Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Wprowadzenie do analizy fundamentalnej

Skomentuj artykuł

Spis treści:

 1. definicja i charakterystyka analizy fundamentalnej
 2. zastosowanie AF
 3. etapy analizy fundamentalnej - szczegółowe opisy wraz z przykładami

 

 

Decydując się na inwestycję z reguły wyrzekamy się innych korzyści bieżących, jakie można by uzyskać z posiadanej gotówki. Celem każdego inwestora giełdowego jest osiąganie zysków. Pamiętać jednak należy, że nieodłącznym elementem wszystkich decyzji inwestycyjnych jest ryzyko. Oznacza to, że potencjalny inwestor powinien maksymalnie skupić się na ograniczeniu ryzyka. Można tego dokonać inwestując rozsądnie. Inwestować z rozsądkiem można tylko wówczas, kiedy kierujemy się przy podejmowaniu decyzji elementami analizy fundamentalnej. Analiza fundamentalna w zdecydowanej większości przypadków sprawdza się. Szczególnie w perspektywie długoterminowej. Bezpieczeństwo przy podejmowaniu inwestycji wzrasta, jeśli do wykonanej analizy fundamentalnej dodamy elementy analizy technicznej. Analiza fundamentalna daje odpowiedź na pytanie co kupić?, bądź co sprzedać?, a analiza techniczna ułatwia znalezienie dogodnego momentu do kupna, bądź sprzedaży akcji.

Na czym polega analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna (AF) to jedna z metod analizy papierów wartościowych. Służy do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie przeszłych i prognozowanych danych o spółce, informacji o branży, w której działa oraz danych makroekonomicznych.

 

Celem analizy fundamentalnej jest ustalenie prawdziwej wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie tej wyceny analitycy fundamentalni przewidują dalszy rozwój sytuacji oraz możliwy do uzyskania zysk z inwestycji. Jeśli uznają, że dana spółka jest wyceniana przez rynek poniżej wartości fundamentalnej rekomendują kupno jej akcji, w przeciwnym wypadku będą zalecać jej sprzedaż. Zasady takiej wyceny są proste i przejrzyste:

 

 • W momencie gdy wyznaczona wartość fundamentalna jest większa niż wartość rynkowa (fundamentalna > rynkowa), wówczas akcje są niedowartościowane, a decyzja to – KUPUJ
 • W momencie gdy wyznaczona wartość fundamentalna jest mniejsza niż wartość rynkowa (fundamentalna < rynkowa), wówczas akcje są przewartościowane, a decyzja to – SPRZEDAJ
 • W momencie gdy wyznaczona wartość fundamentalna jest równa wartości rynkowej (fundamentalna = rynkowa), wówczas akcje są w cenie, a decyzja to – CZEKAJ

 

Założeniem analizy fundamentalnej jest teza, że w cenach nie są odzwierciedlone wszystkie publicznie dostępne informacje. Dzięki temu dogłębna analiza spółki może przynieść ponadprzeciętne korzyści. Bezpieczeństwo przy podejmowaniu inwestycji wzrasta, jeśli do wykonanej analizy fundamentalnej dodamy elementy analizy technicznej. Analiza fundamentalna daje odpowiedź na pytanie co kupić?, bądź co sprzedać?, a analiza techniczna ułatwia znalezienie dogodnego momentu do kupna, bądź sprzedaży akcji.

 

Zastosowanie analizy fundamentalnej

Horyzont czasowy inwestora, który kieruje się analizą fundamentalną jest średnio- lub długoterminowy, najczęściej powyżej jednego roku. Powodem tego jest w głównej mierze fakt, że rynek nie jest idealny i cena akcji nie zawsze odpowiada jej wartości godziwej („fair value”). Wartość ta może być mniejsza bądź większa. Na ceny akcji w krótkim okresie wpływa bowiem działalność krótkoterminowych inwestorów, którzy nie kierują się kondycją finansową spółek, lecz tendencjami w zmianach cen bądź nastrojami na rynku. W długim terminie wzrost wyników finansowych spółki jest jednak pozytywnie skorelowany (powiązany) ze wzrostem kursu akcji.

 

 

Etapy analizy fundamentalnej

Analizę fundamentalną dzielimy na kilka etapów, przez które powinien przejść każdy inwestor chcący skorzystać z tego narzędzia.

 

 1. Analiza makroekonomiczna (analiza globalna i analiza makroekonomiczna krajowa) - Na samym początku powinniśmy odpowiedzieć sobie na ogólne pytanie czy jest to odpowiedni czas na inwestycje oraz gdzie na świecie. Następnie powinniśmy ocenić atrakcyjność inwestowania na rynku akcji danego kraju.
 2. Analiza sektorowa – Tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na poszczególne branże. Należy ocenić atrakcyjność inwestowania w spółki należące do danego sektora (branży) gospodarki.
 3. Analiza sytuacyjna spółki – W tym etapie powinniśmy wybrać konkretną spółkę, która nas interesuje.
 4. Analiza finansowa – Tutaj należy „prześwietlić” spółkę. Sprawdzić czy ma „zdrowe” finanse, ale i również rozpoznać jak duże ryzyko finansowe występuje w konkretnym przypadku.
 5. Wycena akcji – Ostatnim krokiem jest sama wycena akcji. Trzeba znaleźć odpowiedź na finalne pytanie, czy warto kupić teraz konkretną spółkę, ale i również jaka jest i jaka będzie godziwa wartość za akcję danej spółki.

 

Poniżej każdy z przedstawionych etapów zostanie szczegółowo omówiony.

 

Analiza makroekonomiczna

Ażeby zrozumieć, co w głównej mierze wpływa na zmianę wyników finansowych przedsiębiorstw, trzeba zagłębić się
wpierw w czynniki otaczające przedsiębiorstwo, czyli aspekty makroekonomiczne.

 

Analiza makroekonomiczna zaczyna się od analizy w skali globalnej. Bada nastroje panują na świecie. Ocenia sytuację polityczną i ekonomiczną. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy występują na świecie aktualnie wojna, kryzys, katastrofa naturalna, atak terrorystyczny czy może dobra koniunktura i przełom technologiczny? Jeśli tak to gdzie i kiedy? Jakie są nastroje odnośnie przyszłości gospodarki światowej?

 

Sytuacja na świecie jest tak istotna z powodu globalizacji. Inwestorzy zagraniczni odpowiadają za aż 47% obrotu akcjami na GPW. W obecnych czasach dane makro zagraniczne są czasami ważniejsze niż krajowe. Hossa lub bessa na jednym rynku często oddziałuje na inne. Dobrym przykładem może być tutaj sytuacja gdy na giełdzie amerykańskiej „leje się krew” w danym dniu. Wówczas na polskiej GPW również występują większe spadki niż na co dzień. Można wobec tego łatwo wywnioskować, że na świecie powiązania kapitałowe krajów w całej gospodarce światowej są znaczące.

 

Analiza makroekonomiczna to ocena atrakcyjności rynku finansowego. Należy ocenić tutaj stan gospodarki w której inwestujemy. Ważna tutaj jest ocena sytuacji gospodarczej, ale i również polityki gospodarczej. Nie należy skupiać się tylko i wyłącznie na dniu dzisiejszym. Powinno patrzeć się długofalowo, poznając prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarki w przeciągu najbliższych lat.

 

Do wyzwań analizy makroekonomicznej należy min. ocena czynników niemierzalnych, a także związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego. Do głównych takich czynników możemy zaliczyć chociażby stabilność polityczną (wprowadzone reformy, prywatyzacje), politykę podatkową (wpływ na dochody firm, podatek od zysków kapitałowych) czy regulacje prawne (związki zawodowe, zasady zatrudnienia, narzuty na płace). Można wyróżnić również inne, mniej istotne czynniki, ale warte wymienienia. Zaliczamy do nich:

 

 • czynniki geograficzne (złoża naturalne - surowce)
 • czynniki demograficzne (wiek społeczeństwa)
 • zaplecze naukowe
 • technologia (wydatki na badania i rozwój)
 • infrastruktura

 

Jednym z ważniejszych narzędzi analizy makroekonomicznej są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Dzięki nim, jesteśmy w stanie ocenić otoczenie gospodarcze.

 

Gospodarkę można najprościej zdefiniować jako „bogactwo i zasoby kraju lub regionu, zwłaszcza pod względem produkcji i konsumpcji towarów i usług”. Aby lepiej zrozumieć aktywność gospodarczą, najlepiej jest posłużyć się realnym wskaźnikiem. Idealnie nadaje się do tego PKB, czyli produkt krajowy brutto. Mierzy on wartość towarów i usług, uwzględniając przy tym inflację. Kondycję gospodarki można więc rozpatrywać w kategoriach tempa zmian PKB. Jeśli wartość ta wzrasta, to znaczy że rośnie produkcja towarów i usług rośnie, czyli gospodarka ma się dobrze. Jeśli wartość PKB spada dwa kwartały z rzędu, mówimy o recesji. Dynamika PKB pokazuje także zmiany konsumpcji, inwestycji oraz dochodów podmiotów. 

 

Równie istotna jest inflacja. Daje nam ona informacje o wzroście cen i towarów w gospodarce. Oznacza spadek siły nabywczej pieniądza i realnej stopy dochodu z inwestycji. Uważa się, że niewielki jej poziom jest zdrowy dla gospodarki. Rosnąca inflacja wynika z reguły ze wzrostu cen surowców oraz wzrostu zamożności społeczeństwa (m. in. spadku bezrobocia, wzrostu płac), a co za tym idzie ze wzrostu podaży pieniądza w obiegu. Zamożność społeczeństwa rośnie wówczas, gdy spada bezrobocie, a płace rosną szybciej od inflacji. Bezrobocie z kolei spada wówczas, gdy PKB znacząco wzrasta. Wraz ze znacznym wzrostem płac rośnie z reguły presja inflacyjna. Największy spadek bezrobocia można obserwować wówczas, gdy poziom PKB przekracza 4- 5%. Inne bardzo istotne czynniki wywołujące wzrost inflacji, to obserwowane szczególnie w ostatnich latach rosnące ceny surowców (są efektem ogólnego przyśpieszenia wzrostu gospodarczego). Kilkuset procentowy wzrost cen miedzi, czy bardzo dynamiczny wzrost cen ropy oraz stali powodują wzrost presji inflacyjnej niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki. Kumulacja wszystkich czynników pro inflacyjnych wpływa z kolei na wzrost cen towarów w niemal wszystkich obszarach gospodarki. Tak więc rosnąca inflacja wynika z reguły z przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, ze wzrostu zamożności społeczeństwa, ze wzrostu cen surowców, czy spadku bezrobocia i jednocześnie rosnących płac. Inflacja jest jednocześnie głównym obok wzrostu gospodarczego determinantem zmian poziomu stóp procentowych.

 

Dla wielu podmiotów istotne będą kursy walut. Wpływają one na saldo obrotów z zagranicą i konkurencyjność gospodarki. Deprecjacja (osłabienie) złotego oznacza wzrost atrakcyjności inwestycji w Polsce i wzrost zysków eksporterów.

 

Nie wolno również zapomnieć o stopach procentowych. Stopa procentowa to wielkość mierzona procentowo wyrażonym stosunkiem kwoty, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału. Stopa procentowa decyduje o kosztach kredytu (wielkości odsetek). Poziom stóp procentowych jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących koniunkturę na rynku akcji. Ich wzrost oznacza wzrost kosztu pieniądza, w tym długu spółek oraz ograniczenie inwestycji w akcje, gdyż rosną stopy dochodu z obligacji (ceny obligacji spadają). Zależą głównie od oczekiwanej inflacji, o ich wysokości decyduje NBP.

 

Oprócz wymienionych wyżej głównych czynników ekonomicznych, można wyróżnić również:

 • bezrobocie (-)
 • wskaźniki wyprzedzające koniunkturę (np. PMI dla przemysłu i usług) - dobrze gdy wynosi więcej niż 50 pkt.
 • deficyt budżetowy i dług publiczny (-)
 • sprzedaż detaliczna (+)
 • produkcja przemysłowa i nowe zamówienia w przemyśle (+)

 

Cykl koniunkturalny:

 

 

Wzrost gospodarczy (PKB) a zachowanie się indeksów giełdowych:

 

Analiza sektorowa (branżowa)

Analiza sektorowa bada, które sektory przyniosą największe zyski i mają przed sobą świetlaną przyszłość. Będąc na etapie analizy sektorowej należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 

 • Jakie jest tempo rozwoju branży? (np. stabilny wzrost branży spożywczej)
 • Jakie są perspektywy rozwoju sektora? (prognozy rentowności i zagrożenia)
 • Jaka jest faza cyklu sektora?
 • Czy występuje sezonowość sprzedaży? (np. sklepy odzieżowe sprzedają najwięcej kostiumów kąpielowych w lecie)
 • Czy można kontrolować podstawowe koszty działalności? (np. branża transportu ciężarowego nie ma wpływu na koszty paliwa)
 • Czy występuje wrażliwość na dekoniunkturę? (np. branża budowlana, zaawansowanych technologii)
 • Czy jest zależność od regulacji prawnych? (np. branża paliwowa)

 

Analiza sytuacyjna

Analiza sytuacyjna ma za zadanie wybrać najlepszą spółkę z danego sektora. Na poziomie analizy sytuacyjnej również należy odpowiedzieć sobie na parę pomocnych pytań:

 

 • Jaka jest strategia spółki? (np. planowane akwizycje, polityka dywidendy)
 • Jaka jest specyfika rynku na którym działa? (analiza otoczenia spółki)
  • Czy występują bariery wejścia na rynek? (np. duże inwestycje w branży telefonicznej)
  • Jaka jest konkurencja na rynku? (w zakresie cen, jakości, dystrybucji i promocji)
 • Jaka jest siła nabywców i dostawców? (czy jest to kilka podmiotów czy rynek rozproszony?)
 • Jaka jest pozycja spółki na rynku? (np. udział w rynku)
 • Dywersyfikacja pionowa (czy spółka ma podmioty zależne działające na innych rynkach?)
 • Jaka jest specyfika produktu spółki? (analiza SWOT, macierz BCG)
  • Cykl życia produktu (wiek produktu, analiza życia produktu: dynamiczny wzrost, konsolidacja, malejąca dynamika i faza schyłkowa)
  • Zróżnicowanie produktów (dywersyfikacja)
  • Zależność produktu od czynników, będących poza zasięgiem spółki (np. cena cukru dla wytwórcy słodyczy)
  • Możliwość pojawienia się substytutu/zamiennika na rynku (np. produkty nowych technologii)

 

Ponadto warto przeanalizować strukturę pracowniczą spółek. Szczególnie istotne jest sprawdzenie kadry zarządzającej pod względem jakości zarządzania. Równie ważna jest analiza technologii stosowanej przez spółki oraz otoczenie zagraniczne (spółka importuje czy eksportuje? Co jest przedmiotem wymiany?). Na koniec, najważniejsze. Należy sprawdzić jak spółka komunikuje się ze swoimi akcjonariuszami. Czy daje na bieżąco najważniejsze informacje? Czy jest w tym uczciwa? Sprawna i rzetelna komunikacja to klucz do sukcesu. Nikt nie chce mieć w swoim portfelu przedsiębiorstwa która nie daje jasnych sygnałów dotyczących sytuacji finansowej.

 

Analiza finansowa

Gdy już wybierzemy spółkę powinniśmy przejść do analizy finansowej, czyli do sprawdzenia jaka jest kondycja finansowa spółki (Czy spółka notuje regularne przychody? Czy w ostatnich latach spółka notowała zyski?). W głównej mierze etap ten składa się z analizy składników sprawozdania finansowego. Wśród składników sprawozdania finansowego wyróżniamy:

 

Bilans – jest to zestawienie aktywów i pasywów jednostki sporządzane na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego.

 

Rachunek zysków i strat – jest to jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.

 

Rachunek przepływów pieniężnych – podsumowuje przepływy środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych.

 

Rachunek zmian w kapitale własnym - przedstawia zmiany w strukturze elementów, które składają się na kapitał własny oraz kierunek i skutki tych zmian. Dostarcza informacji o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego (np. podniesienie kapitału, wypłaty dywidend).

 

Informacja dodatkowa - prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji o bilansie, rachunku zysków i strat a także rachunku przepływów pieniężnych. Powinna zawierać istotne dane i objaśnienia, które są niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym.

 

Czy inwestorzy wykorzystują AF?

Co wskazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów?

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie