Chat with us, powered by LiveChat

Oferta publiczna akcji Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ponad 40 mln rękawic miesięcznie i działa globalnie w ponad 40 krajach, oferując ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej międzynarodowej marki. Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, w tym w szczególności do krajów Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np.: Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Uzupełnienie oferty Mercator Medical stanowią opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny, takie jak odzież jednorazowego użytku medycznego i obłożenia pola operacyjnego. Klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe, sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne.

 Mercator Medical

 

W okresie 2010-2012 przychody Grupy wzrosły o blisko 50%. W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 132,2 mln zł, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA wyniosły odpowiednio 8,5 mln zł oraz 11,0 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ok. 10% rdr, natomiast wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40%. Rentowność wyniku EBITDA Grupy systematycznie wzrastała z 6,4% w 2010 roku do ponad 10% w I półroczu 2013 roku.

 

Celem strategicznym Grupy Mercator Medical jest umacnianie pozycji lidera w kraju oraz dalszy rozwój sprzedaży na perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz globalnych, w szczególności w Ameryce Północnej, a także na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na produkty spółki.

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa realizuje obecnie program inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln zł, obejmujący rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd zakłada zwiększenie potencjału produkcyjnego fabryki z obecnych 40 mln rękawic miesięcznie do ok. 100 mln na koniec 2014 roku, co pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży i poprawę wyników Grupy.


OFERTA PUBLICZNA AKCJI MERCATOR MEDICAL S.A.

  • Przedmiotem oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E).
  • Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850 akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji.
  • Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 13,50 zł za akcję.
  • Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Tajlandii oraz na kapitał obrotowy Grupy.
  • Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 4 do 12 listopada br. w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w POK domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Minimalny zapis składany w transzy wynosi 30 sztuk akcji, zapisy składane będą po cenie emisyjnej. Lista POK.
  • Doradcą finansowym spółki jest Addventure Sp. z o.o., a oferującym Dom Maklerski BOŚ S.A.
  • Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 75% kapitału zakładowego. 

Cele emisji

Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

Rozbudowa fabryki w Tajlandii

Rozbudowę fabryki, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do Mercator Medical (Thailand) Ltd., rozpoczęto w 2012 roku, zakończenie zaplanowano w IV kwartale 2014 roku.
Szacunkowy łączny koszt rozbudowy fabryki wynosi ok. 30 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego. Środki pozyskane w ramach emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na zakup, montaż i rozruch czterech nowych linii produkcyjnych do wytwarzania rękawic. Rozbudowa fabryki pozwoli na zwiększenie docelowo potencjału produkcyjnego z 40 mln rękawic obecnie do 100 mln rękawic miesięcznie.

Sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy

W związku ze stałym rozwojem segmentu dystrybucji oraz w związku z planowanym znaczącym rozwojem potencjału produkcyjnego, niezbędne jest zasilenie kapitału obrotowego. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie zwiększonych zakupów produktów dotychczas dystrybuowanych (rękawice diagnostyczne, rękawice chirurgiczne, opatrunki medyczne, odzież włókninowa, obłożenia) oraz produktów nowych na następujących rynkach:

 

  • w Polsce, gdzie Grupa zamierza umocnić pozycję lidera,
  • w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na Ukrainie, w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, a także w Rosji, gdzie Grupa zamierza umocnić, bądź uzyskać pozycję jednego z wiodących dystrybutorów,
  • globalnie, w tym w szczególności na rynkach Ameryki Północnej oraz na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej w związku m.in.: ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np. kraje Bliskiego Wschodu).

 

Grupa zamierza sukcesywnie poszerzać zakres oferty produktów komplementarnych (np.: włókninowych zestawów obłożeń operacyjnych) w celu optymalizacji sprzedażowej i kosztowej rozbudowanej sieci dystrybucji.

 

Dokumenty do pobrania: presspack 

 

Więcej informacji: http://mercatormedical.eu

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.10.2013 roku, który jest dostępny po jego opublikowaniu w dniu 22.10.2013 roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://mercatormedical.eu oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Mercator Medical S.A., a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

 

Źródło: Emitent

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie