto w kwocie 105 mln zł był znacznie powyżej kwoty oczekiwanej przez analityków, którzy szacowali zysk na poziomie 75 mln zł.

 

Utrzymujące się wciąż duże, regularne zapotrzebowanie na węgiel energetyczny ze strony producentów energii niemal gwarantuje zapewnienie sprzedaży wydobywanego surowca w perspektywie kilkudziesięciu kolejnych lat. Do takich wniosków można dojść analizując plan aktualnie budowanych i projektowanych elektrowni opartych o węgiel. Zamierzeniem zarządu jest podwojenie zdolności produkcyjnych do 2015 r. oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych spółki, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do 2050 roku.

 

Na wyniki finansowe w obecnym roku największy wpływ będą miały rynkowe ceny węgla, wielkość rocznego wydobycia oraz termin oddania w pełni do użytki zakładu przeróbki węgla. Zarząd jednak podkreślał, że obecny rok będzie trudniejszy niż rok ubiegły.

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

--- 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce LW Bogdanka S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie